Hjem
Forskergruppe for utsatte barn og unge
Forskningsprosjekt

Effektevaluering av «Stopp seksuell trakassering»

Målet med undersøkelsen er å evaluere tiltaket «Stopp seksuell trakassering».

Hovedinnhold

«Stopp seksuell trakassering» er eit tiltak som har som målsetting å betre elevane si psykiske helse ved å førebyggje kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskulen.

Sjølve tiltaket består av ei kompetanseheving om kjønnsrelatert og seksuell trakassering for lærarane og eit undervisningsopplegg om desse tema for elevane. Kompetansehevinga for lærarane er digital og kan gjennomførast på ca sju timar. Gjennom den digitale opplæringa får lærarane med seg åtte klasseleksjonar som dei gjennomfører med elevane på ungdomstrinnet. Gjennom elevaktivitetane i disse leksjonane vil elevane identifisere kva trakasseringsproblematikk som er utfordrande på skulen deira, og vidare fokusere på handteringa av dette i tett samarbeid med lærarane. «Stopp seksuell trakassering» vil kunne dekke konkrete mål i LK20 og kan sjåast som eit bidrag til kompetanseheving for lærarar i samband med fagfornyinga.