Hjem
Etter- og videreutdanning

Rolleforståelse for kommunale ledere

Rolleforståelse for kommunale ledere er et emne som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Nytt opptak åpner etter planen i mars 2025, oppstart høsten 2025.

Illustrasjonsbilde av masteremne i kommunal ledelse
Som administrativ leder i en kommune eller fylkeskommune må du manøvrere mellom politikk og administrasjon.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kommuner og fylkeskommuner er politisk styrte organisasjoner. Politiske avgjørelser legger rammer for utøvelse av administrativ ledelse, samtidig som administrasjonen også har muligheter til å legge premisser for politiske prosesser og vedtak. Som administrativ leder i en kommune eller fylkeskommune må du manøvrere mellom politikk og administrasjon og ha god forståelse for hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dette samspillet.

Masteremnet Rolleforståelse for kommunale ledere skal gi deltakerne dypere rolleforståelse og innsikt i sentrale problemstillinger for administrative ledere i en politisk styrt organisasjon.

Emnet gir 20 studiepoeng og kan tas som et frittstående emne, men inngår også som ett av tre emner i vårt erfaringsbaserte masterprogram Executive master i kommunal ledelse.

Emnet retter seg mot deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor, og som har min. to års administrativ- eller operativ erfaring fra kommune/fylkeskommune eller andre deler av offentlig sektor. Les mer under Opptakskrav.

Sentrale tema som inngår i emnet:

 • Forholdet mellom politikk og administrasjon og hvordan administrative ledere finner sin rolle i samspillet med folkevalgt ledelse
 • Lederroller internt i den kommunale administrasjonen
 • Hvordan ulike styringsmodeller og organisasjonsløsninger påvirker kommunale lederroller
 • Styringsparagdimer i offentlig sektor
 • Konsekvenser av konkurranseutsetting og privatisering av kommunale tjenester
 • Ledelse gjennom andre ledere
 • Avveininger mellom lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet
 • Potensielle rollekonfikter mellom politisk- og administrativ ledelse

Organisering og undervisning

Rolleforståelse for kommunale ledere er et frittstående emne på 20 studiepoeng som går på deltid over to semestre. Dette tilsvarer ca 1/3 av normal studieprogresjon, sammenlignet med fulltidsstudier. 

Vi vil tilrettelegge for at du kan ta studiet ved siden av jobb og andre forpliktelser og legger derfor opp til en kombinasjon av nettstudier og totalt fire fysiske samlinger ved Universitetet i Bergen i løpet av høsten og våren. Det er obligatorisk å delta på disse samlingene. 

Samlinger 2023-2024:

 • 1. samling: 18. - 19. september 2023
 • 2. samling: 13. - 14. november 2023
 • 3. samling: 11. - 12. mars 2024
 • 4. samling: 22. - 23. april 2024

På undervisningssamlingene veksler vi mellom forelesninger og oppgaveløsning i mindre grupper og vi vil bruke kursdeltakernes erfaringer aktivt som en ressurs i undervisningen. Vi legger opp til studentaktive arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på at kursdeltakerne selv identifiserer praksisnære problemer som de ønsker å finne løsninger på, eller konkrete utfordringer i egen organisasjon som de ønsker å undersøke nærmere.

I forkant av undervisningssamlingene skal deltakerne jobbe på egen hånd og i mindre grupper med nettbaserte læringsaktiviteter via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Dette kan være læringsaktiviteter som å se videoer, lese litteratur, svare på quizer, løse oppgaver og reflektere rundt relevante problemstillinger hentet fra egen organisasjon eller jobbrolle. 

I etterkant av hver undervisningssamling skal deltakerne levere et refleksjonsnotat, med refleksjoner over egen læring så langt. Det er obligatorisk å levere inn disse refleksjonsnotatene og deltakerne skal gi hverandre tilbakemeldinger på disse underveis, men de teller ikke med i avsluttende vurdering og karaktersetting. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen over 8 timer: Torsdag 6. juni 2024

Denne blir vurdert etter karakterskala A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått. 

Opptakskrav

Følgende opptakskrav gjelder for alle de tre emnene som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Du må ha:

 • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
 • Minimum to års administrativ- eller operativ erfaring fra kommunal sektor eller andre deler av offentlig sektor 

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. 

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Opptaksprosess

Vi har 30 studieplasser på dette emnet. Vi tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, så lenge vi har ledige plasser. 

Søkere som holder på med det første emnet i masterprogrammet vil bli prioritert for opptak, dersom de har søkt innen 15. april.  

Dersom du takker ja til studieplass på emnet, men likevel ønsker å si fra deg plassen på et senere tidspunkt frem mot studiestart, gjelder egne regler om angrerett og trekk, se Vilkår og reglement for videreutdanningsstudier.

Hva koster studiet

Studieavgift

Studieavgiften inkluderer alle kostnader til undervisning og eksamen samt pensumlitteratur. Lunsj, middag og sosial sammenkomst på samlinger er også inkludert. Eventuelle utgifter til reise/opphold i forbindelse med samlinger i Bergen vil imidlertid komme i tillegg og må dekkes av den enkelte deltaker utenom. 

Studieavgift fra og med høsten 2024: 51 000,- 

Studieavgiften inkluderer alle kostnader til undervisning og eksamen. Lunsj, middag og sosial sammenkomst på samlinger er også inkludert. Pensumlitteratur samt utgifter til reise/opphold i forbindelse med samlinger i Bergen vil komme i tillegg og må dekkes av den enkelte deltaker utenom. 

Se under om refusjonsordning hos Statsforvalteren, for deltakere som er ansatt i kommuner i Vestland. 

Semesteravgift

Alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må betale semesteravgift på kr 650,- til Studentsamskipnaden Sammen. Dette er en personlig avgift som skal dekke felles velferdsgoder for alle studenter, og må derfor betales inn individuelt. Du betaler kun inn det semesteret du skal ta eksamen, det vil si i vårsemesteret. Du vil få nærmere informasjon om hvor og når semesteravgiften skal betales i forbindelse med opptak til emnet. 

Fakturainformasjon og fakturering

I utgangspunktet blir faktura for studieavgift sendt til deg personlig. Dersom din arbeidsgiver skal betale studieavgiften må du oppgi korrekt fakturainformasjon samtidig som du registrerer søknad. Det er mulig å registrere selve søknaden først, og logge inn igjen på et senere tidspunkt for å legge til fakturainformasjon. Du vil se fristen for å legge til fakturainformasjon når du registrerer søknad.  

Støtteordning hos Statsforvalteren

Statsforvalteren i Vestland vil refundere kr 10 000,- av studieavgiften for hver deltaker, for inntil 20 deltagere på hvert av de tre emnene som inngår i Master i kommunal ledelse. Dette gjelder for deltakere som er ansatt i en av kommunene i Vestland. 

Hvis det er flere enn en deltaker fra hver kommune på det samme emnet, må statsforvalteren vurdere om det er rom for å gi støtte for flere deltakere fra samme kommune. 

Her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, slik at det vil være dato for registrert søknad fra den enkelte som avgjør hvem- og hvor mange som kvalifiserer for refusjon.