Hjem
Etter- og videreutdanning
Vidareutdanning for museumstilsette

Forsking og publisering i museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Nytt vidareutdanningstilbod: Å forske i og på museum
Universitetet i Bergen tilbyr to vidareutdanningskurs for museumstilsette som skal gje kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Forsking er stadig sterkare trekt fram som ein vesentleg oppgåve for museumssektoren. Universitetet i Bergen har utvikla to vidareutdanningskurs retta mot tilsette i musea, der målet er å gje kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og gi øving i vitskapleg publisering. Kursa er utarbeidd i samarbeid med Norges museumsforbund.  

Organisering og undervisning

Begge vidareutdanningskursa er samlingsbasert, med tre samlingar à 3 dagar i Bergen i løpet av eitt semester.  Samlingane omfattar forelesningar, seminardiskusjonar og grupperettleiing, samt individuell rettleiing på nett mellom samlingane. 

Det er obligatorisk å delta på alle tre samlingane. 

Opptakskrav

Begge kursa er på masternivå, og du må difor dokumentere at du har bachelorgrad eller tilsvarande når du søker opptak. 

MUSE 620 Å forske i og på museum  

Kurset MUSE620 Å forske i og på museum er eit praktisk og teoretisk kurs som skal gi oppdatert kunnskap om relevant teori, metode og forskingsetikk samt trening i å konkretisere forskningstema. Med hjelp av rettleiar og medstudentar skal studentane skrive ei prosjektskisse som kan danne grunnlag for eit konkret forskningsprosjekt. Prosjektet kan til dømes vere basert på samlingane i eit bestemt museum, vere formulert innan ein museumsrelevant tematikk, eller dreie seg om musea si rolle i samfunnet.

Les emnebeskrivelsen her 

Kurset går kvart haustsemester, neste gong hausten 2021. 

MUSE 621 Vitskapleg publisering for museumstilsette

Kurset MUSE621 Vitskapleg publisering for museumstilsette skal gjere studentane kjend med publisering av vitskaplege tekstar, særleg i fagfellevurderte tidsskrift. Det skal òg gje øving i å skrive ein vitskapleg artikkel basert på eit forskingsprosjekt.

Studentane skal skrive eit utkast til ein vitskapleg artikkel under rettleiing og diskutere eigne og medstudentane sine artikkelutkast, ut frå bestemte faglege vurderingsnormer og retningsliner. Artikkelen kan vere basert på eit sjølvstendig forskingsarbeid knytt til museumssektoren og/eller andre sjølvstendige forskingsarbeid.

Les emnebeskrivelsen her

Kurset går kvart vårsemester, neste gang våren 2022. 

Undervisningsplan MUSE 621 våren 2021:

1. samling: 20. - 22. januar
2. samling: 17. - 19. mars
3. samling: 19. - 21. mai

Alle samlingane skal etter planen haldast fysisk ved Universitetet i Bergen. 

Avsluttande vurdering: 

Du skal skrive eit utkast til vitskapleg artikkel klar for innsending til eit tidsskrift, innleveringsfrist: 11. juni 2021. Denne vert vurdert til greidd/ikkje greidd. 

Møt tidlegare studentar 

Sidan oppstarten i 2015 har museumstilsette ved både små og større museum i ulike delar av landet teke eitt eller begge kursa og fått kunnskap og innsikt i korleis forskning og publisering kan foregå. Fleire av dei peikar på at forsking og publisering kan bidra til å heve kvaliteten på musea og at kurs som dette kan vere med på å senke terskelen for å gå igang med forskingsprosjekt, også for mindre museum utan eigne forskingsstillingar.

– Gjennom forsking får vi fram ny kunnskap som ikkje berre kan publiserast gjennom vitskaplege artiklar, men også gjennom meir populærvitskaplege publikasjonar. På sikt bør forskingsresultat også danne utgangspunkt for det vi formidlar gjennom utstillingar i museet, seier Sondre B. Hvam. Han er konservator ved Jærmuseet og tok kurset MUSE621 våren 2016. 

Les heile intervjuet 

Fleire refleksjonar frå tidlegare studentar finn du her: