Hjem

Etter- og videreutdanning

Vidareutdanning for museumstilsette

Forskning i og på museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Nytt vidareutdanningstilbod: Å forske i og på museum
Universitetet i Bergen tilbyr vidareutdanningskurs for museumstilsette som skal gje kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.
Foto:
Eivind Senneset

Forsking er stadig sterkare trekt fram som ein vesentleg oppgåve for museumssektoren. Universitetet i Bergen har utvikla to vidareutdanningskurs retta mot tilsette i musea, der målet er å gje kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og gi øving i vitskapleg publisering. Kursa er utarbeidd i samarbeid med Norges museumsforbund.  

Å forske i og på museum 

Kurset Å forske i og på museum er eit praktisk og teoretisk kurs som skal gi oppdatert kunnskap om relevant teori, metode og forskingsetikk samt trening i å konkretisere forskningstema. Med hjelp av rettleiar og medstudentar skal studentane skrive ei prosjektskisse som kan danne grunnlag for eit konkret forskningsprosjekt. Prosjektet kan til dømes vere basert på samlingane i eit bestemt museum, vere formulert innan ein museumsrelevant tematikk, eller dreie seg om musea si rolle i samfunnet.

Kurset går kvart haustsemester, neste gang hausten 2019.

Søk plass her - søknadsfrist 1. august

Vitskapleg publisering for museumstilsette

Kurset Vitskapleg publisering for museumstilsette skal gjere studentane kjend med publisering av vitskaplege tekstar, særleg i fagfellevurderte tidsskrift. Det skal òg gje øving i å skrive ein vitskapleg artikkel basert på eit forskingsprosjekt.

Studentane skal skrive eit utkast til ein vitskapleg artikkel under rettleiing og diskutere eigne og medstudentane sine artikkelutkast, ut frå bestemte faglege vurderingsnormer og retningsliner. Artikkelen kan vere basert på eit sjølvstendig forskingsarbeid knytt til museumssektoren og/eller andre sjølvstendige forskingsarbeid.

Kurset går kvart vårsemester, neste gang våren 2020.

Organisering, søknad og opptak

Begge vidareutdanningskursa er samlingsbasert, med tre samlingar à 3 dagar i Bergen i løpet av eitt semester.  Samlingane omfattar forelesningar, seminardiskusjonar og grupperettleiing, samt individuell rettleiing på nett mellom samlingane. 

Les meir om opptakskriterier og søknadsprosedyre for kvart av kursa:

  • MUSE620 Å forske i og på museum
  • MUSE621 Vitskapleg publisering for museumstilsette

Møt tidlegare studentar 

Sidan oppstarten i 2015 har museumstilsette ved både små og større museum i ulike delar av landet teke kurset. Fleire av dei peikar på at forsking og publisering kan bidra til å heve kvaliteten på musea og at kurs som dette kan vere med på å senke terskelen for å gå igang med forskingsprosjekt, også for mindre museum utan eigne forskingsstillinar. Du kan lese meir om kva erfaringar tidlegare studentar har gjort seg her: