Hjem
Lektorutdanning

Programrådet for lektorutdanningen

Programrådet for lektorutdanningen er rådet for hele porteføljen av lektorutdanningsprogram ved UiB, inkludert praktisk-pedagogisk utdanning og etter- og videreutdanningstilbud rettet mot skoleverket.

Mandat

Programrådet har ansvar for:

 • å koordinere arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved UiB. Studieplanrevisjoner som berører felleskomponenter i programmene, må drøftes i programrådet før vedtak fattes ved fakultetene.
 • å koordinere de profesjonsfaglige delene i lektorutdanningen: praksis, pedagogikk og fagdidaktikk.
 • at nasjonale retningslinjer og rammeplaner formidles til og følges opp av fakultetene.
 • å gi styringsgruppen tilrådinger i saker av strategisk karakter.
 • å drøfte dimensjonering av de enkelte studietilbudene innenfor tildelt ramme, før fakultetene selv melder inn sine studieplassallokeringer til SA etter ordinære rutiner.
 • at UiBs kvalitetssikringsrutiner følges opp.
 • å behandle høringssaker som berører lektorutdanningen ved UiB.
 • å gi styringsgruppen innspill til årlig praksis- og driftsbudsjett, og rapportere på bruken av midlene.
 • å utarbeide felles informasjonsstrategi for lektorutdanningen.
 • å drøfte hvilke EVU-satsninger mot skolen UiB bør delta i, i dialog med UiB Videre.

Sammensetning

 • Programrådsleder
 • Fakultetsrepresentanter
 • To studentrepresentanter, én fra femårig lektorutdanning (5LU) og én fra praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Representanter fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune
 • Representant fra UiB Videre og leder av praksisutvalget har observatørstatus

Leder av programrådet oppnevnes av UiB sentralt. Nestleder velges blant fakultetsrepresentantene.

Leder av de lokale lærerutdanningsutvalgene bør være enten representant eller vararepresentant.

Representanter

 • Kjersti Lea, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet (leder)
 • Sigrid Ørevik, førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet
 • Tom Olav Klepaker, førsteamanuensis ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Kjetil Børhaug, professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Lars Petter Storm Torjussen, førsteamanuensis, Det psykologiske fakultet
 • Monica Håkonsli, Hordaland fylkeskommune
 • Stein Larsen, Bergen kommune
 • Hanna Risnes, studentrepresentant 5LU