Hjem

Etter- og videreutdanning

Nettstudier på deltid

Norsk som andrespråk - Prisme

Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Studiet består av eitt emne om hausten, og to parallelle emner i vårsemesteret.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet
Prismestudiet er aktuelt for deg som underviser i norsk for barn eller vaksne med eit anna morsmål og ynskjer større kompetanse innan andrespråksteori og andrespråkslæring.

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Kvifor slit så mange med å få til dei same språktrekka, og kor mykje har morsmålet deira å seie for kor vanskeleg det er å lære seg språket? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte?

Organisering og oppbygning

Prisme er eit reint nettstudium i norsk som andrespråk. Studiet går på deltid og er bygd opp av to emne på 15 + 15 studiepoeng.

I haustsemesteret tek alle emnet NORAN602 Norsk språk som andrespråk. I vårsemesteret kan du velje mellom to parallelle emne om andrespråkslæring og -undervisning. Det eine emnet legg vekt på barn og unge, medan det andre emnet har vekt på vaksne. Les meir om kvart emne: 

Begge emna har ein generell del og kvalifiserer for undervisning for alle grupper. Merk at det er fagleg overlapping mellom desse to emna, slik at du ikkje kan ta begge desse og få studiepoeng for begge. 

Emnet som er retta mot vaksne språkinnlærarar er utvikla med støtte frå Kompetanse Norge for å gje særskilt kompetanse om vaksenpedagogikk og språkinnlæring hos vaksne.

Studiestøtte frå Utdanningsdirektoratet?

Dersom du er lærar og tilsett i grunnskule/vidaregåande skule kan du søke om studiestøtte via Utdanningsdirektoratet/ Kompetanse for kvalitet-ordninga. 

  • Søknadsfrist: 1. mars

Prismestudiet står ikkje i lista over vidareutdanningar der du søker om opptak direkte via Utdanningsdirektoratet.  Du kan likevel søke om støtte til studieavgift/vikarmidlar gjennom denne ordninga, hugs då å krysse av for at du søkjer støtte til "andre tilbod" i søknaden din til Utdanningsdirektoratet. Du kan søke om støtte til å ta Prisme-emner hausten 2019 og/eller våren 2020.  

Studiestøtte frå Kompetanse Norge - NYTT!

Kompetanse Norge utlyser ei ny stipendordning for lærarar som arbeider innanfor norskopplæringa og underviser i norsk etter introduksjonslova. Les meir om stipendordninga og korleis du går fram for å søke hos Kompetanse Norge.

  • Søknadsfrist: 1. mars

Søke opptak hos UiB

Du må altså søke om støtte til studieavgift hos anten Utdanningsdirektoratet eller Kompetanse Norge innan felles søknadsfrist 1. mars. Deretter må du søke opptak til sjølve studiet hos UiB, seinast innan 1. august

UiB tek opp studentar kronologisk i den rekkefølgen søknadane blir registrerte. Dersom det blir fullt, vil du få tilbod om å stå på venteliste.

Dersom du også vil ta eitt av våremna NORAN603 / NORAN604 må du søke nytt opptak hos UiB innan 1. desember.  

Opptakskrav

Det vil bli innført krav om å dokumentere tilstrekkelege norskkunnskapar for å få opptak til Prisme-emner, meir informasjon om dette kjem om kort tid. 

Undervisning

Bruk av læringsplattforma Mitt UiB er ein integrert og obligatorisk del av studiet. Her vil du finne digitale undervisningsressursar som skriftlege nettleksjonar, videoar og lydfiler. Alle studentar skal dessutan delta i nettkollokvier  kvar onsdag i tidsrommet 19.00 - 21.00. I tillegg kan du stille spørsmål og diskutere fagstoff med faglærarar og medstudentar i nettforum. 

Kva for eit emne bør ein starte med?

Dersom du har tenkt å ta 15 + 15 studiepoeng kan du velje sjølv om det høver best å starte om hausten eller om våren. Dersom du startar på Prismestudiet med å ta eit av dei to våremna tilrår vi at du har- eller skaffar deg grunnleggjande kunnskapar om norsk grammatikk før du startar på emnet.

Særtrekk ved Prisme-studiet

Som nettstudium har Prisme-studiet særleg tre kjenneteikn:

  1. Studiet er intensivt: Begge emna som Prisme består av, er organiserte slik at ein lærer svært mykje på kort tid. Dette krev at ein set av ein god del tid for å lære seg fagstoffet.
     
  2. Studiet er multimediabasert: Som hjelp til å lære fagstoffet har ein ikkje berre pensumtekstar, men ei rekkje ulike typar digitale hjelpemiddel: dokument med generelle råd, skriftlege nettleksjonar, videoar, lydfiler, øvingsoppgåver med løysingsforslag og elektronisk kommunikasjon av ulikt slag.
     
  3. Studiet er gjennomorganisert: Begge emna er delte inn i sju studieeiningar på to veker som vert kalla modular. Alle modulane har same arbeidsrytme, med fleire forpliktingar for studentane. Kvar onsdag kl. 19.00–21.00 skal ein delta i ei elektronisk kollokviegruppe, og i løpet av semesteret skal ein levere inn ei obligatorisk oppgåve i to versjonar etter fastsette fristar og fungere som kollokvieleiar omlag to gonger.

Les generell informasjon om Prismestudiet her