Hjem
Forskergruppe for utsatte barn og unge
Forskningsprosjekt

Kvalitet og organisering av tjenester for unge voksne som tidligere har bodd i barnevernsinstitusjon – en 9-årsoppfølgingsundersøkelse

Hovedinnhold

Mål for prosjektet

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan det går med barn som har bodd i barnevernsinstitusjon når de blir voksne. Vi vil undersøke deres livsløp når det gjelder utdanning og arbeid, helse, livskvalitet, og utfordringer de kan ha på disse områder.

Vi er spesielt interessert i deres bruk av helse- og støttetjenester og om disse har gitt dem den hjelpen de trenger. Bedre kunnskap om hvilke tjenester denne gruppen trenger vil gi muligheten for å utforme et bedre og mer effektivt tilbud til utsatte unge voksne.

Beskrivelse av prosjektet

I denne studien kontakter vi deltakere fra et tidligere prosjekt, som da bodde på en barneverninstitusjon.  Det er 9 år siden den opprinnelige studien, og nå vil forskerne vite mer om hvilke tjenester disse ungdommer har brukt, og hva som har hjulpet dem.

De vil også studere deres fysiske og psykiske helse, sosiale nettverk, utdannings- og arbeidsforhold og psykososiale fungering. 400 unge voksne som bodde på barnevernsinstitusjon da de var 12-20 år var med i den opprinnelige studie, og vil nå bli invitert til en ny studie.

Kobling til nasjonale registre

I tillegg til spørreskjema og intervju er det planlagt å hente inn registerdata om deltakerne fra Det sentrale straffe- og politiregisteret (SSP), Medisinsk fødselsregister (MFR), Reseptbasert legemiddelregister, Norsk pasientregister (NPR), SSB-data og Forløpsdatabase Trygd.

Med hjelp av disse registerdata vil det være mulig å forske på sammenhenger mellom personlige erfaringer, helseproblemer, mottatt hjelp og støtte og sosiale faktorer. Økt  kunnskap om slike sammenhenger vil kunne bidra til bedre tjenester og samhandling mellom tjenester.