Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Norsk 2 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning innen 1. mars 2020.

Den eldre litteraturen - NORSK 2
Den yngre Edda, også kalt Snorre-Edda, er på pensum i litteraturemnet som inngår i NORSK 2.

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet, den nasjonale videreutdanningsordningen for lærere som administreres av Utdanningsdirektoratet. 

Målgruppe og nivå

Målgruppen er lærere som har Norsk 1 eller tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker å styrke sin kompetanse for å undervise i norsk i videregående skole.

Søknad og opptak

Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. 

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Ledige plasser og søknadsfrist blir da kunngjort på våre nettsider og søknad om opptak til restplasser skal sendes direkte til UiB. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai hvert år. 

Innhold i studiet

Norsk 2 består av ett litterært og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:

Språkemnet har tre hovedtema: språkhistorie, talemål og sosiolingvistikk. Studentene skal utvikle egen kunnskap og kompetanse på det språkvitenskapelige området og samtidig videreutvikle den språkdidaktiske kompetansen sin. Etter gjennomført emne skal du ha kunnskaper om: 

  • norsk språkhistorie fra norrønt til moderne norsk
  • forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene
  • geografisk språklig variasjon
  • hvordan analysere grammatisk og fonologisk struktur i norske talemålsvarianter
  • læreplaner for norskfaget, med vekt på kompetansemål som rører ved språkhistorie og geografisk og sosial språkvariasjon
  • hvordan praktiske og teoretiske språlige læringsprosesser kan støttes i undervisning , både fagspesifikt og i oppøvingen av grunnleggende ferdigheter

Litteraturemnet har to hovedtema: teksthistorie og kulturutvikling. Begge tema blir studert med hensyn til både det litteraturfaglige og det litteraturdidaktiske. 

Emnet tar for seg litteratur fra middelalderen til nyere tid. Emnet skal gi en solid litteraturhistorisk innføring som knytter litterære tekster til sosiale, kulturelle, idéhistoriske og biografiske forhold. Emnet skal også bidra til refleksjon omkring litteraturhistoriografien, slik at man ser litteraturhistoriens framstilling av perioder, kontinuitet og brudd som uttrykk for pedagogiske grep og ideologiske strategier. Emnet fokuserer på litterære klassikere og deres plass i norskfaget med særlig vekt på historiske perspektiv og litteraturhistorigrafi.

Kjennskap til norskfagets historie og refleksjon omkring egen undervisningspraksis er sentrale fagdidaktiske moment i emnet. Etter gjennomført emne skal du ha: 

  • inngående kunnskap om eldre norsk og nordisk litteratur
  • god innsikt i litteratur- og kulturhistoriske problemstillinger
  • god kunnskap om læreplanene for norskfaget, med vekt på kompetansemål knyttet til litterære og historiske perspektiv
  • kunnskap om lesing i et sosiohistorisk perspektiv

Organisering og undervisning

Studiet går over to semester med tre samlinger à to dager ved Universitetet i Bergen hvert semester. I tillegg til samlingene vil det være nettbasert forberedelsesarbeid/etterarbeid. 

I høstsemesteret blir det gitt undervisning i språkemnet NORSK623, mens det i vårsemesteret blir undervist i litteraturemnet NORSK624.