Hjem
Etter- og videreutdanning
Ny videreutdanning

Personelloppfølging etter kritiske hendelser

Senter for krisepsykologi ved UiB starter til høsten opp et nytt deltidsstudium i personellomsorg og oppfølging etter kritiske hendelser. Frittstående enkeltemne som også inngår som ett av flere valgfrie emner i Erfaringsbasert master i krisepsykologi. Søk plass nå!

Ilustrasjonsbilde til studiet Personellomsorg etter kritiske hendelser
Nytt studietilbud ved Senter for krisepsykologi skal gi økt kunnskap om personellomsorg etter kritiske hendelser.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Erfaringer har vist manglende systematikk i oppfølging av ansatte etter kritiske hendelser. Det kan være for dårlige rutiner eller det kan skyldes usikkerhet eller manglende kunnskap om hva slags omsorg, støtte og oppfølging ansatte trenger i slike situasjoner.

Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen har derfor utviklet et nytt deltidsstudium som skal styrke kunnskapen og kompetansen hos dem som skal bidra i lavterskel tilbud til egne ansatte som har vært utsatt for en kritisk hendelse. 

Emnet kan tas som et frittstående emne, men inngår også som ett av flere valgfrie spesialiseringsemner i Erfaringsbasert master i krisepsykologi

Innhold i studiet

Målet med studiet er å gi inngående kunnskap om betydningen av forebyggende arbeid, tidlig intervensjon samt organisering og tilrettelegging av personellomsorg. Studiet skal presentere metodikk og verktøy som gir studentene mulighet til å planlegge og gi aktiv personelloppfølging, samt gi grunnlag for å vurdere hva som bør bli vist videre til andre profesjonelle instanser. Målsettingen med emnet er todelt: Deltakerne skal få økt kunnskap om rolleavklaringer, stress og stressreaksjoner. I tillegg skal deltakerne får praktisk trening i å gjennomføre avlastningssamtaler og mestringstrening. 

Etter endt studium skal du ha blant annet ha tilegnet deg kunnskap om: 

  • utvikling og forløp av akutte og langvarige reaksjoner hos personell som opplever alvorlige kriser
  • strategier og teorier for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individrettede tiltak for personalomsorg
  • verdien av deltakelse og medverkning i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte etter traumatiske hendelser

Les hele emnebeskrivelsen for PSYK654

Målgruppe og opptakskrav

Emnet er på masternivå og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning av min. tre års omfang/180 studiepoeng. 

I tillegg krever vi at du har min. to års relevant yrkeserfaring, for eksempel fra politi, brann/redning, helse og akuttmedisin, Forsvaret, eller i organisasjoner og bedrifter med økt sikkerhetsrisiko knyttet til for eksempel utenlandsoperasjoner. 

Det er mulig å kompensere for inntil ett år av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis utover minstekravet på to år.  

Les mer om krav til dokumentasjon av tidligere utdanning og yrkespraksis under.  

Organisering, undervisning og eksamen

Emnet har et omfang på 15 studiepoeng og går på deltid ett semester. Undervisningen er organisert med til sammen fire fysiske samlinger ved UiB. Hver samling vil gå over to dager.* 

Studiestart26. august 2024
1. samlingUke 35: 26. - 27. august
2. samlingUke 38: 16. - 17. september
3. samlingUke 43: 21. - 22. oktober
4. samlingUke 46: 11. - 12. november
Hjemmeeksamen over 14 dagerDatoer ikke fastsatt

* Med forbehold om endringer

Det er obligatorisk å delta på minimum 3 av de 4 samlingene. Du skal også levere en oppgave mellom samling 2 og 3, som må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen som er en hjemmeeksamen over 14 dager mot slutten av vårsemesteret. Eksamensoppgaven skal ha et omfang på ca 5000 ord (+/- 10%). 

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha følgende dokumentasjon:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV og en kort arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som bekrefter din stilling/arbeidsfelt/arbeidsoppgaver og hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk, det vil si etter dato for registrert søknad.