Hjem
Etter- og videreutdanning

Videreutdanninger ved UiB

Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget

Er du matematikklærer og vil lære mer om algoritmisk tenking og programmering? Ta videreutdanning på deltid i programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Kurset for 2021-2022 er nå fullt.

Arabisk nettstudier

Har du lyst til å lære arabisk? Ta nettkurs på deltid i arabisk språk og kultur. Innføringskurset går i høstsemesteret og påbygningskurset i vårsemesteret. Fremdeles ledige plasser på innføringskurs høsten 2021. Søk før 4. august.

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Ny, nettbasert videreutdanning ved Senter for Krisepsykologi skal gi økt kompetanse til helsepersonell og andre som møter barn i krise. Nytt opptak i løpet av høsten 2021, for oppstart januar 2022.

CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring

Jobbar du innan olje/gassindustrien og vil lære meir om CO2 fangst, -bruk og -lagring? Nettbasert kurs våren 2021.

Data science med R: nettbasert grunnkurs

Nettbasert grunnkurs i Data Science om bruk av statistikkprogrammet R starter til høsten. Kurset er rettet mot ansatte i olje/gass/leverandørindustri samt maritime næringer. Søknadsfrist 1. august.

Demokratibygging

Masterprogrammet i demokratibygging skal gi innsikt i hvordan det internasjonale samfunnet kan bidra til politisk utvikling, demokrati og menneskerettigheter i ulike stater. Velg om du vil ta enkeltkurs eller bygge ut til full mastergrad. Nye kurs starter høsten 2021 - fremdeles ledige plasser!

Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver

Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for deg som er- eller utdanner deg til manuellterapeut.

Energiomstilling

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettkurs ved UiB våren 2021.

Engelsk 1, 8. - 13. trinn

Videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Engelsk 2, 8. - 13. trinn

Ny videreutdanning for deg som skal undervise i engelsk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Studiet kommer ikke i gang for 2021-2022, men vil bli utlyst på nytt i januar 2022 via Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning. Søknadsfrist: 1. mars 2022.

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Hvordan kan flerkulturell forståelse bidra til god kommunikasjon i møte med flyktninger og innvandrere i helsevesenet, barnevernet, mottakssektoren og arbeidslivet forøvrig? Deltidsstudium ved UiB over ett semester, neste gang våren 2023.

Forsking og publisering i museum

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges Museumsforbund utvikla to vidareutdanningskurs som skal gje museumstilsette kompetanse i å planlegge sjølvstendige forskingsprosjekt og øving i vitskapleg publisering.

Fransk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som er lærere og vil ha undervisningskompetanse i fransk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Fransk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i fransk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike kurs á 10 studiepoeng. Nye kurs starter opp høsten 2021 - fremdeles ledige plasser!

GIS-kurs: Geografiske informasjonssystem og geovisualisering

Vil du lære mer om hvordan GIS fungerer? Ved Institutt for geografi kan du ta kurs på deltid som gir deg grunnleggende innføring og praktisk trening i bruk av GIS. Neste kurs skal etter planen gå våren 2022.

Helseinformatikk og digitalisering

Helseinformatikk og digitalisering er et samlingsbasert deltidsstudium for ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten som skal implementere, organisere og lede bruken av teknologi i helsetjenesten. Søknadsfristen for 2021-2022 er nå gått ut. Vi åpner for neste opptak i januar 2022.

Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi

Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Ta enkeltkurs eller hel erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Søknadsfristen for 2021-2022 er nå gått ut og alle kurs er fulle. Vi åpner for neste opptak i januar 2022.

Italiensk nettstudier

Lyst til å lære deg italiensk? UiB starter opp nybegynnerkurs som nettstudium på deltid fra høsten 2021. Søknadsfristen er nå gått ut og kurset er fullt.

Kinesisk nettstudier

UiB har nettstudier på deltid i kinesisk/moderne mandarin. Nybegynnerkurset går normalt i høstsemesteret og påbygningskurset går i vårsemesteret. Det blir desverre ikke tatt opp nye studenter i 2021.

Kriminalomsorg som læringsarena - innføringskurs

Hvordan kan vi skape gode rammer rundt opplæring og utdanning under- og etter soning? Innføring i kriminalomsorg som læringsarena skal gi forskningsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskeligstilte unge og voksne. Kursstart høsten 2021. Fremdeles ledige plasser, søknadsfrist 4. august.

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Neste kurs starter i januar 2022, vi åpner for søknader i september 2021.

Matematikk 1, 8.-13. trinn

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for deg som skal undervise i matematikk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Matematikk 2, 8. - 13. trinn

Matematikk 2 er et videreutdanningstilbud primært rettet mot deg som underviser i matematikk i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Musikk i forebyggende arbeid med barn og unge

Hva betyr musikk for barns oppvekst og psykiske helse, og hvordan kan vi bruke musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge? Deltidsstudium i to moduler, høsten 2021 og våren 2022. Søknadsfristen er utvidet til 15. september.

Naturfag 1 skoleåret 2021-2022

Kurset er tett knyttet til egen praksis, didaktikk og klasserom. Forskere fra UiB gir fagforelesninger, i første semester om evolusjon, biodiversitet, bærekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emnene kjemi og helse. Du arbeider sammen med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester.

Naturfag 2 skoleåret 2021 - 2022

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester. Første semester er temaene fysikk, energi og klima. I vårsemesteret arbeider vi med naturvitenskapelig praksis og tenkemåte, og med programmering.

Nordisk språk og litteratur - Fjernord

Vil du jobbe som norsklærar, eller med språk- og litteratur i andre samanhengar? Ved UiB kan du ta eitt eller flere emne i nordisk språk og litteratur som nettstudium på deltid. Vi har framleis ledige plassar hausten 2021, søknadsfrist 4. august.

Norsk 1, 8. - 13. trinn

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Norsk 2, 8. - 13. trinn

Norsk 2 er et videreutdanningstilbud deg som er lærer og ønsker undervisningskompetanse i norsk på 8. - 13. trinn. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Norsk som andrespråk - Prismestudiet

Jobbar du med undervisning og norskopplæring og treng meir kompetanse om andrespråksteori, andrespråkslæring samt testing og vurdering av språkferdigheiter? Nye kurs innan norsk som andrespråk startar hausten 2021. Framleis ledige plassar, søk før 4. august.

Operativ psykologi

Operativ psykologi handler om situasjonsoppfattelse, avgjørelser og atferd i kritiske situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Samlingsbasert kurs på deltid starter høsten 2021. Søknadsfristen er nå gått ut og kurset er fullt.

Pandemi og krisepsykologi

Hvordan reagerer vi mennesker i en krisesituasjon? Hvordan tar vi best mulig vare på utsatte grupper og arbeidstakere i samfunnsviktige funksjoner gjennom støttetiltak, personalomsorg og ledelse? Nettbasert kurs starter høsten 2021, ny søknadsfrist 15. august.

Profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn

Hvordan kan profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med minoritetsbakgrunn bidra til sosial inkludering? Ny nettbasert videreutdanning på deltid starter i 2022. Vi åpner for søknader i september.

Programmering - nettbasert grunnkurs

Vil du lære grunnleggende programmering? Nytt opptak til nettbasert grunnkurs for høsten 2021, for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert. Søknadsfrist: 15. august.

Resirkulering i akvakultur (RAS)

Lær mer om biologiske, miljømessige og teknologiske prosesser i fiskeoppdrett ved bruk av resirkulering. Deltidsstudium med intensiv undervisning over en uke i september 2021. Vi har fått flere plasser og setter derfor opp en ekstra kursuke. Søknadsfrist 15. august.

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Frittstående modul i nytt Executive program for kommunale ledere starter i oktober 2021. Fortløpende opptak frem til 1. september.

Samfunnsplanlegging

Jobber du med samfunnsplanlegging og vil ha mer kunnskap om hvordan økonomisk globalisering spiller en rolle for lokal og regional samfunnsplanlegging? Kurs på deltid over ett semester hver høst. Fremdeles ledige plasser, søk før 4. august.

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert deltidsstudium over ett år. Neste kurs starter i januar 2022, vi åpner for søknader i september 2021.

Spansk 1, 5. - 10. trinn - nettstudium

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i spansk på 5. - 10. trinn. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Statistikk - nettbasert grunnkurs

Ønsker du å lære mer om sannsynlighetsbegrepet og statistisk metode? Nytt opptak til nettbasert grunnkurs for høsten 2021, for deg som er nyutdannet og har lite arbeidserfaring, eller er arbeidsledig/permittert. Søknadsfrist: 1. august.

Teknologi for forretningsutvikling

Trenger du mer kompetanse om teknologi og drivere for digital omstilling? UiB og HVL tilbyr en fleksibel kursrekke for ledere og ansatte i næringslivet som vil lære mer om programmering, maskinlæring, stordata og datasikkerhet. Nytt opptak til grunnmodul i programmering - søknadsfrist 15. august.

Tysk 1, 8. - 13. trinn

Nettbasert videreutdanning for deg som vil undervise i tysk på ungdomstrinnet eller i videregående skole. Søknadsfrister for både hovedopptak og lokalt suppleringsopptak for 2021-2022 er nå gått ut.

Tysk nettstudier

Lyst til å ta nettstudier på deltid i tysk språk, litteratur og kultur? Velg mellom 6 ulike kurs á 10 studiepoeng. Nye kurs starter opp høsten 2021. Fremdeles ledige plasser!

Ultralyd av muskelskjelettsystemet

Hvordan kan helsepersonell bruke og forstå diagnostisk ultralyd i behandling av pasienter med muskelskjelettplager? Videreutdanningskurs i to moduler for behandlere med primærkontaktstatus. Søknadsfristen for Modul 1 høsten 2021 nå gått ut.

Undervisning i kontroversielle tema

Korleis kan du som lærar handtere kontroversielle tema i historie- og religionsundervisning? Samlingsbasert deltidsstudium over ett år, neste kurs starter etter planen i januar 2022.

Veilederutdanning for lærere

Er du lærer eller skoleleder i grunn- eller videregående skole og ønsker å utvikle deg som veileder? Søknadsfristen for 2021-2022 er nå gått ut. Nytt opptak åpner i januar 2022.