Hjem
Etter- og videreutdanning

Reglement for videreutdanningsstudier

Her finner du oversikt over vilkår og reglement som gjelder for videreutdanning og deltidsstudier ved UiB. Regelverket er under revisjon våren 2021.

Reglement for studenter på videreutdanning og deltidsstudier ved Universitetet i Bergen er under revisjon og vil bli oppdatert i løpet av våren 2021. Regelverk under gjelder inntil videre.

Opptak til videreutdanning

Dersom det ikke er oppgitt spesielle opptakskrav i omtalen av et kurs, gjelder følgende: 

Søkere over 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det vil si at vi vurderer summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som likestilt med generell studiekompetanse. Du behøver da ikke legge ved noen form for dokumentasjon. 

Søkere under 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse, og du må da sende inn dokumentasjon på at du fyller kravene i form av vitnemål eller kompetansebevis fra videregående skole. 

En del av våre studier har imidlertid opptakskrav ut over dette, med krav til tidligere utdanning og/eller yrkeserfaring.

Les mer: Opptakskrav og prioritering/rangering av søkere

Se også generelt regelverk for opptak til Universitetet i Bergen:

Trekkfrist og angrerett

Regelverket er under oppdatering. Mer informasjon kommer

Kursavgift

De fleste videreutdanningskurs ved UiB har kursavgift, som er oppgitt på kurssiden for det aktuelle kurset. Kursavgift blir fakturert noen uker etter kursstart, og sendes fra UiBs økonomiavdeling til alle kursdeltakere som har bekreftet studieplass på et kurs med kursavgift. 

Kursavgiften sendes i utgangspunktet til deg personlig. Dersom din arbeidsgiver el.a. skal betale kursavgiften for deg, må du oppgi dette i forbindelse med at du bekrefter at du tar i mot plassen. 

Det er mulig å be om at kursavgiften deles opp i to rater. 

Kursavgiften dekker:

  • Undervisning
  • Tilgang til kursside på UiBs læringsplattform Mitt UiB, inkludert undervisningsleksjoner og læringsressurser
  • Eksamenskostnader dersom kurset har skriftlig skoleeksamen som normalt avlegges ved UiBs campus
  • Semesteravgift i det avsluttende eksamenssemesteret (gjelder kurs på 15 studiepoeng eller mer)

Kursavgiften dekker ikke:

  • Kostnader til pensumlitteratur o.l.
  • Eventuelle reise/oppholdsutgifter for kurs som har studiesamlinger ved UiB
  • Eksamenskostnader dersom kurset har skriftlig skoleeksamen og du som student ønsker å avlegge denne på- eller nært ditt eget hjemsted i stedet for å reise til Bergen. Les mer om muligheter for ekstern eksamen

Semesteravgift 

Semesteravgift er en personlig avgift som alle registrerte studenter ved Universitetet i Bergen skal betale til Sammen - Studentsamskipnaden i Bergen. Semesteravgiften er på kr 590,- og er ikke det samme som kursavgift. 

Det er litt forskjellige regler for hvordan semesteravgiften skal betales inn, og det er også noen unntak:

Kurs under 15 studiepoeng: Du får fritak og skal ikke betale semesteravgift.

Kurs på 15 studiepoeng eller mer - med kursavgift: Du skal betale semesteravgift. Semesteravgift for ett semester er inkludert i studieavgiften og vi betaler denne inn for deg i det semesteret du tar eksamen.

For kurs som kun går over ett semester betyr dette at du som student ikke trenger å tenke noe mer på dette. Er du tatt opp til et kurs som går over to semestre, for eksempel høst+vår, så er det bare i det avsluttende vårsemesteret at semesteravgiften er dekket og blir betalt inn for deg. Du behøver ikke betale semesteravgift for det første semesteret, men dersom du ønsker semesterkvittering for å feks få studentkort og tilgang til rabatter, så må du selv betale inn semesteravgift kr 590,- for det første semesteret. Du får informasjon om dette i forbindelse med opptak.

Kurs på 15 studiepoeng eller mer - uten kursavgiftDu skal betale semesteravgift, og du må betale inn denne selv i det semesteret du skal ta avsluttende eksamen på kurset. Du får informasjon om dette i forbindelse med opptak. Dersom du er student på et kurs som går over to semestre, og ønsker semesterkvittering også det første semesteret, må du betale semesteravgift også for det semesteret. 

Semesterkvittering og studentkort

Du kan laste ned semesterkvittering for betalt semesteravgift til mobiltelefonen din.

Ønsker du studentkort med bilde, kan du få dette ved personleg oppmøte på Kortsenteret på Studentsenteret i Parkveien 1.

Vurdering og eksamen

Det er forskjellige former for avsluttende vurdering eller eksamen fra kurs til kurs. Alle som har fått bekreftet studieplass på ett av våre videreutdanningskurs blir automatisk oppmeldt til avsluttende vurdering.

Du som student må sette deg inn i eventuelle obligatoriske arbeidskrav som må være fullført/bestått/godkjent og frister for dette, samt til frister og krav for avsluttende vurdering/eksamen. Dette skal være beskrevet på kurssiden for det aktuelle kurset, og nærmere detaljert i den formelle emnebeskrivelsen. 

Ekstern eksamen

For enkelte kurs som har skriftlig/muntlig skoleeksamen ved UiBs campus vil det være mulig å avlegge eksamen eksternt, etter søknad fra deg som student. Dette innebærer at du kan avlegge eksamen i et egnet og godkjent eksamenslokale på- eller nær ditt eget hjemsted, i stedet for å reise til Bergen. 

Dersom du ønsker dette, må du selv ta kontakt med for eksempel en videregående skole der du ønsker å avlegge eksamen, og høre om de er villige til å stille med eksamenslokaler og eksamensvakter for deg. Du må selv dekke kostnader til dette. 

Trekk til eksamen, syk eller ikke bestått

Dersom du av ulike årsaker ikke ønsker- eller kan gjennomføre eksamen, gjelder følgende regler:

Trekk til eksamen

Du kan trekke deg fra eksamen innen fristen som er oppgitt på kurssiden på Mitt UiB og/eller emnesiden, normalt 14 dager før eksamensdato/eksamensstart. Dersom du ikke trekker deg innen fristen vil dette telle som ett av tre mulige eksamensforsøk. Les mer om antall eksamensforsøk under.

Syk/gyldig fravær på eksamen

Dersom du blir syk på eksamensdagen eller i eksamensperioden, eller har andre gyldige grunner for fravær må du dokumentere dette. Les mer om gyldige fraværsgrunner og krav til dokumentasjon.

Eksamensforsøk

Som student ved UiB har du normalt 3 eksamensforsøk i ett og samme emne/kurs. Trekk innen trekkfrist, eller sykdom/annet gyldig fravær teller ikke som et forsøk.  

Sensur og karakter

Sensur vil være klart etter 3-4 uker, litt avhengig av vurderingsform. Eksamensresultatene finner du selv ved å logge deg inn på StudentWeb. 

Klage på karakter

Du har rett på en faglig begrunnelse på karakteren din. Fristen for å be om dette er én (1) uke etter at karakteren er publisert i Studentweb. Du skal normalt få begrunnelse innen to uker etter du har bedt om det. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig pr. e-post. Les mer om begrunnelse og klage på karakter

Bestille karakterutskrift 

UiB utsteder normalt ikke kursbevis for fullførte videreutdanningskurs. Du kan selv bestille karakterutskrift, og du kan dele dine eksamensresultater med andre via Vitnemålsportalen. Slik bestiller du karakterutskrift