Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for journalister

Mastergradsemner i undersøkende journalistikk

Universitetet i Bergen og Senter for undersøkende journalistikk tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk, rettet mot journalister og redaktører som ønsker å kombinere arbeid med studier. Høsten 2022 tilbyr vi to emner: Datajournalistikk, store data og digitale verktøy og Fra idé til publisering i et graveprosjekt.

UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk
UiB tilbyr fleksible mastergradsemner i undersøkende journalistikk. Fortløpende opptak.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Norsk mediebransje har de siste ti årene gått gjennom omfattende endringer og mange medieorganisasjoner melder om stort behov for å styrke medarbeidernes kompetanse innen undersøkende journalistikk, digitalisering og datastøttet journalistikk. 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) er nå i ferd med å utvikle en rekke emner på masternivå innen disse temaene, som kan tas enkeltvis og etterhvert også kunne inngå i en erfaringsbasert mastergrad som er under planlegging. Emnene er utviklet i samarbeid med sentrale medieaktører som Schibsted, TV2/Egmont, NRK, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser. 

Samtlige emner er fleksibelt lagt opp med en kombinasjon av fysiske samlinger ved UiB i Bergen og nettbasert undervisning. 

Hvordan er emnene lagt opp? 

En rekke emner er planlagt, hvert på 10 studiepoeng. Deltakere som fullfører seks emner kan søke opptak til en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng og oppnå en erfaringsbasert mastergrad på totalt 90 studiepoeng. Mer informasjon om opptak til masteroppgaven og eventuelle muligheter for innpass av annen utdanning kommer. 

Hvem kan søke? 

Alle emnene er på masternivå og vi krever derfor at søkere har bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang. Søkere må også dokumentere minst to års yrkeserfaring som journalist. Lang og relevant erfaring kan etter nærmere vurdering erstatte inntil ett år av utdanningskravet. 

Høsten 2022 tilbyr vi følgende to emner: 

UJO 664: Datajournalistikk, store data og digitale verktøy 

Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy. Emnet går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. Vi bruker Excel og Google sheet.  Studentene har med egne datasett som de jobber med gjennom studiet og som kan munne ut i et journalistisk produkt. 

Emnet ble for første gang gjennomført høsten og vinteren 2021-2022 med ti erfarne journalister fra NRK som studenter.

– Jeg har blitt flinkere til vasking av data, kombinering av datasett, å se muligheter, begrensninger og hva som må til for å kunne komme med konklusjoner, sier Maria Hasselgård i NRK Brennpunkt som deltok på det første studiet.  

Les hele emnebeskrivelsen 

Organisering og undervisning

Dette emnet består av fire timer nettbasert undervisning i uken, fordelt på to dager i uken: 

  • Tirsdager kl 1030-1230
  • Torsdager kl 1030 - 1230

Vi legger til rette for at du i tillegg kan delta på Datajournalistikknettverket torsdager kl 0900 - 1000. 

Det vil i tillegg være tre fysiske samlinger i Bergen, hver på to dager (fra lunsj til lunsj): 

1. samling: 1. - 2. september (tors/fre)
2. samling: 17. - 18. oktober (man/tirs)
3. samling: 16. - 17. november (ons/tors)

Merk: Det blir ingen undervisning i høstferieukene 40 eller 41.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Undervisere: Førsteamanuensis Carl-Gustav Linden (emneansvarlig) og dataanalytiker Diana Guerrero Rojas.

Eksamensformen er innlevering av emneoppgave i slutten av november. Mer informasjon og endelig innleveringsdato kommer.

Opptak og prioriteringskriterier

Vi har 10 studieplasser på dette emnet. Vi har kun et par ledige plasser igjen. Løpende opptak, søk UJO664 her. 

Vi vil etterstrebe en god variasjon i studentgruppen med tanke på både geografisk fordeling og små/store redaksjoner. Vi vil også prioritere søkere som allerede har tatt ett eller to av de andre emnene som inngår i det planlagte masterprogrammet.

UJO 660: Fra idé til publisering i et graveprosjekt

Dette er et helt nytt emne som skal gi studentene både teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikle alle relevante sider ved et graveprosjekt. Studentene lærer å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.  

På første samling skal hver student ha med seg en idé til et graveprosjekt. Man kan velge å bruke eget prosjekt eller samarbeide med en annen student om utvikling av et prosjekt gjennom studiet. I de tre samlingene gjennom fasene i et graveprosjekt: idéfasen, midtveisfasen og sluttfasen.  

Emnet retter seg mot journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å få helhetlig kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et graveprosjekt. Det er en fordel å ha graveerfaring, men dette er ikke noe krav.  

Les hele emnebeskrivelsen

Underviser: Per Christian Magnus

Organisering og undervisning

Det vil være tre fysiske samlinger ved UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj):

1. samling: 25. - 26. august (tors/fre)
2. samling: 20. - 21. september (tirs/ons.)
3. samling: 3. - 4. november (tors/fre)

MERK: Dato for 2. samling er endret, for å unngå kollisjon med konferansen Fortellingens kraft 22.-23. september. 

I tillegg blir det nettbaserte gruppesamlinger mellom de fysiske samlingene.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Eksamen består av innlevering av en reflekterende emneoppgave over et selvvalgt tema. Du vil få veiledning underveis. Innleveringfrist: Fredag 18.11 kl 14.00. 

Opptak og prioriteringskriterier

Vi har 16 studieplasser på dette emnet. Det nærmer seg fullt, men vi har noen få ledige plasser igjen. Løpende opptak, søk UJO 660 her. 

Vi vil etterstrebe en god variasjon i studentgruppen med tanke på både geografisk fordeling og små/store redaksjoner. Vi vil også prioritere søkere som allerede har tatt ett eller to av de andre emnene som inngår i det planlagte masterprogrammet. 

Les mer om øvrige emner: 

UJO 665: Programmering i Python

På dette emnet lærer du å skrive enkle program og kunne forstå grunnleggende begreper i et moderne programmeringsspråk, blant annet variable tall- og tekstoperasjoner, valg- og løkkestrukturer, funksjoner, iterasjon, samlingsstrukturer, filer og klasser.

Vi kommer til å legge ekstra vekt på typer av data og moduler som er relevante for journalistisk arbeid, som tekst og regneark. 

Les hele emnebeskrivelsen.

Undervisning og eksamen:

Dette emnet går i vårsemesteret. Det vil være to fysiske samlinger i Bergen i tillegg til digital undervisning i form av ukentlige videoleksjoner og gruppeveiledninger. Undervisningsvideoene legges ut hver tirsdag. Tidspunkt for gruppeveiledning avtales med studentene i forbindelse med oppstartssamlingen i januar. Hver student vil også få en times individuell veiledning, som avtales nærmere.

Alle studenter må få godkjent et obligatorisk arbeidskrav før eksamen.
Avsluttende samling i Bergen etterfulgt av skriftlig 4-timers skoleeksamen.

Opptak:

Vi tar opp inntil 10 studenter på dette emnet. 

Emnet blir gjennomført neste gang våren 2023. Mer informasjon om nytt opptak kommer. 

UJO 661: Å reportasjelede undersøkende journalistikk 

Å reportasjelede undersøkende journalistikk er et nytt emne som går første gang våren 2022. Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Studiet er for deg som er journalist og reportasjeleder/redaktør og som ønsker å lære og videreutvikle deg som reportasjeleder av undersøkende prosjekter. 

Innhold

Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. På dette emnet lærer du arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt, fra idé til publisert arbeid. Vi kommer til å legge ekstra vekt på ledelsesutfordringer, sammensetning av team og hvordan man kan sikre kvalitet i alle ledd. Studentene vil reflektere over hva som kjennetegner undersøkende journalistikk og sette egne erfaringer inn i en større sammenheng.  

Deler av studiet vil bestå av gruppearbeid med andre erfarne journalister og reportasjeledere. Gruppens samlede erfaring vil være en viktig basis i refleksjons- og læringsarbeidet. Etter studiet skal studenten ha avanserte kunnskaper om ledelse, roller og rollefordeling i undersøkende journalistiske prosjekt.

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet. 

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering

Studiet består av tre samlinger våren 2022 med gruppearbeid.  Samling 1 og 2 er fysiske todagerssamlinger i Media City Bergen, samling 3 foregår digitalt. Underveis i studiet skal alle studenter levere en deloppgave under veiledning. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. 

  • Samling 1: 14.-15. februar 2022 
  • Samling 2: 14.-15. mars 2022 
  • Samling 3 (digitalt): 25.-26. april 2022 

Gjesteforelesere

Redaktør Gry Egenes i Dagens Næringsliv står bak noen av de mest dagsordensettende avsløringene i Norge og blir med for å dele sine erfaringer. 

Asbjørn Rachlew er mangeårig etterforsker i politiet, har doktorgrad i jus fra Universitetet i Oslo og er forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Hans tema er hvordan en som leder kan unngå bekreftelsesfella, noe som er svært relevant både for politiarbeid og journalistikk.

Høgskolelektor Trond Kjærstad fra BI skal forelese om hvordan man leder flinke folk.

Rådgiver Trond Idås i Norsk Journalistlag tar nå doktorgrad på posttraumatisk stress og vekst blant journalister. Han blir med for å snakke om hvordan ledere kan forebygge og håndtere krevende situasjoner i undersøkende prosjekter. 

Kommende emner:

De neste emnene er under planlegging og det vil komme mer informasjon fortløpende om disse:

  • Historiefortelling i et undersøkende prosjekt 
  • Avansert research 
  • Etikk i et undersøkende prosjekt 
  • Metode