Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettstudium på deltid

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du ta eitt eller flere emne i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Neste kurs går hausten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord
Fjernord er eit nettstudium på deltid som består av fire frittståande emne i nordisk språk og litteratur. Tek du alle fire emna får du undervisningskompetanse i norsk i skulen.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Fjernord er eit nettbasert deltidsstudium i nordisk språk og litteratur som skal gje kunnskapar om norsk og nordisk språk og litteratur i både eldre og nyare tid.

Studiet består av fire frittståande emne, to språklege og to litterære, kvart på 15 studiepoeng. Desse tilsvarar emna i det ordinære årsstudiet i nordisk ved UiB, og vil samla gje deg undervisningskompetanse i norskfaget i skulen.

Emna i Fjernord kan dessutan inngå i ein bachelorgrad ved UiB som del av spesialiseringa i nordisk språk og litteratur eller som frie studiepoeng. 

Emneoversikt

Organisering

Fjernordstudiet er eit deltidsstudium med 50% studieprogresjon, det vil seie at du tek eitt emne på 15 studiepoeng kvart semester, mot normalt 30 for fulltidsstudentar. Det blir undervist i eitt emne per semester, som rullerer slik at kvart emne går annakvart år. Sjå tabell med oversikt over.

Undervisninga er nettbasert og foregår via læringsplattforma Mitt UiB. I tillegg blir kvart kurs supplert med studiesamlingar, som vert gjennomført enten fysisk med oppmøte i Bergen, eller digitalt. 

Hausten 2021: NOLI 103-F Nordisk Den eldre litteraturen

Dette emnet skal gje kunnskapar om breitt utval nordiske, særleg norske, litterære tekstar frå og med norrøn tid og fram til 1900. I tillegg inneheld emnet eit litteraturhistorisk og eit teoretisk pensum. Det skjønnlitterære pensumet utgjer om lag 2/3 av emnet og er fordelt mellom dei tre skjønnlitterære hovudsjangrane lyrikk, epikk og dramatikk. I tillegg skal studentane lese eit utval sakprosa.

Emnet skal gje ei solid litteraturhistorisk innføring som knyter skjønnlitteraturen til sosiale, kulturelle, idéhistoriske og biografiske tilhøve som er relevante for den einskilde teksten. Men emnet skal også bidra til refleksjon omkring litteraturhistoriografien, slik at ein ser litteraturhistoria si framstilling av periodar, kontinuitet og brot som uttrykk for pedagogiske grep og ideologiske strategiar.

Emnet skal ta opp sakprosa, særleg former for sakprosa som er nærskylde til skjønnlitteraturen, som til dømes essay, talar og brev, og reflektere omkring skiljet mellom skjønnlitteratur og sakprosa.

Emnet vidarefører og byggjer vidare på det sjangerteoretiske utgangspunktet frå NOLI102-F og vi tilrår difor at du har teke dette emnet før du tek til på NOLI103-F, men det er ikkje noko krav. 

Les heile emnebeskrivelsen

Undervisning og eksamen

Alle emna som inngår i Fjernord-studiet er i hovudsak nettbasert, eventuelt med helgesamlingar ved UiB i tillegg.

Helgesamling på NOLI103-F hausten 2021:
Fredag 8. oktober - Søndag 10. oktober 2021 

Samlinga blir gjennomført som ein hybrid, det vil seie fysisk på campus for dei som ynskjer- og har høve til det, med strømming direkte til dei som vil følge samlinga heimefrå. 

Det er ikkje obligatorisk å delta på helgesamlinga.

Det meste av undervisninga på emnet er nettundervisning via læringsplattforma Mitt UiB, som du får tilgang til når du er teken opp som student på emnet. 

Det er obligatorisk å levere to skriftlege arbeid for å kunne gå opp til avsluttande eksamen. 

Avsluttande 7-dagars heimeeksamen på omlag 4000 ord: 22. - 29. november 2021