Hjem
Lektorutdanning
Definisjon av praksisdag

Hva er en praksisdag?

I henhold til nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning og PPU, skal en lærerstudent ha et gitt antall praksisdager i løpet av studiet. Her finner du definisjonen av en praksisdag.

Hovedinnhold

Praksisdager skal gjennomføres på en skole, med mindre noe annet er presisert i emnebeskrivelsen for det enkelte praksisemnet.

En praksisdag innebærer normalt tilstedeværelse på minimum seks skoletimer - av 45 minutter. Regner man om til klokketimer betyr det at en praksisdag er 4, 5 timer. 

Praksisopplæring innebærer mer enn klasseromsundervisning. I praksis inngår felles planleggingstid, veiledning, for- og etterarbeid til observasjoner og undervisning, personalmøter, møter i avdelinger eller fagseksjoner, samt teammøter som omfatter aktuelle lærere i de aktuelle praksisklassene. Praksis skal gi et mangfoldig og variert innblikk i alle sider ved læreryrket. Vi må likevel sikre at praksisopplæringen inneholder nok undervisningspraksis, slik at studentene får tilstrekkelig erfaring med hvordan man leder undervisning for en klasse eller gruppe elever.

Ved UiB har vi valgt å si at 1/3 av praksisopplæringen skal være tilknyttet undervisning, såkalt undervisningspraksis.

PPU
PPU-studenter skal hvert semester ha 30 praksisdager. Det betyr at en student skal ha hatt minimum 60 timers undervisningspraksis for å få godkjent praksis.

Lektorutdanning - langpraksis
Studenter på 5-årig lektorutdanning (5-LU) skal ha 100 praksisdager i løpet av studiet. Praksis skal fordeles på fire av fem studieår. Ved UiB er det kortpraksis i 1., 3., og 5. semester (KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA103), mens det er langpraksis i 7. og 8. semester (LAPRA101 og LAPRA102).

Tabell som viser antall praksisdager i skolen og minimumsantall timer med undervisningspraksis. Gjelder langpraksis.

 
Matnat
 
HF/SV

LAPRA101

41 dager - 82 timer28 dager - 56 timer
LAPRA102

30 dager- 60 timer

40 dager - 80 timer

Kortpraksis

Også på kortpraksis er en praksisdag normalt 6 timer av 45 minutter. Antall undervisningstimer er ikke presisert på kortpraksis, men hvert emne har spesifikke arbeidskrav som må gjennomføres for at praksis kan vurderes som bestått. Disse er nedtegnet i emnebeskrivelsene til de ulike emnene, KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA103.