Hjem

Universitetet i Bergen

Etter- og videreutdanning

Finn kurs for etter- og videreutdanning

Filtrer på høst og vår

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? UiB tilbyr videreutdanningskurs med fokus på programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget.

Arabisk

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid med helgesamlinger ved UiB, og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller hele mastergraden.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2020.

Forskning i og på museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet.

GeoGebra for lærere

Matematisk institutt ved UiB tilbyr to samlingsbaserte videreutdanningskurs i GeoGebra for lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Kursene skal gi solid kompetanse i bruk av GeoGebra som undervisnings- og læringsverktøy.

Geografi, ressursforvaltning og samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging eller ressursforvaltning og ønsker deg mer kunnskap om økonomisk globalisering, miljø og bærekraftig utvikling? Ved Institutt for geografi kan du ta videreutdanningskurs på deltid.

Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? UiB starter opp kurs på deltid som skal gi grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs på deltid for klinikere og andre som jobber med e-helse. Kurset skal gi økt innsikt i oppbygging- og organisering av helse-IKT og gi kompetanse til å delta i IKT-utviklingsprosjekter i ulike deler av helsesektoren. Nytt opptak i juni 2019.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid for deg som jobber i helsesektoren. Velg mellom enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak i juni 2019.

Kinesisk

Har du lyst til å lære deg kinesisk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi starter opp til høsten.

Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold er idealer å strekke seg etter, men har vi det mangfoldet i samfunn og arbeidsliv som vi liker å snakke om? Nytt deltidsstudium ved UiB tar for seg aktuelle likestillings- og mangfoldsutfordringer med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. 

Matematikk 1 for lærere 8.-13. trinn

Matematikk 1 retter seg mot lærere som underviser på matematikk på ungdomstrinnet eller i den videregående skolen. Vi har åpnet for opptak til ledige restplasser - søknadsfrist 1. august.

Matematikk 2 for lærere 8. - 13. trinn

Matematikk 2 retter seg primært mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole. Vi har åpnet for opptak til ledige restplasser - søknadsfrist 1. august.

Muskelskjelett - videreutdanningskurs

UiB har tilbud om videreutdanningskurs på deltid for offentlig godkjent helsepersonell som behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Naturfag 1 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 1 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Kurset er omfattet av den statlige ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’. Kurset gir 30 studiepoeng.

 • NAT621 / Naturfag i skolen 1

  Studiepoeng: 15

  Haust 2019
  Kursdato: 27.08.2019 - 07.11.2019
  Pris: Ikkje fastsett
  Søknadsfrist: Frist utløpt

Naturfag 2 for lærere 8.-13. trinn

Naturfag 2 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-13. Hvert semester er det tre samlinger, over 2 eller 3 dager. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe sammen med kollegaer, med å utvikle god naturfagundervisning. Det er muntlig eksamen hvert semester.

 • NAT623 / Naturfag i skulen 3

  Studiepoeng: 15

  Haust 2019
  Kursdato: 03.09.2019 - 23.04.2020
  Pris: Ikkje fastsett
  Søknadsfrist: Frist utløpt

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved Universitetet i Bergen kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Velg mellom enkeltemner, eller ta fullt årsstudium.

Norsk 1 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i- eller ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Vi har åpnet for opptak til ledige restplasser - søknadsfrist 1. august.

Norsk 2 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i norsk på 8. - 13. trinn og som ønsker å styrke undervisningskompetansen i norsk. Vi har åpnet for opptak til ledige restplasser - søknadsfrist 1. august.

Norsk som andrespråk - Prisme

Prismestudiet rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Studiet består av eitt emne om hausten, og to parallelle emner i vårsemesteret.

Operativ psykologi

Deltidsstudiet Operativ psykologi handler om hvordan du oppfatter og forstår ulike situasjoner, hvordan du tar avgjørelser og din atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Nytt opptak høsten 2019.

Pedagogikk og veiledning

Er du lærer og ønsker deg mer kompetanse om veiledning som profesjonell utvikling? Eller jobber du med undervisning og opplæring innenfor kriminalomsorgen? UiB har flere kurs og deltidsstudier innen pedagogikk og veiledning.

Sorgutdanning

Hva er forskjell på vanlig sorg og mer kompliserte sorgreaksjoner? Hvordan kan du som fagperson møte sørgende på best mulig måte og hjelpe dem til å komme videre? Ved Senter for krisepsykologi kan du ta videreutdanning i sorg som deltidsstudium over to år.

Sosial nettverksstøtte for kriserammede

Hvor viktig er det sosiale nettverket rundt mennesker i kriser? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi skal gi kompetanse i kartlegging og styrking av sosial nettverksstøtte for kriserammede.

Spansk 1 - nettstudium for lærere 5. - 10. trinn

Spansk 1 er et nettbasert videreutdanningstilbud på deltid for lærere som underviser i spansk eller ønsker å få undervisningskompetanse i spansk for 5. - 10. trinn. Vi har nå åpnet for opptak til ledige restplasser - søknadsfrist 1. august.

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av sju frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter høsten 2019, søknadsfrist 1. august.

Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk

Kva er kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Kvifor vert tema kontroversielle og korleis kan du som lærar handtere dette i undervisninga? Nytt vidareutdanningskurs på deltid våren 2019.