Hjem
Etter- og videreutdanning
Kurspakke for næringslivet

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet.

Ny kurspakke for næringslivet: Teknologi for forretningsutvikling
Ny kurspakke fra UiB og HVL skal gi økt digital kompetanse til bedrifter på Vestlandet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den digitale transformasjonen stiller næringslivet overfor nye utfordringer og byr samtidig på nye muligheter for forretningsutvikling med utgangspunkt i ny teknologi som stordata, maskinlæring, blokkjeder, osv. Økt digital kompetanse er sentralt for videre forretningsutvikling og gir viktige konkurransefortrinn.

Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet har i samarbeid med Bergen Næringsråd og Vestland fylkeskommune utviklet en nettbasert kursrekke kalt Teknologi for forretningsutvikling. Pakken består av fleksible moduler som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Studietilbudet er særlig aktuelt for deg som er involvert i forretningsutvikling, innkjøp eller har andre digitale roller i din virksomhet. Se nærmere om opptakskrav og rangeringskriterier lenger ned. 

Teknologi for forretningsutvikling - 4 moduler

Kurspakken består av 4 frittstående moduler som hver gir 5-10 studiepoeng. Modulene vil gå etter hverandre over 4 semestre/ 2 år. Alle modulene er nettbaserte. 

Du søker på en og en modul, direkte til UiB eller HVL (se oversikt under) og får uttelling for hver bestått modul, til sammen inntil 25 studiepoeng. Du kan også ta en avsluttende prosjektoppgave (5 studiepoeng) og dermed oppnå 30 studiepoeng totalt.

Prosjektet er utviklet med støtte fra Kompetanse Norge, og første runde av hvert modul blir derfor tilbudt gratis for deltakerne i pilotfasen 2021-2022. 

KursNårInstitusjonSøke plass
Innføring i programmering
(10 studiepoeng)
Høst 2021UiBSøknadsfristen er gått ut
Innføring i maskinlæring
(5 studiepoeng)
Høst 2021HVLSøknadsfristen er gått ut
Innføring i stordata
(5 studiepoeng)
Vår 2022HVL 
Innføring datasikkerhet
(5 studiepoeng)
Høst 2022UiB 
Avsluttende prosjektoppgave
(5 studiepoeng)
Vår 2023HVL/UiB 

Les mer om hver modul: 

Innføring i programmering

Modulen Innføring i programmering gikk første gang våren 2022. Andre runde av denne modulen går høsten 2021, nå med en kursavgift på kr 10 000,- pr deltaker. 

Dette kurset dekker grunnleggende elementer i programmering som variabler, tall- og tekst-operasjoner, lagring, funksjoner, betingede handlinger og iterasjon. Kursdeltakerne skal lære å skrive programmer i Python. Les hele emnebeskrivelsen her

Innføringskurset i programmering tilbys av Universitetet i Bergen og gir deg et godt grunnlag for å søke deg inn på de neste modulene i rekken. 

Innføring i maskinlæring 

På dette kurset skal deltakerne få en innføring i kunstig intelligens og de viktigste paradigmene innen maskinlæring, det være seg veiledet læring (regresjon, klassifisering), ikke-veiledet læring (clustering), neurale nettverk og anbefalingsystemer. Kursdeltakerne lærer også å anvende biblioteker for maskinlæring i Python, samt å forstå og forklare hvordan disse er bygget opp.

Denne modulen tilbys av Høgskulen på Vestlandet, og går første gang høsten 2021.

Vi prioriterer søkere som har bestått den første modulen Innføring i programmering ved UiB våren 2021, og tar deretter opp nye søkere som har tilsvarende forkunnskaper.

Les emnebeskrivelsen her

Innføring i stordata

Kurset skal gi en enkel innføring i behandling og analyse av store datamengder ved hjelp av Python. Emnet dekker også innsamling av data gjennom scraping og online API, formatering og presentasjon av data, samt en grunnleggende innføring i kjøretidsanalyse og verktøy for effektiv analyse som map-reduce. Mer informasjon kommer. 

Denne modulen tilbys av Høgskulen på Vestlandet og vi åpner for søknader i løpet av høsten 2021. Mer informasjon kommer. 

Innføring i datasikkerhet

Gjennom dette kurset skal deltakerne få en innføring i datasikkerhet. Her står sikring og digital trygghet sentralt. Kursdeltakerne lærer seg å beskrive typiske trusler mot moderne digitale system og teknikker for forsvar. 

Denne modulen tilbys av Universitetet i Bergen og vi åpner for søknader våren 2022. Mer informasjon kommer. 

Opptakskrav og krav til dokumentasjon

Du må ha enten generell studiekompetanse fra videregående skole eller realkompetanse, det vil si at relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet om generell studiekompetanse. 

Generell studiekompetanse: 

Når du logger inn for å registrere søknad, vil du se om du allerede står registrert med generell studiekompetanse. I så fall trenger du ikke laste opp noe fra videregående skole.

Dersom du har generell studiekompetanse, men dette ikke står registrert på deg fra før, må du laste opp vitnemål eller kompetansebevis fra videregående skole som vedlegg til din søknad. 

Realkompetanse: 

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, må vi ha dokumentasjon på tidligere utdanning og arbeidserfaring for å vurdere din realkompetanse.

Du må da laste opp din CV samt en attest fra nåværende- eller tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang).

Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Rangering av søkere:

Vi tar opp kvalifiserte søkere i den rekkefølgen søknadene blir registrert hos oss, så langt vi har ledige plasser. Vi har ca 40 studieplasser. 

Kursavgift og faktura

Du oppgir fakturainformasjon i forbindelse med registrering av søknad. Det er mulig å registrere søknad først og logge inn igjen senere for å legge til fakturainformasjon. Faktura blir utstedt og sendt til deg personlig dersom du ikke registrerer arbeidsgiver som fakturamottaker og oppgir fakturainformasjon innen den fristen som blir oppgitt. 

Kurset blir fakturert etter kursstart.