Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Jobbar du med undervisning og norskopplæring og treng meir kompetanse om andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter? Nye kurs innan norsk som andrespråk startar hausten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet
Prismestudiet er aktuelt for deg som underviser i norsk for barn eller vaksne med eit anna morsmål og ynskjer større kompetanse innan andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Korleis er det for ein innflyttar til Noreg å lære seg norsk språk? Kvifor slit så mange med å få til dei same språktrekka, og kor mykje har morsmålet deira å seie for kor vanskeleg det er å lære seg språket? Korleis kan ein som lærar undervise i norsk på ein best mogleg måte, og korleis kan ein teste og vurdere andrespråks- og framandspråksferdigheiter? 

Prisme er eit reint nettstudium i norsk som andrespråk. Studiet går på deltid og er bygd opp av to emne på 15 + 15 studiepoeng.

Hausten 2021 utvidar vi dessuten fagtilbodet med eit nytt 5 studiepoengsemne: NORAN609 Testing og vurdering av språkferdigheiter. Les meir om dette under. 

Du søker opptak til kvart av emna separat. Søknadsfrist 1. juni for dei to emna som går hausten 2021. 

NORAN 602 Norsk språk som andrespråk (haust)

Emnet gjev ei grunnleggjande innføring i moderne norsk språk, som omfattar fonologi, morfologi, syntaks og vokabular. Desse språklege nivåa vert studerte i eit andrespråksperspektiv, så jamvel om norsk språk er i hovudfokus, har emnet eit allmennlingvistisk, språklæringsteoretisk og språkdidaktisk tilsnitt.

Les meir om NORAN602

Hausten 2021:

Digitalt orienteringsmøteOnsdag 18. august kl. 19.00 - 20.00
Obligatoriske nettkollokvierKvar onsdag kl. 19.00 - 21.00, frå 25. august - 24. november (ikkje haustferien veke 41)
Digital eksamenOnsdag 1. desember


NORAN 604 Andrespråkslæring og -undervisning (vår)

Emnet har som mål å gje kunnskap om korleis ein lærer eit andrespråk (andrespråkslæringsteori), og om på kva måte læringsprosessen kan påverkast positivt gjennom undervisning (andrespråksdidaktikk). 

Undervisningsplan og eksamensdato for våren 2022 kjem i løpet av hausten.

Les meir om NORAN604
 

NYTT! NORAN 609 Testing og vurdering av språkferdigheiter (haust)

Emnet handlar om testing og vurdering av andrespråks- og framandspråksferdigheiter. Sentrale tema er moderne språkvurderingsmetodar, kva slags prinsipp som bør gjelde for testing og vurdering av språkferdigheiter, og dei teoretiske føresetnadene som ligg til grunn for desse prinsippa. Emnet tek også opp etiske problemstillingar knytte til språktesting og testing i høve til fleirspråklegheit.

Dette er eit heilt nytt emne på 5 studiepoeng, som er utvikla med støtte frå Kompetanse Norge. Kurset rettar seg mot deg som arbeider med testing og vurdering av andrespråks- og framandspråksferdigheiter, eller med undervisning og andrespråkslæring og vil lære meir om testing og vurderingsmetodar. 

Les meir om NORAN609

Hausten 2021:

UndervisningMeir informasjon kjem om kort tid
Digital skriftleg heimeeksamen (4 timar)Onsdag 24. november


Kva for eit emne bør ein starte med?

Vi tilrår at du har teke NORAN101-F/NORAN602, før du tek til på NORAN604. Dersom du startar på Prismestudiet med våremnet NORAN604 tilrår vi at du har- eller skaffar deg grunnleggjande kunnskapar om norsk grammatikk før du startar. 

Undervisning

Bruk av læringsplattforma Mitt UiB er ein integrert og obligatorisk del av studiet på alle dei tre emna. Kvart av emna har ei eiga emneside og her vil du finne digitale undervisningsressursar som skriftlege nettleksjonar, videoar og lydfiler.

Studentar på NORAN602 og NORAN604 skal dessutan delta i nettkollokvier  kvar onsdag i tidsrommet 19.00 - 21.00. I tillegg kan du stille spørsmål og diskutere fagstoff med faglærarar og medstudentar i nettforum. Undervisningsplan med datoar og klokkeslett for undervisning og evt. kollokvier er ikkje endeleg fastsett for det nye emnet NORAN609

Sjå emnebeskrivelsen for kvart av emna for meir informasjon om undervisninga og krav til obligatoriske innleveringar. 

Opptakskrav og prioritering

Generelle krav for opptak til vidareutdanningar ved UiB er generell studiekompetanse eller realkompetanse for deg som er over 25 år og eventuelt ikkje har generell studiekompetanse. Er du under 25 år må du dokumentere at du har generell studiekompetanse i samband med registrering av søknad, dersom du ikkje allereie er registrert med dette. Er du over 25 år vil du kunne få opptak på grunnlag av realkompetanse, det vil seie at vi vurderer at summen av tidlegare utdanning og yrkeserfaring gir deg studiekompetanse hos oss. Du treng då ikkje dokumentere noko i høve til dette. 

Spesielle krav til gode norskferdigheiter

For opptak til kvart av desse tre emna krev vi dessutan at du har tilstrekkeleg norskkompetanse. Har du generell studiekompetanse/vidaregåande skule er norskkravet dekka. 

Dersom du ikkje har norsk som morsmål må du dokumentere at du har norskferdigheiter på B2-nivå eller betre. Du må då laste opp dokumentasjon i form av kursbevis på B2- nivå, eventuelt karakter B eller A frå norskkurs på universitet/høgskule på trinn 3 når du søker studieplass. Merk at dette er eit absolutt minimumskrav for opptak, og vi tilrår at du har norskferdigheiter på C1-nivå, for å få fullt utbytte av Prisme-emna.

Informasjon om norskprøve våren 2021

Dersom du ikkje får resultat frå norskprøva di innan søknadsfristen 1. juni, kan du gjere merksam på det når du søkjer. Vi vil då kunne utsette behandlinga av søknaden din, til du har fått resultatet og kan sende oss dokumentasjon på bestått B2-nivå. 

Kronologisk opptak

Vi kan ta omlag 100 studentar på kvart av Prismeemna. UiB tek opp kvalifiserte studentar kronologisk i den rekkefølgen søknadane blir registrerte. Dersom det blir fullt, vil du få tilbod om å stå på venteliste.

Søke studiestøtte 

Det finst fleire ordningar for å søke støtte til studieavgifta på Prismestudiet, anten du er tilsett i grunnskule/vidaregåande skule eller i vaksenopplæring/norskopplæringa. Dersom du er lærar og tilsett ved ein skule, kan du søke om støtte til Prismestudiet gjennom Utdanningsdirektoratet si vidareutdanningsordning Kompetanse for kvalitet. Du må då søke innan Utdanningsdirektoratets frist 1. mars, for oppstart hausten 2021. Også Kompetanse Norge har stipendordning, for deg som jobbar med norskopplæring/vaksenopplæring. 

Søknadsfristen for å søke støtte er no gått ut for 2021-2022.

Merk! Uavhengig av om du har søkt om støtte frå Utdanningsdirektoratet/Kompetanse Norge eller ikkje, må du søke opptak direkte hos UiB til kvart av dei to emna, innan våre søknadsfristar som er 1. juni for emna som går i haustsemesteret, og 1. november for emnet som går i vårsemesteret. 

Utdanningsdirektoratet - Kompetanse for kvalitet

Dersom du er lærar og tilsett i grunnskule/vidaregåande skule kan du søke om støtte via Utdanningsdirektoratet/ Kompetanse for kvalitet-ordninga.

Prismestudiet står ikkje på lista over dei videreutdanningane som har opptak direkte gjennom Kompetanse for kvalitet-ordninga. Men du kan likevel søke støtte til å ta Prismestudiet via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innan den årlege fristen 1. mars, for oppstart påfølgande studieår. Søknadsfristen no gått ut for 2021-2022.

Du må hugse å krysse av for at du søker "anna tilbod" og at du ynskjer å få dekka studieavgiften. Meir informasjon om dette finn du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge har stipendordning for lærarar som arbeider innanfor norskopplæringa og underviser i norsk etter introduksjonslova. Også her er søknadsfristen 1. mars kvart år.

Merk at dersom du er tilsett ved ein offentleg undervisningsinstitusjon er det skuleleiar som skal sende søknad via kommunen og du bør difor melde di interesse for å søke stipend i god tid før denne fristen. Les meir om stipendordninga på nettsidene til Kompetanse Norge

 

Særtrekk ved Prisme-studiet

Som nettstudium har Prisme-studiet særleg tre kjenneteikn:

  1. Studiet er intensivt: Begge emna som Prisme består av, er organiserte slik at ein lærer svært mykje på kort tid. Dette krev at ein set av ein god del tid for å lære seg fagstoffet.
     
  2. Studiet er multimediabasert: Som hjelp til å lære fagstoffet har ein ikkje berre pensumtekstar, men ei rekkje ulike typar digitale hjelpemiddel: dokument med generelle råd, skriftlege nettleksjonar, videoar, lydfiler, øvingsoppgåver med løysingsforslag og elektronisk kommunikasjon av ulikt slag.
     
  3. Studiet er gjennomorganisert: Begge emna er delte inn i sju studieeiningar på to veker som vert kalla modular. Alle modulane har same arbeidsrytme, med fleire forpliktingar for studentane. Kvar onsdag kl. 19.00–21.00 skal ein delta i ei digital kollokviegruppe, og i løpet av semesteret skal ein levere inn ei obligatorisk oppgåve i to versjonar etter fastsette fristar og fungere som kollokvieleiar omlag to gonger.

Les generell informasjon om Prismestudiet her