Hjem
Lektorutdanning
KOPRA102

KOPRA102 - læringsprosesser

KOPRA102 er andre praksisperiode i 5-årig lektorutdanning. Her har vi samlet viktig informasjon i forbindelse med gjennomføringen av denne praksisperioden.

Hovedinnhold

I femårig lektorutdanning (5LU) skal du ha tilsammen 100 dager praksis i løpet av studiet. På denne nettsiden finner du informasjon om den andre praksisperioden, læringsprosesser (KOPRA102)

Praksisplasser

Det psykologiske fakultet ved praksiskoordinator har det koordinerende ansvaret for praksis og tildeling av praksisplasser. Fakultetet tar kontakt og gjør de nødvendige avtaler med aktuelle skoler i Bergen og omegn. Vi benytter skoler i hele Hordaland.

Praksistype


KOPRA102 bygger videre på første semesters praksis og skal sette i gang refleksjon over undervisning i skolen ut fra pedagogiske og fagdidaktiske perspektiv. Det er obligatorisk å planlegge og gjennomføre minst én læringsaktivitet i en klasse eller en gruppe elever. Læringsaktiviteten skal være tilknyttet masterfaget ditt (fag 1). I løpet av praksis skal du også gjennomføre et intervju med en elev eller lærer. Se emnebeskrivelsen for nærmere beskrivelse av obligatoriske arbeidskrav, mål og innhold, læringsutbytte m.m for dette praksisemnet.

Praksis gjennomføres normalt i grupper på 2-5 studenter. Hver skole tar som oftest imot flere grupper.

Omfang av praksis

KOPRA102 har ulik lengde avhengig av om du går på lektorprogrammet som tilhører Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (matnat) eller et av lektorprogrammene på Det humanistiske fakultet (HF) elle Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV). Praksisopplæringen er obligatorisk.

Dersom du går på matnat skal du ha fem dagers praksis på en skole. I tillegg må du delta på forarbeid og etterarbeid på campus. For- og etterarbeid regnes som praksis, og KOPRA102 innebærer altså 7 arbeidsdager.

Også HF- og SV-studenter har 5 dagers praksis på en skole. I tillegg kommer forarbeid og etterarbeid på campus. HF- og SV-studenter skal også jobbe med en refleksjonsoppgave. KOPRA102 innebærer derfor 8 arbeidsdager.

En praksisdag innebærer at man er på skolen i minimum seks skoletimer. Før og etter observasjonsøkter i klasserommet skal man jobbe med oppgavene fra UiB, og praksisrapporten.

For- og etterarbeid
Før praksis er det seminar til forarbeid både i pedagogikk og i fagdidaktikk. Etter praksis er det etterarbeidsseminar/er med diskusjon og bearbeiding av praksiserfaringer.

 

Det er obligatorisk å delta på både forarbeid og etterarbeid i forbindelse med KOPRA102. Dette gjelder for både HF-studenter og matnat-studenter.

 

Oppmøte på praksisskoler

Praksisopplæringen på en skole, samt for- og etterarbeid er 100 % obligatorisk.

På skolen skal man komme til avtalt tid om morgenen, og det forventes at man som lektorstudent er aktiv og interessert. I løpet av praksisperioden skal man jobbe med konkrete praksisoppgaver fra UiB, i tillegg til å observere undervisning i ulike klasserom. På KOPRA102 skal du også gjennomføre en læringsaktivitet. En praksisdag betyr tilstedeværelese på skolen i minst seks skoletimer (av 45 minutter).

Oppmøteskjema


All praksis skal dokumenteres, og hver praksisdag skal en representant fra skolen signere på at du har vært på skolen. Oppmøteskjema finner du her.
Husk å merke skjema tydelig med navnet ditt, navn på skole og emnekode. Skjemaet skal leveres på Mitt UiB innen en uke etter siste praksisdag. Studenter som ikke leverer skjema vil ikke få praksis godkjent.

Regler for fravær

Dersom du blir syk skal du si fra til skolen om morgenen. Dette gjør du ved å ringe til skolen. Du skal også skrive en e-post til lektorpraksis@uib.no og fortelle om fraværet. Fraværet utover én dag skal dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Normalt fører fravær utover én dag til at praksisperioden må utvides. Praksis blir ikke godkjent dersom en student har fravær uten gyldig grunn.

Vurdering av praksis

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse for KOPRA102

Emnebeskrivelse for KOPRA102