Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudier

Fantastiske data

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter opp i januar 2023. Søknadsfrist 1. desember.

Nytt nettkurs ved UiB: Fantastiske data
Nytt nettkurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen skal gi deltakerne kunnskap om hva data er, datas livssyklus og om hvordan jobbe med data, spesielt innenfor SMART City virksomhet.
Foto/ill.:
Turbotape Games

Hovedinnhold

Kurset skal gi deg grunnleggende kunnskap om hva data er, datas livssyklus og om hvordan jobbe med data. Du skal også tilegne deg de nødvendige grunnleggende ferdigheter for å utføre kritisk tenkning over datas roller i en SMART CITY virksomhet.

Innhold i kurset inkluderer tema relatert til data livssyklusen: hvordan data samles, forvaltes, prosesseres, behandles, visualiseres og kommuniseres. Vi skal se på egenskaper ved forskjellige typer data, virksomhetsdata og dataflyt, samt hva kan man måle med data.

Kurset vil i tilegg gi innsikt i hvordan organisasjonen jobber med data samt oversikt over personvernregulering og personopplysningsvern.

Les hele emnebeskrivelsen

Hvem kan søke? 

Dette kurset er utviklet for ansatte innen renovasjon- og gjenvinningsbransjen. 

Du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole. Dersom du er over 25 år og ikke har generell studiekompetanse, vil du i stedet kunne få opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Vi tar opp søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. 

Kurset kan tas for seg, men inngår også som en del av kurspakken Digital kompetanse for renovasjon- og gjenvinningsbransjen, som er et samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, BIR, RfD (Renovasjonsselskapet for Drammen) og Turbo Tape Games. 

Hvordan er kurset lagt opp?

Kurset er 100% nettbasert og går på deltid over 9 uker via UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Kurset består av 5 digitale moduler som hver går over 1 uke. I tillegg til de digitale modulene vil det være 4 undervisningsøkter til fast oppsatte tider. Datoer og klokkeslett for undervisningen er ikke endelig fastsatt (kommer i løpet av oktober). 

Modulene består av nettbaserte forelesninger og annet digitalt læringsmateriell i form av bokkapitler og artikler du skal lese og arbeide med, samt videoer du skal se som forklarer teorier og modeller. I tillegg skal du arbeide med oppgaver og aktiviteter som hører til hver modul, både individuelt og i grupper. Innenfor hver modul vil det også være en obligatorisk quiz eller oppgave som skal besvares. Det er også et obligatorisk gruppeprosjekt som skal leveres som en gruppepresentasjon i den siste felles undervisningsøkten.

Eksamen og vurdering

Den avsluttende vurderingen består av en 2 timers digital skriftlig hjemmeeksamen samt innlevering av et refleksjonsnotat (cirka 1000 ord) over egen læring. Hjemmeeksamenen teller 60% og refleksjonsnotatet teller 40% og blir vurdert samlet til bestått/ikke bestått.

For å bestå kurset må obligatoriske oppgaver være godkjent og begge deler av avsluttende eksamen være bestått.