Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Nytt opptak til våren, oppstart høsten 2021.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret. Neste søknadsfrist: 1. juni 2021.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Ny, nettbasert videreutdanning ved Senter for Krisepsykologi skal gi økt kompetanse til helsepersonell og andre som møter barn i krise. Nytt opptak høsten 2021, for oppstart januar 2022.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Fleksibelt nettkurs for deg som jobbar - eller er permittert/arbeidsledig innan olje/gassnæringa eller tilknytta bransjar og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring. Kurset startar i slutten av november og går over 10 veker, og er gratis. Kurset er fullt.

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Vi tar opp nye studenter til gratis, nettbasert grunnkurs i Data Science, med hovedvekt på bruk og koding i statistikkprogrammet R. Søknadsfrist 15. november, studiestart i januar. Kurset er fullt.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad.

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut. Nytt opptak våren 2021, søknadsfrist: 15. april.

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nytt nettkurs ved UIB starter i januar 2021. Kurset er nå fullt.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester hvert vårsemester.

Forsking og publisering i museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærere og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet. Det er foreløpig ikke avklart om det blir mulig å arrangere kurset i august 2021.

Fransk nettstudier

Nye nettstudier i fransk starter opp ved UiB fra januar 2021. Velg mellom tre ulike kurs hvert semester. Alle kurs er gratis, går på deltid og er 100 % nettbaserte. Nye kurs starter høsten 2021.

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs går våren 2022.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Søknadsfrist 15. april 2021.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltkurs eller hel erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Søk opptak innen 15. april, for oppstart høsten 2021.

Kinesisk nettstudier

UiB har nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret, men det blir desverre ikke tatt opp nye studenter i 2020-2021.

Kriminalomsorg som læringsarena - innføringskurs

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføring i kriminalomsorg som læringsarena er et revidert videreutdanningskurs som skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne. Søknadsfrist: 1. mars 2021.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Kurset som starter i januar 2021 er fullt, neste opptak blir i november 2021.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler, søk plass på Modul 1 innen 15. februar 2021.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved UiB kan du ta ett eller flere emner i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Neste kurs går høsten 2021, søknadsfrist 1. november.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Kurset som startar i januar 2021 er no fullteikna.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid, neste opptak høsten 2021.

Pandemi og krisepsykologi - reaksjoner, støtte og mestring

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse? Fortsatt noen ledige plasser på kurs som starter 4, februar, ta kontakt snarest.

Programmering - nettbasert grunnkurs

Jobber du innen olje, gass eller leverandørindustri eller er arbeidsledig/permittert fra bransjen? Gratis nettbasert grunnkurs i programmering i to moduler. Modul 1 er fulltegnet. Søknadsfrist Modul 2 er 1. mars 2021.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke ved UiB.

Samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging og ønsker deg mer kunnskap om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Kurs på deltid over ett semester ved UiB hver høst.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert deltidsstudium over ett år. Neste opptak i november 2021.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Spansk nettstudier

Lyst til å lære deg spansk via nett? Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av en rekke frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter høsten 2021.

Statistikk: Nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nettbasert grunnkurs i statistikk gir deg en introduksjon. Neste kurs er planlagt høsten 2021.

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en kurspakke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, stordata, maskinlæring og innebygde systemer. Pakken består av fleksible moduler som kan tas på deltid ved siden av jobb.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søk opptak gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars 2021.

Tysk nettstudier

Nye nettstudier i tysk språk og kultur starter opp ved UiB fra januar 2021. Velg mellom tre ulike kurs hvert semester. Alle kurs er gratis, går på deltid og er 100 % nettbaserte.

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus.

Undervisning i kontroversielle tema

Korleis kan du som lærar handtere kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Samlingsbasert deltidsstudium over ett år, med oppstart i januar.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? UiB starter opp ny videreutdanning i veiledning, med hovedopptak gjennom Utdanningsdirektoratet. Neste opptak våren 2021.

V