Hjem
Lektorutdanning

Styringsgruppen for lektorutdanningen

Styringsgruppen for lektorutdanningen har overordnet ansvar for ressursallokering og for å fatte vedtak i saker av strategisk betydning for lektorutdanningen og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket.

Mandat

Styringsgruppen har ansvar for:

  • å ta initiativ til strategisk utvikling av lektorutdanningen ved UiB.
  • å vedta endringer i dimensjonering og fordeling av studieplasser, etter at fakultetene har gitt sine innstillinger.
  • å gi tilråding til universitetsledelsen om praksis- og driftsbudsjett.
  • å fatte vedtak i saker som er av strategisk betydning for lektorutdanningene og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket.
  • å behandle saker der programrådet ikke blir enige.

Sammensetning

  • Dekanene ved de fakultenene som er involvert i lektorutdanningen
  • Én studentrepresentant fra enten ettårig praktisk-pedagogisk utdanning eller 5-årig lektorutdanning

Leder for styringsgruppen er dekan ved det fakultetet som har programrådslederen.

Programkoordinator for lektorutdanningen er sekretariatsansvarlig for styringsgruppen.

Fagdirektør for lektorutdanningen og leder for Programrådet er observatører.

Styringsgruppen kan, etter ønske fra studentene, utvides med ytterligere én studentrepresentant med tale- og forslagsrett.

Representanter