Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringsemnet går i høstsemesteret og påbygningsemnet i vårsemesteret. Søk plass før 1. desember 2022.

Avmystifisering av kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens (AI)? Hva kan vi bruke det til, både generelt og i arbeidet med SMART cities spesielt? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen.

Bærekraftig utvikling og klimahandling

Hvilke faktorer påvirker klimaet, hva er konsekvensene av klimaendringene og hvilke løsninger finnes? Deltidsstudium for lærere over ett semester.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Vil du lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs over 10 veker, primært for deg som jobbar innan olje-, gass- eller leverandørindustrien.

Data science med R

Nettbasert grunnkurs i Data Science med R og påbygningskurs i anvendt prediktiv modellering.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltemner eller bygge ut til full mastergrad. Søknadsfrist: 15. januar 2023.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er manuellterapeut eller er i gang med manuellterapiutdanning. Neste kurs skal etter planen gå i juni-september 2023. Mer informasjon kommer rundt årsskiftet 2022/2023. 

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettstudium på deltid starter høsten 2022, primært for deg med bakgrunn fra olje/gass- eller leverandørindustri.

Engelsk 1, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet med frist 1. mars hvert år.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole og har 30 studiepoeng i faget fra før.

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. Vi åpner for nye søknader fra mars 2023.

Fantastiske data

Data finnes overalt, men hva er data, hvor kommer de fra, og hva kan de brukes til? Nettbasert kurs for ansatte i renovasjons- og gjenvinningsbransjen starter opp i januar 2023. Søknadsfrist 1. desember.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB våren 2023. Løpende opptak, siste søknadsfrist er 1. desember.

Forsking og publisering i museum

Korleis utforme eit godt forskingsprosjekt i eige museum? Kva krevst av ein vitskapleg artikkel for å formidle forskinga? To samlingsbaserte emner på deltid skal gje meir forskingskompetanse i musea. Søk plass på våremnet innan 1. desember.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærer og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet med frist 1. mars hvert år.

Fransk nettstudier

Lyst til å lære deg fransk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i fransk språk, litteratur og kultur. Velg mellom 6 ulike emner á 10 studiepoeng. Søk plass på vårens emner før 1. desember 2022.

GIS: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2023. Søk plass innen 1. desember.

Helseinformatikk og digitalisering

Helseinformatikk og digitalisering er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Studiet kommer desverre ikke til å starte opp i 2022.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltemner eller hel erfaringsbasert master. Søk opptak til masteroppgaven innen 31. januar 2023. Neste opptak til enkeltemner åpner i januar, søknadsfrist i april.

Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

Hvordan kan vi jobbe systematisk og tverrfaglig med kreativitet og innovasjon for å løse sammensatte utfordringer innen avfall og renovasjon, eller tilstøtende bransjer?

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? Ved UiB kan du ta italiensk som nettstudier på deltid. Innføringsemne går om høsten, påbygningsemne om våren. Søk plass på våremnet før 1. desember 2022.

Komplisert sorg: teori og behandling

Hva skiller komplisert sorg fra vanlige sorgreaksjoner, og hvordan kan vi best forebygge- og behandle kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne? Ny, nettbasert videreutdanning starter ved UiB i mars 2022. Søknadsfristen er nå gått ut.

Kriminalomsorg som læringsarena

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Deltidsstudiet Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Emnet skal etter planen gå neste gang våren 2024. Vi åpner for nye søknader i september 2023.

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations

Law of Armed Conflict, with emphasis on maritime operations, is a new 10 ECTS course presenting the central principles of the law and discussing ethical dilemmas and the interplay with general human rights obligations.

Masteremner i undersøkende journalistikk

Senter for undersøkende journalistikk og UiB tilbyr mastergradsemner på deltid i undersøkende journalistikk, rettet mot journalister og redaktører. Vi har åpnet for søknader til vårens emner. Søknadsfrist 15. oktober.

Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Operativ ledelse krever bred innsikt i politiske, rettslige, organisatoriske og menneskelige faktorer som påvirker handlingsrom og grunnlaget for gode beslutninger. Universitetet i Bergen har derfor utviklet et nytt, tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram, rettet mot deg som har- eller ønsker å kvalifisere deg for lederroller i operative virksomheter.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Studiet er nå fullt og søknadsfristen er gått ut for studieåret 2022-2023.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Søknadsfristen for 2022-2023 er nå gått ut.

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Å arbeide med mennesker innebærer å forvalte andres grunnleggende rettigheter. Hvordan kan ansatte i helse- og sosialsektoren fremme den enkeltes autonomi og verdighet, samt forebygge menneskerettighetsbrudd og -krenkelser? Nytt deltidsstudium starter ved UiB i januar 2023.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler.

Natural Resources Management

Vil du lære mer om forvaltning av naturressurser som for eksempel vannreservoarer, fiskerier, skog eller dyrebesetninger, og lære mer om hvordan produkt- og kvotemarkeder fungerer? Ta engelskspråklig, nettbasert kurs ved UiB. Løpende påmelding.

Naturfag 1 skoleåret 2021-2022

Kurset er tett knyttet til egen praksis, didaktikk og klasserom. Forskere fra UiB gir fagforelesninger, i første semester om evolusjon, biodiversitet, bærekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emnene kjemi og helse. Du arbeider sammen med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

Naturfag 1 skoleåret 2022-2023

Kurset er tett knytt til eigen praksis, didaktikk og klasserom. Forskarar fra UiB gir fagforelesningar, i første semester om evolusjon, biodiversitet, berekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emna kjemi og helse. Du arbeidar saman med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innafor emna kvart semester.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du ta eitt eller flere emne i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Neste emne går våren 2023, søk plass før 1. desember.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Nytt hovedopptak for 2023-2024 går via Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist: 1. mars.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Nytt hovedopptak for 2023-2024 går via Utdanningsdirektoratet. Søknadsfrist: 1. mars.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Jobbar du med undervisning og norskopplæring og treng meir kompetanse om andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter? Vi har opna for søknader til vårens emne. Løpande opptak, siste søknadsfrist er 1. desember.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert videreutdanning ved UiB starter hver høst. Nytt opptak åpner i mars 2023.

Operativ teamledelse i kriser

Hvordan kan kommunale ledere bidra til å få operative team til å fungere godt i krisesituasjoner hvor liv, helse eller grunnleggende verdier er truet? Operativ teamledelse i kriser er et nytt emne som starter i september og inngår i Executive master i kommunal ledelse. Søknadsfrist 1. september.

Pandemi og krisepsykologi - hva har vi lært?

Hvordan reagerer vi mennesker på uventede hendelser og krisesituasjoner? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse, og hva kan vi lære av Covid19-pandemien med tanke på fremtidig beredskap?

Planlegging og samfunn

Vil du lære mer om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Ta emne på deltid over ett semester hver høst.

Profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan kan profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn bidra til sosial inkludering? Nettbasert videreutdanning ved UiB. Studiet kommer desverre ikke i gang høsten 2022.

Programmering - nettbasert grunnkurs

Vil du lære grunnleggende programmering med Python? UiB tilbyr nettbasert grunnkurs i to moduler, primært for deg som er ansatt- eller permittert/arbeidsledig innen olje-, gass og leverandørindustrien. Det er foreløpig ikke avklart om det blir nye kursrunder høsten 2022, men du kan sette deg på e-postliste for å få beskjed.

Radiologi for manuellterapeuter

Intensivt grunnkurs i radiologi med fokus på nerve-, muskel- og skjelettradiologi for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt kurs ved UiB i mars 2022.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke i september.

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere inngår som første emne i Executive master i kommunal ledelse. Søknadsfrist 1. september.

Rolleforståelse for kommunale ledere

Rolleforståelse for kommunale ledere er et nytt emne som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Emnet skal gi dypere innsikt i forholdet mellom politisk- og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Søknadsfrist 1. september.

Samfunnsplanlegging og rolleforståelse i komplekse plansituasjoner

Jobber du med offentlige planprosesser og ønsker bedre kompetanse på strategiske grep og metoder i samfunnsplanlegging? Ny nettbasert videreutdanning i samfunnsplanlegging tilbys fra høsten 2022, i regi av Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og NTNU. Studiet er nå fulltegnet.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter mennesker i sorg. Noen få plasser igjen høsten 2022.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Søknadsfristen for 2022-2023 er nå gått ut.

Statistikk og statiske metoder

Ønsker du å lære mer om sannsynligshetsberegning, statistikk og statistiske metoder? Nettbaserte kurs over ett semester. Det er foreløpig ikke avklart om det blir nye kursrunder høsten 2022, men du kan sette deg på e-postliste for å få beskjed.

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking er en videreutdanning i skjæringspunktet mellom design, teknologi og økonomi som gjennomføres med åtte intensive samlinger over ett år. Studiet er et samarbeid mellom UiB, HVL og NHH. Løpende opptak.

System Dynamics Modelling and Analysis

Vil du lære grunnleggende systemdynamikk som metode? Ta engelskspråklig nettbasert kurs ved UiB. Nytt kurs starter hvert semester. Løpende påmelding.

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole.

Tysk nettstudier

Lyst til å lære om tysk språk, litteratur og kultur? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid, velg mellom 6 ulike emner á 10 studiepoeng. Søk plass på vårens emner før 1. desember 2022.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Det blir ikke oppstart av nye kurs i 2022.

Undervisning i kontroversielle tema

Korleis kan du som lærar handtere kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Samlingsbasert deltidsstudium over eitt år. Det er førebels ikkje klart når det blir nytt opptak.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? Søknadsfristen for 2022-2023 er nå gått ut.