Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Bærekraftig utvikling og klimahandling

Hvilke faktorer påvirker klimaet, hva er konsekvensene av klimaendringene og hvilke løsninger finnes? Deltidsstudium for lærere over ett semester.

Velkommen til SDG613

Professor Kerim Hestnes Nisancioglu er professor i klimadynamikk og faglig ansvarlig for studiet.
Produsent:
Tane Holm Høisæter

Hovedinnhold

Klima og bærekraft er sentrale tema i Kunnskapsløftet. UiB starter derfor opp et nytt deltidstudium rettet mot deg som er lærer og ønsker grunnleggende innsikt i årsaker til- og konsekvenser av klimaendringer, samt en innføring i bærekraft og klimahandling.

Studiet gir 10 studiepoeng og er tilpasset lærernes arbeidsår med oppstart i september og avslutning i mars. Det er ingen obligatoriske aktiviteter i desember.

Undervisningen er nettbasert slik at du kan delta fra hvor som helst i landet. Vi tilbyr også to fysiske samlinger som det er frivillig om du vil delta på, mer om dette under. 

Det er ingen studieavgift på studiet, men hver deltaker må selv dekke kostnader til reise/opphold i forbindelse med eventuell deltakelse på samlinger. 

Innhold

Studiet legger vekt på betydningen av FNs bærekraftsmål, særlig SDG-13 klimahandling, og vil bidra til bevisstgjøring rundt konsekvensene av politiske og strategiske valg på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Deltakerne vil tilegne seg kunnskap om de underliggende fysiske prosessene som styrer klimavariasjoner på ulike tidsskalaer. Blant annet skal vi se på hvordan variasjoner i solinnstråling, vulkansk aktivitet, utslipp av drivhusgasser og forurensningspartikler bidrar til endringer i klimasystemet. Vi skal videre se nærmere på ulike fysiske og økonomiske konsekvenser av klimaendringer.

Sentrale tema:

  • grunnleggende mekanismer bak drivhuseffekten
  • eksterne klimapådrivere og årsaker naturlig- og menneskeskapt klimavariabilitet
  • grunnleggende fysiske tilbakekoblingsmekanismer i klimasystemet
  • forskjellige menneskeskapte utslippskilder og årsaker til endringer i disse
  • hva klimarisiko er, og hvordan vi kan beregne og ta hensyn til dette
  • mulige fysiske- og økonomiske konsekvenser av klimaendringer
  • hvordan kartlegge klimagassutslipp og bruke klimagassregnskap
  • FNs bærekraftsmål nr 13, i sammenheng med øvrige bærekraftsmål

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering og undervisning

Studiet er i hovedsak nettbasert og undervisningen foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student. Her vil du finne videoleksjoner, øvelser, diskusjonsforum, artikler og andre læringsressurser. Ukentlige kollokvier med de andre deltakerne vil foregå via Zoom på ettermiddagstid en gang i uken.

Det faglige innholdet er delt inn i 7 moduler. Vi har organisert kurset slik at du kan velge kun å se videoene og lese bakgrunnsmaterialet til hver modul, men hvis du vil ha en dypere forståelse av klima og bærekraft forventer vi at du også fordyper deg i oppgavene og deltar i diskusjonsgruppene. Du med regne med en samlet arbeidsmengde på rundt 250 timer, fordelt på ca. 100 timer til kollokvium og øvelser, og ca. 150 timer til prosjektarbeid og oppgaveskriving

I tillegg til nettbasert undervisning legger vi opp til to fysiske samlinger, hver på to dager, som det er frivillig om du vil delta på: En todagers-samling i oktober 2022 og en todagers-samling i februar 2023. Samlingene vil foregå på Vestlandet, nærmere informasjon om datoer og sted kommer. 

Det er obligatorisk å delta i øvelser samt å levere en avsluttende prosjektoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. 

Målgruppe og opptakskrav

Studiet er utviklet for lærere på ungdomstrinn og videregående skole som ønsker større kunnskap om klima og bærekraft. Studiet er åpent for alle på tvers av undervisningsfag, men vi anbefaler at du har grunnleggende kunnskaper innen matematikk og naturfag. Dersom det melder seg mange søkere vil vi vi prioritere søkere i denne rekkefølgen:

1) Lærere som underviser i samfunnsfag og/eller realfag i videregående skole, med noenlunde lik fordeling mellom realfag/samfunnsfag

2) Lærere som underviser i natufag på 8. - 10. trinn

3) Lærere som underviser i samfunnsfag eller øvrige fag på 8. - 10. trinn.

Du krysser av for undervisningsfag og om du underviser på ungdomstrinn eller i vgs når du registrerer søknaden din. 

Faglig ansvarlige

Faglig ansvarlig for studiet er Kerim Hestnes Nisancioglu, professor i klimadynamikk ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Studiet er utviklet sammen med professor Asgeir Sorteberg ved UiB, Dr. Jonathan Rheinlænder ved Nansensenteret og lektor Elisabeth Engum ved Amalie Skram videregående skole.