Hjem
Etter- og videreutdanning
Erfaringsbasert master på deltid

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltkurs eller hel erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Søknadsfristen for 2021-2022 er nå gått ut og alle kurs er fulle. Vi åpner for neste opptak i januar 2022.

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved UiB gir deg bred faglig ballast.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er relevant for deg som har en lederstilling i helsesektoren, eller ønsker å kvalifisere deg for lederoppgaver. Masterprogrammet består av tre frittstående kurs og en masteroppgave. Du velger selv om du ønsker å ta enkeltkurs, eller ta alle tre kursene samt skrive masteroppgave og oppnå full mastergrad.

Sentrale tema som inngår i de tre kursene:

 • Ledelse, kommunikasjon og samhandling 
 • Måling, vurdering og sikring av tjenestekvalitet
 • Kvalitetsutviklingsprosesser
 • Økonomistyring og virksomhetsplanlegging
 • Prioritering og effektivisering

Vi tar opp nye studenter til enkeltkursene hver vår, med oppstart påfølgende høst. Hvert kurs varer ca 6 mnd og har 4 obligatoriske ukessamlinger i løpet av kursperioden. Se kursinformasjon for hvert av kursene under for detaljer om uker og datoer for samlingene.

Opptak til masteroppgaven skjer i januar hvert år. I løpet av arbeidet med masteroppgaven skal studentene delta på ukessamlinger med undervisning i metode og statistikk, skrivekurs og gruppeveiledning.

For å få godkjent mastergrad må alle de tre kursene være fullført og bestått og masteroppgaven må være levert og bestått.

NB: Vi tar forbehold om endringer i uker/datoer for samlinger. Dersom Covid19-situasjonen vedvarer og det blir nye restriksjoner på reise/samlinger vil vi måtte erstatte disse helt eller delvis med digital undervisning. 


  Målgruppe og opptakskrav

  Masterprogrammet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren, og som enten har lederstilling eller ønsker å kvalifisere seg for fremtidige lederoppgaver. 

  Du må ha høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, samt kunne dokumentere minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning. Du laster opp vitnemål som viser tidligere utdanning, samt CV og attest fra arbeidsgiver som viser yrkeserfaring ihht. kravene, samtidig som du registrerer søknaden din.

  Dersom du allerede har tatt ett av kursene, er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjonen på nytt når du søker kurs nr 2 og 3, eller selve masteroppgaven. 

  For opptak til den avsluttende masteroppgaven krever vi at du har bestått minst to av de tre kursene

  Prioriteringskriterier

  Vi har 32 studieplasser på hvert av de tre kursene. Søkere som allerede har tatt ett av de andre kursene som inngår i masterprogrammet vil bli prioritert ved opptak. Vi vil ellers ta opp studenter som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og omsorgstjenestene, og legger følgende kriterier til grunn for prioritering av søkerne:

  1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare kurs med minst 30 studiepoeng regnes med.

  2. Omfang av relevant yrkeserfaring

  3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

  Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

  Les mer om hvert kurs og masteroppgaven: 
   

  HELED 620 Helseledelse

  Kurset skal gi innsikt i sentrale problemstillinger for ledere i helsesektoren:

  • Hva fremmer og hemmer god ledelse i helsesektoren?
  • Sosialmedisinske grunnbegreper om helse og sykdom i befolkningen
  • Prioriterings- og effektiviseringsutfordringer
  • Reformer på ulike nivå i helsesektoren som danner rammer for god ledelse og organisering av den enkelt enhet
  • Hvordan kan organisasjonsteori benyttes som analyseverktøy?
  • Hva fremmer og hemmer læring i kunnskapsorganisasjoner?
  • Kommunikasjon på tvers av profesjonsgrupper
  • Samhandling og endringsledelse

  Studiet er erfaringsbasert, det innebærer at vi legger opp til en dialogisk arbeidsform hvor kursdeltakernes erfaringer blir brukt aktivt som en ressurs i undervisningen.

  4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra august til januar. Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte. Kursdeltakerne må sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

  Studiesamlinger 2021-2022: 

  Uke 3530. august - 3. september 2021
  Uke 3927. september - 1. oktober 2021
  Uke 458. - 12. november 2021
  Uke 317. - 21. januar 2022

   

  Individuelle oppgaver blir fulgt opp med veiledning og presentasjon for kolleger. Gjennom det nettbaserte støttesystemet Mitt UiB får du tilgang aktuell litteratur, timeplaner og annet informasjonsmateriale.

  Individuell hjemmeeksamen med digital innlevering via eksamenssystemet Inspera. Utlevering 21. januar, innleveringsfrist 7. februar.

  Les hele emnebeskrivelsen

  HEKVAL 620 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  Sentrale tema i kurset:

  • Forventninger og krav til kvalitet fra pasienter og myndigheter
  • Hvilke teorier og metoder for kvalitetsforbedring er mest relevante for norsk helsevesen
  • Hvordan måle og vurdere kvalitet
  • Hvordan utvikle og innføre et kvalitetssystem i en avdeling eller organisasjon
  • Hvordan veilede enkeltpersoner, grupper og organisasjoner gjennom kvalitetsutviklingsprosesser
  • Hvilke krav som stilles til ledere som vil utvikle god kvalitet i en organisasjon

  Deltidsstudium med 4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra oktober til mars. Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte.Kursdeltakerne må sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

  Studiesamlinger 2021-2022: 

  Uke 4325. - 29. oktober 2021
  Uke 4722. - 26. november 2021
  Uke 531. januar - 4. februar 2022
  Uke 107. - 11. mars 2022

   

  Undervisningen består av forelesninger og egenaktivitet i form av gruppebasert læring. Kursdeltakerne får mulighet til å analysere praktiske- eller teoretiske problemstillinger med utgangspunkt i egen praksis, og presenterer oppgaver for hverandre. Gjennom UiBs læringsplattform Mitt UiB vil deltakerne få veiledning på individuelle prosjektoppgaver og tilgang til diskusjonsforum for kurset og aktuell litteratur.

  Individuell hjemmeeksamen med digital innlevering via eksamenssystemet Inspera. Utlevering 11. mars, innleveringsfrist 28. mars.

  Les hele emnebeskrivelsen

  HELØK 610 Helseøkonomi

  Kurset skal gi innsikt i grunnleggende begreper i økonomifaget. Styringsutfordringer i helse- og omsorgssektorene presenteres sett fra både et samfunnsperspektiv, et foretak/enhetsperspektiv og et individperspektiv. Økonomiske incentiver og potensielle utfordringer i bruken av slike drøftes inngående.

  Kursdeltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging.Kursdeltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging i helsesektoren.

  Deltidsstudium med 4 samlinger over en periode på rundt 6 mnd fra september til mars. Merk! Første samling går fra mandag-torsdag, mens de neste samlingene går tirsdag-fredag.  

  Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte. I tillegg til forelesninger blir det satt av tid til gruppediskusjoner. Kursdeltakerne må også sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

  Studiesamlinger 2021-2022: 

  Uke 3820. - 23. september 2021
  Uke 442. - 5. november 2021
  Uke 4830. november - 3. desember 2021
  Uke 68.- 11. februar 2022

   

  Individuell hjemmeeksamen med digital innlevering via eksamenssystemet Inspera. Utlevering 11. februar, innleveringsfrist 28. februar. 

  HELVID650 Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi

  Dersom du har tatt minst to av de tre kursene som inngår i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi og ønsker å oppnå full mastergrad kan du søke opptak til den avsluttende masteroppgaven på 30 studiepoeng.

  Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du få erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere et forskningsrettet prosjekt innenfor ett av fagområdene som dekkes av de tre kursene Helseledelse, Kvalitetsforbedring og Helseøkonomi.

  Arbeidet med masteroppgaven omfatter totalt tre ukessamlinger med undervisning i metode, statistikk, skrivekurs og gruppeveiledning.

  Nytt opptak til masteroppgaven hvert år i januar. Søknadsfristen for 2021 er nå gått ut. Nytt opptak i januar 2022, søknadsfrist 31. januar. 

  Ukessamlinger med undervisning i metode, statistikk, skrivekurs samt gruppeveiledning.

  Ukesamlinger 2021:

  1. samling uke 15
  2. samling uke 22
  1-2 dager høsten 2021 (dato ikke fastsatt)

  Les hele emnebeskrivelsen

  Høyt kompetente faglærere

  Fagansvarlige for masterprogrammet i helseledelse er forskere og fagfolk med lang erfaring fra kommune- eller spesialisttjeneste. I tillegg inviterer vi inn gjesteforelesere med særlig kompetanse innen aktuelle fagfelt. 

  – Helsesektoren er ekstremt kompleks, og det finnes ingen mal å styre etter eller noen fasit på hva som er god ledelse, sier førsteamanuensis og fagansvarlig Inger Lise Teig. Hun fikk Medisinsk fakultets undervisningspris i 2017

  Les hele intervjuet her

  Trenger du mer kompetanse om e-helse? 

  Se også vårt frittstående videreutdanningskurs i Helseinformatikk og digitalisering, rettet mot klinikere og andre som jobber med e-helse. Opptak hver vår, for oppstart påfølgende høst. 

  Les mer om deltidsstudiet i Helseinformatikk og digitalisering