Hjem
Lektorutdanning
KOPRA103

KOPRA103- planlegging og evaluering av undervisning

KOPRA103 er tredje praksisperiode i 5-årig lektorutdanning. Her har vi samlet viktig informasjon i forbindelse med gjennomføringen av denne praksisperioden.

Hovedinnhold

I femårig lektorutdanning (5LU) skal du ha tilsammen 100 dager praksis i løpet av studiet. På denne nettsiden finner du informasjon om den tredje praksisperioden, planlegging og evaluering av undervisning (KOPRA103)

Praksisplasser

Det psykologiske fakultet ved praksiskoordinator har det koordinerende ansvaret for praksis og tildeling av praksisplasser. Fakultetet tar kontakt og gjør de nødvendige avtaler med aktuelle skoler i Bergen og omegn. Vi benytter skoler i hele Hordaland.

KOPRA103 gjennomføres normalt på videregående skoler.

Praksistype


KOPRA103 er en mer deltakende praksisperiode enn de to foregående. Som emnetittelen tilsier, skal du i løpet av praksis planlegge, gjennomføre og evaluere to til fire undervisningsøkter med utgangspunkt i læreplan og kompetansemål for faget. Minst én av undervisningsøktene skal være tilknyttet ditt fag2, men du kan også gjennomføre en økt i faget du har master i. Se emnebeskrivelsen for nærmere beskrivelse av andre obligatoriske arbeidskrav, mål og innhold, læringsutbytte m.m for dette praksisemnet.

Praksis gjennomføres normalt i grupper på 2-5 studenter. Hver skole tar som oftest imot flere grupper.

Omfang av praksis

KOPRA103 har ulik lengde avhengig av om du går på lektorprogrammet som tilhører Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (matnat) eller et av lektorprogrammene på Det humanistiske fakultet (HF). Praksisopplæringen er obligatorisk.

Dersom du går på matnat skal du ha fem dagers praksis på en skole. I tillegg må du delta på forarbeid og etterarbeid på campus. For- og etterarbeid regnes som praksis, og KOPRA103 innebærer altså 7 arbeidsdager.

Dersom du går på et lektorprogram på HF skal du ha åtte dagers praksis på en skole. I tillegg kommer forarbeid og etterarbeid på campus, samt to temaseminar. KOPRA103 innebærer altså 12 arbeidsdager. Du finner mer informasjon om temaseminar lenger nede på denne nettsiden.

En praksisdag innebærer at man er på skolen i minimum seks skoletimer. Før og etter observasjonsøkter i klasserommet skal man blant annet jobbe med oppgavene fra UiB, forberede undervisning og evaluere allerede gjennomført undervisning.

Fleksibel praksis

Mat-natstudenter skal ha 5 praksisdager i løpet av en periode på 6 uker. KOPRA103 er en gruppepraksis og det betyr at du vil få informasjon om hvem du er i gruppe med og hvilken skole du som gruppe skal ha praksis ved. Gruppen oppnevner en kontaktperson som avtaler praksis på vegne av gruppen i samarbeid med en oppnevnt kontaktperson ved praksisskolen.

HF-studenter skal ha praksis én sammenhengende uke som er fastsatt i timeplanen, vanligvis uke 42. Studenter på samme skole må deretter planlegge ytterligere tre praksisdager sammen med medstudenter og veileder på skolen, slik at praksis får et omfang på åtte dager i skolen.

I timeplanen for KOPRA103 finner du perioden praksis skal gjennomføres innenfor.

For- og etterarbeid

Før praksis er det satt av seminar til forarbeid i både pedagogikk og i fagdidaktikk i ditt fag2. Etter praksis er det etterarbeidsseminar/er med diskusjon og bearbeiding av praksiserfaringer.
 

Det er obligatorisk å delta på både forarbeid og etterarbeid i forbindelse med KOPRA103. Dette gjelder for både HF-studenter og Matnat-studenter.

Temaseminar

På 5-LU arrangeres det fire temaseminar i løpet av studiet. HF-studenter skal ta dem i forbindelse med KOPRA101 og KOPRA103, mens mat-nat studenter skal delta på temaseminarene i forbindelse med langpraksis i 7. semester (LAPRA101).

I forbindelse med KOPRA103 skal HF-studenter delta på to obligatoriske temaseminar.  I seminarene skal man jobbe med temaer som er relevante for læreryrket, og de blir arrangert i samarbeid med praksisfeltet. Temaseminarene er timeplanlagt under KOPRA103.

Oppmøte på praksisskoler

Praksisopplæringen på en skole, samt for- og etterarbeid er 100 % obligatorisk. For HF-studenter er det i tillegg to obligatoriske temaseminar.

På skolen skal man komme til avtalt tid om morgenen, og det forventes at man som lektorstudent er aktiv og interessert. I løpet av praksisperioden skal man jobbe med konkrete praksisoppgaver fra UiB, i tillegg til å observere og delta i undervisning i ulike klasserom. En praksisdag betyr tilstedeværelese på skolen i minst seks skoletimer.

Oppmøteskjema


All praksis skal dokumenteres, og hver praksisdag skal en representant fra skolen signere på at du har vært på skolen. Oppmøteskjema finner du her.
Husk å merke skjema tydelig med navnet ditt, navn på skole og emnekode. Skjemaet skal leveres på Mitt UiB innen en uke etter siste praksisdag.  Studenter som ikke leverer skjema vil ikke få praksis godkjent.

Regler for fravær

Dersom du blir syk skal du si fra til skolen om morgenen. Dette gjør du ved å ringe til skolen. Du skal også skrive en e-post til lektorpraksis@uib.no og fortelle om fraværet. Fraværet utover én dag skal dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Normalt fører fravær utover én dag til at praksisperioden må utvides. Praksis blir ikke godkjent dersom en student har fravær uten gyldig grunn.

Vurdering av praksis

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelse for KOPRA103

Emnebeskrivelse for KOPRA103