Hjem
Lektorutdanning

Programrådet for lektorutdanningen

Programrådet for lektorutdanningen er rådet for hele porteføljen av lektorutdanningsprogram ved UiB, inkludert praktisk-pedagogisk utdanning og etter- og videreutdanningstilbud rettet mot skoleverket.

Hovedinnhold

Mandat

Programrådet har ansvar for:

 • å koordinere arbeidet med studieplaner og undervisning i alle lektorutdanningstilbud ved UiB. Studieplanrevisjoner som berører felleskomponenter i programmene, må drøftes i programrådet før vedtak fattes ved fakultetene.
 • å koordinere de profesjonsfaglige delene i lektorutdanningen: praksis, pedagogikk og fagdidaktikk.
 • at nasjonale retningslinjer og rammeplaner formidles til og følges opp av fakultetene.
 • å gi styringsgruppen tilrådinger i saker av strategisk karakter.
 • å drøfte dimensjonering av de enkelte studietilbudene innenfor tildelt ramme, før fakultetene selv melder inn sine studieplassallokeringer til SA etter ordinære rutiner.
 • at UiBs kvalitetssikringsrutiner følges opp.
 • å behandle høringssaker som berører lektorutdanningen ved UiB.
 • å gi styringsgruppen innspill til årlig praksis- og driftsbudsjett, og rapportere på bruken av midlene.
 • å utarbeide felles informasjonsstrategi for lektorutdanningen.
 • å drøfte hvilke EVU-satsninger mot skolen UiB bør delta i, i dialog med UiB Videre.

Sammensetning

 • Programrådsleder
 • Fakultetsrepresentanter
 • To studentrepresentanter, én fra femårig lektorutdanning (5LU) og én fra praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Representanter fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune
 • Representant fra UiB Videre og leder av praksisutvalget har observatørstatus
 • Programkoordinator for lektorutdanningen har sekretærfunksjon for Programrådet.

Leder av programrådet oppnevnes av UiB sentralt. Nestleder velges blant fakultetsrepresentantene.

Leder av de lokale lektorutdanningsutvalgene bør være enten representant eller vararepresentant.

 

Representanter

 • Kjersti Lea, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet (leder)
 • Sigrid Ørevik, førsteamanuensis ved Det humanistiske fakultet
 • Tom Olav Klepaker, førsteamanuensis ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Rune Klevjer, førsteamanuensis ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Lars Petter Storm Torjussen, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet
 • Monica Håkonsli, Hordaland fylkeskommune
 • Anita Skjørestad Mæland, Bergen kommune
 • Hanna Risnes, studentrepresentant 5LU