Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Spansk nettstudier

Lyst til å studere spansk via nett? Ved UiB kan du velge mellom flere frittstående emner i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye emner starter våren 2022, søknadsfrist 1. november.

Nettspansk - spansk språk og latinamerikastudier
Er du interessert i Latin-Amerika og har lyst til lære mer om spanskamerikansk språk, historie og litteratur? Hos UiB kan du ta ett eller flere emner som nettstudier og studere hvor som helst fra.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Nettspansk ved UiB omfatter flere frittstående emner som kan settes sammen etter eget ønske, blant annet med tanke på å oppnå undervisningskompetanse i spansk.

Nettspansk-tilbudet ved UiB er lagt om fra og med 2021, og vi tilbyr nå helt nye emner som erstatter det tidligere nettspansk-tilbudet. Tre av emnene vil gå hvert vårsemester og ytterligere tre nye emner vil gå i høstsemesteret. 

Alle emnene er 100 % nettbaserte, men merk at noen av de tre fordypningsemnene har studiesamlinger ved UiB i tillegg.

Nivå og anbefalt rekkefølge

Noen av spanskemnene er på grunnivå, mens andre er fordypingsemne hvor vi sterkt anbefaler at du har tatt noen av grunnemnene fra før. Vi anbefaler at du har grunnleggende forkunnskaper i spansk også før du starter på grunnemner. Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i spansk under.

Merk! Grunnemner som går i høstsemesteret bygger videre på emner som går i  vårsemesteret. Vi anbefaler derfor at du starter med emner som går om våren og fortsetter med emner som går om høsten. Det er imidlertid fullt mulig å begynne rett på ett eller flere av høstemnene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i spansk til å få utbytte av det.

Emneoversikt

SPLA627Spansk grammatikk 1 (nett) - 10 stpVår 2022
SPLA628Latinamerikansk litteratur 1 (nett) - 10 stpVår 2022
SPLA629Latinamerikansk historie (nett) - 10 stpVår 2022
SLAN640Fordypning i spansk språk (15 stp)Vår 2022
SPLA637Spansk II (nett) - 10 stpHøst 2022
SPLA638Latinamerikansk litteratur II (nett) - 10 stpHøst 2022
SPLA639Kultur og samfunn i Latin-Amerika (nett) - 10 stpHøst 2022
SLAN641Fordypning i latinamerikansk litteratur (15 stp)Ikke avklart*
SLAN642Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap (15 stp)Ikke avklart*

*Ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Følgende kurs er utgått og blir ikke lenger tilbudt ved UiB:

SLAN611 Spansk språk og oversettelse (15 stp)
SLAN612 Latinamerikansk historie (15 stp)
SLAN613 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (15 stp)
SLAN614 Latinamerikansk litteratur (15 stp)


Felles for alle grunnemnene

 • 10 studiepoeng pr emne
 • Deltidsstudium over 1 semester
 • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
 • Ca 2-3 timers seminarundervisning pr uke, en ettermiddag i uken
 • Ingen studieavgift (men tar du 2 eller flere emner pr semester, som til sammen utgjør 20 eller flere studiepoeng, må du betale semesteravgift kr 590,-)

Felles for fordypningsemnene

 • 15 studiepoeng pr emne
 • Deltidsstudium over 1 semester
 • Nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom, evt. med studiesamling ved UiB i tillegg
 • Studieavgift kr 12 000,- pr emne

Opptakskrav og krav til forkunnskaper 

All undervisning foregår på spansk, og vi forutsetter derfor at du har grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende Spansk nivå II / B-språk fra videregående skole. Dette er imidlertid ikke et formelt opptakskrav, og du behøver derfor ikke dokumentere spanskkunnskapene dine når du søker opptak. 

Dersom det er lenge siden du har tatt spansk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du ta en språktest:

Ta spansk språktest her

Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk v/ Robert Graff Bakkevold, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningsemner ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav

Les mer om hvert emne:
 

SPLA 627 Spansk grammatikk 1

Dette emnet gir deg en grundig innføring i moderne spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske varianter av språket.

2 timer nettforelesning pr uke over 8 uker i vårsemesteret (minus vinterferie uke 9). Her skal vi gå gjennom sentrale deler av grammatikkpensum. Vi deler studentene inn i to grupper:

 • Gruppe 1: Mandager 14.15 - 16.00
 • Gruppe 2: Mandager 16.15 - 18.00

I tillegg blir det 2 timer seminarundervisning i grupper i den samme perioden (minus vinterferie uke 9 og påskeferie uke 13). 

Eksamen: 6-timers skriftlig digital hjemme-eksamen 10. mai 2022

Les mer om undervisning, obligatoriske krav og eksamen i emnebeskrivelsen.

SPLA 628 Latinamerikansk litteratur 1

Emnet omhandler sentrale deler av moderne spanskspråklig litteratur, med hovedvekt på tendenser i latinamerikansk og spansk litteratur. Studentene skal arbeide med et representativt utvalg tekster, sjangre og epoker og utvikle analytisk forståelse for egenarten ved tekstene. Emnet skal gi innsyn i sentrale tema og problemstillinger innen latinamerikansk og spansk litteratur.

2 timer nettforelesning og 2 timer seminarundervisning (minus vinterferie uke 9 og påskeferie uke 13). 

 • Onsdager kl. 14.00 - 16.00
 • Torsdager 16.00 - 18.00

Eksamen: Muntlig eksamen, som blir gjennomført digitalt (dato kommer)

Les hele emnebeskrivelsen

SPLA 629 Latinamerikansk historie

Emnet skal gi oversikt over viktige hendelser og utviklingstrekk i latinamerikansk historie, med nåtiden som utgangspunkt. Gjennom historisk tilnærming skal du få tematisk innsikt i aktuelle spørsmål i Latin-Amerika i det 21. århundret. Utvalgte tema er relevante for den dagsaktuelle situasjonen i Latin-Amerika med tanke på politikk, økonomi og samfunnsforhold, men henger samtidig nært sammen med den historiske utviklingen gjennom flere århundrer. 

2 timer seminarundervisning pr uke. Ukedag/klokkeslett kommer. 

Eksamen: Innlevering av semesteroppgave, frist 13. mai 2022

Les hele emnebeskrivelsen

 

SPLA 637 Spansk II

Dette emnet er helt nytt og går første gang høsten 2021. Emnet skal gi en grundig innføring i spansk syntaks og fonetikk, samt fordypning i spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske varianter av spåket. 

Emnet bygger på grunnleggende grammatikk-kunnskaper fra SPLA627 eller det tilsvarende campusemnet SPLA107 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

Gruppe 1: Mandager kl. 14.15 - 16.00
Gruppe 2: Mandager kl. 16.15 - 18.00

Undervisningen går over totalt 10 uker, uke 34-37, 39-40 og 43-46 (undervisningsfrie uker: 38, 41 og 42).

SPLA 638 Latinamerikansk litteratur II

Dette emnet er helt nytt og går første gang høsten 2021. Emnet skal gi kunnskaper om sentrale deler av moderne spanskspråklig litteratur, med hovedvekt på tendenser i latinamerikansk samtidslitteratur. I løpet av emnet skal studentene arbeide med et representativt utvalg tekster, sjangre og epoker og utvikle analytiske forståelse for egenarten ved tekstene. 

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper om latinamerikansk litteratur fra SPLA628 eller det tilsvarende campusemnet SPLA108 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

Onsdager 16.00 - 17.30 og torsdager 18.00 - 19.30

Undervisningen går over 10 uker, uke 34-40 og uke 42-46 (ikke høstferien uke 41).

SPLA 639 Kultur og samfunn i Latin-Amerika

Dette emnet erstatter det utgåtte emnet SLAN613 og skal gi kunnskap om noen sentrale tema og problemstillinger i dagens latinamerikanske samfunn og kulturer. 

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper om latinamerikansk historie fra SPLA629 eller det tilsvarende campusemnet SPLA109 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2021:

Mandager kl. 18.15 - 20.00 og onsdager kl. 18.15 - 20.00

Undervisningen går over 8 uker, uke 36-44 (ikke høstferien uke 41).

SLAN640 Fordypning i spansk språk

Dette emnet inneholder tre deler: spansk grammatikk med vekt på syntaks, fonetikk og oversettelse. Det blir lagt særlig vekt på latinamerikansk spansk og kontrastive aspekt mellom spansk og norsk.  

Undervisningen vil foregå på ettermiddag/kveld, men ukedag/klokkeslett er ikke helt klart ennå. 

Eksamen: Mappevurdering

Les hele emnebeskrivelsen

SLAN641 Fordypning i latinamerikansk litteratur

Dette emnet legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk litteratur, for eksempel en periode, en sjanger, ei tema, en nasjonallitteratur eller lignende. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra 1492 og fram til vår egen tid. 

Les hele emnebeskrivelsen

SLAN642 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap

Dette emnet legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk kulturkunnskap, for eksempel en periode, et land eller et tema. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra1492 og fram til vår egen tid. 

Les hele emnebeskrivelsen

Vil du undervise i spansk?

De fire utgåtte emnene SLAN611, SLAN612, SLAN613 og SLAN614 tilsvarte årsstudium i spansk språk- og latinamerikastudium ved UiB og ga undervisningskompetanse i spansk. De nye emnene svil også samlet tilsvare et årsstudium/ 60 studiepoeng og vil gi deg nødvendig fagkompetanse til å undervise i spansk i skolen. 

Dersom du ønsker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) råder vi deg til å ta kontakt med Institutt for fremmedspråk for nærmere veiledning.