Hjem
Forskergruppe for utsatte barn og unge
Forskningsprosjekt

Ung i fosterhjem

Målet for dette prosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarna fra barndom til ungdomsår.

Hovedinnhold

Målet for dette prosjektet er å undersøke hvordan det går med fosterbarna fra barndom til ungdomsår. Forskningsprosjektet finansieres av Norges Forskningsråd og NORCE Helse. Vi undersøker

  • hva som påvirker stabilitet og endring i psykisk helse fra barndom til ungdomstid
  • hvilke faktorer som fører til positiv utvikling og livskvalitet hos ungdom i fosterhjem
  • hva slags tjenestetilbud barna og fosterfamiliene mottar
  • om hjelpen oppleves nyttig og tilpasset deres behov

Kunnskapen vil ha betydning for utvikling av hjelpetilbud etter fosterhjemsplassering. Det er viktig å kartlegge barnas opplevelse av sin tilværelse, slik at tjenestetilbudet baseres på kunnskap om fosterbarns behov.

Studien omfatter fosterbarn mellom 11-17 år bosatt i Sør- og Øst-Norge. Datainnsamlingen ble fullført i april 2017. Over tre hundre ungdommer deltok selv, i tillegg til at det er hentet inn data fra fosterforeldrene til 330 ungdommer.

Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest (REK Vest), og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

To doktorgradsarbeider utgår fra Ung i fosterhjem:

1. Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester. Stipendiat Marit Larsen

2. Angst og depresjon blant ungdom i fosterhjem. Stipendiat Yasmin Moussavi