Hjem
Etter- og videreutdanning

Reglement for videreutdanningsstudier

Hovedinnhold

Her finner du oversikt over vilkår og reglement som gjelder for videreutdanning og deltidsstudier ved UiB. Regelverket er under revisjon og det kan komme endringer.  

Opptak 

Dersom det ikke er oppgitt spesielle opptakskrav i omtalen av et emne/studieprogram, gjelder følgende: 

Søkere over 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Realkompetansevurdering innebærer at vi vurderer summen av yrkeserfaring og eventuell tidligere utdanning som likestilt med generell studiekompetanse. Du behøver da ikke legge ved noen form for dokumentasjon. 

Søkere under 25 år kan få opptak på grunnlag av generell studiekompetanse, og du må da sende inn dokumentasjon på at du fyller kravene i form av vitnemål eller kompetansebevis fra videregående skole. 

En del av våre videreutdanningsstudier har imidlertid opptakskrav ut over dette, med krav til tidligere utdanning og/eller yrkeserfaring.

Les mer: Opptakskrav og prioritering/rangering av søkere

Se også generelt regelverk for opptak til Universitetet i Bergen:

Angrerett og trekk fra studiet 

Når vi sender ut tilbud om studieplass får du normalt en frist på 7-10 dager på å svare ja eller nei til tilbudet om plass. Svarfristen kan i noen tilfeller være kortere, dersom det er kort tid til studiestart. 

14 dagers angrerett

Takker du ja til studieplass har du 14 dagers angrerett etter at svarfristen har gått ut, ihht. Angrerettloven. Du kan selv trekke søknaden din i søknadsportalen der du registrerte søknaden din, og du trenger ikke å oppgi noen grunn. 

Trekk før studiestart

Etter at angrefristen er utløpt ut er påmeldingen i utgangspunkte å anse som bindende. Skulle det oppstå en situasjon som gjør at du likevel må trekke deg fra studiet i perioden frem mot studiestart, må du sende en skriftlig, begrunnet utmelding på e-post til UiB Videre: videre@uib.no så snart som mulig.  Du vil ikke bli avkrevd studieavgift eller semesteravgift dersom utmeldingen er mottatt innen studiestart. 

Merk: Enkelte studier kan ha særskilte frister. Dette vil fremkomme i forbindelse med søknad/opptak til de emnene dette gjelder. 

Bindende fra og med studiestart

Fra dato for studiestart er påmelding bindende. 

For videreutdanningsstudier med studieavgift er du dermed forpliktet til å betale hele studieavgiften, dersom du melder deg av studiet etter at studiet har startet og du ikke har oss sendt skriftlig utmelding før dette. Du må også betale semesteravgiften på kr 590,-. 

For videreutdanningsstudier uten studieavgift må du betale semesteravgiften på kr 590,- dersom du melder deg av studiet etter at studiet har startet og du ikke har oss sendt skriftlig utmelding før dette.

Utsatt studiestart

Dersom du trekker deg fra studiet innen 45 dager etter studiestart men ønsker å fullføre studiet på et senere tidspunkt kan du søke på nytt neste gang studiet skal gå, innen oppgitt søknadsfrist. Dersom vi har ledige plasser når søknadsfristen er gått ut vil du da kunne få tilbud om ny studieplass, uten å måtte betale ny studieavgift. Vi tar forbehold om at enkelte studier ikke blir satt opp på nytt, eller at alle plasser fylles opp av nye søkere.  

Dersom du trekker deg fra studiet senere enn 45 dager etter studiestart, er studieplassen og studieavgiften å regne som tapt. Dersom du fortsatt ønsker å fullføre studiet på et senere tidspunkt må du eventuelt søke om nytt opptak neste gang studiet skal gå, på like vilkår som helt nye søkere. Du vil da bli avkrevd ny studieavgift. 

Permisjon

Ugrunnet permisjon/pause fra videreutdanningsstudier innvilges normalt ikke. Regelverket er under revisjon. 

Studieavgift

De fleste videreutdanningsstudier ved UiB har studieavgift, som er oppgitt på informasjonssiden for det aktuelle studiet. Faktura for studieavgiften blir sendt ut av UiBs økonomiavdeling ca 2 uker etter at studiet har startet, med 14 dagers betalingsfrist. Faktura blir utstedt til deg personlig, og sendes til den e-postadressen du har oppgitt i forbindelse med søknad til studiet. 

Dersom din arbeidsgiver eller andre skal betale studieavgiften for deg må du ta opp med din arbeidsgiver hvordan dette kan ordnes. 

Eventuelle spørsmål rundt studieavgift, faktura og betaling kan du rette til UiB Videre: videre@uib.no

Studieavgiften dekker:

  • Undervisning 
  • Tilgang til studiets side på UiBs læringsplattform Mitt UiB inkludert undervisningsleksjoner og læringsressurser, for det semesteret/de semestrene studiet du er tatt opp til
  • Eksamenskostnader for hjemmeeksamen/eksamener som skal avlegges ved UiBs campus 

Studieavgiften dekker ikke:

  • Kostnader til pensumlitteratur etc.
  • Eventuelle reise/oppholdsutgifter for studier som har studiesamlinger ved UiB
  • Eventuelle reise/oppholdsutgifter til ekskursjoner e.l. som tilbys deltakere på studiet
  • Eksamenskostnader dersom studiet avsluttes med skriftlig skoleeksamen og du som student ønsker å avlegge denne på- eller nært ditt eget hjemsted i stedet for å reise til Bergen. Les mer om muligheter for ekstern eksamen

Semesteravgift 

Alle studenter skal betale semesteravgift til Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet, p.t. er denne kr 590,-.  Dette er en personlig avgift som dekker velferdsgoder og –tjenester for alle studenter, og kommer i tillegg til eventuell studieavgift for selve studiet.   

Semesteravgift skal betales i starten av semester, normalt innen hhv. 1. september for studier i høstsemesteret og innen 1. februar for studier i vårsemesteret. 

Les mer om betaling av semesteravgift. Du vil også få informasjon om hvordan du betaler semesteravgift, når du eventuelt tas opp som videreutdanningsstudent hos oss. 

Dersom du ønsker bevis på din studentstatus for å få tilgang til eventuelle studentrabatter og lignende, kan du laste ned semesterkvittering for betalt semesteravgift til mobiltelefonen din. Ønsker du studentkort med bilde, kan du få dette ved personleg oppmøte på Kortsenteret på Studentsenteret i Parkveien 1. 

Tar du samtidig andre studier ved en annen utdanningsinstitusjon og har betalt semesteravgift der, skal du ikke betale ny semesteravgift ved UiB. Da sender du kopi av kvittering for betalt semesteravgift på e-post til UiB Videre, så registrerer vi at du får fritak for semesteravgift ved UiB. 

Vurdering og eksamen

Det er forskjellige former for avsluttende vurdering eller eksamen på de forskjellige studiene. Alle som har fått bekreftet studieplass på ett av våre videreutdanningsstudier blir automatisk oppmeldt til avsluttende vurdering.  

Du må selv ta ansvar for å sette deg inn i eventuelle obligatoriske arbeidskrav som må være fullført/bestått/godkjent før du kan ta avsluttende eksamen, hvilke frister som gjelder for dette, samt til frister og krav for avsluttende vurdering/eksamen. Dette skal være beskrevet på informasjonssiden for det aktuelle kurset, og nærmere detaljert i den formelle emnebeskrivelsen. 

Ekstern eksamen

For enkelte studier som har skriftlig/muntlig skoleeksamen ved UiBs campus vil det være mulig å avlegge eksamen eksternt, etter søknad fra deg som student. Dette innebærer at du kan avlegge eksamen i et egnet og godkjent eksamenslokale på- eller nær ditt eget hjemsted, i stedet for å reise til Bergen. 

Dersom du ønsker dette, må du selv ta kontakt med for eksempel en videregående skole der du ønsker å avlegge eksamen, og høre om de er villige til å stille med eksamenslokaler og eksamensvakter for deg. Du må selv dekke kostnader til dette. 

Trekk til eksamen, syk eller ikke bestått

Dersom du av ulike årsaker ikke ønsker- eller kan gjennomføre eksamen, gjelder følgende regler:

Trekk til eksamen

Du kan trekke deg fra eksamen innen fristen som er oppgitt på studiets kursside i Mitt UiB og/eller på emnesiden, normalt 14 dager før eksamensdato/eksamensstart. Dersom du ikke trekker deg innen fristen vil dette telle som ett av tre mulige eksamensforsøk. Les mer om antall eksamensforsøk under.

Syk/gyldig fravær på eksamen

Dersom du blir syk på eksamensdagen eller i eksamensperioden, eller har andre gyldige grunner for fravær må du dokumentere dette. Les mer om gyldige fraværsgrunner og krav til dokumentasjon.

Eksamensforsøk

Som student ved UiB har du normalt 3 eksamensforsøk i ett og samme emne/studium. Trekk innen trekkfrist, eller sykdom/annet gyldig fravær teller ikke som et forsøk.  

Sensur og karakter

Sensur skal være klart etter 3 uker. Eksamensresultatene finner du selv ved å logge deg inn på StudentWeb

Klage på karakter

Du har rett på en faglig begrunnelse på karakteren din. Fristen for å be om dette er én (1) uke etter at karakteren er publisert i Studentweb. Du skal normalt få begrunnelse innen to uker etter du har bedt om det. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig pr. e-post. Les mer om begrunnelse og klage på karakter

Bestille karakterutskrift 

UiB utsteder normalt ikke kursbevis/diplom for fullførte videreutdanningsstudier. Du kan selv bestille karakterutskrift, og du kan dele dine eksamensresultater med andre via Vitnemålsportalen. Slik bestiller du karakterutskrift