Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Nytt opptak til våren, oppstart høsten 2021.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret. Nytt opptak til påbygningskurset våren 2021, søknadsfrist 1. desember 2020.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Ny, nettbasert videreutdanning ved Senter for Krisepsykologi skal gi økt kompetanse til helsepersonell og andre som møter barn i krise. Oppstart januar 2021, søknadsfrist 1. desember.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Fleksibelt nettkurs for deg som jobbar - eller er permittert/arbeidsledig innan olje/gassnæringa eller tilknytta bransjar og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring. Kurset startar i slutten av november og går over 10 veker, og er gratis. Søknadsfrist 15. november.

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til nettbasert grunnkurs i Data Science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R. Søknadsfrist 15. november, studiestart i januar. Kurset er gratis.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter våren 2021.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt opptak våren 2021, søknadsfrist: 15. april.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2021. Søknadsfrist 1. desember.

Forsking og publisering i museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering. Nytt opptak for våren 2021, søknadsfrist 1. desember.

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet. Kurset for 2020 er avlyst, som følge av koronasituasjonen.

Fransk nettstudier

Nye nettstudier i fransk starter opp ved UiB fra januar 2021. Velg mellom tre ulike kurs hvert semester. Alle kurs er gratis, går på deltid og er 100 % nettbaserte. Søknadsfrist 1. desember 2020.

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs går våren 2021, søknadsfrist 1. desember.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021.

Kinesisk - nettstudier

UiB har nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret, men det blir desverre ikke tatt opp nye studenter i 2020-2021.

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Nettbasert kurs starter i januar 2021, søknadsfrist 1. desember 2020.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak via Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot lærere som underviser i matematikk i videregående skole. Søk opptak via Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler, søk plass nå.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved UiB kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Du kan ta ett eller flere enkeltemner, eller sette sammen til fullt årsstudium og få undervisningskompetanse i norsk. Nytt opptak våren 2021, søknadsfrist 1. desember.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere som vil ha undervisningskompetanse i norskfaget på 8. - 13. trinn.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Nytt opptak for våren 2021, søknadsfrist 1. desember 2020.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid, neste opptak høsten 2021.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Nytt kurs på deltid starter opp ved UiB høsten 2020, søknadsfrist 20. oktober.

Samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging og ønsker deg mer kunnskap om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Kurs på deltid over ett semester ved UiB hver høst.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Sorgutdanningen ved Senter for krisepsykologi er nå revidert og omarbeidet, nytt opptak for 2021 med søknadsfrist 1. desember 2020.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Nytt hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet åpner i februar, med søknadsfrist 1. mars 2021.

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Lyst til å lære deg spansk via nett? Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av en rekke frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter våren 2021.

Statistikk: Nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nettbasert grunnkurs i statistikk gir deg en introduksjon.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Tysk nettstudier

Nye nettstudier i tysk språk og kultur starter opp ved UiB fra januar 2021. Velg mellom tre ulike kurs hvert semester. Alle kurs er gratis, går på deltid og er 100 % nettbaserte. Søknadsfrist 1. desember 2020.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus.

Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk

Kva er kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Kvifor vert tema kontroversielle og korleis kan du som lærar handtere dette i undervisninga? Nytt opptak til deltidsstudiet i historie og religionsdidaktikk for 2021. Søknadsfrist 1. desember 2020.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? UiB starter opp ny videreutdanning i veiledning, med hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet. Neste opptak våren 2021.

V