Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Nytt opptak for studieåret 2022-2023 åpner i januar. Søknadsfrist 15. april 2022.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ta nettstudier på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringsemnet går i høstsemesteret og påbygningsemnet i vårsemesteret. Søknadsfrist påbygningsemnet for våren 2022 er 1. november.

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 13. oktober.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise. Neste opptak høsten 2022, søknadsfrist 1. juni.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Jobbar du innan olje/gassindustrien og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs over 10 veker - nytt kurs startar i november 2021. Søknadsfrist: 1. oktober.

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Nettbasert grunnkurs i Data Science og statistikkprogrammet R. Kurset er primært rettet mot ansatte i olje/gass/leverandørindustri samt maritime næringer. Nytt kurs starter 30. november med søknadsfrist 15. november.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full mastergrad. Emner som går våren 2022 har søknadsfrist 15. november.

Design Thinking

Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Løpende opptak.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er manuellterapeut eller er i gang med manuellterapiutdanning. Neste kurs vil etter planen gå i 2022, mer informasjon kommer i mars.

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettkurs for deg med tilknytning til olje/gass- og leverandørindustri starter ved UiB 11. oktober. Fremdeles ledige plasser, ta kontakt på epost: videre@uib.no

Engelsk 1, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole og har 30 studiepoeng i faget fra før. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Fantastiske data

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 29. september.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2023.

Forsking og publisering i museum

Korleis utforme eit godt forskingsprosjekt i eige museum? Kva krevst av ein vitskapleg artikkel for å formidle forskinga? Nytt opptak til samlingsbasert vidareutdanning for museumstilsette våren 2022. Søknadsfrist 1. desember.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærere og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Fransk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i fransk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike emner á 10 studiepoeng. Nye emner starter våren 2022, søknadsfrist 1. november.

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Deltidsstudium ved UiB over ett semester våren 2022. Søknadsfrist 15. november.

Helseinformatikk og digitalisering

Helseinformatikk og digitalisering er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Søknadsfristen for 2021-2022 er nå gått ut. Vi åpner for neste opptak i januar 2022.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltemner eller hel erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Nytt opptak til enkeltemner åpner i desember 2021, med søknadsfrist 15. april 2022.

Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

Hvordan kan vi jobbe systematisk med kreativitet og innovasjon for å løse sammensatte utfordringer i renovasjonsbransjen? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter ved UiB i oktober. Søknadsfrist 29. september.

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ved UiB kan du ta italiensk som nettstudier på deltid. Innføringsemnet går hver høst og påbygningsemnet går om våren. Søknadsfrist 1. november.

Kinesisk nettstudier

UiB har nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret. Det blir desverre ikke tatt opp nye studenter i 2021.

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Ny, nettbasert videreutdanning starter ved UiB i januar 2022. Søknadsfrist 15. november.

Kriminalomsorg som læringsarena - innføringskurs

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne. Neste oppstart vil trolig bli høsten 2022, med søknadsfrist 1. juni.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Neste kurs starter i januar 2022, søknadsfrist 15. november.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler, høsten 2021 og våren 2022. Søknadsfrist Modul 2 er 15. november.

Naturfag 1 skoleåret 2021-2022

Kurset er tett knyttet til egen praksis, didaktikk og klasserom. Forskere fra UiB gir fagforelesninger, i første semester om evolusjon, biodiversitet, bærekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emnene kjemi og helse. Du arbeider sammen med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

Naturfag 2 skoleåret 2021 - 2022

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester. Første semester er temaene fysikk, energi og klima. I vårsemesteret arbeider vi med naturvitenskapelig praksis og tenkemåte, og med programmering.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du ta eitt eller flere emne i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Nytt opptak for våren 2022, søknadsfrist 1. november.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Jobbar du med undervisning og norskopplæring og treng meir kompetanse om andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter? Nytt opptak for våren 2022. Søknadsfrist 1. november.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert videreutdanning på deltid starter hver høst, neste gang høsten 2022.

Pandemi og krisepsykologi

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse?

Profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan kan profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn bidra til sosial inkludering? Ny nettbasert videreutdanning på deltid starter høsten 2022. Søknadsfrist: 15. april.

Programmering - nettbasert grunnkurs

Vil du lære grunnleggende programmering? Nytt opptak til nettbasert grunnkurs for høsten 2021, for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert. Kurset er nå fullt.

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt kurs ved UiB i mars 2022, søknadsfrist 31. januar.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke i september 2021.

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Frittstående modul i nytt Executive program for kommunale ledere starter i oktober 2021. Modulen er nå fulltegnet.

Samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging og vil ha mer kunnskap om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Kurs på deltid over ett semester hver høst. Neste opptak blir etter planen våren 2022, for oppstart neste høst.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter mennesker i sorg. Neste opptak høsten 2022, søknadsfrist 1. juni.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Statistikk - nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nettbasert grunnkurs for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert. Søknadsfristen for høsten 2021 er nå gått ut.

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.

Tysk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i tysk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike emner á 10 studiepoeng. Nye emner starter våren 2022, søknadsfrist 1. november.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Søknadsfristen for Modul 1 høsten 2021 nå gått ut.

Undervisning i kontroversielle tema

Korleis kan du som lærar handtere kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Samlingsbasert deltidsstudium over ett år.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars 2022.