Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for journalister

Masteremner i undersøkende journalistikk

Senter for undersøkende journalistikk og UiB tilbyr mastergradsemner på deltid i undersøkende journalistikk, rettet mot journalister og redaktører. Vi har åpnet for søknader til vårens emner. Søknadsfrist 15. oktober.

Fleksible masteremner i undersøkende journalistikk ved SUJO og Universitetet i Bergen
UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk. Fortløpende opptak.
Foto/ill.:
Regine Skjærpe Olsen-Hagen, UiB

Hovedinnhold

Norsk mediebransje har de siste ti årene gått gjennom omfattende endringer og mange medieorganisasjoner melder om stort behov for å styrke medarbeidernes kompetanse innen undersøkende journalistikk, digitalisering og datastøttet journalistikk. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har utviklet en rekke emner på masternivå innen disse temaene, som kan tas enkeltvis og etterhvert også kunne inngå i en erfaringsbasert mastergrad som er under planlegging.

Emnene er utviklet i samarbeid med sentrale medieaktører som Schibsted, TV2/Egmont, NRK, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser. Hvert emne gir 10 studiepoeng og er fleksibelt lagt opp med en kombinasjon av fysiske samlinger ved UiB i Bergen og nettbasert undervisning. Deltakere som etter hvert fullfører seks emner kan søke opptak til en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng og oppnå en erfaringsbasert mastergrad på totalt 90 studiepoeng. Mer informasjon om opptak til masteroppgaven og eventuelle muligheter for innpass av annen utdanning kommer.

Hvem kan søke? 

Alle emnene er på masternivå og vi krever derfor at søkere har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkere må også dokumentere minst to års yrkeserfaring som journalist. Lang og relevant erfaring kan etter nærmere vurdering erstatte inntil ett år av utdanningskravet. 

Vi vil etterstrebe en god variasjon i studentgruppen med tanke på både geografisk fordeling og små/store redaksjoner. Vi vil også prioritere søkere som allerede har tatt ett eller to av de andre emnene som inngår i det planlagte masterprogrammet.

Våren 2023 tilbyr vi følgende tre emner: 
 

UJO 661 Å reportasjelede undersøkende journalistikk  

Innhold

Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Studiet er for deg som er journalist og reportasjeleder/redaktør og som ønsker å lære og videreutvikle deg som reportasjeleder av undersøkende prosjekter.  

Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. På dette emnet lærer du arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt, fra idé til publisert arbeid. Vi kommer til å legge ekstra vekt på ledelsesutfordringer, sammensetning av team og hvordan man kan sikre kvalitet i alle ledd. Studentene vil reflektere over hva som kjennetegner undersøkende journalistikk og sette egne erfaringer inn i en større sammenheng.   

Deler av studiet vil bestå av gruppearbeid med andre erfarne journalister og reportasjeledere. Gruppens samlede erfaring vil være en viktig basis i refleksjons- og læringsarbeidet. Etter studiet skal studenten ha avanserte kunnskaper om ledelse, roller og rollefordeling i undersøkende journalistiske prosjekt. Les hele emnebeskrivelsen 

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet.  

Jeg har fått større bevissthet om egen rolle og kunnskap om hvordan lede undersøkende prosjekter med kvalitet


Undervisning og eksamen

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen våren 2023. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. Underveis i studiet får deltagerne gruppeveiledning på emneoppgaven. 

 • Samling 1: 7. - 8. februar 2023  
 • Samling 2: 14. - 15. mars 2023  
 • Samling 3: 26. - 27. april 2023  
 • Innlevering av emneoppgave: 25. mai 2023 


Gjesteforelesere  

Gry Egenes, redaktør i Dagens Næringsliv. Egenes står bak noen av de mest dagsordensettende avsløringene i Norge og deler sine erfaringer og tips.  

Olav Kjellevold Olsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen og erfaren kursholder fra blant annet politiet, forsvaret og brannvesenet. Olsen foreleser om hva som kjennetegner velfungerende lederskap og samarbeid i risikoutsatte organisasjoner og arbeidsgrupper. Hva skal til for å utvikle et slikt samspill under press?  

Flere gjesteforelesere kommer. 

UJO 662 Avansert research 

Innhold

Emnet har som mål å gi studenten avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk. I studiet lærer man å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk. Studiet vil også gi avansert kunnskap om ulike former for korrupsjon og innsyn i reelle rettighetshavere i norske selskap. 

Undervisning og eksamen

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen våren 2023. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. 

 • Samling 1: 26.-27. januar 2023  
 • Samling 2: 13.-14. februar 2023  
 • Samling 3: 17.-18. april 2023  
 • Innlevering av emneoppgave: 15. mai 2023 

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet. 

Gjesteforelesere: Navn kommer. 

UJO 665: Programmering i Python

Innhold

På dette emnet lærer du å skrive enkle program og kunne forstå grunnleggende begreper i et moderne programmeringsspråk, blant annet variable tall- og tekstoperasjoner, valg- og løkkestrukturer, funksjoner, iterasjon, samlingsstrukturer, filer og klasser. Vi kommer til å legge ekstra vekt på typer av data og moduler som er relevante for journalistisk arbeid, som tekst og regneark.  

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisning og eksamen

Dette emnet går i vårsemesteret. Det vil være to fysiske samlinger i Bergen i tillegg til digital undervisning i form av ukentlige videoleksjoner og gruppeveiledninger. Undervisningsvideoene legges ut en gang i uken. Tidspunkt for gruppeveiledning avtales med studentene i forbindelse med oppstartssamlingen i januar. Hver student vil også få en times individuell veiledning, som avtales nærmere. 

Studiet består av to samlinger på Media City i Bergen våren 2023: 

 • Samling 1: Slutten av januar/begynnelsen av februar 2023. Dato kommer. 
 • Samling 2: Avsluttende samling i Bergen etterfulgt av skriftlig 4-timers skoleeksamen. Tidspunkt blir klart senere. 

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet. 

Veldig gøy. Veldig frustrerende. Mest gøy

Aftenblad-journalist Tor-Arne Vikingstad tok programmeringsemnet våren 2022 og sier til Journalisten at han har spart mye arbeidstid senere på å ha lært seg det samme språket som utviklerne i redaksjonen. Les hele saken

Les mer om øvrige emner: 

UJO 664: Datajournalistikk, store data og digitale verktøy 

Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy. Emnet går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. Vi bruker Excel og Google sheet.  Studentene har med egne datasett som de jobber med gjennom studiet og som kan munne ut i et journalistisk produkt. 

Emnet ble for første gang gjennomført høsten og vinteren 2021-2022 med ti erfarne journalister fra NRK som studenter.

– Jeg har blitt flinkere til vasking av data, kombinering av datasett, å se muligheter, begrensninger og hva som må til for å kunne komme med konklusjoner, sier Maria Hasselgård i NRK Brennpunkt som deltok på det første studiet.  

Les hele emnebeskrivelsen 

Organisering og undervisning

Dette emnet består av fire timer nettbasert undervisning i uken, fordelt på to dager i uken: 

 • Tirsdager kl 0900-1100
 • Torsdager kl 0900-1100

Det vil i tillegg være tre fysiske samlinger i Bergen, hver på to dager (fra lunsj til lunsj): 

1. samling: 1. - 2. september (tors/fre)
2. samling: 17. - 18. oktober (man/tirs)
3. samling: 16. - 17. november (ons/tors)

Merk: Det blir ingen undervisning i høstferieukene 40 eller 41.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Undervisere: Førsteamanuensis Carl-Gustav Linden (emneansvarlig) og dataanalytiker Diana Guerrero Rojas.

Eksamensformen er innlevering av emneoppgave i slutten av november. Mer informasjon og endelig innleveringsdato kommer.

UJO 660: Fra idé til publisering i et graveprosjekt

Dette emnet går høsten 2022 og skal gi studentene både teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikle alle relevante sider ved et graveprosjekt. Studentene lærer å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.  

På første samling skal hver student ha med seg en idé til et graveprosjekt. Man kan velge å bruke eget prosjekt eller samarbeide med en annen student om utvikling av et prosjekt gjennom studiet. I de tre samlingene gjennom fasene i et graveprosjekt: idéfasen, midtveisfasen og sluttfasen.  

Emnet retter seg mot journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å få helhetlig kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et graveprosjekt. Det er en fordel å ha graveerfaring, men dette er ikke noe krav.  

Les hele emnebeskrivelsen

Underviser: Per Christian Magnus

Organisering og undervisning

Det vil være tre fysiske samlinger ved UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj):

1. samling: 25. - 26. august (tors/fre)
2. samling: 20. - 21. september (tirs/ons.)
3. samling: 3. - 4. november (tors/fre)

MERK: Dato for 2. samling er endret, for å unngå kollisjon med konferansen Fortellingens kraft 22.-23. september. 

I tillegg blir det nettbaserte gruppesamlinger mellom de fysiske samlingene.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Eksamen består av innlevering av en reflekterende emneoppgave over et selvvalgt tema. Du vil få veiledning underveis. Innleveringfrist: Fredag 18.11 kl 14.00

Kommende emner:

De neste emnene er under planlegging og det vil komme mer informasjon fortløpende om disse:

 • Historiefortelling i et undersøkende prosjekt 
 • Etikk i et undersøkende prosjekt 
 • Metode 

Jeg er tryggere i jobben min