Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Engelsk 1, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet med frist 1. mars hvert år.

Engelsk 1, 8. - 13. trinn - videreutdanning for lærere ved UiB
Engelsk 1, 8. - 13. trinn er en helt ny videreutdanning ved Universitetet i Bergen, for deg som ønsker undervisningskompetanse i engelsk på ungdomstrinnet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norge trenger flere kvalifiserte engelsklærere! Engelsk 1, 8. - 13. trinn gir 30 studiepoeng og retter seg mot deg som ønsker undervisningskompetanse i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Engelsk 1 kan tas som de første 30 av de totalt 60 studiepoengene du trenger. 

Engelsk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Neste opptak til Engelsk 1, 8. - 13. trinn vil etter planen bli våren 2023, for studiestart høsten 2023. Hovedopptak via Utdanningsdirektoratet med søknadsfrist 1. mars 2023. 

Innhold i studiet

God engelskundervisning krever faglig kompetente og reflekterte lærere, som med utgangspunkt i læreplanen for engelsk kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utvikle egen praksis. Vi legger vekt på at du som student aktivt utvikler kompetansen din i engelsk, og at du er innstilt på å ha en utforskende og reflektert tilnærming til din egen og elevers læring. Kurset kombinerer samlinger ved UiB med oppfølging på nett og gir deg grunnleggende undervisningskompetanse i engelsk med fokus på områdene kommunikasjon, språkkunnskap og språklæringsstrategier, litteratur- og kulturemner, tekstkompetanse og didaktikk.

Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Elevene skal lære å forstå og selv bli forstått, skriftlig, muntlig og multimodalt gjennom en utforskende tilnærming hvor språket tas i bruk fra første stund. For å få til dette, må du som lærer selv være trygg i bruken av språket og våge å eksperimentere med språk i egen læringsprosess. Din språklige og kommunikative kompetanse skal utvikles gjennom hele studiet gjennom presentasjoner, tekstproduksjon og deltagelse i diskusjoner, i ulike kommunikasjonskanaler og sammenhenger, og til ulike målgrupper.

Kjerneelementet Språklæring krever at engelsklæreren har god kjennskap til språket som struktur og teorier om språklæring og kan legge til rette for elevers refleksjon rundt egen språklæring. Du skal derfor få prøve ut strategier for å fremme egen språklæring, og utforske tilnærminger til flerspråklighet og språklæring i eget klasserom.

Kjerneelementet Møte med engelskspråklige tekster fokuserer på ulike former for tekstkompetanse. Som student på Engelsk 1 skal du lære grunnleggende litterær analyse og utvikle multimodal literacy. Gjennom møter med et bredt spekter av tekster skal du få innsikt i forholdet mellom språk og kultur, samt hvordan man kan jobbe med tekst for å fremme interkulturell læring. Valg av materiale gjøres med tanke på at du skal bli inspirert av tekstene i din egen undervisning, og studiet vil ha hovedfokus på ungdomslitteratur.

Vurdering er et viktig aspekt av fagdidaktikken og vil være et tema gjennom hele studiet. Her vil vi i hovedsak fokusere på hvordan læreren kan fremme læring i engelskfaget gjennom god underveisvurdering.

Organisering og undervisning

Engelsk 1 består av to emner, ENG621 i høstsemesteret og ENG622 i vårsemesteret. Se fullstendige emnebeskrivelser her: 


Engelsk 1 kombinerer nettundervisning med tre samlinger à to dager per semester. Den nettbaserte undervisningen foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB og vi legger opp til studentaktiv læring ved hjelp av læringsressurser som video, podkast, diskusjonsforum og nettbaserte seminarer. 

Undervisning og læringsaktiviteter sikter mot å utvikle din språklige, kommunikative og tekstlige kompetanse som engelsklærer. I tillegg skal studiet gi innsikt i didaktiske problemstillinger og gi studentene anledning til å diskutere hvordan teori og praksis henger sammen gjennom arbeid med case-studier og refleksjon rundt egne praksiserfaringer.

Vurdering og eksamen

Du vil få enveisvurdering av obligatoriske arbeidskrav underveis fra lærere og medstudenter. Du skal også levere en semesteroppgave og deretter få sluttvurdering av en mappeoppgave som tester din faglige og fagdidaktiske kompetanse. 

Opptakskrav og søknadsprosedyre

For å få opptak til Engelsk 1, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. Har du søkt- og fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet direkte av UiB i begynnelsen av mai for registrering og formelt opptak. 

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

All undervisning skjer på engelsk og forutsetter gode engelskkunnskaper fra videregående skole eller tilsvarende.