Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Vil du lære mer om algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget? Videreutdanning på deltid ved UiB 2024-2025. Velg om du vil delta digitalt eller på samlinger.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ved UiB kan du ta nettstudier i arabisk språk og kultur. Innføringsemnet går hver høst og påbygningsemnet hver vår. Åpent for søknader nå!

Arbeidslivets rett

Trenger du mer kunnskap om de viktigste rettsreglene som gjelder i arbeidslivet? Emnet Arbeidslivets rett er aktuelt for deg som er leder, tillitsvalgt eller jobber med HR innenfor offentlig eller privat sektor.

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert emne på deltid, primært for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen.

Bærekraftig utvikling og klimahandling

Hvilke faktorer påvirker klimaet, hva er konsekvensene av klimaendringene og hvilke løsninger finnes? Nettbasert deltidsstudium for lærere og andre interesserte.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise. Studiet går etter planen neste gang våren 2025.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Vil du lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert emne på deltid gjennom eitt semester.

Data science med R

Vil du lære mer om data science og praktiske verktøy for dataanalyse? Nettbasert innføringsemne starter i september. Søk plass nå!

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full erfaringsbasert mastergrad.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er manuellterapeut eller er i gang med manuellterapiutdanning.

Digitalisering i helse

Nettbasert videreutdanning for deg som skal implementere, organisere eller lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet består av fire mindre emner, med oppstart høsten 2024. Søk plass nå!

Digital kompetanse for lærere

Digital forståelse, kunnskap og kompetanse blir stadig mer nødvendig, både i skolen og i samfunnet for øvrig. UiB tilbyr små, nettbaserte emner som skal gi grunnleggende innsikt i hvordan digitalisering påvirker oss.

Digital kompetanse - påbygningsemner

Påbygningsemner om data og databehandlingsprosesser. Emnene er åpne for deg som allerede har tatt innføringsemnet DIGI 610 Fantastiske data, eller tilsvarende. Søk plass nå!

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettbasert emne på deltid over ett semester, neste gang høsten 2024.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Engelsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i engelsk på 8. - 13. trinn. Studiet blir desverre avlyst for studieåret 2024-2025.

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Masterprogrammet i offentlig forvaltning handler om de store samfunnsutfordringene i vår tid, og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem. Åpent for søknader til høstens emner nå!

Farmakologi for manuellterapeuter

Er du manuellterapeut og ønsker kunnskap om farmakologi? UiB tilbyr 5 studiepoengsemne, med undervisning ved UiB i to bolker. Emnet skal etter planen gå på nytt i 2025.

Fasilitering av innovasjonsprosesser ved bruk av teknologi for en bærekraftig fremtid

Hvordan kan vi jobbe systematisk og tverrfaglig med kreativitet og innovasjon for å løse sammensatte utfordringer innen avfall og renovasjon, eller tilstøtende bransjer? Nettbasert emne over åtte uker høsten 2024. Åpent for søknader nå!

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester.

Forebygging og avdekking av korrupsjon i næringslivet og offentlig sektor

Hva er korrupsjon? Hvordan oppstår korrupsjon og hvordan kan aktører i offentlige og private virksomheter best forebygge og avdekke mulige straffbare forhold?

Forsking og publisering i museum

Korleis utformer vi eit godt forskingsprosjekt i eige museum og formidler funna? Samlingsbasert vidareutdanning ved UiB for deg som ynskjer å styrke forskningskompetansen din. Søk plass no!

Forsøksdyrlære

Jobber du med dyreforsøk i forskningsinstitusjoner, laboratorier og private virksomheter? Ved UiB kan du ta nettbasert, teoretisk opplæring for funksjonene A, B og D i EUs rammeverk knyttet til bruk av gnager, gris og modellfisk i forsking.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Fransk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i fransk på 8. - 13. trinn. Vi har ledige plasser og har nå åpnet for lokalt suppleringsopptak for studieåret 2024-2025.

GIS: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester. Vi åpner for neste opptak i september.

Gjenstridige problemer, samspill og samordning i offentlig sektor

En rekke komplekse og gjenstridige samfunnsutfordringer bidrar til styringsutfordringer i stats- og forvaltningsapparatet. Hva kreves av samhandling og samordning for å løse disse utfordringene? Frittstående emne som også inngår i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltemner eller hel erfaringsbasert master. Søknadsfristen for enkeltemner 2024-2025 er nå gått ut og emnene er fulltegnet.

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ved UiB kan du ta italiensk som nettstudier på deltid. Innføringsemnet er fulltegnet for høsten 2024, men vi har fortsatt ledige plasser på øvrige emner.

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Deltidsstudium over ett semester som etter planen skal gå på nytt våren 2025.

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføringskurset Kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Nettbasert emne over ett semester. Emnet er fulltegnet for høsten 2024.

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations is a 10 ECTS course presenting the central principles of the law and discussing ethical dilemmas and the interplay with general human rights obligations. Open for applications now!

Master i gravejournalistikk

Lyst til å fordype deg i gravejournalistikk, ved siden av jobben som journalist eller redaktør? Ved UiB og Senter for undersøkende journalistikk kan du ta masteremner på deltid. Du velger selv om du vil ta enkeltemner eller sette sammen til erfaringsbasert mastergrad. Søk høstens emner nå!

Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Operativ ledelse krever bred innsikt i politiske, rettslige, organisatoriske og menneskelige faktorer som påvirker handlingsrom og grunnlaget for gode beslutninger. UiB tilbyr et tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram for deg som er leder, eller ønsker å kvalifisere deg for lederroller i operative virksomheter.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinn eller i videregående skole. Vi har ledige plasser og har nå åpnet for lokalt suppleringsopptak for studieåret 2024-2025.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er en videreutdanning primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Vi har ledige plasser og har nå åpnet for lokalt suppleringsopptak for studieåret 2024-2025.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler starter opp høsten 2025.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du studere nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Søk plass på haustens emne no!

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 retter seg mot deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Vi har ledige plasser og har nå åpnet for lokalt suppleringsopptak.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Treng du meir kompetanse i norsk som andrespråk? Ved UiB kan du ta inntil 35 studiepoeng som nettstudium på deltid. Søk plass på emna som går hausten 2024.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert videreutdanning starter hver høst.

Operativ teamledelse i kriser

Hvordan kan kommunale ledere bidra til å få operative team til å fungere godt i krisesituasjoner hvor liv, helse eller grunnleggende verdier er truet? Enkeltemne som også inngår i Executive master i kommunal ledelse. Åpent for søknader nå!

Personelloppfølging etter kritiske hendelser

Senter for krisepsykologi ved UiB starter til høsten opp et nytt, nettbasert deltidsstudium i personellomsorg og oppfølging etter kritiske hendelser. Frittstående enkeltemne som også inngår som ett av flere valgfrie emner i Erfaringsbasert master i krisepsykologi. Søk plass nå!

Prioritering og styring i offentlig sektor

Hvordan skal vi sikre effektiv og samfunnsøkonomisk god utnyttelse av knappe offentlige ressurser? Frittstående emne som også inngår i Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning, et felles masterprogram ved UiB og NHH. Åpent for søknader nå!

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Kurset går annethvert år, neste gang i 2026.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Enkeltemne med intensiv undervisning over en uke. Merk: Blir ikke gjennomført i 2024.

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette? Enkeltemne som også inngår i Executive master i kommunal ledelse, oppstart høsten 2024. Åpent for søknader nå!

Rolleforståelse for kommunale ledere

Rolleforståelse for kommunale ledere er et emne som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Nytt opptak åpner etter planen i mars 2025.

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Nettbasert videreutdanning i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Fortsatt ledige plasser!

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert emne som også inngår som et valgfritt emne i Erfaringsbasert master i krisepsykologi. Søk plass nå!

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Spansk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i spansk på 5. - 10. trinn. Vi har ledige plasser og har nå åpnet for lokalt suppleringsopptak.

Spansk nettstudier

UiB tilbyr nettstudier i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Studietilbudet er imidlertid satt på pause og vi tar ikke opp nye studenter i 2024.

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Design Thinking er en anerkjent metodikk for designdrevet innovasjon på tvers av fagområder. Deltidsstudium over ett år i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Vi har åpnet for nye søknader, studiestart i september 2024.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i tysk på 8. - 13. trinn. Studiet blir desverre avlyst for studieåret 2024-2025.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus.

Veilederutdanning for lærere

Veilederutdanningen retter seg mot deg som er lærer eller skoleleder og ønsker å utvikle deg som veileder. Vi har ledige plasser og har nå åpnet for lokalt suppleringsopptak for studieåret 2024-2025.