Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole og har 30 studiepoeng i faget fra før.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn - videreutdanning for lærere ved UiB
Engelsk 1, 8. - 13. trinn er en helt ny videreutdanning ved Universitetet i Bergen, for deg som har 30 studiepoeng i engelsk fra før og ønsker å bygge på til 60 studiepoeng og få undervisningskompetanse i engelsk for videregående skole.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norge trenger flere kvalifiserte engelsklærere! Engelsk 2, 8. - 13. trinn er en helt ny videreutdanning for deg som allerede har Engelsk 1/30 studiepoeng i engelsk og ønsker å styrke undervisningskompetansen din for undervisning på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Engelsk 2 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Innhold i studiet

God engelskundervisning krever faglig trygge og reflekterte lærere som kan bruke forskningsbasert kunnskap til å utforske og utvikle egen praksis.

De tre kjerneelementene i den nye læreplanen for engelsk uttrykker hva som er mest sentralt i faget og viser samtidig hva som trengs for å være en god engelsklærer. Derfor har vi valgt å la disse kjerneelementene med tilhørende kompetansemål danne utgangspunktet for kurset.

Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Elevene skal bli kompetente og trygge på å kommunisere via et bredt spekter av sjangre og kommunikasjonsformer, og det er viktig at du som lærer utvikler din egen kommunikative kompetanse og tekstkompetanse for å kunne legge til rette for dette. Vi legger derfor opp til at du som student på Engelsk 2 skal videreutvikle din språklige og tekstlige kompetanse gjennom presentasjoner, diskusjoner, variert tekstproduksjon i ulike medier og deltagelse i vurderingssituasjoner.

Kjerneelementet Språklæring krever at engelsklæreren har god kjennskap til språket som struktur, teorier om språklæring og flerspråklighet og kan legge til rette for elevers bruk av språklæringsstrategier og refleksjon rundt egen språklæring. Du skal derfor få prøve ut strategier for å fremme egen språklæring, og utforske tilnærminger til flerspråklighet og språklæring i eget klasserom.

Kjerneelementet Møte med engelskspråklige tekster er sentralt i forhold til utvikling av interkulturell kompetanse. Gjennom møter med et bredt og variert spekter av tekster (skriftlige, muntlige, multimodale tekster som noveller, dikt, artikler, filmer, musikk m.m.) skal du arbeide med sosiale og politiske problemstillinger fra ulike kontekster og samfunnsforhold. I lys av teori skal du reflektere over- og utforske hvordan elevenes interkulturelle kompetanse kan utvikles gjennom møter med tekst og drøfte hvordan kritisk tenkning kan fremmes i engelskklasserommet. Tekstene skal også drøftes i et bredere danningsperspektiv og åpne for innsikt og refleksjoner knyttet til de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring

Vurdering er et viktig aspekt av fagdidaktikken og vil være et tema gjennom hele Engelsk 2-studiet. Du vil få opplæring både i å formulere kjennetegn på måloppnåelse, gi elever læringsfremmende underveisvurdering og bidra til å sikre gyldig og rettferdig sluttvurdering i engelskfaget.

Organisering og undervisning

Engelsk 2 består av to emner, ENG623 i høstsemesteret og ENG624 i vårsemesteret. Se hele emnebeskrivelsen for hvert emne: 

Engelsk 2 kombinerer nettundervisning med tre samlinger à to dager per semester. Den nettbaserte undervisningen foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB og vi legger opp til studentaktiv læring ved hjelp av læringsressurser som video, podkast, diskusjonsforum og nettbaserte seminarer. 

Undervisning og læringsaktiviteter sikter mot å utvikle din språklige, kommunikative og tekstlige kompetanse som engelsklærer. I tillegg skal studiet gi innsikt i didaktiske problemstillinger og gi studentene anledning til å diskutere hvordan teori og praksis henger sammen gjennom arbeid med case-studier og refleksjon rundt egne praksiserfaringer.

Samlinger høsten 2022:

1. samling25.-26. august (tors-fre, kl. 0900-1500 begge dager)
2. samling29. - 30. september (tors-fre, kl. 0900-1500 begge dager)
3. samling27. - 28,. oktober (tors-fre, kl. 0900-1500 begge dager)
4. samling3. november (torsdag kl. 0900 - 1500)

Datoer for samlinger våren 2023 blir endelig fastsatt i løpet av høsten 2022.

Vurdering og eksamen

Du vil få enveisvurdering av obligatoriske arbeidskrav underveis fra lærere og medstudenter. Du skal også levere en semesteroppgave og deretter få sluttvurdering av en mappeoppgave som tester din faglige og fagdidaktiske kompetanse. 

Innleveringsfrist høsten 2022: 30. november kl. 13.00

Opptakskrav

For å få opptak til Engelsk 2, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 / 30 studiepoeng i engelsk fra tidligere, for eksempel Engelsk 1, 8. - 13. trinn, engelsk fra lærerutdanningen eller andre engelskstudier. Vi ber deg om dokumententasjon på at du har de nødvendige 30 studiepoengene i forbindelse når du registrerer din søknad.

Dette gjelder både for deg som søker hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet og deg som søker på ledige plasser i eventuelt suppleringsopptak. 

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning