Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringsemnet går i høstsemesteret og påbygningsemnet i vårsemesteret.

Arbeidslivets rett

Trenger du mer kunnskap om de viktigste rettsreglene som gjelder i arbeidslivet? Deltidsstudiet Arbeidslivets rett starter opp ved UiB våren 2023 og retter seg mot deg som er leder, tillitsvalgt eller jobber med HR innenfor offentlig eller privat sektor. Løpende opptak frem til søknadsfrist 31. januar.

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen.

Bærekraftig utvikling og klimahandling

Hvilke faktorer påvirker klimaet, hva er konsekvensene av klimaendringene og hvilke løsninger finnes? Deltidsstudium for lærere over ett semester.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Vil du lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs over 10 veker, primært for deg som jobbar innan olje-, gass- eller leverandørindustrien.

Data science med R

Nettbasert grunnkurs i Data Science med R og påbygningskurs i anvendt prediktiv modellering. Nytt opptak til grunnkurset nå, primært for ansatte i maritim sektor. Søknadsfrist 25. februar.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full mastergrad. Løpende opptak, fortsatt ledige plasser!

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er manuellterapeut eller er i gang med manuellterapiutdanning. Neste kurs skal etter planen gå i juni-september 2023. Mer informasjon kommer rundt årsskiftet 2022/2023. 

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettstudium på deltid, primært for deg med bakgrunn fra elektro, automasjons-, kraft- eller fornybarnæringer. To kursrunder: vår og høst 2023. Søknadsfrist for vårens kurs: 1. mars.

Engelsk 1, 8. - 13. trinn

Engelsk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i engelsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Engelsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i engelsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. Vi åpner for nye søknader fra mars 2023.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester. Opptaket for våren 2023 er nå avsluttet, nytt opptak åpner etter planen i september 2023.

Forsking og publisering i museum

Korleis utforme eit godt forskingsprosjekt i eige museum? Kva krevst av ein vitskapleg artikkel for å formidle forskinga? To samlingsbaserte emner på deltid skal gje meir forskingskompetanse i musea. Vi opnar for opptak til haustemnet i løpet av mars.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Fransk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i fransk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

GIS: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2023.

Helseinformatikk og digitalisering

Helseinformatikk og digitalisering er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet kommer desverre ikke til å starte opp i 2022.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltemner eller hel erfaringsbasert master. Søk opptak til masteroppgaven innen 31. januar 2023. Neste opptak til enkeltemner åpner i januar, søknadsfrist i april.

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ved UiB kan du ta italiensk som nettstudier på deltid. Innføringsemne går om høsten, påbygningsemne om våren. Påbygningsemnet våren 2023 er nå fullt og vi tar ikke mot nye søknader.

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Deltidsstudium over ett semester våren 2023. Søknadsfrist: 1. februar.

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Emnet skal etter planen gå neste gang våren 2024. Vi åpner for nye søknader i september 2023.

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations, is a new 10 ECTS course presenting the central principles of the law and discussing ethical dilemmas and the interplay with general human rights obligations.

Masteremner i undersøkende journalistikk

Senter for undersøkende journalistikk og UiB tilbyr mastergradsemner på deltid i undersøkende journalistikk, rettet mot journalister og redaktører. Suppleringsopptak til ledige plasser, fortløpende opptak så lenge vi har ledige plasser.

Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Operativ ledelse krever bred innsikt i politiske, rettslige, organisatoriske og menneskelige faktorer som påvirker handlingsrom og grunnlaget for gode beslutninger. UiB tilbyr tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram for deg som har- eller ønsker å kvalifisere deg for lederroller i operative virksomheter. Løpende opptak til enkeltemner.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinn eller i videregående skole. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er en videreutdanning primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Å arbeide med mennesker innebærer å forvalte andres grunnleggende rettigheter. Hvordan kan ansatte i helse- og sosialsektoren fremme den enkeltes autonomi og verdighet, samt forebygge menneskerettighetsbrudd og -krenkelser? Nytt deltidsstudium starter ved UiB høsten 2023.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler.

Natural Resources Management

Vil du lære mer om forvaltning av naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebesetninger, og lære mer om hvordan produkt- og kvotemarkeder fungerer? Ta engelskspråklig, nettbasert kurs ved UiB. Løpende påmelding.

Naturfag 1 skoleåret 2021-2022

Kurset er tett knyttet til egen praksis, didaktikk og klasserom. Forskere fra UiB gir fagforelesninger, i første semester om evolusjon, biodiversitet, bærekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emnene kjemi og helse. Du arbeider sammen med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

Naturfag 1 skoleåret 2022-2023

Kurset er tett knytt til eigen praksis, didaktikk og klasserom. Forskarar fra UiB gir fagforelesningar, i første semester om evolusjon, biodiversitet, berekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emna kjemi og helse. Du arbeidar saman med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innafor emna kvart semester.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du ta eitt eller flere emne i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Vi opnar for opptak til neste emne hausten 2023 i løpet av mars.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Treng du meir kompetanse i norsk som andrespråk? Ved UiB kan du ta 35 studiepoeng som nettstudium på deltid. Du kan søke studiestøtte frå Utdanningsdirektoratet eller HK-Dir for å ta emner hausten 2023 og våren 2024. Søknadsfristen for begge støtteordningane er 1. mars.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert videreutdanning ved UiB starter hver høst. Nytt opptak åpner 1. mars 2023.

Operativ teamledelse i kriser

Hvordan kan kommunale ledere bidra til å få operative team til å fungere godt i krisesituasjoner hvor liv, helse eller grunnleggende verdier er truet? Operativ teamledelse i kriser er et nytt emne som starter i september og inngår i Executive master i kommunal ledelse. Søknadsfrist 1. september.

Pandemi og krisepsykologi - hva har vi lært?

Hvordan reagerer vi mennesker på uventede hendelser og krisesituasjoner? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse, og hva kan vi lære av Covid19-pandemien med tanke på fremtidig beredskap?

Planlegging og samfunn

Vil du lære mer om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Ta emne på deltid over ett semester hver høst.

Profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan kan profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn bidra til sosial inkludering? Nettbasert videreutdanning ved UiB. Studiet kommer desverre ikke i gang høsten 2022.

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke i september.

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere inngår som første emne i Executive master i kommunal ledelse. Søknadsfrist 1. september.

Rolleforståelse for kommunale ledere

Rolleforståelse for kommunale ledere er et nytt emne som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Emnet skal gi dypere innsikt i forholdet mellom politisk- og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Søknadsfrist 1. september.

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Ny nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging tilbys fra høsten 2022, i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Studiet er nå fulltegnet.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter mennesker i sorg.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Spansk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i spansk på 5. - 10. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Løpende opptak.

System Dynamics Modelling and Analysis

Vil du lære grunnleggende systemdynamikk som metode? Ta engelskspråklig nettbasert kurs ved UiB. Nytt kurs starter hvert semester. Løpende påmelding.

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i tysk på 8. - 13. trinn. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Det blir ikke oppstart av nye kurs i 2022.

Undervisning i kontroversielle tema

Korleis kan du som lærar handtere kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Samlingsbasert deltidsstudium over eitt år. Det er førebels ikkje klart når det blir nytt opptak.

Veilederutdanning for lærere

Veilederutdanningen retter seg mot deg som er lærer eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som veileder. Hovedopptaket for 2023-2024 åpner hos Utdanningsdirektoratet 1. februar og søknadsfristen er 1. mars.