Hjem
Lærerutdanning

Fagdidaktisk tilbod i PPU

Her finn du ei oversikt over det fagdidaktiske tilbodet for opptak til PPU.

Kva er fagdidaktikk?

Didaktikk er læra om undervisning og læring i eit fag. I fagdidaktikk lærer du dermed korleis du skal undervise i faget ditt. Som ein del av PPU tar du derfor emne i fagdidaktikk. Emna er knytt til det eller dei undervisningsfaga som du har fordjuping i. Viss du for eksempel har fagleg fordjuping i spansk og samanliknande politikk, skal du ta fagdidaktikk i spansk og i samfunnskunnskap.

Tilbodet i fagdidaktikk kan variere frå år til år.

Ein kan få opptak i enten eitt eller to undervisningsfag, men opptak i eitt fag gjeld kun nokre av faga. Du kan sjå kva slags fag som blir tilbode i eitt- og tofagsmodellen i oversikta under.

Vi gjer merksam på at søkarar som er kvalifisert i to fag vil bli prioritert framfor dei som kun er kvalifisert i eitt fag.

Tilbodet i fagdidaktikk hausten 2019

Humanistiske fag

Tofagsmodell:

 • Norsk
 • Norsk som andrespråk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Filosofi
 • Religion
 • Historie

Eittfagsmodell:

Det vil vere mogleg å få opptak på eittfagsmodellen i alle dei humanistiske faga som tilbys i tofagsmodellen. I tillegg til faget du har fått opptak i, skal du ta eit felles didaktikkemne i humanistiske fag begge semestre.

Samfunnsfag, mediefag og IT

Tofagsmodell:

 • Geografi
 • Samfunnskunnskap
 • Medievitenskap
 • Informatikk/informasjonsvitenskap

Eittfagsmodell:

 • Samfunnskunnskap
 • Medievitenskap

Psykologi

 • Psykologi (både eitt- og tofagsmodell)

Matematikk og naturvitskap

Tofagsmodell:

 • Matematikk
 • Naturfagskombinasjonen
 • Kjemi
 • Biologi
 • Fysikk
 • Geofag

Eittfagsmodell:

 • Matematikk

Andre PPU-tilbod

Innanfor PPU deltid tilbyr vi førebels berre matematikk og naturfag.

Sjå her for PPU innanfor kunst, musikk og design