Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Nytt opptak til våren, oppstart høsten 2021.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret. Nytt opptak til innføringskurset høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Ny, nettbasert videreutdanning ved Senter for Krisepsykologi skal gi økt kompetanse til helsepersonell og andre som møter barn i krise. Nytt opptak høsten 2021, for oppstart januar 2022.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Jobbar du innan olje/gassindustrien og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs som startar veka etter påske. Kurset er heilt fullt og vi tar ikkje imot fleire søknader.

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Nettbasert grunnkurs i Data Science om bruk av statistikkprogrammet R starter til høsten. Kurset er rettet mot ansatte i olje/gass/leverandørindustri samt maritime næringer. Søknadsfrist 1. august.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt opptak våren 2021, søknadsfrist: 15. april.

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettkurs ved UiB våren 2021 - kurset er nå helt fullt.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB hvert vårsemester, søknadsfrist 1. november 2021.

Forsking og publisering i museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering. Nytt opptak hausten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærere og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Fransk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i fransk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike kurs á 10 studiepoeng. Nye kurs starter opp høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs går våren 2022.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Søknadsfristen er utvidet til 1. juni.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltkurs eller hel erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Søk opptak innen 15. april, for oppstart høsten 2021.

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ta nybegynnerkurs som nettstudium på deltid fra høsten 2021. Søknadsfrist 1. juni.

Kinesisk nettstudier

UiB har nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret. Det blir desverre ikke tatt opp nye studenter i 2021.

Kriminalomsorg som læringsarena - innføringskurs

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne. Kursstart høsten 2021, søknadsfrist: 1. juni.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Kurset som starter i januar 2021 er fullt, neste opptak blir i november 2021.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler, høsten 2021 og våren 2022.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du ta eitt eller flere emne i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Neste kurs går hausten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søknadsfristen for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet er nå gått ut. Eventuelle ledige restplasser legges ut her i mai.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søknadsfristen for hovedopptak via Utdanningsdirektoratet er nå gått ut. Eventuelle ledige restplasser legges ut her i mai.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Jobbar du med undervisning og norskopplæring og treng meir kompetanse om andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter? Nye kurs innan norsk som andrespråk startar hausten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid, nytt kurs starter høsten 2021. Søknadsfrist 1. juni.

Pandemi og krisepsykologi

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse? Nytt kurs starter høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Programmering - nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje/gass eller maritime næringer og trenger kompetanse om programmering? Nettbasert innføringskurs i to moduler våren 2021. Modul 1 er nå helt full og vi tar ikke mot flere søknader.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke ved UiB i september 2021.

Samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging og vil ha mer kunnskap om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Kurs på deltid over ett semester hver høst. Søknadsfrist 1. juni 2021.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert deltidsstudium over ett år. Neste opptak i november 2021.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Statistikk: Nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nettbasert grunnkurs i statistikk gir deg en introduksjon. Neste kurs er planlagt høsten 2021.

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en kurspakke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, stordata, maskinlæring og datasikkerhet. Pakken består av fleksible moduler som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Tysk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i tysk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike kurs á 10 studiepoeng. Nye kurs starter opp høsten 2021, søknadsfrist 1. juni.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Søk Modul 1 innen 15. april, oppstart til høsten.

Undervisning i kontroversielle tema

Korleis kan du som lærar handtere kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Samlingsbasert deltidsstudium over ett år, neste kurs starter etter planen i januar 2022.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? UiB starter opp ny videreutdanning i veiledning, med hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet. Søk via Utdanningsdirektoratet før 1. mars