Hjem
Lektorutdanning
KOPRA101

KOPRA101 - Skolen og lærerrollen i praksis

KOPRA101 er aller første praksisperiode i 5-årig lektorutdanning. Her har vi samlet viktig informasjon i forbindelse med gjennomføringen av denne praksisperioden

Hovedinnhold

I femårig lektorutdanning (5LU) skal du ha tilsammen 100 dager praksis i løpet av studiet. På denne nettsiden finner du informasjon om den første praksisperioden, skolen og lærerrollen i praksis (KOPRA101)

Praksisplasser

Det psykologiske fakultet ved praksiskoordinator har det koordinerende ansvaret for praksis og tildeling av praksisplasser. Fakultetet tar kontakt og gjør de nødvendige avtaler med aktuelle skoler i Bergen og Hordaland.

Praksistype


KOPRA101 er en introduksjonspraksis som skal gi erfaring med skolen sett fra lærerens perspektiv. Som student skal du følge en lærer i hans/hennes arbeidshverdag, og du skal aktivt observere lærerens roller og oppgaver. Praksis gjennomføres normalt i grupper på 2-5 studenter. Hver skole tar som oftest i mot flere grupper.

Omfang av praksis

KOPRA101 har ulik lengde avhengig av om du går på lektorprogrammet som tilhører Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (matnat), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), eller et av lektorprogrammene på Det humanistiske fakultet (HF). Praksisopplæringen er obligatorisk.

Dersom du går på matnat skal du ha fem dagers praksis på en skole. I tillegg må du delta på forarbeid og etterarbeid på campus. For- og etterarbeid regnes som praksis, og KOPRA101 innebærer altså 7 arbeidsdager.

Dersom du går på et lektorprogram på HF eller på SV skal du ha åtte dagers praksis på en skole. I tillegg kommer forarbeid og etterarbeid på campus, samt to temaseminar. KOPRA101 innebærer altså 12 arbeidsdager. Du finner mer informasjon om temaseminar lenger nede på denne nettsiden.

En praksisdag innebærer at man er på skolen i minimum seks skoletimer (av 45 minutter). Når du ikke følger veilederen/veilederne dine i aktiviteter i og utenfor klasserommet forventes det at du skal jobbe med oppgavene fra UiB, og praksisrapporten.

For- og etterarbeid

Før praksis er det satt av et seminar til forarbeid. I seminaret lærer man blant annet å jobbe med observasjonsmetoder.
Etter praksis er det etterarbeidsseminar med diskusjon og bearbeiding av praksiserfaringer.
Det er obligatorisk å delta på både forarbeid og etterarbeid i forbindelse med KOPRA101. Dette gjelder for både HF-, SV- og Matnat-studenter.

Temaseminar

På 5LU arrangeres det fire temaseminar i løpet av studiet. HF- og SVstudenter skal ta dem i forbindelse med KOPRA101 og KOPRA103, mens mat-nat studenter skal delta på temaseminarene i forbindelse med langpraksis i 7. semester (LAPRA101).

I forbindelse med KOPRA101 skal HF- og SV-studenter delta på to obligatoriske temaseminar.  I seminarene skal man jobbe med temaer som er relevante for læreryrket, og de blir arrangert i samarbeid med praksisfeltet. Temaseminarene er timeplanlagt under KOPRA101.

Oppmøte på praksisskoler

Praksisopplæringen på en skole, samt for- og etterarbeid er 100 % obligatorisk. For HF-og SV-studenter er det i tillegg to obligatoriske temaseminar.

På skolen skal man komme til avtalt tid om morgenen, og det forventes at man som lektorstudent er aktiv og interessert. I løpet av praksisperioden skal man jobbe med konkrete praksisoppgaver fra UiB, i tillegg til å observere og hjelpe til i undervisning i ulike klasserom. En praksisdag betyr tilstedeværelese på skolen i minst seks skoletimer (av 45 minutter).

Oppmøteskjema


All praksis skal dokumenteres, og hver praksisdag skal en representant fra skolen signere på at du har vært på skolen. Oppmøteskjema finner du her.
Husk å merke skjema tydelig med navnet ditt, navn på skole og emnekode. Skjemaet skal leveres på Mitt UiB innen en uke etter siste praksisdag.  Studenter som ikke leverer skjema vil ikke få praksis godkjent.

Regler for fravær

Dersom du blir syk skal du si fra til skolen om morgenen. Dette gjør du ved å ringe til skolen. Du skal også skrive en e-post til lektorpraksis@uib.no og fortelle om fraværet. Dersom du ikke skriver e-post til praksisadministrasjonen om fravær regnes det som udokumentert og ugyldig fravær. Fraværet utover én dag skal dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Normalt fører fravær utover én dag til at praksisperioden må utvides. Praksis blir ikke godkjent dersom en student har fravær uten gyldig grunn.

Vurdering av praksis

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse for KOPRA101

Emnebeskrivelse for KOPRA101