Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny videreutdanning

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Å arbeide med mennesker innebærer å forvalte andres grunnleggende rettigheter. Hvordan kan ansatte i helse- og sosialsektoren fremme den enkeltes autonomi og verdighet, samt forebygge menneskerettighetsbrudd og -krenkelser? Nytt deltidsstudium starter ved UiB i januar 2023. Åpent for søknader nå!

Ny videreutdanning ved UIB: Menneskerettigheter i helse og sosialfaglig arbeid
Tilgang på adekvat helsehjelp for særlig utsatte grupper er ett av temaene som tas opp i det nye deltidsstudiet Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid er et helt nytt videreutdanningsemne på masternivå, som retter seg mot deg som arbeider innenfor fagområder som helse- og omsorgstjenester, NAV, barnevern, habilitering, eldreomsorg, flyktningfeltet eller kriminalomsorgen.

Studiet skal gi inngående kunnskap om hvilken betydning menneskerettigheter har for helse- og sosialfaglig arbeid og hvordan du kan bruke dette som verktøy i eget arbeid. Du skal få god kjennskap til hvordan internasjonale menneskerettigheter er innarbeidet i norsk rett, hva som utgjør et menneskerettighetsbrudd og hvordan krenkelser kan identifiseres, dokumenteres og påklages. Du skal kunne reflektere rundt din egen rolle og virksomhet, både fra et etisk og menneskrettslig perspektiv så vel som fra et helse- og sosialfaglig ståsted. 

Innhold i studiet

Studiet tar for seg menneskerettigheter som er relevante for helse- og sosialfaglig arbeid, det nasjonale- og internasjonale kontrollsystemet for å sikre menneskerettighetene på dette feltet og de fagetiske retningslinjene som er utviklet som følge av de rettslige forpliktelsene.

Du skal lære hva de menneskerettslige rammene går ut på og hvordan de menneskerettslige kravene kan realiseres i praktisk helse- og sosialfaglig arbeid. Vi henter konkrete og praktiske eksempler fra flere praksisfelt, blant annet barnevern, kriminalomsorg, eldreomsorg, psykisk helsevern, kommunale tjenester, NAV og flyktning- og asylfeltet. Vi skal se på både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten og ta for oss særlig utsatte grupper. 

Sentrale tema som tas opp:

 • Hva er menneskerettigheter og hvilke konvensjonsbestemmelser er særlig viktige i helse- og sosialfaglig arbeid?
 • Hvordan overvåkes, rapporteres og kontrolleres menneskerettighetene?
 • Hvilke kontroll- og klagemekanismer er viktige og hvordan kan disse brukes?
 • Hvilke rammer setter menneskerettighetene for vår praksis og hva utgjør et menneskerettighetsbrudd?
 • Hva innebærer retten til adekvate helsetjenester, helsehjelp og medbestemmelse? Hva betyr retten til familieliv, privatliv, samtykke og personvern?
 • Hvilke dilemma kan oppstå når ulike rettigheter kommer i konflikt med hverandre eller de settes under press?
 • Hvilke grupper er særlig utsatt for menneskerettighetskrenkelser og hvilke konsekvenser får dette for dem?
 • Hvordan kan vi som jobber i disse tjenestene bidra til å forebygge krenkelser, sikre en menneskerettighetsbasert praksis og fremme den enkeltes verdighet og autonomi?

Les hele emnebeskrivelsen

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet er på 15 studiepoeng og er et 50% deltidsstudium over ett semester, første gang våren 2023. Undervisningen er konsentrert til tre samlinger i løpet av semesteret, hver på to dager. De to første samlingene går digitalt, mens den tredje og siste samlingen er fysisk og lagt til UiBs campus i Bergen. 

På samlingene veksler vi mellom forelesninger, innspill fra videoer og podkaster, lærerinstruerte øvelser og fremleggelse av erfaringer og problemstillinger fra egen praksis. Vi legger vekt på varierte læringsaktiviteter med rom for refleksjon og diskusjon, samt egenaktivitet mellom samlingene i form av refleksjonsnotat og mindre hjemmeoppgaver. 

På den siste samlingen skal du legge frem et tema eller eksempel fra egen praksis, som er knyttet opp til menneskerettighetene og kunnskap du har tilegnet deg gjennom studiet, og få tilbakemeldinger på dette fra de andre studentene. Denne samlingen danner grunnslag for det obligatoriske skriftlige oppgaven du skal levere mot slutten av semesteret, les mer om avsluttende vurdering nedenfor. 

Mellom samlingene legger vi opp til aktivitet og kontakt mellom studenter og faglærer/emneansvarlig, via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student på emnet. Her legger vi ut læringsressurser som videoer, podkaster, artikler og oversikt over pensumlitteratur. 

For å få studiet godkjent og kunne ta avsluttende eksamen må du delta på minst 80% av undervisningen. Det er obligatorisk å delta på den første og den siste samlingen. Fremleggelse av eget arbeid på den siste samlingen er også et obligatorisk krav. 

Undervisningsplan våren 2023:

1. samling (digital): 30.-31. januar 

Innføring i menneskerettigheter, overvåkningsmekanismer, relevant lovgivning og hvilken betydning menneskerettigheter har for det helse- og sosialfaglige arbeidet. Hva innebærer et rettighetsbrudd, hvordan kan disse forhindres og hvilke menneskerettslige rammer arbeider vi innenfor?

2. samling (digital): 27. - 28. mars 

Menneskerettighetsbrudd, klageadgang og kontrollmekanismer. Hva utgjør et menneskerettighetsbrudd og hvordan kan disse identifiseres, dokumenteres og påklages? Hva skjer når menneskerettigheter kommer i konflikt med hverandre og hvilke konsekvenser har dette for dem som blir rammet?

3. samling (fysisk): 11. - 12. mai 

Studentene legger frem eget arbeid som synliggjør en menneskerettslig problemstilling relevant for egen praksis. Tibakemeldinger og diskusjoner gir grunnlag for å arbeide med avsluttende, skriftlige oppgaven.

Avsluttende vurdering

Den avsluttende vurderingen består av innlevering av skriftlig oppgave på ca 3000 ord (+/- 10%), basert på tema eller problemstilling som ble lagt frem på den siste samlingen. 

Opptakskrav

Studiet er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning av min. tre års omfang innen fagområder som medisin, helse/sosialfag, lærer/barnehage/pedagogikk, PP-tjeneste, eller lignende. 

I tillegg krever vi at du har min. to års yrkeserfaring innen f.eks. barnevern, eldreomsorg, kriminalomsorg, psykisk helse, flyktning-/asylfeltet eller lignende. 

Det er mulig å kompensere for inntil ett år av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis, utover minstekravet på to år. 

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha følgende dokumentasjon:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV og en kort arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som bekrefter din stilling/arbeidsfelt/arbeidsoppgaver og hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk, det vil si etter dato for registrert søknad.