Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for journalister

Master i gravejournalistikk

Lyst til å fordype deg i gravejournalistikk, ved siden av jobben som journalist eller redaktør? Ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk kan du nå ta masteremner på deltid. Du velger selv om du vil ta enkeltemner eller sette sammen til erfaringsbasert mastergrad.

Fleksible masteremner i undersøkende journalistikk ved SUJO og Universitetet i Bergen
UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk. Fortløpende opptak.
Foto/ill.:
Regine Skjærpe Olsen-Hagen, UiB

Hovedinnhold

Norsk mediebransje har de siste ti årene gått gjennom omfattende endringer og mange medieorganisasjoner melder om stort behov for å styrke medarbeidernes kompetanse innen undersøkende journalistikk, digitalisering og datastøttet journalistikk. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har utviklet en rekke emner innen disse temaene, som kan tas enten enkeltvis eller settes sammen til en erfaringsbasert master i gravejournalistikk. 

Emnene er utviklet i samarbeid med sentrale medieaktører som Schibsted og TV2/Egmont. Hvert emne gir 10 studiepoeng og er fleksibelt lagt opp med en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysiske samlinger ved UiB i Bergen. Dersom du velger å ta samtlige seks emner kan du søke opptak til en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng og oppnå en erfaringsbasert master i gravejournalistikk på totalt 90 studiepoeng. Det vil være mulig å søke opptak til masteroppgave fra våren 2024. 

Hvem kan søke? 

Alle emnene er på masternivå og vi krever derfor at søkere har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen tilsvarende grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkere må også dokumentere minst to års yrkeserfaring som journalist. Lang og relevant erfaring kan etter nærmere vurdering erstatte inntil ett år av utdanningskravet. 

Vi vil prioritere søkere som allerede har tatt ett eller flere av de andre emnene som inngår i masterprogrammet, og ellers etterstrebe en god variasjon i studentgruppen med tanke på både geografisk fordeling og små/store redaksjoner.

Jeg har fått større bevissthet om egen rolle og kunnskap om hvordan lede undersøkende prosjekter med kvalitet

Høsten 2023 tilbyr vi disse tre emnene: 

 • UJO 660: Fra idé til publisering i et graveprosjekt
 • UJO 664: Datajournalistikk, store data og digitale verktøy
 • UJO 667: Etikk i undersøkende journalistikk (NYTT)

Les mer om hvert emne: 

UJO 660: Fra idé til publisering i et graveprosjekt

Innhold: 

Emnet skal gi studentene både teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikle alle relevante sider ved et graveprosjekt. Studentene lærer å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.  

I de tre samlingene gjennom fasene i et graveprosjekt: idéfasen, midtveisfasen og sluttfasen.  

Emnet retter seg mot journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å få helhetlig kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et graveprosjekt. Det er en fordel å ha graveerfaring, men dette er ikke noe krav.  

Les hele emnebeskrivelsen

Underviser: Per Christian Magnus

Organisering og undervisning:

Det vil være tre fysiske samlinger ved UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj). Datoer for høsten 2023 kommer.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Eksamen består av innlevering av en reflekterende emneoppgave over et selvvalgt tema. Du vil få veiledning underveis.

UJO 664: Datajournalistikk, store data og digitale verktøy 

Innhold: 

Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy. Emnet går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. Vi bruker Excel og Google sheet. 

– Jeg har blitt flinkere til vasking av data, kombinering av datasett, å se muligheter, begrensninger og hva som må til for å kunne komme med konklusjoner, sier tidligere student Maria Hasselgård i NRK Brennpunkt.

Organisering og undervisning: 

Dette emnet består av nettbasert undervisning i uken, med en kombinasjon av videoleksjoner som du kan se når det passer for deg og digitale gruppesamlinger torsdager kl 0900 - 1100.

Det vil i tillegg være tre fysiske samlinger i Bergen, hver på to dager (fra lunsj til lunsj). 

Datoer for høsten 2023 kommer.

Eksamen: Innlevering av skriftlig emneoppgave på 15 sider.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid. Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Undervisere: Navn kommer

UJO 667: Etikk i undersøkande journalistikk (NYTT)

Innhold: 

Dette emnet tilbys for første gang høsten 2023. Undersøkende journalistikk krever både dristighet og varsomhet. Dristighet, fordi den skal avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet. Varsomhet, fordi den kan ha skadevirkninger for noen. Det kan være krevende å ta forsvarlige etiske valg og beslutninger i et undersøkende prosjekt.

I dette masteremnet tar vi utgangspunkt i aktuelle og konkrete journalistiske saker og presseetiske problemstillinger. Vi diskuterer avveiningen mellom ulike hensyn, og vi er opptatt av gravejournalistikkens etiske legitimering.

Dette masteremnet er skreddersydd for journalister som har noe praktisk erfaring og som ønsker å arbeide mer med krevende undersøkende prosjekter i fremtiden.

Emneansvarlig: Svein Brurås

Les hele emnebeskrivelsen 

Organisering og undervisning:

Det vil være tre fysiske samlinger ved UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj). Datoer kommer.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid. Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.

Eksamen består av innlevering av en reflekterende emneoppgave over et selvvalgt tema. Du vil få veiledning underveis.

Les mer om øvrige emner: 

 • UJO 661: Å reportasjelede undersøkende journalistikk
 • UJO 662: Avansert research
 • UJO 665: Programmering i Python

Under kan du lese mer om de andre emnene som inngår i masterprogrammet. Disse emnene vil etter planen gå på nytt vårsemesteret 2024, med forbehold om endring i planene. 

UJO 661: Å reportasjelede undersøkende journalistikk  

Innhold

Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Studiet er for deg som er journalist og reportasjeleder/redaktør og som ønsker å lære og videreutvikle deg som reportasjeleder av undersøkende prosjekter.  

Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. På dette emnet lærer du arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt, fra idé til publisert arbeid. Vi kommer til å legge ekstra vekt på ledelsesutfordringer, sammensetning av team og hvordan man kan sikre kvalitet i alle ledd. Studentene vil reflektere over hva som kjennetegner undersøkende journalistikk og sette egne erfaringer inn i en større sammenheng.   

Deler av studiet vil bestå av gruppearbeid med andre erfarne journalister og reportasjeledere. Gruppens samlede erfaring vil være en viktig basis i refleksjons- og læringsarbeidet. Etter studiet skal studenten ha avanserte kunnskaper om ledelse, roller og rollefordeling i undersøkende journalistiske prosjekt. 

Les hele emnebeskrivelsen 

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet.  

Organisering og undervisning: 

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. Underveis i studiet får deltagerne gruppeveiledning på emneoppgaven. 

Våren 2023 er undervisningen lagt til følgende datoer: 

 • Samling 1: 7. - 8. februar   
 • Samling 2: 14. - 15. mars 
 • Samling 3: 26. - 27. april 
 • Innlevering av emneoppgave: 25. mai 

Gjesteforelesere:

 • Gry Egenes, etikkredaktør i Dagens Næringsliv. Egenes er landets mestvinnende reportasjeleder i SKUP-sammenheng. Under hennes ledelse har redaksjonen vunnet 20 SKUP-priser og -diplomer. I denne modulen deler  Egenes sine beste råd til ledelse av undersøkende prosjekter.
 • Mona Grivi Norman, journalist i VG Dagsorden. Systematikk og struktur i et undersøkende prosjekt: Planlegging og orden er alfa og omega i et undersøkende prosjekt. Hvordan holde styr på det undersøkende prosjektet som reportasjeleder og hvordan motivere journalister til systematikk og struktur.
 • Olav Kjellevold Olsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB og tidligere hovedlærer i ledelse ved Sjøkrigsskolen. Hans spesialfelt er operativ ledelse og hva som kjennetegner god ledelse under press.
 • Asbjørn Rachlew, politioverbetjent og lærer ved Politihøgskolen. Bekreftelsesfellen innen politietterforskningen og relevansen for journalistikken.

UJO 662: Avansert research 

Innhold

Emnet har som mål å gi studenten avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk. I studiet lærer man å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk. Studiet vil også gi avansert kunnskap om ulike former for korrupsjon og innsyn i reelle rettighetshavere i norske selskap. 

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning: 

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. 

Våren 2023 er undervisningen lagt til følgende datoer: 

 • Samling 1: 26.-27. januar
 • Samling 2: 13.-14. februar 
 • Samling 3: 17.-18. april 
 • Innlevering av emneoppgave: 15. mai 

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet. 

Gjesteforelesere: 

 • Jon Petter Rui, professor i jus ved UiB. Han ledet Hvitvaskingslovutvalget fra 2015-2017 og har skrevet den nyeste lovkommentartoen om hvitvaskingsloven. Han foreleser om hva hvitvasking er, hvordan det foregår, hvordan man kan gå frem for å identifisere risiko for hvitvasking innenfor et samfunnsområde og hvordan man kan undersøke om det har skjedd hvitvasking.
 • Knut Gjernes, gravejournalist i Dagens Næringsliv, har vunnet SKUP-prisen tre ganger og fått SKUP-diplom fem ganger. Hans tema er muntlige kilder: Hvorfor de er viktige, hvem som er de beste kildene, hvordan du får dem og pleier dem.

UJO 665: Programmering i Python

Innhold

På dette emnet lærer du å skrive enkle program og kunne forstå grunnleggende begreper i et moderne programmeringsspråk, blant annet variable tall- og tekstoperasjoner, valg- og løkkestrukturer, funksjoner, iterasjon, samlingsstrukturer, filer og klasser. Vi kommer til å legge ekstra vekt på typer av data og moduler som er relevante for journalistisk arbeid, som tekst og regneark.  

Undervisere/veiledere: 

 • Førsteamanuensis Richard Moe, emneansvarlig
 • Espen Andersen, gjesteforeleser. Andersen er utviklingsredaktør i Kommunal Rapport og har tidligere jobbet for NRK Brennpunkt og NRKs digitale undersøkende desk i 12 år.
 • Peter Kolbeinsen Klingenberg, gruppeveileder for de ukentlige digitale samlingene. Han er masterstudent i informasjonsvitenskap ved UiB.

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning: 

Dette emnet går i vårsemesteret. Det vil være to fysiske samlinger i Bergen i tillegg til digital undervisning i form av ukentlige videoleksjoner og gruppeveiledninger. Undervisningsvideoene legges ut en gang i uken. Tidspunkt for gruppeveiledning avtales med studentene i forbindelse med oppstartssamlingen i januar. Hver student vil også få en times individuell veiledning, som avtales nærmere. 

Studiet består av to samlinger på Media City i Bergen. Våren 2023 er undervisningen lagt til følgende datoer: 

 • Samling 1: 19.-20. januar
 • Samling 2: 1.-2. juni. 2. juni er det skriftlig 4-timers skoleeksamen. Vi venter på endelig bekreftelse på denne datoen.

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet. 

Veldig gøy. Veldig frustrerende. Mest gøy

Aftenblad-journalist Tor-Arne Vikingstad tok programmeringsemnet våren 2022 og sier til Journalisten at han har spart mye arbeidstid senere på å ha lært seg det samme språket som utviklerne i redaksjonen. Les hele saken

Kommende emner:

De neste emnene er under planlegging og det vil komme mer informasjon fortløpende om disse:

 • Historiefortelling i et undersøkende prosjekt 
 • Metode