Hjem
Etter- og videreutdanning
Masteremne

Operativ teamledelse i kriser

Hvordan kan kommunale ledere bidra til å få operative team til å fungere godt i krisesituasjoner hvor liv, helse eller grunnleggende verdier er truet? Operativ teamledelse i kriser er et frittstående emne som også inngår i masterprogrammet Executive master i kommunal ledelse. Vi åpner for nytt opptak i mars 2024.

Nytt masteremne ved UiB: Operativ teamledelse i kriser
Operativ teamledelse i kriser er et nytt emne på masternivå, som kan tas for seg eller som del av vårt Executive masterprogram i kommunal ledelse.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Emnet Operativ teamledelse i krise skal gi innsikt i psykologiske, rettslige og organisatoriske forhold som påvirker teamatferd og ledelse i kritiske situasjoner. Emnet gir 20 studiepoeng og kan tas som et frittstående emne, men inngår også som ett av tre emner i vårt erfaringsbaserte masterprogram Executive master i kommunal ledelse.

Emnet retter seg mot deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor, og som har min. to års administrativ- eller operativ erfaring fra kommune/fylkeskommune eller andre deler av offentlig sektor. Dette behøver ikke være på ledernivå. Les mer under Opptakskrav.

Innhold i studiet

I løpet av studiet skal deltakerne lære å analysere og forstå menneskelige faktorer som påvirker hvordan team samlet sett forstår situasjoner, koordinerer seg imellom, tar felles avgjørelser og samhandler. Deltakerne skal lære hvordan kommunale ledere kan få operative team til å fungere godt i kriser, i samspill med andre etater og organisasjoner. 

Sentrale tema:

 • Prinsippene som det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet bygger på
 • Hvordan ulike typer kriser og sikkerhetsutfordringer påvirker kommunal virksomhet
 • Hva som skjer med en organisasjon når en krise inntreffer brått og uventet
 • Hvordan ledelse og organisering i kriser skiller seg fra kommunal ledelse under normal drift

Organisering og undervisning

Operativ teamledelse i krise går på deltid over to semestre høst og vår. Dette tilsvarer ca 1/3 av normal studieprogresjon, sammenlignet med fulltidsstudier. 

Vi vil tilrettelegge for at du kan ta studiet ved siden av jobb og andre forpliktelser og legger derfor opp til en kombinasjon av nettstudier og totalt fire fysiske samlinger ved Universitetet i Bergen i løpet av høsten og våren. Det er obligatorisk å delta på alle samlingene.

Samlinger 2023-2024: 

 • 1. samling: 20. - 21. september 2023
 • 2. samling: 15. - 16. november 2023
 • 3. samling: 13. - 14. mars 2024
 • 4. samling: 24. - 25. april 2024 (kanskje også 26. april)

På undervisningssamlingene veksler vi mellom forelesninger, videodemonstrasjoner, oppgaveløsning i mindre grupper og praksisnær undervisning med simulering, rollespill og øvelser i operasjonsrom.

I forkant av undervisningssamlingene skal deltakerne jobbe på egen hånd og i mindre grupper med nettbaserte læringsaktiviteter via UiBs læringsplattform Mitt UiB. Dette kan være å se videoer, lese litteratur, svare på quizer, løse oppgaver og reflektere rundt relevante problemstillinger hentet fra egen organisasjon.  

I etterkant av hver undervisningssamling skal deltakerne levere et refleksjonsnotat, med refleksjoner over egen læring så langt. Det er obligatorisk å levere inn disse refleksjonsnotatene og deltakerne skal gi hverandre tilbakemeldinger på disse underveis. 

Vurdering 

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått. For å få emnet godkjent og bestått må du ha:

 • Deltatt på samtlige fire samlinger med forarbeid og etterarbeid
 • Deltatt i hverandrevurdering av obligatoriske refleksjonsnotater i etterkant av hver samling 

Opptakskrav

Følgende opptakskrav gjelder for alle de tre emnene som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Du må ha:

 • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
 • Minimum to års administrativ- eller operativ erfaring fra kommunal sektor eller andre deler av offentlig sektor

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Opptaksprosess

Vi har 30 studieplasser på dette emnet. Vi tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, så lenge vi har ledige plasser. 

Har du tatt ett eller begge av de øvrige emnene som inngår i masterprogrammet vil du bli prioritert for opptak, dersom du har søkt innen 15. april.

Dersom du takker ja til studieplass på emnet, men likevel ønsker å si fra deg plassen på et senere tidspunkt frem mot studiestart, gjelder egne regler om angrerett og trekk, se Vilkår og reglement for videreutdanningsstudier.

Hva koster studiet

Studieavgift

Studieavgiften er kr 25 000,- for studieåret 2023-2024. Dette er siste gang emnet går til rabattert pris.

Fra og med høsten 2024 vil studieavgiften bli justert opp. 

Studieavgiften inkluderer alle kostnader til undervisning og eksamen. Lunsj, middag og sosial sammenkomst i forbindelse med fysiske undervisningssamlinger er også inkludert. 

Pensumlitteratur samt utgifter til reise/opphold i forbindelse med samlinger ved UiB kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte deltaker/arbeidsgiver utenom.

Semesteravgift

Alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må i tillegg betale semesteravgift på kr 590,- til Studentsamskipnaden Sammen. Dette er en personlig avgift som skal dekke felles velferdsgoder for alle studenter, og må derfor betales inn individuelt. Du betaler kun inn det semesteret du skal ta eksamen. Du vil få nærmere informasjon om hvordan og når semesteravgiften skal betales i forbindelse med opptak til emnet. 

Fakturainformasjon og fakturering

I utgangspunktet blir faktura for studieavgift sendt til deg personlig. Dersom din arbeidsgiver skal betale studieavgiften må du oppgi korrekt fakturainformasjon samtidig som du registrerer søknad. Det er mulig å registrere selve søknaden først, og logge inn igjen på et senere tidspunkt for å legge til fakturainformasjon. Du vil se fristen for å legge til fakturainformasjon når du registrerer søknad.