Hjem
Lærerutdanning

Praksis i lærerutdanningen

Her finner du samlet informasjon om praksis i lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen.

Det er mye å tenke på i forbindelse med praksis i lærerutdanningene ved Universitetet i Bergen (UiB). Nederst på siden finner du mer informasjon basert på om du er student, UiB-ansatt eller ansatt ved en praksisskole UiB samarbeider med.      

Praksisguide for 5LU og PPU

Praksisguiden gir innsikt i de ulike praksisordningene som finnes i femårig lektorutdanning (5LU) og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB. Den bygger på gjeldende rammeplaner, nasjonale retningslinjer og emnebeskrivelser.

Praksisperioder i lærerutdanningen våren 2020

Her finner du en oversikt over perioder for praksis i lærerutdanningene:

Hva er en praksisdag?

I henhold til nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning og PPU, skal en lærerstudent ha et gitt antall praksisdager i løpet av studiet.

Vurdering av praksis

UiB er pålagt å vurdere studentenes kvalifikasjoner og egnethet som lærer. Studenten blir vurdert i forhold til et bredt register av faglige og pedagogiske ferdigheter og innsikter som er nedfelt i rammeplan og studieplan, emnebeskrivelse for praksis. 


Skikkethetsvurdering

Alle lærerstudenter blir løpende skikkethetsvurdert i løpet av studiet.

Praksisreglement

Reglementet gjelder for studenter på ettårig PPU og for studenter i langpraksis på de integrerte lektorutdanningene (LAPRA101 og LAPRA102).

§ 1. Vurderingsområder og -kriterier

Ved vurdering av studentens praksis skal det foretas en samlet vurdering der det skal tas hensyn til:

1. om studenten tilfredsstiller kravene til måloppnåelse for praksis slik disse er nedfelt i nasjonal rammeplan, emnebeskrivelse for praktisk-pedagogisk utdanning og emnebeskrivelse for de integrerte lærerutdanningsprogrammene.

Se emnebeskrivelser for PPU: PPUPRA101 og PPUPRA102.Se emnebeskrivelser for 5LU: LAPRA101 og LAPRA102.

2. om krav om emnebeskrivelsens 100% tilstedeværelse er oppfylt. Praksis er en obligatorisk del av studiet. Fravær godtas evt. bare i forbindelse med sykdom og/eller permisjon innvilget av Det psykologiske fakultet.Det gis ikke fritak fra praksis. Studenter som går glipp av praksis må normalt ta tapt praksis på nytt, selv ved gyldig fravær.

3. om emnebeskrivelsens obligatoriske arbeidskrav vedrørende praksislogg er oppfylt. 5 av 7 aktiviteter må være dokumentert gjennomført i løpet av de to praksisperiodene for å få praksis godkjent[1].

[1] Loggen inneholder blant annet krav om deltakelse i aktiviteter som teammøter, planleggingsmøter, samtaler med foreldre, samtaler med elever, møter med tillitsvalgte, med tillitselever og annet. Dokumenteres ved underskrift fra veileder eller rektor. Studenten kan ikke selv skrive under på at aktiviteter i loggen er gjennomført.

§ 2. Avsluttende vurdering

Den avsluttende vurdering av praksis skal uttrykkes med karakteren bestått eller ikke bestått etter hver praksisperiode.

§ 3. Vurdering av praksis

1. Vurdering.

I praksisperioden foregår det en fortløpende vurdering av den enkelte student. Etter at praksis i skolen er avsluttet, skal det foreligge et skriftlig forslag til karakter fra studentens praksisveileder(e) og fra de representanter fra UiB som har vært på praksisbesøk hos studenten.

§ 2. Prosedyre ved tvil om praksisperioden er bestått

a) Praksisveiledere og/eller representanter fra UiB kan reise tvil om praksis er bestått og foreslå at praksis vurderes til ikke bestått.

b) Når det oppstår tvil om praksisperioden er bestått, skal dette varsles studenten snarest. Studenten må underveis få klare signaler om hvilke områder som må forbedres for å kunne bestå praksis.

c) Dersom det ved avsluttet praksis fortsatt er tvil om studenten skal bestå praksis, skal det avholdes et møte der den endelige beslutningen om bestått/ikke bestått blir tatt. Møtet ledes av programrådsleder for lektorutdanningen eller den programrådsleder bemyndiger. På møtet deltar dessuten: Studentens praksisveiledere, eksterne veiledere/besøkende fra UiB, skolens rektor eller den rektor bemyndiger. Vedtaket fattes av studentens veileder(e)/praksislærere og besøkende fra UiB. Verken skolens veiledere eller besøkende fra UiB kan alene utgjøre et flertall. Ved stemmelikhet om studenten skal få bestått/ikke bestått avgjør møteleder saken.

d) Programrådsleder for lektorutdanning eller den programrådsleder bemyndiger, har ansvaret for innkalling og gjennomføring av sluttvurderingen. Det skrives referat med begrunnelse for evt. vedtak om at praksis er vurdert til ikke bestått. Eventuelle kommentarer til referatet fra de tilstedeværende på møtet, skal være skriftlig og sendes Det psykologiske fakultet senest fire – 4 - virkedager etter referatet foreligger. Studenten orienteres om et evt. vedtak om ikke bestått praksis i rekommandert sending umiddelbart etter at vedtaket er fattet. Etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 (1) må evt. krav om begrunnelse framsettes umiddelbart etter at studenten er gjort kjent med vedtaket. Etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 (2) skal evt. begrunnelse normalt gis innen to uker etter at studenten har bedt om det og etter samme bestemmelse avgjør programrådsleder lektorutdanning, eller den programrådsleder bemyndiger, om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig.

§ 3. Ny praksisperiode

a) Dersom en student ikke består en praksisperiode kan det etter søknad bli gitt adgang til å ta praksisperioden om igjen én gang, jfr Utfyllende regler for Det psykologiske fakultet til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen. Dersom praksis vurderes til ikke bestått kan studenten etter søknad innvilges fornyet praksis i henholdsvis første eller andre praksisperiode én gang.

b) Studenten kan ikke påbegynne sin andre praksisperiode før den første praksisperioden er bestått.

c) Universitetet skal gi veilederne ved en ny praksisskole opplysninger om at studenten ikke besto tidligere praksis og årsaken til dette, samt andre opplysninger når dette har betydning for gjennomføring av praksis, jfr. forvaltningslovens § 13b (2) og § 13b (5). Studenten skal ha informasjon om de opplysninger som gis, og ha tilgang til eventuelle skriftlige dokumenter.

4. Klage

a) Den faglige avgjørelsen om ikke bestått praksis kan ikke påklages, jfr. universitets og høyskolelovens § 5-3 (5).

b) Formelle feil ved ikke bestått praksis kan påklages til Den sentrale klagenemnd ved UiB, jfr. universitets- og høyskolelovens § 5-2.

c) Forøvrig gjelder forvaltningslovens kapittel VI ved behandlingen av klage.

5. Følgene av klagebehandling

Hvis klagenemnda finner at det er begått formelle feil i forbindelse med at praksis er vurdert til ikke bestått og dette har hatt betydning for prestasjon eller bedømmelse av denne, vil studenten kunne ta om igjen praksisen uten at dette får innvirkning som nevnt i § 3 nr. 4 a, jfr. også universitets- og høyskolelovens § 5-3 (4).

§ 4. Bortvisning fra praksis

a) Skolens rektor eller den rektor bemyndiger har som skolens leder og ansvarshavende rett til å bortvise en student fra skolen dersom studenten på grovt klanderverdig vis har brutt skolens regler eller regler for det pedagogiske personalet i skolen. Studenter skal vise respekt for skolens verdigrunnlag. Programrådsleder for lektorutdanning skal informeres før bortvisning gjennomføres.

b) Det psykologiske fakultet og samarbeidende fagmiljøer avgjør om studenten kan tilbys praksis ved annen skole, eller om saken oversendes Institusjonsansvarlig ved UiB, iflg. Forskrift om skikkethet i lærerutdanningene, § 8 og § 9.

§ 5. Reglementets ikrafttreden

02.02.2011


Informasjon til studenter

Her finner du samlet relevant praksisinformasjon for studenter i lærerutdanningen.

Informasjon til ansatte

Her finner du samlet relevant praksisinformasjon for UiB sine ansatte i lærerutdanningen.

Informasjon til praksisskolene

Her finner du samlet relevant praksisinformasjon for skolene UiB har praksisstudenter hos.