Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning deltid

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Ny nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging tilbys fra høsten 2022, i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Studiet er nå fulltegnet.

Ny videreutdanning i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med NTNU og Universitetet i Agder
Ny, nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging, utviklet av UiB, UiA og NTNU. Oppstart september 2022.
Foto/ill.:
Knut Hidle

Hovedinnhold

Studiet skal gi oppdaterte perspektiver på planleggingens rolle både innenfor og utenfor det tradisjonelle plansystemets prosesser, prosedyrer og rammer. Studiet er aktuelt for deg som jobber med planrelaterte oppgaver i offentlig- eller privat sektor. 

Pilotprosjektet er utviklet av UiB, NTNU og Universitetet i Agder i fellesskap. Vi tar opp de første studentene våren 2022, studiestart i  september. 

NB: Studiet er nå fulltegnet. Vi har flere på venteliste og tar derfor ikke mot nye søknader. Vil du ha beskjed når vi åpner for søknader til neste kull i 2023? Meld deg på e-postliste

Innhold 

Studiet tar for seg samfunnsplanlegging i komplekse sammenhenger og nyere teorier om hvordan en kan gripe an spenninger i planprosesser. Studiet bygger på geografiske og planteoretiske perspektiver, herunder nye former for deltakelse og tiltak som kan bidra til å utvikle et grønnere samfunn. Studiet vil være tett koblet på konkrete plankontekster i kommuner og fylkeskommuner i ulike deler av landet.

Målet er at du som jobber med planrelaterte oppgaver skal få større og bredere forståelse for planlegging som praktisk og teoretisk fag og bli bedre rustet til å håndtere komplekse plansituasjoner med mange interesser og aktører.

Hvordan er studiet lagt opp? 

Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og vil gå på deltid over ett år fra september - mai. Hovedtyngden av undervisningen vil foregå via nett. Det vil i tillegg være to fysiske samlinger, en i starten av studiet og en mot slutten. Hver samling går over to dager og det er obligatorisk å delta på begge samlingene. Første samling vil være en felttur (sted ikke bestemt), mens den siste samlingen vil foregå ved UiB i Bergen.

Den nettbaserte undervisningen er delt inn i fire moduler og vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Se detaljert plan over samlinger og moduler under. 

Vi tar i bruk feltmetodikk og problembasert læring og vil kombinere teoriundervisning med analyse og drøfting av konkrete case under veiledning av medstudenter og faglig ansatte. Tre-fire ulike lokaliteter i Norge vil utgjøre empiriske eksempler som vil bli brukt i undervisningen. Vi legger videre opp til at deltakerne aktivt skal bruke egen erfaring og kunnskap og ta med egne eksempler inn i studiet.

Studiet krever høy grad av egeninnsats og selvstudium. Læringsaktiviteter og gruppearbeid innenfor de digitale modulene vil være fleksibelt lagt opp slik at det skal være mulig å kombinere med jobb. Hver modul avsluttes med oppgaver eller øvelser som må være godkjent før du kan gå videre til neste modul. Studiet avsluttes med innlevering av en skriftlig oppgave. 

Kursplan  

September 2022: Modul 1 Komplekse problemer og motstridende mål – hva nå?
Planleggere står ofte i komplekse plansituasjoner der det må tas høyde for motstridende hensyn, mange aktører og ulike meninger, perspektiver og roller. I denne modulen introduseres komplekse plansituasjoner der målene nødvendigvis ikke er helt gitt og der aktørbildet kan være diffust og skiftende. Dette i motsetning til et komplisert system der hver del har sin plass og sin oppgave.
Oktober 2022: Studietur til Fosen, Trøndelag 20. - 21. oktober
Vi besøker Fosen og får innblikk i planleggerens oppgaver, kommunens planer, politiske mål, næringslivets rolle, samt det sivile samfunn.
November-Desember 2022: Modul 2 - Spenninger og dilemma
Planlegging kjennetegnes av spenninger mellom ulike mål og interesser på alle nivå. Gjennom å studere eksempler, teorier, og drøfte mulige praktiske og strategiske grep skal vi forstå og jobbe med spenninger og konflikter i planleggingen.
Januar-Februar 2023: Modul 3 - Strategisk samfunns- og næringsplanlegging
Strategisk samfunns- og næringsplanlegging fordrer et bredt fokus for å sikre treffsikre tiltak for å utvikle framtidas infrastruktur og arbeidsplasser.  Vi ser på sirkulærøkonomi og hvordan kommuner tilrettelegger for eksisterende og nye framtidsrettede virksomheter. 
Mars 2023: Studietur til Bergen 22. - 23. mars
April-Mai 2023: Modul 4 - Nye perspektiver for å tenke og handle i planlegging
Vi ser på nyere perspektiver på, og tilnærminger til, planlegging innenfor og utenfor plansystemet. Planleggerens rolle og mulighetsrom står sentralt. Vi vil jobbe med eksempler på metoder for deltakelse, og diskutere hvordan ulike forståelser av kunnskap, fremtid og konflikt legger til rette for ulike tilnærminger til planleggingsprosessen.
Juni 2023: Innlevering av avsluttende oppgave

 

Opptakskrav

Studiet retter seg mot deg som jobber med offentlig samfunnsplanlegging og/eller med planrelaterte arbeidsoppgaver knyttet til samfunnsutvikling. 

Studiet er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende grunnutdanning av minimum tre års omfang, fortrinnsvis innen samfunnsplanlegging eller relaterte fagområder som geografi, urbanisme, arkitektur, jus, samfunnsvitenskap eller ingeniørfag. Vi krever også at du har minimum to års yrkeserfaring innen arbeidsområdene som nevnt over. 

Du kan også søke dersom du har en annen utdanningsbakgrunn, men kan vise til særlig lang og relevant erfaring fra planleggingsrelatert arbeid. Lang og relevant yrkeserfaring utover minstekravet på to år kan også etter nærmere vurdering godskrives med inntil ett år.

  Prioriteringskriterier

  Vi har plass til 20 deltakere på dette studiet. 

  Vi ønsker bredde blant deltakerne både med tanke på geografisk fordeling og små/store kommuner og vi vil derfor ta slike hensyn når vi prioriterer hvem som får plass på studiet. 

  Søknadsprosess

  Du registrerer søknad via søknadsportalen Evuweb og laster opp følgende dokumentasjon sammen med søknaden din: 

  • Vitnemål/karakterutskrift som viser at du har bachelorgrad el. tilsvarende utdanning, jmf. utdanningskravet beskrevet ovenfor
  • CV med oversikt over planrelatert yrkeserfaring min. to år
  • Kort attest/tjenestebekreftelse som viser at du er ansatt i stilling som samfunnsplanlegger/har planrelaterte arbeidsoppgaver

  Du vil få svar på søknaden din noen dager etter at søknadsfristen er gått ut 1. juni 2022.