Hjem
Etter- og videreutdanning
Språkstudier på nett

Spansk nettstudier

Lyst til å studere spansk via nett? Ved UiB kan du velge mellom flere frittstående emner i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Søk plass på vårens emner før 1. desember 2022.

Nettspansk - spansk språk og latinamerikastudier
Er du interessert i Latin-Amerika og har lyst til lære mer om spanskamerikansk språk, historie og litteratur? Hos UiB kan du ta ett eller flere emner som nettstudier og studere hvor som helst fra.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Nettspansk ved UiB omfatter flere frittstående emner som kan settes sammen etter eget ønske, blant annet med tanke på å oppnå undervisningskompetanse i spansk.

Tre av emnene vil gå hvert vårsemester og ytterligere tre nye emner vil gå i høstsemesteret. Alle emnene er 100 % nettbaserte.

Nivå og anbefalt rekkefølge

Alle spanskemnene er på grunnivå, men vi anbefaler at du har grunnleggende forkunnskaper i spansk før du starter. Les mer om opptakskrav og anbefalte forkunnskaper i spansk under.

Merk! Emnene som går i høstsemesteret bygger videre på emner som går i  vårsemesteret. Vi anbefaler derfor at du starter med emner som går om våren og fortsetter med emner som går om høsten. Det er imidlertid fullt mulig å begynne rett på ett eller flere av høstemnene dersom du mener du har et godt nok grunnlag i spansk til å få utbytte av det.

Vi har 40 studieplasser på hvert emne.

Emneoversikt

SPLA627Spansk grammatikk 1 (nett) - 10 stpVår 2023
SPLA628Latinamerikansk litteratur 1 (nett) - 10 stpVår 2023
SPLA629Latinamerikansk historie (nett) - 10 stpVår 2023
SPLA637Spansk II (nett) - 10 stpHøst 2023
SPLA638Latinamerikansk litteratur II (nett) - 10 stpHøst 2023
SPLA639Kultur og samfunn i Latin-Amerika (nett) - 10 stpHøst 2023
SEK600Sammenlignende europeiske kulturstudier - 10 stpHøst 2023


Felles for alle emnene: 

 • 10 studiepoeng pr emne
 • Deltidsstudium over 1 semester
 • 100 % nettbasert undervisning via UiBs læringsplattform Mitt UiB og Zoom
 • Ca 2-3 timers seminarundervisning pr uke, en ettermiddag i uken
 • Ingen studieavgift men alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må betale semesteravgift kr 590,- pr semester

Opptakskrav og krav til forkunnskaper 

All undervisning foregår på spansk, og vi forutsetter derfor at du har grunnleggende spanskkunnskaper fra før, tilsvarende Spansk nivå II / B-språk fra videregående skole. Dette er imidlertid ikke et formelt opptakskrav, og du behøver derfor ikke dokumentere spanskkunnskapene dine når du søker opptak. 

Dersom det er lenge siden du har tatt spansk på videregående eller du er usikker på hvordan du ligger an, kan du ta en språktest:

Ta spansk språktest her

Dersom du fortsatt er i tvil om du har tilstrekkelige forkunnskaper kan du ta kontakt med Institutt for fremmedspråk v/ Robert Graff Bakkevold, se kontaktinformasjon i høyre kolonne. 

Ellers gjelder de generelle opptakskravene for etter- og videreutdanningsemner ved UiB: generell studiekompetanse (gsk) for deg som er under 25 år, eller realkompetanse for deg som er over 25 år. Les mer om generelle opptakskrav

Emnet SEK600 kan kombineres med alle fremmedspråkene og det er det ingen særskilte opptakskrav eller krav til språklige forkunnskaper for dette emnet. 

Mer informasjon og undervisningsplan for hvert emne: 
 

SPLA 627 Spansk grammatikk 1

Dette emnet gir deg en grundig innføring i moderne spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske varianter av språket.

Undervisningsplan våren 2023:

2 timer forelesning + 2 timer gruppeundervisning pr uke over 10 uker i vårsemesteret. Her skal vi gå gjennom sentrale deler av grammatikkpensum. Studentene blir delt inn i  to grupper, og du får selv mulighet til å velge hvilken av gruppene som passer best, etter at du er tatt opp på studiet. 

 • Forelesning: Mandager 12.15 - 14.00
 • Gruppeundervisning gruppe 1: Mandager 16.30 - 17.45
 • Gruppeundervisning gruppe 2: Mandager 18.00 - 19.30

Med forbehold om endringer - tidene over er fra våren 2022 og undervisningstider for våren 2023 er ikke endelig fastsatt

Eksamen: 6-timers skriftlig digital hjemme-eksamen (dato kommer)

Les mer om undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamen i emnebeskrivelsen

SPLA 628 Latinamerikansk litteratur 1

Dette emnet omhandler sentrale deler av moderne spanskspråklig litteratur, med hovedvekt på tendenser i latinamerikansk og spansk litteratur. Studentene skal arbeide med et representativt utvalg tekster, sjangre og epoker og utvikle analytisk forståelse for egenarten ved tekstene. Emnet skal gi innsyn i sentrale tema og problemstillinger innen latinamerikansk og spansk litteratur.

Undervisningsplan våren 2023:

2 timer forelesning + 2 seminarer pr uke over 8 uker i vårsemesteret. 

 • Forelesning: mandager 10.15 - 11.00 (også tilgjengelig som opptak)
 • Seminar: onsdager kl. 18.00 - 19.30 og torsdager 16.00 - 17.30

Med forbehold om endringer - tidene over er fra våren 2022 og undervisningstider for våren 2023 er ikke endelig fastsatt

Eksamen: Muntlig eksamen ca 10-12 minutter, som blir gjennomført digitalt (datoer kommer)

Les mer om undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamen i emnebeskrivelsen

SPLA 629 Latinamerikansk historie

Emnet skal gi oversikt over viktige hendelser og utviklingstrekk i latinamerikansk historie, med nåtiden som utgangspunkt. Gjennom historisk tilnærming skal du få tematisk innsikt i aktuelle spørsmål i Latin-Amerika i det 21. århundret. Utvalgte tema er relevante for den dagsaktuelle situasjonen i Latin-Amerika med tanke på politikk, økonomi og samfunnsforhold, men henger samtidig nært sammen med den historiske utviklingen gjennom flere århundrer. 

Undervisningsplan våren 2023:

Undervisning: To økter á 90 minutter med seminarundervisning i grupper pr uke over 10 uker i vårsemesteret

 • Tirsdager kl. 18.00-19.30
 • Torsdager kl. 18.00-19.30

Med forbehold om endringer - tidene over er fra våren 2022 og undervisningstider for våren 2023 er ikke endelig fastsatt

Eksamen: Innlevering av skriftlig oppgave (omfang ca 1500 ord). Innleveringsfrist kommer

Les mer om undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamen i emnebeskrivelsen

 

SPLA 637 Spansk II

Dette emnet skal gi en grundig innføring i spansk syntaks og fonetikk, samt fordypning i spansk grammatikk, med vekt på spanskamerikanske varianter av spåket. 

Emnet bygger på grunnleggende grammatikk-kunnskaper fra SPLA627 eller det tilsvarende campusemnet SPLA107 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2022: 

Første, felles forelesning uke 34: Mandag 22. august kl. 10.15 - 12.00

F.o.m. uke 35 t.o.m. uke 45 foregår undervisningen fordelt på to grupper: 

Gruppe 1: Mandager kl. 16.30 - 18.00
Gruppe 2: Mandager kl. 18.00 - 19.30

Undervisningen går over totalt 10 uker. Merk: Ingen gruppeundervisning i uke 38 eller 42. 

Eksamen: 

6-timers digital, skriftlig hjemmeeksamen: Torsdag 24. november (klokkeslett kommer)

Eksamen skal skrives på spansk.

SPLA 638 Latinamerikansk litteratur II

Dette emnet skal gi kunnskaper om sentrale deler av moderne spanskspråklig litteratur, med hovedvekt på tendenser i latinamerikansk samtidslitteratur. I løpet av emnet skal studentene arbeide med et representativt utvalg tekster, sjangre og epoker og utvikle analytiske forståelse for egenarten ved tekstene. 

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper om latinamerikansk litteratur fra SPLA628 eller det tilsvarende campusemnet SPLA108 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2022: 

Første, felles forelesning uke 35: Mandag 29. august

F.o.m. uke 35 t.o.m. uke 45 foregår undervisningen fordelt på to grupper: 

 • Gruppe 1: Onsdager 18.00 - 19.30
 • Gruppe 2: Torsdager 16.00 - 17.30

Undervisningen går over 8 uker. Merk: Ingen gruppeundervisning i uke 38.

Eksamen: 

6-timers digital, skriftlig hjemmeeksamen: Torsdag 17. november (klokkeslett kommer)

Eksamen skal skrives på spansk.

SPLA 639 Kultur og samfunn i Latin-Amerika

Dette emnet erstatter det utgåtte emnet SLAN613 og skal gi kunnskap om noen sentrale tema og problemstillinger i dagens latinamerikanske samfunn og kulturer. 

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper om latinamerikansk historie fra SPLA629 eller det tilsvarende campusemnet SPLA109 og det vil derfor være en fordel om du har forkunnskaper som tilsvarer dette, selv om det ikke er noe formelt opptakskrav. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan høsten 2022:

Første, felles forelesning uke 35: Mandag 29. august

F.o.m. uke 35 t.o.m. uke 43 foregår undervisningsseminarene to kvelder i uken:

Tirsdager kl. 18.00 - 19.30 og torsdager kl. 18.00 - 19.30

Undervisningen går over 8 uker. Mer: Ingen seminarundervisning i uke 42.

Eksamen: 

Innlevering av semesteroppgave på 2000-2500 ord, som skal skrives på spansk. Du vil få veiledning underveis. 

Innleveringsfrist: 21. november

SLAN 640 Fordypning i spansk språk

Dette emnet inneholder tre deler: spansk grammatikk med vekt på syntaks, fonetikk og oversettelse. Det blir lagt særlig vekt på latinamerikansk spansk og kontrastive aspekt mellom spansk og norsk.  

Dette emnet tilbys ikke 2022-2023

Les mer om undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamen i emnebeskrivelsen

SLAN 641 Fordypning i latinamerikansk litteratur

Dette emnet legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk litteratur, for eksempel en periode, en sjanger, ei tema, en nasjonallitteratur eller lignende. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra 1492 og fram til vår egen tid. 

Dette emnet tilbys ikke 2022-2023

Les hele emnebeskrivelsen

SLAN 642 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap

Dette emnet legger til rette for fordypning i et tema fra latinamerikansk kulturkunnskap, for eksempel en periode, et land eller et tema. Tema kan hentes fra tekstutvalg fra 1492 og fram til vår egen tid. 

Dette emnet tilbys ikke 2022-2023

Les hele emnebeskrivelsen

SEK 600 Sammenlignende europeiske kulturstudier

Dette er et helt nytt emne som tilbys på tvers av flere fremmedspråk. Emnet skal gi innblikk i sentrale begreper, debatter og historiske oppbrudd som har preget den kulturelle utviklingen i Europa fra renessansen til vår egen tid. Vi skal se på hvordan disse blir formidlet først og fremst i litteraturen men også i andre kulturuttrykk.

Noen sentrale begreper som tas opp: Verdensbilde, europeer, nasjon, opplysning, revolusjon, kolonialisme og postkolonialisme, individualisme, totalitarisme, isolasjonisme, globalisering, minoritet og rasisme.

Emnet vil belyse et utvalg epoker og oppbruddstider i europeisk historie der nye ideer, begreper og tenkemåter har blitt til eller skiftet innhold på måter som har påvirket den kulturelle utviklingen og skjønnlitteraturen. Emnet vil ta for seg ulike epoker i et sammenlignende perspektiv, konsentrert om noen begrepshistoriske utviklingslinjer. 

Les hele emnebeskrivelsen

Undervisningsplan:

VideoforelesningerInnspilte forelesninger á 90 min.Legges ut ukentlig på UiBs læringsplattform Mitt UiB
Nettmøter 4 torsdager kl. 19.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Kollokvier 4 onsdager kl. 18.15 - 20.00 (uke 37, 39, 42 og 44)
Kollokvier (90 min)6 timers skriftlig digital hjemmeeksamen 18. november 2022 (skrives på norsk eller engelsk). 

 

Du skal i tillegg levere inn en obligatorisk oppgave på 750 - 1000 ord, som kan skrives på enten engelsk, fransk, tysk, italiensk, russisk eller norsk og blir vurdert til bestått/ikke bestått. Oppgaven må være godkjent før du kan ta avsluttende eksamen. 

Vil du undervise i spansk?

Alle emnene som inngår i nettspansk vil samlet tilsvare et årsstudium/ 60 studiepoeng og vil gi deg nødvendig fagkompetanse til å undervise i spansk i skolen.

Du kan også se nærmere på Spansk 1, 5. -10, som er en nettbasert videreutdanning i spansk,  utviklet spesielt for deg som allerede har lærerutdanning og som ønsker undervisningskompetanse i spansk for mellomtrinn og ungdomstrinn. 

Dersom du ønsker opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) råder vi deg til å ta kontakt med Institutt for fremmedspråk for nærmere veiledning.