Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Nytt hovedopptak for 2023-2024 går via Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist: 1. mars.

Den eldre litteraturen - NORSK 2
Den yngre Edda, også kalt Snorre-Edda, er på pensum i litteraturemnet som inngår i NORSK 2.

Hovedinnhold

Norsk 2, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid over ett år. Studiet gir 30 studiepoeng og retter seg mot deg som ønsker undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Norsk 2 bygger på Norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i norsk/nordisk med både språk og litteratur, og gir dermed de siste 30 studiepoengene du trenger for å få undervisningskompetanse i norskfaget på 8. - 13. trinn.  

Norsk 2 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen hos Utdanningsdirektoratet er 1. mars hvert år. 

Les mer om opptakskravene nederst på siden. 

Innhold i studiet

Norsk 2 består av to moduler, ett litterært og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:

Språkemnet har tre hovedtema: språkhistorie, talemål og sosiolingvistikk. Studentene skal utvikle egen kunnskap og kompetanse på det språkvitenskapelige området og samtidig videreutvikle den språkdidaktiske kompetansen sin. Etter gjennomført emne skal du ha kjennskap til: 

 • norsk språkhistorie fra norrønt til moderne norsk

 • forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene

 • geografisk språklig variasjon

 • hvordan analysere grammatisk og fonologisk struktur i norske talemålsvarianter

 • læreplaner for norskfaget, med vekt på kompetansemål som rører ved språkhistorie og geografisk og sosial språkvariasjon

 • hvordan praktiske og teoretiske språlige læringsprosesser kan støttes i undervisning, både fagspesifikt og i oppøvingen av grunnleggende ferdigheter

Litteraturemnet har to hovedtema: teksthistorie og kulturutvikling. Begge tema blir studert med hensyn til både det litteraturfaglige og det litteraturdidaktiske. 

Emnet tar for seg litteratur fra middelalderen til nyere tid. Emnet skal gi en solid litteraturhistorisk innføring som knytter litterære tekster til sosiale, kulturelle, idéhistoriske og biografiske forhold. Emnet skal også bidra til refleksjon omkring litteraturhistoriografien, slik at man ser litteraturhistoriens framstilling av perioder, kontinuitet og brudd som uttrykk for pedagogiske grep og ideologiske strategier. Emnet fokuserer på litterære klassikere og deres plass i norskfaget med særlig vekt på historiske perspektiv og litteraturhistorigrafi. Kjennskap til norskfagets historie og refleksjon omkring egen undervisningspraksis er sentrale fagdidaktiske moment i emnet. Etter gjennomført emne skal du ha: 

 • inngående kunnskap om eldre norsk og nordisk litteratur

 • god innsikt i litteratur- og kulturhistoriske problemstillinger

 • god kunnskap om læreplanene for norskfaget, med vekt på kompetansemål knyttet til litterære og historiske perspektiv

 • kunnskap om lesing i et sosiohistorisk perspektiv

Opptakskrav

For å få opptak til Norsk 2, 8.-13. trinn gjennom Utdanningsdirektoratet krever vi at du har godkjent lærerutdanning og er ansatt i skolen. 

Dersom du søker på eventuelle ledige plasser i lokalt suppleringsopptak, krever vi fortsatt at du kan dokumentere godkjent lærerutdanning, men det er da ikke et krav at du jobber i skolen akkurat nå. 

Du må også ha 30 studiepoeng i norsk fra tidligere, som Norsk 1, eller tilsvarende, med både språk og litteratur.

Les informasjon om studieavgift, stipend og vikarordning

  Organisering og undervisning

  Studiet går over to semestre, med 2-3 samlinger hvert semester, enten fysisk i Bergen eller digitalt. Hver undervisningssamling går over to dager. I tillegg til samlingene vil det være nettbasert undervisning. 

  I høstsemesteret blir det gitt undervisning i litteraturemnet NORSK623, mens det i vårsemesteret blir undervist i språkemnet NORSK624.

  Høst 2022 
  Digitalt orienteringsmøteTorsdag 18. august kl. 12.00 -14.00
  Digital samlingOnsdag 31. august kl. 10.00 - 14.00
  1. samling21. - 22. september (ons-tors, kl. 09-16 begge dager)
  2. samling2. - 3. november (ons-tors, kl. 09-16 begge dager)
  Digital hjemmeeksamen (7 dg)18. - 25. november
  Vår 2023 
  Digitalt oppstartsmøte 9. januar kl. 1215-1400
  1. samling15. - 16. februar kl. 0915 - 1530
  2. samling19. - 20. april kl. 0915 - 1530
  Hjemmeeksamen over 7 dagerUtlevering 22. mai kl 12. Innlevering 30. mai innen kl. 12
  (en ekstra dag pga helligdag mandag 29. mai)