Hjem
Etter- og videreutdanning
Erfaringsbasert master på deltid

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltemner eller hel erfaringsbasert master. Søk opptak til masteroppgaven innen 31. januar 2023. Neste opptak til enkeltemner åpner i januar, søknadsfrist i april.

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi
Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi ved UiB gir deg bred faglig ballast.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Masterprogrammet i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er relevant for deg som har en lederstilling i helsesektoren, eller ønsker å kvalifisere deg for lederoppgaver. Masterprogrammet består av tre frittstående emner og en masteroppgave. Du velger selv om du ønsker å ta enkeltemner , eller ta alle tre emnene samt skrive masteroppgave og oppnå full mastergrad.

Sentrale tema som inngår i de tre emnene:

 • Ledelse, kommunikasjon og samhandling 
 • Måling, vurdering og sikring av tjenestekvalitet
 • Kvalitetsutviklingsprosesser
 • Økonomistyring og virksomhetsplanlegging
 • Prioritering og effektivisering

Vi tar opp nye studenter til enkeltemner hver vår, med oppstart påfølgende høst. Hvert emne varer ca 6 mnd og har 4 obligatoriske ukessamlinger i løpet av denne perioden. Se informasjon om hvert emne under, for detaljer om uker og datoer for samlingene.

Opptak til masteroppgaven skjer i januar hvert år. I løpet av arbeidet med masteroppgaven skal studentene delta på ukessamlinger med undervisning i metode og statistikk, skrivekurs og gruppeveiledning.

For å få godkjent mastergrad må alle de tre emnene være fullført og bestått og masteroppgaven må være levert og bestått.

EmnerNeste søknadsfrist
HELVID650 Masteroppgave31. januar 2023
HELED620 Helseledelse 20. april 2023
HEKVAL620 Kvalitetsforbetring i helsetjenesten20. april 2023
HELØK610 Helseøkonomi 20. april 2023


  Målgruppe og opptakskrav

  Masterprogrammet retter seg mot helsepersonell eller andre som jobber i helsesektoren, og som enten har lederstilling eller ønsker å kvalifisere seg for fremtidige lederoppgaver. 

  Du må ha bachelorgrad, cand.mag.grad eller tilsvarende grunnutdanning av minimum 3 års omfang, samt minimum 2 års yrkespraksis fra helsetjenesten i Norge etter endt grunnutdanning.

  Du laster opp vitnemål som dokumenterer tidligere utdanning, samt CV og attest/tjenestebevis fra arbeidsgiver som viser yrkeserfaring ihht. kravene, samtidig som du registrerer søknaden din.

  Dersom du allerede har tatt ett av emnene, er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjonen på nytt når du søker emne nr 2 og 3, eller selve masteroppgaven. 

  Du må ha fullført og bestått minst to de tre emnene som inngår i masterprogrammet, før du kan få opptak til masteroppgaven. 

  Prioriteringskriterier

  Vi har ca 32 studieplasser på hvert av de tre emnene. Søkere som allerede har tatt ett- eller flere av de andre emnene som inngår i masterprogrammet vil bli prioritert ved opptak. Vi vil ellers ta opp studenter som representerer ulike profesjoner og områder innen helse- og omsorgstjenestene, og legger følgende kriterier til grunn for prioritering av søkerne:

  1. Antall utdanningspoeng. Av studier ut over bachelorgraden skal bare emner/studier på minst 30 studiepoeng regnes med.

  2. Omfang av relevant yrkeserfaring

  3. Spesiell utdanning eller praksis som styrker bredden i studentgruppen.

  Dersom det blir fullt, vil du få tilbud om å stå på venteliste.

  Les mer om hvert emne og masteroppgaven: 
   

  HELED 620 Helseledelse

  Emnet skal gi innsikt i sentrale problemstillinger for ledere i helsesektoren:

  • Hva fremmer og hemmer god ledelse i helsesektoren?
  • Sosialmedisinske grunnbegreper om helse og sykdom i befolkningen
  • Prioriterings- og effektiviseringsutfordringer
  • Reformer på ulike nivå i helsesektoren som danner rammer for god ledelse og organisering av den enkelt enhet
  • Hvordan kan organisasjonsteori benyttes som analyseverktøy?
  • Hva fremmer og hemmer læring i kunnskapsorganisasjoner?
  • Kommunikasjon på tvers av profesjonsgrupper
  • Samhandling og endringsledelse

  Studiet er erfaringsbasert, det innebærer at vi legger opp til en dialogisk arbeidsform hvor kursdeltakernes erfaringer blir brukt aktivt som en ressurs i undervisningen.

  4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra august til januar. Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte. Deltakerne må sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

  Studiesamlinger 2022-2023: 

  Uke 3529. august - 2. september 2022
  Uke 3926. - 30. september 2022
  Uke 457. - 11. november 2022
  Uke 316. - 20. januar 2023


  Individuelle oppgaver blir fulgt opp med veiledning og presentasjon for kolleger. Gjennom læringsplattformen Mitt UiB får du tilgang til aktuell litteratur, timeplaner og annet informasjonsmateriale.

  Individuell hjemmeeksamen med digital innlevering via eksamenssystemet Inspera. 

  Les hele emnebeskrivelsen

  HEKVAL 620 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten

  Sentrale tema i emnet:

  • Forventninger og krav til kvalitet fra pasienter og myndigheter
  • Hvilke teorier og metoder for kvalitetsforbedring er mest relevante for norsk helsevesen
  • Hvordan måle og vurdere kvalitet
  • Hvordan utvikle og innføre et kvalitetssystem i en avdeling eller organisasjon
  • Hvordan veilede enkeltpersoner, grupper og organisasjoner gjennom kvalitetsutviklingsprosesser
  • Hvilke krav som stilles til ledere som vil utvikle god kvalitet i en organisasjon

  Deltidsstudium med 4 ukesamlinger mandag-fredag over en periode på rundt 6 mnd fra oktober til mars. Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte. Deltakerne må sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

  Studiesamlinger 2022-2023: 

  Uke 4324. - 28. oktober 2022
  Uke 4721. - 25. november 2022
  Uke 530. januar - 3. februar 2023
  Uke 1113. - 17. mars 2023


  Undervisningen består av forelesninger og egenaktivitet i form av gruppebasert læring. Deltakerne får mulighet til å analysere praktiske- eller teoretiske problemstillinger med utgangspunkt i egen praksis, og presenterer oppgaver for hverandre. Gjennom UiBs læringsplattform Mitt UiB vil deltakerne få veiledning på individuelle prosjektoppgaver og tilgang til diskusjonsforum for kurset og aktuell litteratur.

  Individuell hjemmeeksamen med digital innlevering via eksamenssystemet Inspera. 

  Les hele emnebeskrivelsen

  HELØK 610 Helseøkonomi

  Emnet skal gi innsikt i grunnleggende begreper i økonomifaget. Styringsutfordringer i helse- og omsorgssektoren presenteres sett fra både et samfunnsperspektiv, et foretak/enhetsperspektiv og et individperspektiv. Økonomiske incentiver og potensielle utfordringer i bruken av slike drøftes inngående.

  Deltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging. Deltakerne skal også få innsikt i metoder for å vurdere lønnsomheten til helsetiltak og behandlingsformer, samt innsikt i økonomisk styring og virksomhetsplanlegging i helsesektoren.

  Deltidsstudium med 4 samlinger over en periode på rundt 6 mnd fra september til mars. Merk! Første samling går fra mandag-torsdag, mens de neste samlingene går tirsdag-fredag.  

  Samlingene er obligatoriske, og det er krav om minimum 80 % oppmøte. I tillegg til forelesninger blir det satt av tid til gruppediskusjoner. Deltakerne må også sette av tid til selvstudium mellom samlingene.

  Studiesamlinger 2022-2023: 

  Uke 3819. - 22. september 2022
  Uke 441. - 4. november 2022
  Uke 4829. november - 2. desember 2022
  Uke 67.- 10. februar 2023

  Individuell hjemmeeksamen med digital innlevering via eksamenssystemet Inspera. 

  HELVID650 Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi

  Dersom du har tatt minst to av de tre emnene som inngår i Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi og ønsker å oppnå full mastergrad kan du søke opptak til den avsluttende masteroppgaven på 30 studiepoeng.

  Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du få erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere et forskningsrettet prosjekt innenfor ett av fagområdene som dekkes av de tre emnene Helseledelse, Kvalitetsforbedring og Helseøkonomi.

  Arbeidet med masteroppgaven omfatter totalt tre ukessamlinger med undervisning i metode, statistikk, skrivekurs og gruppeveiledning.

  Nytt opptak til masteroppgaven i januar hvert år. Søknadsfristen for 2022 er nå gått ut og neste søknadsfrist er 31. januar 2023. 

  Nærmere om kriterier for opptak til masteroppgaven:

  Søkere må ha fullført og bestått minst to av tre emner som inngår i masterprogrammet, eller fått tilsvarende emner godkjent for innpassing.

  Følgende søkere vil bli prioritert:

  • Søkere som har fullført og bestått alle tre emner, samt søkere som har fullført og bestått to emner og er registrert som studenter på det tredje emnet på det tidspunktet de søker opptak til masteroppgaven.
  • Søkere fra arbeidsgivere som har avtale med UiB om kjøp av studieplasser 

  Dersom det er flere søkere som er i en av kategoriene over enn det vi har plasser til, vil søkere som faller i begge de to kategoriene over prioriteres først. Videre vil de to beste karakterene på de 3 grunnemnene være grunnlaget for prioriteringsrekkefølge for øvrige søkere.

  Søkere som har fullført og bestått to emner, men ikke har søkt/fått opptak til det tredje emnet vil deretter kunne få opptak, dersom det er ledige plasser.

  Ukessamlinger med undervisning i metode, statistikk, skrivekurs samt gruppeveiledning.

  Undervisningen på masteroppgaveemnet består av to ukesamlinger (man.-fre.) mot slutten av første semester. 

  Studiesamlinger 2023-2024:

  Uke 16 202317. - 21. mars 
  Uke 23 20235.-  9. juni 
  Høst 2023En samling (over to dager, datoer kommer)
  Vår 2024En samling (over to dager, datoer kommer)

   

  Les hele emnebeskrivelsen