Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Nytt opptak for våren 2021.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet
Prismestudiet er aktuelt for deg som underviser i norsk for barn eller vaksne med eit anna morsmål og ynskjer større kompetanse innan andrespråksteori og andrespråkslæring.
Foto/ill.:
Colourbox

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Kvifor slit så mange med å få til dei same språktrekka, og kor mykje har morsmålet deira å seie for kor vanskeleg det er å lære seg språket? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte?

Prisme er eit reint nettstudium i norsk som andrespråk. Studiet går på deltid og er bygd opp av to emne på 15 + 15 studiepoeng. Du søker opptak til kvart av emna separat. 

Søknadsfristen for haustemnet NORAN602 er no gått ut, og studiet er fullt. 

Vi opnar for opptak til våremnet NORAN604 i løpet av september, med søknadsfrist 1. desember 2020. 

Kva for eit emne bør ein starte med?

Vi tilrår at du har teke NORAN101-F/NORAN602, før du tek til på NORAN604. Dersom du startar på Prismestudiet med våremnet NORAN604 tilrår vi at du har- eller skaffar deg grunnleggjande kunnskapar om norsk grammatikk før du startar. 

Undervisning

Bruk av læringsplattforma Mitt UiB er ein integrert og obligatorisk del av studiet. Her vil du finne digitale undervisningsressursar som skriftlege nettleksjonar, videoar og lydfiler. Alle studentar skal dessutan delta i nettkollokvier  kvar onsdag i tidsrommet 19.00 - 21.00. I tillegg kan du stille spørsmål og diskutere fagstoff med faglærarar og medstudentar i nettforum.

Opptakskrav

For opptak til Prismeemna krev vi at du har tilstrekkeleg norskkompetanse. Dersom du ikkje har norsk som morsmål må du dokumentere at du har norskferdigheiter på B2-nivå eller betre. Dokumentasjon i form av kursbevis lastar du opp elektronisk samtidig som du søker studieplass. Vi tilrår at du har norskferdigheiter på C1-nivå, for å få fullt utbytte av Prisme-emna.

Søke studiestøtte 

Det finst fleire ordningar for å søke støtte til studieavgifta på Prismestudiet, anten du er tilsett i grunnskule/vidaregåande skule eller i vaksenopplæring/norskopplæringa. 

Uavhengig av om du har søkt om støtte frå Utdanningsdirektoratet/Kompetanse Norge eller ikkje, må du søke opptak direkte hos UiB til kvart av dei to emna, innan våre søknadsfristar:

NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne1. desember 2020
NORAN602 Norsk språk som andrespråkNytt opptak våren 2021

UiB tek opp studentar kronologisk i den rekkefølgen søknadane blir registrerte. Dersom det blir fullt, vil du få tilbod om å stå på venteliste.

Utdanningsdirektoratet - Kompetanse for kvalitet

Dersom du er lærar og tilsett i grunnskule/vidaregåande skule kan du søke om støtte via Utdanningsdirektoratet/ Kompetanse for kvalitet-ordninga.

Prismestudiet står ikkje på lista over dei videreutdanningane som har opptak direkte gjennom Kompetanse for kvalitet-ordninga. Men du kan likevel søke støtte til å ta Prismestudiet via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan den årlege fristen 1. mars, for oppstart påfølgande studieår. 

Du må hugse å krysse av for at du søker "anna tilbod" og at du ynskjer å få dekka studieavgiften. Meir informasjon om dette finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge har stipendordning for lærarar som arbeider innanfor norskopplæringa og underviser i norsk etter introduksjonslova. Også her er søknadsfristen 1. mars kvart år.

Merk at dersom du er tilsett ved ein offentleg undervisningsinstitusjon er det skuleleiar som skal sende søknad via kommunen innan 1. mars, og du bør difor melde di interesse for å søke stipend i god tid før denne fristen. Les meir om stipendordninga på nettsidene til Kompetanse Norge

 

Særtrekk ved Prisme-studiet

Som nettstudium har Prisme-studiet særleg tre kjenneteikn:

  1. Studiet er intensivt: Begge emna som Prisme består av, er organiserte slik at ein lærer svært mykje på kort tid. Dette krev at ein set av ein god del tid for å lære seg fagstoffet.
     
  2. Studiet er multimediabasert: Som hjelp til å lære fagstoffet har ein ikkje berre pensumtekstar, men ei rekkje ulike typar digitale hjelpemiddel: dokument med generelle råd, skriftlege nettleksjonar, videoar, lydfiler, øvingsoppgåver med løysingsforslag og elektronisk kommunikasjon av ulikt slag.
     
  3. Studiet er gjennomorganisert: Begge emna er delte inn i sju studieeiningar på to veker som vert kalla modular. Alle modulane har same arbeidsrytme, med fleire forpliktingar for studentane. Kvar onsdag kl. 19.00–21.00 skal ein delta i ei elektronisk kollokviegruppe, og i løpet av semesteret skal ein levere inn ei obligatorisk oppgåve i to versjonar etter fastsette fristar og fungere som kollokvieleiar omlag to gonger.

Les generell informasjon om Prismestudiet her