Hjem

Universitetet i Bergen

Etter- og videreutdanning

Finn kurs for etter- og videreutdanning

Filtrer på høst og vår

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ved UiB kan du ta videreutdanningskurs på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Søknadsfrist 22. april 2020, for studieåret 2020-2021. Husk at du kan søke støtte fra Utdanningsdirektoratet, frist 1. mars.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære deg arabisk? Ved UiB kan du ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Studiet går på deltid og du velger selv om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter våren 2020.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2020.

Forsking og publisering i museumssektoren

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Franskkurs: Studieforberedende sommerkurs i Caen

Skal du studere i Frankrike? Ta intensivt sommerkurs i fransk ved det fransk-norske studiesenteret i Caen og bli bedre rustet til å studere ved et fransk universitet.

Geografi, ressursforvaltning og samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging eller ressursforvaltning og ønsker deg mer kunnskap om økonomisk globalisering, miljø og bærekraftig utvikling? Ved Institutt for geografi kan du ta videreutdanningskurs på deltid.

Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs går våren 2020.

Helseinformatikk

Helseinformatikk er et nytt videreutdanningskurs på deltid for klinikere og andre som jobber med e-helse. Kurset skal gi økt innsikt i oppbygging- og organisering av helse-IKT og gi kompetanse til å delta i IKT-utviklingsprosjekter i ulike deler av helsesektoren. Nytt opptak i juni 2019.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram.

Kinesisk - nettstudier

Har du lyst til å lære deg kinesisk? Ved UiB kan du ta nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi starter høsten 2019.

Likestilling, inkludering og mangfold

Likestilling, inkludering og mangfold er idealer å strekke seg etter, men har vi det mangfoldet i samfunn og arbeidsliv som vi liker å snakke om? Nytt deltidsstudium ved UiB tar for seg aktuelle likestillings- og mangfoldsutfordringer med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. 

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Nytt deltidsstudium starter ved Griegakademiet til våren.

Muskelskjelett - videreutdanningskurs

UiB har tilbud om videreutdanningskurs på deltid for offentlig godkjent helsepersonell som behandler pasienter med muskelskjelettplager.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Har du lyst til å jobbe som norsklærer, eller med språk- og litteratur i andre sammenhenger? Ved UiB kan du ta nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Du kan ta ett eller flere enkeltemner, eller sette sammen til fullt årsstudium og få undervisningskompetanse i norsk.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Prismestudiet består rettar seg mot deg som underviser i norsk språk for barn eller vaksne med eit anna morsmål, eller som vil kvalifisere deg for slik undervisning i skulen eller i vaksenopplæringa. Du kan søke støtte via Kompetanse for kvalitet-ordninga eller Kompetanse Norge. Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om hvordan du oppfatter ulike situasjoner, hvordan du tar avgjørelser og din atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid ved UiB.

Pedagogikk og veiledning

Er du lærer og ønsker deg mer kompetanse om veiledning som profesjonell utvikling for lærere og lærerkolleger? Eller jobber du innenfor kriminalomsorgen og vil lære mer om undervisning og opplæring under og etter soning?

Sorgutdanning

Hva er forskjell på vanlig sorg og mer kompliserte sorgreaksjoner? Hvordan kan du som fagperson møte sørgende på best mulig måte ? Ved Senter for krisepsykologi kan du ta videreutdanning i sorg som deltidsstudium over to år.

Sosial nettverksstøtte for kriserammede

Hvor viktig er det sosiale nettverket rundt mennesker i kriser? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi skal gi kompetanse i kartlegging og styrking av sosial nettverksstøtte for kriserammede.

Spansk språk, kultur og litteratur - nettspansk

Lyst til å lære deg spansk via nett? Nettspansk ved Universitetet i Bergen består av sju frittstående kurs i spansk språk, litteratur og kultur, med hovedvekt på Latin-Amerika. Nye kurs starter våren 2020, med søknadsfrist 1. desember.

Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk

Kva er kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Kvifor vert tema kontroversielle og korleis kan du som lærar handtere dette i undervisninga? Nytt deltidsstudium i historie og religionsdidaktikk.