Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Jobbar du med undervisning og norskopplæring og treng meir kompetanse om andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter? Nytt opptak for våren 2022. Søknadsfristen er utvida til 5. januar.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet
Prismestudiet er aktuelt for deg som underviser i norsk for barn eller vaksne med eit anna morsmål og ynskjer større kompetanse innan andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Kvifor slit så mange med å få til dei same språktrekka, og kor mykje har morsmålet deira å seie for kor vanskeleg det er å lære seg språket? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte, og korleis kan ein teste og vurdere andrespråks- og framandspråksferdigheiter? 

Prismestudiet er eit reint nettstudium i norsk som andrespråk. Studiet går på deltid og er bygd opp av to separate emne på 15 + 15 studiepoeng, eitt emne om hausten og eitt emne om våren.  Bruk av læringsplattforma Mitt UiB er ein integrert og obligatorisk del av studiet på alle dei tre emna. Kvart av emna har ei eiga emneside og her vil du finne digitale undervisningsressursar som skriftlege nettleksjonar, videoar og lydfiler.

Studentar på NORAN602 og NORAN604 skal dessutan delta i nettkollokvier  kvar onsdag i tidsrommet 19.00 - 21.00. I tillegg kan du stille spørsmål og diskutere fagstoff med faglærarar og medstudentar i nettforum. 

Hausten 2021 utvidar vi dessuten fagtilbodet med eit nytt 5 studiepoengsemne: NORAN609 Testing og vurdering av språkferdigheiter. Les meir om dette under. 

Du må søke opptak til kvart av emna separat, innan dei søknadsfristane som er oppgitt. 

Les meir om kvart av emna under for meir informasjon om undervisningsplan og krav til obligatoriske innleveringar. 

NORAN 604 Andrespråkslæring og -undervisning (vår)

Emnet har som mål å gje kunnskap om korleis ein lærer eit andrespråk (andrespråkslæringsteori), og om på kva måte læringsprosessen kan påverkast positivt gjennom undervisning (andrespråksdidaktikk). 

Undervisningsplan våren 2022:

Digitalt informasjonsmøteMandag 17. januar kl. 19 - 20 (Merk: Ny dato!) 
Nettkollokvium (obligatorisk)Onsdagar kl. 19-21 veke 3 - 17 (minus vinterferie veke 9 og påskeferie veke 15)
Eksamen6-timars digital skuleeksamen torsdag 12. mai


Les meir om NORAN604

Opptakskrav og prioritering

Generelle krav for opptak til vidareutdanningar ved UiB er generell studiekompetanse eller realkompetanse for deg som er over 25 år og eventuelt ikkje har generell studiekompetanse.

Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse i samband med registrering av søknad, dersom du ikkje allereie er registrert med dette.

Er du over 25 år vil du kunne få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil seie at vi vurderer at summen av tidlegare utdanning og yrkeserfaring gir deg studiekompetanse hos oss. Du treng då ikkje dokumentere noko i høve til dette. 

Vi kan ta opp inntil 150 studentar på kvart av Prismeemna. UiB tek opp kvalifiserte studentar kronologisk i den rekkefølgen søknadane blir registrerte. Dersom det blir fullt, vil du få tilbod om å stå på venteliste.

Spesielle krav til gode norskferdigheiter

For opptak til kvart av desse tre emna krev vi dessutan at du har tilstrekkeleg norskkompetanse. Har du generell studiekompetanse/vidaregåande skule er norskkravet dekka. 

Dersom du ikkje har norsk som morsmål må du dokumentere at du har norskferdigheiter på B2-nivå eller betre. Du må då laste opp dokumentasjon i form av kursbevis på B2- nivå, eventuelt karakter B eller A frå norskkurs på universitet/høgskule på trinn 3 når du søker studieplass. Merk at dette er eit absolutt minimumskrav for opptak, og vi tilrår at du har norskferdigheiter på C1-nivå, for å få fullt utbytte av Prisme-emna.

Dersom du ikkje får resultat frå norskprøva di innan søknadsfristen, kan du gjere oss merksam på det når du søkjer, ved å sende oss ein e-post: videre@uib.no. Vi vil då kunne utsette behandlinga av søknaden din, til du har fått resultatet og kan sende oss dokumentasjon på bestått B2-nivå. 

Kva for eit emne bør ein starte med?

Vi tilrår at du har teke NORAN602, før du tek til på NORAN604. Dersom du startar på Prismestudiet med våremnet NORAN604 tilrår vi at du har- eller skaffar deg grunnleggjande kunnskapar om norsk grammatikk før du startar. 

NORAN 602 Norsk språk som andrespråk (haust)

Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i moderne norsk språk, som omfattar fonologi, morfologi, syntaks og vokabular. Desse språklege nivåa vert studerte i eit andrespråksperspektiv, så jamvel om norsk språk er i hovudfokus, har emnet eit allmennlingvistisk, språklæringsteoretisk og språkdidaktisk tilsnitt.

Les meir om NORAN602

Hausten 2021:

Digitalt orienteringsmøteOnsdag 18. august kl. 19.00 - 20.00
Obligatoriske nettkollokvierOnsdagar kl. 19.00 - 21.00, frå 25. august - 24. november (ikkje haustferien veke 41)
Digital eksamenOnsdag 1. desember

NORAN 609 Testing og vurdering av språkferdigheiter (haust)

Dette er eit heilt nytt emne på 5 studiepoeng, som er utvikla med støtte frå Kompetanse Norge. Kurset rettar seg mot deg som arbeider med testing og vurdering av andrespråks- og framandspråksferdigheiter, eller med undervisning og andrespråkslæring og vil lære meir om testing og vurderingsmetodar. 

Emnet handlar i all hovudsak om generelle prinsipp for testing av andrespråk- og fremmedspråksferdigheiter, uavhengig av om språkinnlæraren er vaksen eller barn. Emnet tek også opp etiske problemstillingar knytte til språktesting og testing i høve til fleirspråklegheit. Temaa og problemstillinga som blir tekne opp, vil vera overførbare til ulike opplæringssituasjonar.

Fagstoffet vil bli inndelt i fleire modular. Nokre av modulane vil i hovudsak visa til eksempel frå vurdering av vaksne. Men ein eigen modul vil vera via til vurdering i klasserommet (grunnskule/vidaregåande).  

I arbeidsform skil dette nye emnet seg ein god del frå dei eksisterande Prismeemna. Dette emnet vil i all hovudsak vera sjølvstudium basert på pensum og modular med korte video og/eller podkastar og ulike former for øvingsoppgåver.

På dette emnet vil det ikkje vera krav om fast oppmøte i grupper ein gong i veka, men moglegheit til å møta faglærar i sanntid nokre gonger. Desse møta vil då vera på kvelden.

Les meir om NORAN609

Hausten 2021:

UndervisningFor det meste sjølvstudium, nokre møter med faglærar. Sjå over
Digital skriftleg heimeeksamen (4 timar)Mandag 29. november (merk: ny eksamensdato!)

Søke studiestøtte 

Det finst fleire ordningar for å søke støtte til studieavgifta på Prismestudiet, anten du er tilsett i grunnskule/vidaregåande skule eller i vaksenopplæring/norskopplæringa. Dersom du er lærar og tilsett ved ein skule, kan du søke om støtte til Prismestudiet gjennom Utdanningsdirektoratet si vidareutdanningsordning Kompetanse for kvalitet. Du må då søke innan Utdanningsdirektoratets frist 1. mars, for oppstart hausten 2021. Også Kompetanse Norge har stipendordning, for deg som jobbar med norskopplæring/vaksenopplæring. 

Søknadsfristen for å søke støtte er no gått ut for 2021-2022.

Merk! Uavhengig av om du har søkt om støtte frå Utdanningsdirektoratet/Kompetanse Norge eller ikkje, må du søke opptak direkte hos UiB til kvart av dei to emna, innan våre søknadsfristar som er 1. juni for emna som går i haustsemesteret, og 1. november for emnet som går i vårsemesteret. 

Utdanningsdirektoratet - Kompetanse for kvalitet

Dersom du er lærar og tilsett i grunnskule/vidaregåande skule kan du søke om støtte via Utdanningsdirektoratet/ Kompetanse for kvalitet-ordninga.

Prismestudiet står ikkje på lista over dei videreutdanningane som har opptak direkte gjennom Kompetanse for kvalitet-ordninga. Men du kan likevel søke støtte til å ta Prismestudiet via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan den årlege fristen 1. mars, for oppstart påfølgande studieår. Søknadsfristen no gått ut for 2021-2022.

Du må hugse å krysse av for at du søker "anna tilbod" og at du ynskjer å få dekka studieavgiften. Meir informasjon om dette finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge har stipendordning for lærarar som arbeider innanfor norskopplæringa og underviser i norsk etter introduksjonslova. Også her er søknadsfristen 1. mars kvart år.

Merk at dersom du er tilsett ved ein offentleg undervisningsinstitusjon er det skuleleiar som skal sende søknad via kommunen og du bør difor melde di interesse for å søke stipend i god tid før denne fristen. Les meir om stipendordninga på nettsidene til Kompetanse Norge