Hjem
Etter- og videreutdanning
Videreutdanning for lærere

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Den eldre litteraturen - NORSK 2
Den yngre Edda, også kalt Snorre-Edda, er på pensum i litteraturemnet som inngår i NORSK 2.

Hovedinnhold

Norsk 2, 8. - 13. trinn er en videreutdanning på deltid over ett år. Studiet gir 30 studiepoeng og retter seg mot deg som ønsker undervisningskompetanse i norsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Norsk 2 bygger på Norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i norsk/nordisk med både språk og litteratur. 

Norsk 1 inngår i den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet og hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. UiB tar deretter opp søkere til eventuelle restplasser gjennom lokalt suppleringsopptak. 

Har du fått innvilget studieplass via Utdanningsdirektoratet, blir du kontaktet av UiB for registrering og formelt opptak. 

Har du godkjent lærerutdanning kan du også søke på eventuelt ledige restplasser via lokalt suppleringsopptak direkte til UiB, selv om du ikke nødvendigvis er ansatt i skolen akkurat nå. 

Søknadsfrister for hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut. 

Innhold i studiet

Norsk 2 består av to moduler, ett litterært og ett språklig emne, hvert på 15 studiepoeng:

Språkemnet har tre hovedtema: språkhistorie, talemål og sosiolingvistikk. Studentene skal utvikle egen kunnskap og kompetanse på det språkvitenskapelige området og samtidig videreutvikle den språkdidaktiske kompetansen sin. Etter gjennomført emne skal du ha kjennskap til: 

 • norsk språkhistorie fra norrønt til moderne norsk

 • forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene

 • geografisk språklig variasjon

 • hvordan analysere grammatisk og fonologisk struktur i norske talemålsvarianter

 • læreplaner for norskfaget, med vekt på kompetansemål som rører ved språkhistorie og geografisk og sosial språkvariasjon

 • hvordan praktiske og teoretiske språlige læringsprosesser kan støttes i undervisning, både fagspesifikt og i oppøvingen av grunnleggende ferdigheter

Litteraturemnet har to hovedtema: teksthistorie og kulturutvikling. Begge tema blir studert med hensyn til både det litteraturfaglige og det litteraturdidaktiske. 

Emnet tar for seg litteratur fra middelalderen til nyere tid. Emnet skal gi en solid litteraturhistorisk innføring som knytter litterære tekster til sosiale, kulturelle, idéhistoriske og biografiske forhold. Emnet skal også bidra til refleksjon omkring litteraturhistoriografien, slik at man ser litteraturhistoriens framstilling av perioder, kontinuitet og brudd som uttrykk for pedagogiske grep og ideologiske strategier. Emnet fokuserer på litterære klassikere og deres plass i norskfaget med særlig vekt på historiske perspektiv og litteraturhistorigrafi. Kjennskap til norskfagets historie og refleksjon omkring egen undervisningspraksis er sentrale fagdidaktiske moment i emnet. Etter gjennomført emne skal du ha: 

 • inngående kunnskap om eldre norsk og nordisk litteratur

 • god innsikt i litteratur- og kulturhistoriske problemstillinger

 • god kunnskap om læreplanene for norskfaget, med vekt på kompetansemål knyttet til litterære og historiske perspektiv

 • kunnskap om lesing i et sosiohistorisk perspektiv

Opptakskrav

For hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet er det et krav at du har godkjent lærerutdanning og er tilsatt i skolen.

Dersom du søker på en ledig restplass senere på våren er det fortsatt et krav at du har godkjent lærerutdanning og fyller evt. krav til faglige forkunnskaper, men det er da ikke et krav at du for tiden er ansatt i skolen. 

For opptak til Norsk 2 krever vi dessuten at du har 30 studiepoeng i norsk/nordisk fra tidligere, med både språk og litteratur. 

  Organisering og undervisning

  Studiet går over to semestre, og vi har redusert antall samlinger fra tre til to samlinger hvert semester (hver på to dager). I tillegg til samlingene vil det være nettbasert undervisning. 

  I høstsemesteret blir det gitt undervisning i litteraturemnet NORSK623, mens det i vårsemesteret blir undervist i språkemnet NORSK624.

  Samlinger og eksamen høsten 2021:

  Digitalt oppstartsmøteOnsdag 18. august
  1. samling *22. - 23. september (ons-tors)
  2. samling *3. - 4. november (ons-tors)
  Digital hjemmeeksamen18. - 25. november

  Med forbehold om at smittevernsregler tillater det. Hvis ikke, vil samlingene bli gjennomført digitalt.

  Datoer for samlinger og eksamen for våremnet NORSK624 kommer.