Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Lincoln og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLincoln
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen gjeld for profesjonsstudentar i psykologi, og studentar som går på eit bachelor- eller masterprogram ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor- og masterstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere og høgre grad (BA/MA) avhengig av tilbod og krav omforkunnskapar.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan òg reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie emne. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Lincoln i England er ein by med om lag 94 000 innbyggarar. Lincoln er kåra til ein av Storbritannias 20 beste byar i 2016, mellom anna på grunn av middelaldersslottet og ein av dei finaste katedralane i Europa. Byen er og ein av dei rimelegaste byane i Storbritannia. Linoln ligg ein to timars togtur unna London og Nottingham.

Universitetet i Lincoln har om lag 16 000 studentar fordelt på fem fakultet. Fakulteta er spreidd rundt om i byen, men hovudområdet Brayford Pool Campus ligg midt i sentrum. Universitet er ifølge The Times og Sunday Times Universitet sin guide rangert på topp ti institusjonar for læringskvalitet. Universitetet har vunne ein pris for sin moderne campus og dei har etablert eit internasjonalt omdømme som ein forskingsdreven og nyskapande institusjon.

Bustad

Lincoln tilbyr studentbustadar på campusområdet og bustadar utanfor campus. Ein deler gjerne leilegheit med 5 - 8 studentar og enkelte rom er og utstyrt med eiget bad. Skulle ein ønske å bu utanfor campus, har Lincoln også samarbeid med fleire private utleigarar.

Semesterinndeling

September til januar og januar til mai

Studentrapportar

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

17.09.2018 - 11.01.2019

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse kan det være lurt å jobbe kontinuerlig med språk frem til avreise. Et annet tips kan være å sette seg mer inn i det engelske rettssystemet og hvordan det fungerer. En anbefaling kan være å lese boken, eller å høre på lydboken "The Secret Barrister". Der får man et godt innblikk i hvordan det engelske domstolssystemet er satt opp, samt rikelig med generell informasjon rundt den engelske strafferetten.

Undervisningsformer

Jeg tok det som kalles post-graduate emner slik at undervisningen lignet mer seminargrupper enn alminnelige forelesninger i store auditorier. Denne undervisningen krever videre at man er svært aktiv i timene. Det forventes at man er god forberedt slik at man til enhver tid kan svare på spørsmål foreleseren stiller.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet virket i utgangspunktet godt med en variert mengde emner å velge mellom. Det viste seg imidlertid at emnene jeg ønsket å ta og som i stor grad utgjorde grunnen til at jeg valgte Universitet i Lincoln, likevel ikke var tilgjengelig det semesteret jeg var på utveksling. Det kan derfor være viktig å gjøre seg kjent med hvilket semester de forskjellige emnene faktisk er tilgjengelige.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var godt. Man ble virkelig satt på prøve i seminargruppene, samtidig som man på slutten av semesteret ble utfordret med svært krevende innleveringsoppgaver. Språklig sett merket jeg at engelsken ble betydelig bedre og at jeg ikke lenger var så reservert i å ta del i samtaler som foregikk på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er fint og konsentrert. I mitt tilfelle var det sjeldent man behøvde å gå langt mellom de forskjellige seminargruppene. Byen var svært fin med en flott katedral.

Bustad

Boligsituasjonen var mindre bra for min del, noe jeg tror var et utslag av jeg var sein til å skaffe et sted å bo. Studenter som er fra England virker å ha en annen innstilling til når man burde begynne å søke etter bolig. Dette virker å være veldig annerledes sammenlignet med situasjonen i Norge. Engelske studenter er mye tidligere ute med å skaffe bolig, sammenlignet med norske studenter. Dette resulterte i at jeg kom i bakleksa når jeg skulle søke bolig og dermed ente opp med en mindre god bosituasjon et godt stykke unna universitetsområdet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ble veldig konsentrert rundt de få menneskene vi var i de forskjellige seminargruppene. I mitt tilfelle var dette rundt 10 personer som jeg ble middels godt kjent med. Den sosiale faktoren ved oppholdet kan dermed påvirkes av hvilket emneprogram man velger. Dersom man velger universitetets under-graduate-program, inngår det i dette emneprogrammet alminnelige forelesninger der man har muligheten til å lettere komme i kontakt med en større mengde medstudenter.

Informasjon