Hjem
Etter- og videreutdanning

Gjenstridige problemer, samspill og samordning i offentlig sektor

En rekke komplekse og gjenstridige samfunnsutfordringer bidrar til styringsutfordringer i stats- og forvaltningsapparatet. Hva kreves av samhandling og samordning for å løse disse utfordringene? Frittstående emne som også inngår i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning.

Illustrasjonsbilde til masteremnet Gjenstridige problemer, samspill og samordning i offentlig sektor
Emnet Gjenstridige problemer, samspill og samordning i offentlig sektor handler om gjenstridige problemer som utfordrer styringskapasitet og styringslegitimitet i offentlig forvaltning.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Samfunnet og forvaltningen står overfor store og komplekse samfunnsproblemer som gir styringsutfordringer på tvers av nivå og sektor. Emnet handler om slike gjenstridige problemer (wicked problems), som utfordrer styringskapasitet og styringslegitimitet, og som krever økt samhandling, samspill og samordning mellom ulike styringsnivå og organisasjoner, mellom ulike deler av forvaltningen, mellom offentlig og privat sektor, og mellom myndighetene og befolkningen. 

Emnet inngår som ett av fem frittstående emner i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning. Masterprogrammet er utviklet av UiB og NHH Executive i fellesskap og retter seg mot erfarne medarbeidere og ledere i departementsfellesskapet og i departementenes underliggende virksomheter. 

Innhold og sentrale tema

Målet med emnet er at studentene skal tilegne seg inngående kunnskap om sentrale utfordringer for forvaltningen knyttet til gjenstridige problemer, og innsikt i organisering og styring knyttet til disse problemene.

Studentene lærer om betingelser for samarbeid og samordning i møte med komplekse og gjenstridige problemer, om hvordan styring og organisering av offentlig virksomhet i møte med slike problemer blir til og foregår i praksis, og hvordan styringspraksis og organisering påvirker muligheten for samordning og problemløsning.

Sentrale spørsmål er hvilke styringsmuligheter og strategier staten har, hvordan samordning og samhandling på tvers av organisasjon, sektor og nivå foregår, og hvilke konsekvenser ulike former for organisering og styring har. 

Emnet har tre hovedtema:

1) internasjonalisering

2) digital transformasjon

3) håndtering av store kriser

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisning og læringsaktiviteter

Emnet et samlingsbasert deltidsstudium over ett semester, som går neste gang våren 2025. 

Emnet består av tre fysiske studiesamlinger, totalt seks dager. Én av samlingene vil organiseres som en studietur til Brussel. Studieturen vil være et faglig opplegg med internasjonale gjesteforelesere med særlig kompetanse på ett eller flere av emnets hovedtema, og med mulighet for å besøke relevante EU-institusjoner. Det forventes at studentene deltar på alle undervisningsaktiviteter. 

De fysiske samlingene kombinerer forelesninger, oppgaveløsing, erfaringsutveksling og diskusjoner om faglige case i mindre grupper. Gruppene vil som hovedregel være tverrfaglige og/eller satt sammen av studenter fra ulike departementer og underliggende virksomheter. Erfaringslæring og praktisk bruk av teori og modeller utgjør en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen, og det legges til rette for at studentene både får utnytte egen erfaring og lære av hverandre knyttet til de sentrale temaene og faglige problemstillingene i emnet.  

Det blir brukt problembaserte og casebaserte undervisningsformer, med særlig vekt på at studentene anvender teori og kunnskap på virkelighetsnære problemstillinger og reelle case relatert til internasjonalisering, digital transformasjon og håndtering av store kriser. 

Mellom samlingene jobber studentene på egenhånd og i mindre grupper med ulike læringsaktiviteter, som kan inkludere arbeid knyttet til å se undervisningsvideoer, lese litteratur, svare på quizer, løse oppgaver og reflektere rundt relevante problemstillinger hentet fra egen organisasjon eller jobbrolle. 

Studiesamlinger våren 2024

1. samling12. - 13. februar, Bergen
2. samling18. - 19. mars, UiBs kontor i Brussel
3. samling27. - 28. mai, Oslo

Datoer for våren 2025 bestemmes i løpet av høsten. 

Vurdering

Den avsluttende vurderingen er mappevurdering, hvor mappen består av tre deler: 

Etter hver undervisningssamling skal studentene skrive et notat på om lag 2000 ord med utgangspunkt i hovedtemaet for samlingen. Det legges opp til at studentene gir skriftlige kommentarer på hverandres utkast underveis. De tre notatene kan bearbeides frem mot levering mot slutten av semesteret, og vil til sammen danne grunnlaget for sluttvurdering i emnet. Arbeidene gis ikke karakter hver for seg, men utgjør samlet grunnlag for karakterfastsettelse, der oppgavene har samme vekt.  

Opptakskrav

Følgende opptakskrav gjelder for alle emnene som inngår i erfaringsbasert master i offentlig forvaltning: 

  • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng. I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.  
  • I tillegg kreves det minst tre års relevant arbeidserfaring fra departementer og/eller deres underliggende virksomheter. 
  • Det er også et krav om at man på søknadstidspunktet er ansatt i et departement eller en underliggende virksomhet.

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

  • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
  • CV
  • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

NB: Dersom du har fått opptak til det første emnet som inngår i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til dette emnet.