Hjem
Lektorutdanning

Utfyllende regler for integrert lektorutdanning

Utfyllende regler ble revidert av Styringsgruppen for lektorutdanningen 21.11.2019 med hjemmel i ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”.

Hovedinnhold

§ 1 Krav om politiattest, skikkethetsvurdering og taushetsplikt

a)      I studier der studenter kommer i kontakt med elever som del av praksisopplæring kreves det at studentene legger fram politiattest ved opptak til studiet. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, eller for grove voldsbrudd. (jfr. Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, kapittel 6).

b)      Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres inn.

c)      I følge Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (nr 859), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd, skal det foregå skikkethetsvurdering gjennom hele studiet og vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket (jf. § 4-10 annet ledd).

d) Studentene er pålagt å gjøre seg kjent med reglene for taushetsplikt i skolen (lov om universitet og høyskoler §4-6, forvaltningsloven § 13.

 

§ 2 Kulltilhørighet og krav til progresjon

a)      Studenter som er tatt opp til et lektorprogram er tatt opp til et bestemt kull og skal normalt følge den undervisningen som gis til dette kullet. Kullet er bestemmende for når pedagogikk, fagdidaktikk og praksis skal gjennomføres.

b)      Studenter kan søke om å flytte opp et kull. Vilkårene for å flytte opp ett kull er at studentene ligger minimum 50 studiepoeng foran kullet sitt i studieprogresjon, og at det er ledig plass på det kullet det søkes oppflytting til. I tillegg må studieløpet være gjennomførbart. Oppflytting kan kun gjøres en gang i løpet av studiet. Studenter som får innvilget oppflytting vil få tilbud om hjelp til å tilpasse utdanningsplanen sin.

c)      Studenter som ved utgangen av vårsemesteret står til rest med mer enn 30 studiepoeng i forhold til den progresjonen som er lagt til grunn for kullet studenten har studieplass i, vil normalt bli overført til et lavere kull. Studenter som står i fare for å bli flyttet ned i kull, vil få varsel om dette og tilbud om hjelp til å tilpasse utdanningsplanen. En kan i tillegg eventuelt bli kalt inn til en samtale.

d)        Krav til progresjon før studentene kan begynne på langpraksis:

Første praksisperiode:

Studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må ha bestått minimum 150 studiepoeng blant emner som inngår i programmet, hvorav minimum 20 studiepoeng må være bestått i fagdidaktikk/ pedagogikk. Studenter ved Det humanistiske fakultet må oppfylle den studieprogresjonen som kreves for å komme videre til masterdelen av studiet.

Andre praksisperiode:

For å kunne gå i gang med andre praksisperiode må første praksisperiode være bestått (jfr. Praksisreglementet, § 3, pkt. 3 b).

e)    Det stilles progresjonskrav for å gå videre på masterdelen av studiet. Se §6

 

§ 3 Behov for deltid

a)      Studenter som ønsker å være deltidsstudent kan søke sitt fakultet om dette. Nedre grense er 50 % progresjon pr. studieår. Søknadsfrist 1. september/1. februar. For masterdelen av studiet kan det gjelde egne regler, se § 7. Studenter som får innvilget deltidssøknad vil få tilbud om hjelp til å tilpasse utdanningsplanen sin.

b)      Deltidsstudenter plasseres i kull i tråd med retningslinjene for kullplassering.

c)      I 7. og 8. semester må studentene gjennomføre fulltidspraksis og de fagdidaktikk- og pedagogikkemnene som inngår (jfr. obligatoriske krav i emnebeskrivelsene).

 

§ 4 Innpassing

a)      Studenter med tidligere fagutdanning kan søke om å få inntil 60 studiepoeng av den tidligere utdanningen innpasset i integrert lektorutdanning. Studenter som får fritak for 30 studiepoeng eller mer kan bli innvilget overgang til et høyere kull dersom det er plass på det aktuelle kullet og det praktisk lar seg gjøre å gjennomføre studiet med det nye kullet.

b)      Studenter fra andre integrerte lektorutdanningsprogram kan få innpasset mer enn 60 sp fagutdanning. Hvor mye som kan innpasses vurderes i hvert enkelt tilfelle.

c)      Søknad om innpassing sendes til fakultetet som har administrativt ansvar for det aktuelle programmet.

 

§ 5 Permisjoner

a)      Jf. § 10 pkt. c. i Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen.

b)      Ved innvilget permisjon reserveres plass på det kullet studenten, ifølge retningslinjene i § 2 vil måtte følge etter endt permisjon.

c)      Studentene flyttes ned kull i tråd med retningslinjene i § 2.

 

§ 6 Masterdelen av studiet

a)      For å kunne gå videre med masterdelen av studiet må studenten ha bestått alle emner som inngår i utdanningsplanen de tre årene. Se ytterligere spesifiseringer for fakultetene i punkt B og C.

 

b)      For studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:
(bygger på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)

Masteroppgaven er normalt 30 sp. Fagområdet og hvilket institutt oppgaven skal avlegges ved, bestemmes av studieretningen studenten har valgt. Dette valget foretas i slutten av første semester, men kan endres senere i studiet i samråd med studieveileder. Man kan søke om å få utvide til en 60 sp masteroppgave. Vær oppmerksom på at utvidelsen av masteroppgaven ikke kan erstatte emner i programmet, men utgjør et 30 sp tillegg som medfører at normert studietid for programmet utvides med et semester. Ved utvidelse til 60 sp masteroppgave vil man bli omfattet av flere av reglene fra Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Masteravtale

Masteravtalen inngås mellom den enkelte student og LU og vedkommende institutt og veileder(e). I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning, lesesalsplass og andre rettigheter og plikter for mastergradsstudenter, herunder hvor lenge studentene har rett til å motta slik veiledning etc. Det er instituttets ansvar å sørge for at veiledningen er ivaretatt dersom veilederen har lengre fravær.

Det er studenten som har ansvar for at masteravtale blir inngått og levert innen frist.

Siste frist for innlevering av masteravtale:

 

Innleveringssemester

- masteroppgave

Standard frist for innlevering av oppgaven

Frist for innlevering av masteravtale

30 sp

Vår

1. juni

15. oktober høsten før

30 sp

Høst

20. nov eller 20. des[1]

15. april våren før

60 sp

Vår

1. juni

15. april året før

60 sp

Høst

20. nov

15. oktober året før

 

Mellom innlevering av masteravtale og innleveringsfrist for masteroppgaven som er satt i avtalen, skal det normalt ikke gjenstå flere studiepoeng som må avlegges, enn at studieløpet kan fullføres ved normal progresjon (dvs. 30 sp pr. semester). Det betyr at man normalt ikke kan legge opp til et løp i masteravtalen der man skal ta mer enn 30 sp pr. semester.

Det kan normalt ikke legges inn emner i planen i innleveringssemesteret. Evt. unntak må gjøres av faglige hensyn knyttet til masteroppgaven.

Studieprogresjon – oppstart på masteroppgave – gjelder 30 sp oppgaver

I tillegg til de føringer på progresjon som legges av masteravtalen, gjelder følgende:

  • Dersom masteravtale er inngått mer enn ett år før oppgaven skal leveres:
    Dersom det gjenstår mer enn 60 sp totalt på fullført grad når det gjenstår to semester av planlagt studieløp, må normalt masteroppgaven utsettes. Masteravtalen revideres da tilsvarende.
  • Man kan normalt ikke starte på masteroppgaven før alle emner i studiet er fullført. Evt. unntak må gjøres av faglige hensyn knyttet til masteroppgaven. Ved behov må oppstart på masteroppgaven utsettes og masteravtalen revideres tilsvarende.

 

Valg av oppgave

Instituttet der studenten skal avlegge oppgaven skal sammen med veiledere sørge for at det til enhver tid eksisterer et tilbud av oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekt kan også bli utformet i en dialog mellom veileder og student.

Behov for deltid

Det er normalt ikke mulig å kombinere deltidsstudium med en 30 studiepoeng oppgave

Innlevering av oppgaven, utsatt innlevering, bedømmelse av oppgaven, avsluttende mastergradseksamen, stryk på oppgaven og ny eksamen

Her gjelder § 10, 11, 12, 15 og 16 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

[1] Ved innlevering 20. november kan avsluttende mastereksamen avholdes før jul. Ved innlevering 20. desember avholdes mastereksamen etter jul. Student og veileder avtaler hva som skal gjelde. 20. desember er kun et alternativ på 30 sp oppgaver.

 

Lenke til Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

c)      For studenter ved Det humanistiske fakultet

Krav til progresjon for å gå videre med masterdelen av studiet
For å begynne på masteremner i 7. semester må studenten ha full studieprogresjon fra de foregående semestre.Det sjekkes at studenten har bestått alle spesialiseringsemner inkludert fagdidaktikk og praksis før start på masteremne i 7. semester. 

Veiledningskontrakt
Veiledningskontrakten er en avtale mellom student, veileder og styrer ved det institutt studenten er tatt opp ved. Kontrakten definerer hvem som er veileder, hvor mange timer veiledning studenten har krav på og ellers retter og plikter mellom veileder og student.  Frist for å inngå veiledningskontrakt varierer etter hvilket fag/institutt man tilhører.

Masteroppgaven
Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng / to semester fulltidsstudium. Masteroppgaven skal skrives i 9. og 10. semester av utdanningen. Utfyllende opplysninger gis i emneplanen (emnekode XXX350) for masteroppgaven.

 

Se også Regelsamling for Universitetet i Bergen