Hjem
Studentsider
bilateral

Washington University, St. Louis og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandUSA
  • BySt. Louis
  • Studieplassar5
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisera til LLM-studiar ved Washington University School of Law i St Louis må ein ha eit karaktersnitt på minst sterk C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Oppstart i haustsemeteret er tilrådd, men det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på dette LLM-programmet.

Språk

Washington University St Louis stiller krav om at jusstudentar frå Bergen tek ein språktest for å dokumentere språkkunnskapar i engelsk. For studieåret 2018/2019 er kravet ein score på 6,5 eller betre på IELTS-testen.

IELTS-testen (eller ein annan språktest) må du ta for eigen regning. I Bergen kan ein ta IELTS-testen ved Folkeuniversitetet sjå opplysningar på denne nettsida. Du treng ikkje ta testen før etter at det er klart at du vil bli nominert til utveksling til Washington University St Louis.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir ei grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve.

LLM-graden ved Washington Law St Louis er på 24 credits, strekk seg over to semester og svarar til 60 studiepoeng. Til forskjell frå LLM-gradar i Storbritannia som varar i 12 månader, er LLM-programmet i St Louis berre to semester (10 månader). Målgruppa for LLM-programmet er utanlandske studentar som ønsker kunnskap om amerikansk rett. Ein tek fag saman med dei amerikanske studentane som går på "School of Law".

Faga Introduction to U.S. Law & Methods og Fundamentals of US Civil Procedure, Contracts & Corporations er obligatoriske i LLM-graden.

Ein kan velje mellom ein generell LLM-grad eller ei av følgande spesialiseringar: US Law, IP and Techonology Law, Negotiation and Dispute Resolution eller Taxation.

Ein kan få godskriving av masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve under opphaldet. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og fagleg nivå. Det er mogeleg å skrive ei stor oppgåve som kan tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang gjennom å ta emnet "Supervised Research course", der du sjølv vel tema og sjølv finn rettleiar ved Washington Law. Det er óg muleg å skrive ei oppgave gjennom å ta eit "Seminar Course" men i slike fag er oppgåva sjeldan så lang som 12 000 ord. Derfor må ein avklara særskild med kursansvarleg om det er greitt å skrive litt meir for at oppgåva skal kunne tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

Du kan velje blant dei fleste faga som blir tilbydd som del av dei ulike LLM-programma ved Washington University Law St Louis.

Et særtrekk for studiar ved Washington Law i St Louis er at ein kan delta på "Judicial Experiential Learning Program". På dette programmet kan studentane observere det amerikanske rettssystemet ved å vere med i dommaren sitt kammer, samt å møte og jobbe direkte med dommarar.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Det kan òg være mogleg (på visse vilkår) å utveksle til Washington Law i St Louis i kun eitt semester.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skolepengar. Skolepengane for 2022/2023 er ikkje kjend enno, men for studieåret 2021/2022 var ordinære skulepengar på 62 666 USD. UiB-studentar får rabatt på skolepengane i form av eit stipend frå Washington University og betaler difor berre 45% av ordinære skulepengar.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar. Washington University in St. Louis er på Lånekassens liste over lærestader som kvalifiserer for utvida stipend studieåret 2022/2023. Det betyr at om ein utvekslar til Washington University in St. Louis blir ein større del av skolepengestøtten gjeve som stipend samanlikna med det som er vanleg.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om forsikring:

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Dette må ein gjere også som utvekslingsstudent. Ved nokre universitet er det mogleg å søke om fritak ("waiver") dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere.

Dessverre er det ikkje mogeleg å få fritak frå helseforsikringa ved Washington University, St. Louis. Studentar som vil studere der, må difor betale <ahref="https://shs.wustl.edu/Insurance/Pages/default.aspx">forsikringa</a> sjølve (Lånekassen gir ikkje støtte til å dekke forsikringa). For studieåret 2018/2019 var kostnaden for studentforsikringa 1 630 USD.

Washington University in St. Louis: An introduction

Produsent:
Washington University in St. Louis

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Washington University i St Louis, òg kjend som WashU, er eit privat forskingsuniversitet i St Louis, delstaten Missouri. Universitetet vart grunnlagt i 1853 og har i dag kring 15 000 studentar fordelte på 8 fakultet (Colleges and Schools). Studentane kjem frå alle delstatane i USA, og frå totalt 120 forskjellige land. School of Law (WashULaw) vart grunnlagt i 1867, og er dermed eitt av dei eldste private juridiske fakultet vest for elva Mississippi. Ved School of Law er det om lag 800 studentar som utgjer eit svært aktivt studentmiljø med mange studentorganisasjonar ein kan engasjere seg i.

Byen St Louis har litt over 315 000 innbyggarar og har delstaten Missouris største storbybefolkning. Byen er ein typisk universitetsby og dei mange studentane som bur der i tillegg til dei faste innbyggarane gjer byen svært livleg. School of Law ligg på Danforth Campus, eit veldig fint, grønt og livleg område.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustadar på campus. Informasjon om det finn du på denne nettsida. Merk likevel at studentbustadar er eit knapt gode for studentar ved for studentar ved WashULaw. . Ein må derfor vere budd på å søke etter bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå midten av august til midten av mai. Det er delt inn i to semester med ein trevekers ferie i desember/januar. Det er som regel mogleg å søke om opptak både til semesterstart i august og i januar dersom en reiser i kun ett semester. Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på LLM-programmet. Du finn oversikt over semesterdatoar på denne nettsida.

Studentrapportar

2019

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2018 - 03.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Bolig i gode omgivelser er viktig. Hvis dere er flere som utveksler til Washington University kan det være greit å bo sammen eller nærme hverandre, for å kunne reise sammen med bil eller på kollektivtransporten. Byen har et skarpere skille mellom de normale og belastede områder enn det man er vant med fra Norge, uten at dette skal overdrives. Av universitetet, nødetater og innbyggerne selv regnes Delmar Boulevard for å utgjøre skillet. Nord for denne veien tilrådes det ikke å bo eller ferdes.

Fra og med 2019 har Washington University igangsatt et Student Coordinator-program, der nåværende studenter besvarer spørsmål fra utenlandske studenter. Universitetet kan dermed være behjelpelig med boligsøk, men siden dette er i innkjøringsfasen er det fremdeles raskest å ordne dette selv. I USA er det lov å prute på pris når en leier, men start tidlig før etterspørselen etter leieboliger øker!

Ha alle reisepapirer (visum/I-20, studietilbudet, ambassadepapirer) i én og samme mappe, men ta også kopi. Som forventet må en igjennom en del formaliteter ved innreise, men også når en ankommer universitetet, og når en vil reise utenlands fra USA, f.eks. til Mexico under spring break.

Washington University sponset per 2018/2019 semesterkort for sine studenter til reise med kollektivtransport. Formodentlig vil det gjelde i fremtiden også, men det kan være greit å undersøke fra år til år. T-banen stopper ved begge ender av campus, og rett ved Law School. Det går også egne shuffle-busser til og fra skolen, som stopper samme sted. Planlegges bolig nærme et av stoppestedene blir reiseveien uproblematisk. Ellers kan bil anbefales, da avstandene kan være store i byen. For oss fungerte kollektivtransport til det daglige, og leiebil ved behov i byen og på ferier. Taxi-apper som Uber er veldig brukervennlige og billige, og hjelper deg både til fest, forelesning og flyavganger.

Det kommer et utall med mail fra Washington University i forbindelse med opptak, innreise og fagvalg. Klok av skade kan det være greit å opprette en egen mappe i mailen bare for dette. Fra start til slutt ble det totalt 296 e-poster med stoff av ymse kvalitet.

Undervisningsformer

Undervisningsformen likner seminarundervisningen du er vant med fra UiB. Mindre klasserom, begrenset antall plasser i emnene, og en professor med assistent bidrar til unik oppfølging og faglig utvikling. De obligatoriske innledningskursene, samt større fag, foregår i auditoriene eller skolens egne rettssaler. I forhandlings- og tvisteløsningsfagene er muntlig deltakelse en selvfølge, og i de fleste fag utgjør også muntlig deltakelse en viss prosent av karakterfastsettingen.

Det gjøres normalt ikke video-opptak av forelesninger, og ordinære 2-timersforelesninger er det kun ved introduksjonsfagene. Etter forespørsel kan professorer å utdele lysbilder, eller tillate lydopptak for utenlandsstudenter, men det er ingen automatikk i dette. Transkribering er like unyttig i USA som i Norge; bruk tiden på de store linjene, hensyn, engelske faguttrykk, og utesteder.

Ved undervisningsmelding skal du som LL.M.-student ha fortrinnsrett på de emnene som kreves for å få LL.M.-graden. Per 2018/2019 er systemet imidlertid ikke forhåndsinnstilt slik, så det lønner seg å være tidlig ute med å undervisnings/vurderingsmelde seg. For høstsemesteret pleier dette å være midt i sommerferien, og for vårsemesteret pleier dette å være rundt juletider. Er uhellet ute kan du kontakte linjeansvarlig for din LL.M.-grad, eventuelt administrasjonen. Anbefales å vippe en mail til alle administrative mail-adresser du klarer å oppdrive, og spørre når og hvordan du får meldt deg til fag.

Per 2019 har Washington University og dens Law School fått nye nettsider. Det kan være utfordrende å finne ut hvilke emnekombinasjoner du behøver for å oppfylle kravene til enten en generell LL.M.-grad, eller en LL.M.-grad med fordypning. Nettsidene kan være til hjelp, men administrasjonen skal være behjelpelig med dette. Når du vet fagkombinasjonen bør du sitte klar ved vurderingsmeldingens åpningstid, da plassene fylles raskt opp. Det er lov å melde seg opp i flere emner enn det som er kravet, for deretter å melde seg av de uønskede emnene før undervisningsstart. Her gjelder førstemann til mølla-prinsippet, så dette er en dag du ikke bør forsove deg.

Vurdering av emnetilbodet

En LL.M. i Negotiations & Dispute Resolution ved Washington University byr på et enormt lærerikt år for den som ønsker å få et dyptgående innblikk i forhandlingsteknikk og alternativ tvisteløsning. Emnetilbudet er svært variert, og kan samtidig tilpasses etter egne interesser. Tilbudet er like utbytterikt for yrkesvalg mot det forretningsjuridiske rettsliv, som mot offentlig administrasjon eller domstolene.

Per 2018/2019 var emnetilbudet rikholdig; alminnelig forhandling, forretningsforhandling, OPS-forhandling, forliksforhandlinger, gjeldsforhandlinger, fusjons- og oppkjøpsforhandlinger (M&A), rettslige forhandlinger, advokat/klient-forhandlinger, sivil prosedyre, strafferettslig prosedyre, voldgift, internasjonal forretningsvoldgift, investorvoldgift, mekling, rettsmekling, forliksmekling, eiendomsinvestering- og utvikling, konstitusjonell rett, menneskerett, miljørett, hvitvaskings- og korrupsjonsbekjempelse, anti-terror og internasjonal strafferett.

Som LL.M.-student ved Negotiation & Dispute Resolution-graden tilegner studenten seg en dyptgående forståelse av skjæringspunktet mellom juridisk problemløsing, forretningsliv, strategi, og psykologi. Sett hen til den økende graden av rettsliggjøring i nasjonale og internasjonale forhold vil slike egenskaper innen forhandlinger og alternativ tvisteløsning med sikkerhet være svært ettertraktet i det private og offentlige rettsliv. I denne sammenheng sørger emnetilbudet ved Washington University Law School for å tilby en verdifull tilleggsdimensjon til den juridiske utdanningen.

Emnetilbudet omfatter også tradisjonelle fag for de amerikanske mastergradstudentene. De amerikanske studentene går oftest på programmet Juris Doctor (JD). Til tross for navnet tilsvarer dette norsk mastergrad. Som LL.M-student kan du velge JD-fagene, særlig dersom du kun ønsker en uspesifisert og generell LL.M. Per 2018/2019 er det imidlertid uavklart om dette vil utgjøre ugyldige fagvalg grunnet overlapp med tidligere avlagte emner ved UiB, som strafferett og tingsrett.

For å melde seg opp til masteroppgaveskriving må en velge emnet "Supervised Research". Dette navnet kan endre seg, så det kan være nyttig å spørre linjeansvarlig professor eller administrasjonen om hvilke(t) fag som tillater egenstyrt juridisk analyse. Merk at du må oppfylle både de kravene Washington University og UiB stiller til oppgaven. Veileder finner du på egenhånd, og det er nyttig å avklare veileder god tid i forveien. Erfaringen viser at masteroppgaveskriving er en svært individuell øvelse i USA. Stor grad av selvstendighet og minimal veiledning må påregnes. For å oppfylle semesterkvoten for antall "credits" må en avlegge eksamener ved siden av masteroppgaven. Et generelt tips er å belaste høstsemesteret mer enn vårsemesteret, slik at vårsemesteret går med til masteroppgave og mindre fag.

Noen emner er påkrevd å ha dersom en ønsker å avlegge en amerikansk Bar Exam. Bar Exam er en flerdagersprøve som avholdes av den amerikanske advokatforeningen, uavhengig av amerikanske law schools. Bar Exam er en autorisasjonsprøve for alle vordende advokater, og tester kandidatene inngående i amerikansk rettsvitenskap. Hver stat avholder sin egen bar exam, og en kan ikke praktisere som advokat i USA uten å ha bestått denne. Ved bestått eksamen kan en bare praktisere i den staten der en avla eksamenen. Bar Exam regnes for å være krevende for ikke-engelsktalende jurister, og det finnes egne sommerskoler med intensivkurs for både amerikanske og utenlandske studenter, som avholdes etter ordinær semesteravslutning. Den amerikanske advokatforeningen (ABA) tilråder kun å ta en Bar Exam dersom kandidatens mål er å bosette seg i USA over lengre tid. Per 2011 er kortere arbeidsopphold som jurist eller advokat er tillatt uten Bar Exam.

Emnetilbudet ved Washington University kan variere fra år til år, da professorene oftest er praktiserende advokater, forretningskvinner- og menn, dommere, eller ansatte i nasjonale og internasjonale myndighetsorgan.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er helt unikt i en norsk juridisk utdanningssammenheng. Da norsk mastergrad i rettsvitenskap er svært teoretisk anlagt vil LL.M.-utdanningen ved Washington University gi et svært interessant og praktisk utbytte for studenter på mastergradsnivå. Som student får du en trinnvis utdanning i det teoretiske rammeverk rundt forhandlinger og alternativ tvisteløsning, med påfølgende praktisk øving hver uke. Gjennom et helt år avholdes det ukentlige forhandlinger, mekling, prosedyrer, voldgiftssaker, og annen tvisteløsning. Mengden av denne utdanning styres selv gjennom emnevalget, men det beste faglige og språklige utbytte får en ved å velge mange forhandlingsfag. I starten kan det teoretiske rammeverket og den praktiske øvingen oppleves overveldende, men av erfaring skal det ikke mange leksjoner til før dette går av seg selv. Hjernen er tillatt hjelpemiddel både på eksamen og ellers i livet, og vår erfaring var at den norske arbeidsmoralen og problemforståelsen ga et solid fortrinn i forhandlingssituasjoner.

Studenten er sikret et faglig solid og anvendbart utbytte, fordi den juridiske utdanningen ved Washington University Law School er nasjonalt og internasjonalt anerkjent. Blant tusenvis av amerikanske juridiske utdanninger, kom skolen på 18. plass ved den offisielle rangeringen i 2018/2019. Der rangering er av mindre betydning for norske juridiske fakulteter, utgjør rangeringen i USA både et kvalitetsstempel utad mot arbeidsgivere, men også internt som en forsikring for studentene om at den juridiske utdanningen holder verdensklasse. Skolens høye nivå tilskrives det svært avanserte nivået som kursene holder, professorenes lange fartstid fra rettsvitenskapen og høytstående juridisk arbeidsliv, og offisielle arbeidslivsmålinger for nyansettelser. Dette sørger for at utvekslingsstudenter vil få god og oppdatert rettsvitenskapelig utdanning som kan overføres til norske forhold.

Språklig er oppholdet unikt når det kommer til å tilegne seg forståelse av engelske juridiske uttrykk og fagterminologi. I begynnelsen kan det oppleves som at hvert ord i litteraturen må slås opp, men også her faller brikkene fort på plass når en gjenkjenner tidligere ord og ser mønstre. Videre er det heller ingenting i veien for å lære seg andre språk enn engelsk. Nordmenn er ettertraktet vare i utlandet, og utover amerikanere stiftet vi bekjentskaper med engelskmenn, franskmenn, italienere, nederlendere, russere, monegaskere og saudi-arabere.

Universitetsområdet og byen

Washington University er en institusjon i bybildet, og universitetet størrelse og klassiske arkitektur sementerer inntrykket om at amerikanske privatskoler er noe for seg selv. Med egne skolelag, idrettsanlegg, treningsstudioer, tennisbaner, svømmebasseng, legesenter og politivesen begynner en å forstå skolepengenes størrelsesorden. Universitetsområdet huser også fakultetene for sivilingeniørstudier, finans, psykologi, med flere. Siden alt er samlet på samme området er det derfor lett å komme i kontakt med andre studieretninger, særlig da skolen avholder tverrfaglige minglefester.

Law School er et av de eldste byggene på campus, med egne rettssaler, karrieresenter, kantine og utkikkstårn for diverse adspredelser. Med bibliotek som tatt ut av en amerikansk film er det ikke til å komme unna at savnet til grå regnværsdager, trepulter, og kommunegardinene på Dragefjellet blir et snev mindre. Idrettsanlegg, tennisbane, svømmebasseng, og treningsstudio ligger rett utenfor Law School, og passer ypperlig for de som vil vise amerikanere hvordan fysisk aktivitet utføres.

Byen St. Louis er en perle i Midtvesten, og er hjem til den amerikanske blues-musikken og barbeque-maten. Selv om byen har et skarpt skille mellom velfungerende og belastet, skal ikke dette overdrives. Som andre storbyer i USA har St. Louis også en utfordring når det kommer til kriminalitet og fattigdomsbekjempelse. Kollektivtransport på kvelden er ingen risikosport, men det kan oppleves ubehagelig dersom en er alene. Gjennom et helt år tok vi bare t-bane, og opplevde aldri noe nevneverdig ubehagelig. I USA er imidlertid kollektivtransporten utelukkende for befolkning fra de lavere sosiale lag, med innslag av studenter. Men de mest uhyggelige øyeblikkene hadde vi på skolen med snørrhovne franskmenn, mens innbyggere på t-banen viste genuin interesse og innledet samtaler da de forstod at vi var fra utlandet. Er du i tvil - ta heller en Uber for mye enn en for lite.

For bergensstudenter som er vant til å ha hele utelivet i en radius på 750 meter er St. Louis noe annerledes. Her har byen ulike soner av utelivet, med hver sin vibe. Downtown har en mix av sportsbarer, high end lounges, skitne vannhull, og spisesteder. The Grove har søvnige mikrobryggerier og jazzete steder, mens The Loop er et slags kjærlighetsbarn mellom Løkka og Las Vegas.

Bustad

Vi bodde i Central West End, en koselig liten bydel med spisesteder, utesteder, kafeer, gym, park i nærheten, og en svindyr Wholefoods. Vil anbefale å finne noe i det området. Vi hadde også en del venner nær The Loop, som også var helt greit.

Det er kun undergraduates (tilsvarende bachelornivå) som får bo på campus.

Downtown er ganske betong og dødt, og det blir noe reisevei til skolen. Greit med utesteder, sportsbarer og greie joggeruter gjør opp for dette.

Sosialt miljø

Skolen er flerkulturell, og er ikke så homogen som det juridiske fakultet i Bergen er. Som jusstudent er dette bare en nyttig erfaring, og det å stifte bekjentskaper med andre kulturer, verdenssyn og språk har gjort oss til bedre jurister. Som nøkterne nordmenn kan det imidlertid være lurt å ikke ta opp kontroversielle temaer før du kjenner ditt amerikanske publikum godt. Der vi er vant med stor takhøyde og at problemer løses ved roten, er amerikanerne mer redde for at noen skal støtes ved at det kritiske spørsmål i det hele tatt stilles. Våre beste amerikanske venner var helt på bølgelengde med oss når det gjaldt å ta den gode diskusjonen, mens andre ønsket at juridisk utdanning skulle være fri for diskusjon.

I likhet med Dragefjellet har Law School også mange undergrupper. Dessverre er mange av disse gruppene linjert etter etnisk tilhørighet, religion, eller politisk ståsted. I et land som lurer på hvorfor de er så polariserte savnet vi kanskje en idrettsgruppe eller to. O du gamle Lex Draconis.

For den som vil engasjere seg har den amerikanske advokatforeningen sin egen undergruppe, Student Bar Association (SBA), som i grove trekk tilsvarer det norske JSU, bare at den har tilknytning til selve advokatforeningen. Der kan man bli med i styre og stell av fakultetets undergrupper. En populær gjenganger blant alle studentene var den ukentlige fredagspilsen med gratis øl og mat, og andre tilsvarende akademiske aktiviteter.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2018 - 03.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til Washington University (WashU) var helt grei å forholde seg til. Var det noe man hadde problemer med å forstå var både UIB og WashU veldig behjelpelige og rask på ball. Er det noe man er usikker på bør man ta kontakt med enten WashU eller UIB. Søk om visum så fort som mulig da dette kan ta litt tid.

Vi som dro til St. Louis dette året var de første fra UIB som måtte ta IELTS-testen for å få tildelt plass ved WashU. Jeg anså meg selv som helt OK i engelsk og sto testen greit. Man bør derfor ikke være alt for bekymret for testen. WashU krever et resultat på 6.5 eller bedre på språktesten. For den gjengse nordmann skal dette gå helt fint. Jeg var usikker på mine språkkunnskaper og valgte derfor å forberede meg ved å ta flere IELTS-test samples. Dette fikk jeg mye utbytte av, da man fort lærer enkle teknikker for hvordan man bør "angripe" testen (særlig lytte- og lesedelen).

Når det kommer til valg av fag før studiestart er det viktig at du får med deg når du får adgang til å søke fag. De ulike fagene fylles raskt opp, og for å få det du ønsker bør man være tidlig ute. Får du ikke tildelt plass i faget med en gang bør du sette deg på venteliste. Mange melder seg opp i alt for mange fag. Av den grunn er det derfor mange som melder seg av faget når semesteret nærmer seg eller i begynnelsen av semesteret. Jeg var på venteliste til flere fag både høst- og vårsemesteret, men jeg fikk likevel tilslutt plass i alle fagene jeg ønsket meg når semesterstart nærmet seg. Skulle du likevel ha noen problemer, ta kontakt med underviser eller personen som er ansvarlig for din consentration. De kan trekke i noen tråder slik at du kan få tildelt plass.

Før du drar til St. Louis bør man gjøre litt research på byen. Man oppdager fort at byen sliter med kriminalitet. Samtidig gjelder dette først og fremst spesifikke bydeler i St. Louis. North of Delmar Boulevard er NO GO! Ikke bo der selv om leieprisene er lave og ikke gå der. Gaten i seg selv er heller ikke noe særlig. Paradoksalt nok er området rett sør for Delmar Boulevard, Central West End, et av de hippeste og peneste områdene i byen, med flotte og ærverdige boligstrøk. Der er det både trygt og hyggelig. Jeg erfarte ingen farlig og truende hendelser under mitt opphold, men det er likevel greit å ta sine forholdsregler og være forsiktig. Dette gjelder ikke bare St. Louis, men USA i sin helhet.

Det kan også være greit å tenke litt på hvor du ønsker å dra på ferie under oppholdet ditt i St. Louis. Byen ligger nokså i midten av landet og du har svært gode reisemuligheter. Personlig reiste jeg til Chicago, Sørstatene, Florida, Vestkysten og Nevada. Undersøk muligheten for å dra ned til New Orleans under Mardi Gras. Mardi Gras er en byfest som arrangeres sent på vinteren (ofte slutten av februar/tidlig mars). Langhelgen avsluttes med et karneval en tirsdag som er verdt å få med seg.

Jeg anbefaler også å ta en LLM. Et semester går veldig fort, og jeg er overbevist om at det vil være mer gunstig både faglig og språklig å være der et år.

Skulle du ta en LLM har jeg et siste tips. Ta 14 credits første semester og 10 credits det andre. Jeg gjorde dette og er veldig fornøyd med valget mitt. Grunnen til det er at masteroppgaven var både tidkrevende og utfordrende å skrive. Det var derfor greit å ha litt færre fag det siste semesteret. Det frigjorde også tid til reising.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i USA er nokså annerledes fra Norge. Professorene inkluderer elevene i større grad i undervisningen og det stilles større krav til den enkelte student hva gjelder forberedelse til hver enkelt time og til deltagelse under undervisningen. Dette varierer naturlig nok fra professor til professor.

Jeg tok en concentration i Negotiation and Dispute Resolution. Disse fagene hadde en veldig praktisk tilnærming, noe som var lærerikt og interessant tatt i betraktning at vi har en teoretiske tilnærming i Norge. I mange av undervisningstimene ble vi satt til å forhandle/megle/prosedere med andre medelever, enten individuelt eller i grupper. På den måten fikk du både et faglig og språklig læringsutbytte.

I noen fag kreves det en del forberedelser til timen, særlig i de timene hvor professoren peker ut studenter og stiller dem spørsmål om ukens pensum. I de fleste av fagene som var tilknyttet Negotiation and Dispute Resolution var det få av professorene som i stor grad pekte ut studenter og stilte dem spørsmål om pensum.

For hvert fag jeg hadde skulle det lese 50-100 sider i uka, en skriftlig innlevering på 1-2 sider og eventuelt forberedelse til forhandling/megling. I starten var det nokså overveldende, særlig tatt i betraktning at det var på engelsk. Imidlertid kommer man raskt inn i det, og man finner ut av hva som bør prioriteres.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på WashU var bra! Jeg valgte primært fag som gikk under fagområdet Negotiation and Dispute Resolution. WashU har landets største fagtilbud innenfor dette område og det er derfor masse spennende fag å velge derfra. Grunnen til at WashU fokuserer på dette fagområdet er at de aller fleste sivile tvister blir løst utenfor domstolen. De mener derfor at forhandlinger og alternativ tvisteløsning er en viktig ferdighet for å bli en dyktig jurist.

WashU har også et omfattende emnetilbud innenfor andre fagområder, og det skal godt gjøres å ikke finne noe som man finner interessant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått stor faglig utbytte av året mitt og blitt betydelig bedre i engelsk; muntlig og skriftlig. Året har vært noe mer krevende enn ventet. Ikke fordi det materielt har vært vanskelig, men fordi det har vært nokså mye å gjøre. Likevel har det vært god tid til både trening og venner i hverdagene.

Jeg anbefaler å ta en Concentration i Negotiation and Dispute Resolution. Fagene har en indre sammenheng og er til en viss grad overlappende. Det gjør det faglig enkelt å henge med og du får en spisset kompetanse.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ansett å være en av USAs aller fineste. Campusområdet består av eldre klassiske bygg og grøntområder. Alt du kan tenke deg av treningsfasiliteter befinner seg to minutter unna det juridiske fakultet. Universitetet ligger nokså sentralt i St. Louis og er lett tilgjengelig med bil, metro eller buss.

St. Louis har sine sider, både positive og negative. Byen er nok langt fra like spennende som andre tungvektere som New York, Chicago, San Fransisco, San Diego, etc. I tillegg er byen kjent for å være kriminell, men som nevnt gjelder det først og fremst spesifikke bydeler.

Imidlertid er det flere hyggelige og morsomme områder å være i St. Louis som student. Central West End, the Loop, the Grove og Clayton for å nevne noen. I tillegg befinner USA`s største offentlige park seg i midten av byen som har flott natur, svær dyrehage og museer som har gratis inngang. Du har også muligheten til mange gode muligheter til gode mat- og drikkeopplevelser ute til en forholdsvis lav pris. Midtvesten er kjent for sin barbeque og er et must! Prøv Broadway Oyster bar i Downtown. Et skikkelig ålreit sted hvor det ofte spilles livemusikk utover kveldene.

Noe annet som er interessant med St. Louis er at du får oppleve en klassisk amerikansk by som har problemer som er typiske for svært mange byer i USA. St. Louis har store sosiale problemer, og skille mellom fattig og rik, svarte og hvite er tragisk nok enorme. Dette bør imidlertid ikke være avskrekkende for å dra til St. Louis. Jeg synes det har både vært viktig og lærerikt å observere disse forskjellene for å få en bedre forståelse av USA.

Bustad

Man kan ikke bo hvor som helst i St. Louis. Dette er områdene jeg anbefaler; Central West End, Clayton, the Loop og steder i nærheten av campus. Ikke bo North of Delmar Boulevard.

Jeg hadde ikke ordnet leilighet før jeg dro til USA. Jeg anbefaler andre å gjøre det samme for å unngå å få katta i sekken. I stedet booket en venn og jeg oss inn på et billig hotell i Downtown en ukes tid og dro på en haug av visninger. På den måten ble vi også kjent med byen. Vi endte opp med en kjempefin leilighet på Central West End. Vi var tre nordmenn som bodde der og betalte 800 dollar hver per måned. Jeg anbefaler dette området på det varmeste da det er veldig trygt og mange hyggelig barer i nærheten.

Sosialt miljø

Sosialt har jeg hatt det veldig bra. Da jeg søkte visste jeg ikke om noen andre nordmenn som hadde søkt seg til WashU. Det viste seg at to andre nordmenn også skulle dit. Vi bestemte oss for å skaffe oss en leilighet sammen og ble veldig gode venner. Vi fikk også mange gode venner fra WashU. Universitetets opplegg gjorde at det var mye interaksjon mellom både utvekslingsstudenter og amerikanske studenter. Det er derfor lett å få gode venner fra begge leire bare man er litt frempå og tørr å kaste seg ut i ting.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

13.08.2018 - 03.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

St. Louis er en by preget av store forskjeller og mye kriminalitet, og det er store deler av byen en helst ikke skal bevege seg noe særlig i. Det lureste vi gjorde før vi reiste var å gjøre litt research hva gjaldt potensielle steder å bo, se nedenfor. Det er lurt å booke en del visninger før man reiser over, slik at man har litt å velge mellom. Vi endte opp med å betale 800 USD i måneden hver for en stor leilighet på Central West End, noe som var vel verdt det. Merk at skolen ikke hjelper til med bosetting av LLM-studenter.

Det er lurt å være så tidlig ute man kan med å velge fag, da enkelte av fagene har begrenset med plasser og fylles opp fort. Det kan være litt kronglete å fly til St. Louis, så det er greit å være tidlig ute med dette.

Undervisningsformer

Undervisning skjer i all hovedsak i mindre klasser bestående av 20-30 elever, med unntak av enkelte emner som er obligatoriske for LLM-studentene, hvor gjerne hele eller halve kullet er samlet. I de mindre gruppene er det lagt opp til alminnelig klasseromsundervisning, der det forventes at den enkelte deltar aktivt i timen, noe som også har innvirkning på ens karakterer. Ofte vil underviseren legge opp til diskusjon i timen, så da er det bare å henge seg på. Min erfaring er at det beste er å ta brodden av det ved å delta så tidlig som mulig. Du er helt sikkert bedre i engelsk enn de fleste andre LLM-studentene der. I tillegg er det en del fag hvor undervisningen minner mer om den norske, med et hav av studenter som hører på en professor i tre klokketimer.

Enkelte av fagene er forbeholdt LLM-studenter, mens klassene i andre fag for det meste vil bestå av amerikanske jusstudenter.

Enkelte av fagene har utelukkende avsluttende skoleeksamner som vi er kjent med fra Bergen, mens karakteren i andre fag består av deltakelse i timer, skriftlige innleveringer, og en avsluttende skole- eller hjemmeeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er etter min mening veldig bra. Særlig er tvisteløsningsprogrammet der anerkjent som spesielt bra, men de har også en rekke andre LLM-programmer. For å få en LLM-fordypningsgrad må man ha et visst antall credits innenfor et valgt fagområde, men man har også mulighet til å supplere med helt andre fag. I tillegg er det noen innføringsfag som er obligatoriske for LLM-studenter, type innføring i amerikansk sivilprosess og metode. Ellers står man relativt fritt, og fakultetet har et variert fagtilbud. Merk at enkelte av fagene er forbeholdt amerikanske jusstudenter.

Selve masteroppgaven skrives i faget "Supervised Research". Her må man skrive en oppgave på minimum 30 sider, og ellers er det kravene fra UiB som er styrende. Veileder må man finne selv, så der gjelder det å være tidlig ute, helst semesteret før man skal skrive. Ettersom det er et minimumskrav hva gjelder credits per semester, vil man måtte ta fag ved siden av masteroppgaven - det kan med andre ord være mye å gjøre til tider.

Fagleg utbyte og språk

Det språklige utbyttet kan være svært godt, dersom man gjør en innsats. I timene er det som nevnt lagt opp til at man skal delta aktivt, og i en rekke av fagene er det krav om ukentlige, skriftlige innleveringer. Kombinert med lesing av (deler) av et enormt pensum, har man mulighet til å tilegne seg gode språkkunnskaper.

Hva gjelder faglig utbytte, varierer dette naturlig nok en del med det enkelte fag. Tvisteløsningsfagene er jo relativt universale, så der lærer man ting man kan ta med seg hjem. Andre fag vil nok være av mer begrenset verdi i et norsk perspektiv; men det handler jo om hva man er ute etter. Det er høy kvalitet over de fleste professorene, så det er absolyutt mulig å lære mye amerikansk materiell juss, dersom man ønsker det.

Universitetsområdet og byen

Byen er en klassisk amerikansk midwestern storby, med store avstander, betongbygg, og et nett av veier. Kollektivtilbudet er relativt dårlig, og man er prisgitt å bo i nærheten av Metrolinken, en slags to-sporet søster til Bybanen man kjenner fra Bergen. Dersom man har mulighet og ork til det, er det lett verdt pengene å investere i en bil. Ellers er Uber et godt alternativ.

Byen er som nevnt ganske grå, men etterhvert som man blir kjent finnes det en del perler. Central West End, Delmar Loop og The Grove er fine steder å traske eller ta en øl. Byens virkelige diamant er Forest Park - en enorm park som rommer zoologisk hage, museer, golfbaner, og gode løpe/syklemuligheter. Botanisk hage er også definitivt verdt en titt. Alt dette er gratis som fastboende. Ellers ligger St. Louis perfekt til med tanke på reising - midt i landet har man "kort" avstand til alt, og vi rakk i løpet av vår tid i byen å besøke alle USA's kriker og kroker.

Det er verdt å gjenta at St. Louis ikke er verdens triveligste by, og at det er enkelte steder man skal holde seg unna. Campus er på sin side svært flott, med ærverdige bygg, store grøntområder, fine aktivitets- og treningsområder, og mange ulike restauranter. Kan ikke be om stort mer. Ett blikk på campus, og man skjønner fort at utdanningssektoren i USA er big business.

Bustad

Her er det aller viktigste tipset å finne ut hvilke områder man ikke skal bo i. Store deler av byen bør en helst unngå; ikke for langt sør eller øst, ikke nord for Delmar Blvd, og ikke så langt øst. De beste og tryggeste områdene er Central West End, Clayton, og University City. Vi kjente også en del som bodde i leiligheter på nordsiden av Forest Park, men der var det ikke alltid like hyggelig. Anbefaler på det sterkeste å gjøre litt research før man reiser, og å booke en del visninger slik at man har litt å velge i. Zillow.com er et fint sted å begynne.

Sosialt miljø

Det var svært mange kinesiske LLM-studenter på skolen, noe som gjorde at disse ikke hadde det største behovet for å omgås andre. De øvrige LLM-studentene ble man riktignok godt kjent med. Amerikanerne var, etter min mening, en todelt gruppe - mange var svært hyggelige og imøtekommende, mens andre var svært selvgode og kjepphøye. Det tok derfor noe tid å bli ordentlig kjent med de disse, men sluttresultatet ble veldig bra.

Ellers legger ikke universitetet opp til deltagelse i undergrupper på samme måte som ved UiB, og det er ikke mulig å være med på noe organisert lagsport eller lignende (med unntak av en intermural-turnering som forutsetter at du allerede har et lag). Dette gjør det naturligvis vanskeligere å bli en del av en gruppe. Et stort pluss er imidlertid at en slags elevrådgruppe arrangerer bar-torsdager og pils i kantina fra tid til annen, ofte med tilhørende snacks. Der er det absolutt muligheter til å bli kjent med folk - det samme er det i en del av de mer muntlige fagene.

2018

Vår 2018/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig i dialog med skolen ang. mulighet for å velge fag. Mange fag blir fort fylt opp. Det er derfor greit å få meldt seg inn på fag så tidlig som mulig.

Visumprosessen tar også tid, og bør gjøres med en gang man har mulighet.

Undersøk bomuligheter. Tips kan være å bo på Airbnb den første mnd mens man leter etter noe permanent. Undersøk områder og kollektivtilbud. Skal du kjøpe bil kan du fort finne billigere leiligheter litt "unna". STL er en kjøreby, selv om man overlever med det gratis offentlig transport (fra skolen) og Uber.

Undervisningsformer

Kommer an på fagene man velger. En del av forhandlingsfagene er ganske praktiske. Andre mer teoretiske fag er mindre praktiske. Likevel er det ofte krevd oppmøte og deltakelse i timene. I enkelte fag blir det gjennomført "cold calls" og i andre ikke.

Noen fag har eksamen og lite å gjøre gjennom semesteret, mens andre har hjemmeeksamen mot at man i stedenfor har flere innleveringer underveis.

De fleste fag har karakter, andre pass/fail.

Vurdering av emnetilbodet

Rikelig med fag å velge mellom. Men greit å undersøke dette før man søker. (hvilke de mest sannsynlig vil tilby kommende semester) Dessverre ikke alle fag på nettsiden de tilbyr.

Tips: gå på webstac og se på de fagene som ligger der.

Fagleg utbyte og språk

Veldig mange fag krever at du snakker og deltar aktivt i timen. Dette gjør at du automatisk blir bedre i engelsk. Folk har stor toleranse til utvekslingsstudentene. Som regel er vi mye bedre enn øvrige utvekslingsstudenter fra Asia og Italia.

Universitetsområdet og byen

Campus er ganske koselig og fint. Ligger litt utenfor "downtown" men lett å komme seg inn til byen dersom man vil det. (Ikke at det skjer alt for mye der nede utenom baseball og hockey). Andre områder som The Loop, CWE og Clayton er koseligere.

Det er enkelte steder man ikke skal oppholde seg rundt i STL, likevel er skolen flink til å ta forhåndsregler og informere studentene dersom noe skjer. Jeg opplevde aldri noe negativt eller skremmende. Så i mine øyne er det helt trygt og fint så lenge man tar noen forhåndsregler.

Bustad

Skolen hjelper ikke til med dette. Dette er noe du må fikse selv. Det er mange nettsider som kan hjelpe deg. Skolen gir det også et informasjonsskriv om mulige steder å kontakte.

Ett tips kan være å bo på Airbnb den første mnd mens man går på visninger andre steder. Noen ganger kan også der man bor på Airbnb bli gjort om til fulltidsleie om begge parter liker det.

Sosialt miljø

Jeg storkoste meg sosialt. Mange bra amerikanere og andre utvekslingsstudenter.
For at du skal ha det bra og få venner må du legge inn en innsats. Så det er litt som at "du får tilbake det du legger inn". Du får ingen venner om du bare møter opp i timen og ikke oppsøker kontakt med noen.

Likevel er folk gjennomgående imøtekommende.

Vår/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår/Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 19.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

St. Louis er en by som har mye kriminalitet, noe man fort finner ut ved å søke litt på byen. Vi fikk en del mailer fra skolen angående diverse kriminalitet på og utenfor campus. Det er viktig å tenke på hvor man oppholder seg, spesielt etter det har blitt mørkt. Når det er sagt så har jeg ikke selv opplevd noe skummelt, og opplevde byen som hyggelig. Det viktige er at man ikke oppsøker de typisk skumle strøkene og ikke går rundt alene etter det har blitt mørkt. Skolen har et gratis transporttilbud "Campus to Home", som alle som bor innenfor en viss radius kan benytte seg av. Denne minibussen kjører deg fra skolen og helt til din egen dør, og venter med å kjøre videre til sjåføren ser at du har kommet deg trygt inn. Skolen er veldig opptatt av studentenes sikkerhet, og derfor følte jeg meg godt ivaretatt og trygg til enhver tid. Et annet tips er at St. Louis kan ha helt sinnsyke temperaturforandringer som man bør være obs på - så ha med klær for alle sesonger. I sommermånedene ligger det stabilt på mellom 30-40 grader (mai-sept) og i vintermånedene på rundt 0 grader, men dette kan variere veldig. Det blir iskaldt når det først blir kaldt, men dette kan snu seg fra dag til dag. For eksempel var det en dag midt i februar hvor det var +27 grader, mens februar ellers lå på rundt 5 grader.

Undervisningsformer

Hva slags undervisningsform du har varierer ut ifra hvilke fag du tar. Siden jeg tok LLM med spesialisering i forhandling og tvisteløsning hadde jeg flest praktiske fag, der forhandling var en stor del av faget. I for eksempel Mediation så var opplegget typisk at man hadde mellom 50-100 sider å lese fra uke til uke i et gitt tema, som første delen av undervisningen tok utgangspunkt i. Da WashU praktiserer Sokrates' læringsmetode må man være forberedt på å kunne bli spurt om å forklare begreper eller å stille kritiske spørsmål til det du har lest. Siste delen av timen går ut på at man skal forhandle med en medstudent eller i team, hvor man ofte har fått både rollebeskrivelse/faktum og teamene utdelt før timen. I de mer teoretiske jussfagene (for eksempel contracts, constitutional law, corporations etc.) så vil hele timen være en ren forelesning der professoren som regel velger ut en student hver time som skal forklare en dom eller lignende. I de praktiske fagene skriver man ofte et forberedelsesnotat til forhandlingen før timen, og et refleksjonsnotat etter timen som teller som en del av karakteren. I de teoretiske fagene er det som regel bare en avsluttende skriftlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Washington University sitt tilbud innen forhandling og tvisteløsning er et av de beste i USA (fagtilbudet er bredere enn for eksempel Harvard sitt i følge lederen for programmet). Kvaliteten er høy og professorene er flinke til å formidle og engasjere.

Fagleg utbyte og språk

Da det er såpass høy intensitet og det stilles høye krav til studentene uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn så får man et naturlig stort faglig utbytte. Det er et krav om å være godt forberedt til de obligatoriske timene hver uke, der du selv må delta aktivt i både forelesninger og forhandlinger. Undervisningsspråket er engelsk, og noen av de juridiske begrepene kan være uvante i starten, men man kommer fort inn i det og er derfor ikke noen spesielt stor utfordring.

Universitetsområdet og byen

Campuset der jussbygningen ligger er helt fantastisk. Byggene kan ta pusten fra deg rent estetisk, og utover det har skolen et bredt tilbud av foodcourts og kafeer, inkludert Starbucks, Subway etc. Ellers er skolen moderne og har alle nødvendige fasiliteter for studenter. Selve byen har mye å by på dersom man utforsker de forskjellige bydelene. Byens stolthet er de store severdighetene som er gratis, inkludert dyrepark, kunstmuseum, historiemuseum, kirker osv. Av ting som ikke er like gratis, men absolutt verdt å bruke tid på, er baseball (St. Louis Cardinals) og ishockey (St. Louis Blues). Steder som definitivt bør besøkes er strøkene The Loop, Central West End og Clayton. Disse områdene har et bredt tilbud av restautanter og barer, og er relativt nærme skolen. Ellers ligger byen "midt i smørøyet" og dersom man kjøper eller leier bil er det lett å komme seg rundt til andre byer. I spring break kjørte vi til Memphis og New Orleans, og til Chicago på St. Patricks day (som sterkt anbefales da dette er en av byene i USA med størst innvandring av irer, og har den største feiringen i landet).

Bustad

Områdene Clayton, Central West End og The Loop er der de fleste studenter ved WashU velger å bosette seg. Selv har jeg bodd både nedenfor Clayton og på The Loop (første semester) og Central West End/DeBaliviere (andre semester). Jeg vil definitivt anbefale DeBaliviere/Central West End da det er et fint og trygt område hvor det er lett å komme seg til og fra skolen med kollektivtransport (ca. 10 min) eller gå (ca 30-40 min). Jeg fant leilighet gjennom apartmentfinder, og valgte å bo i leilighetskomplekset "275 on the park" som tilbyr short term lease. De hadde treningssenter, utendørs svømmebasseng med koselig bassengområde, fellesrom med spill og arrangementer, samt felles courtyard med griller og solsenger. Jeg leide egen leilighet på ca. 30 kvm for $780 pr. mnd.

Sosialt miljø

Jeg begynte på WashU midt i skoleåret (vårsemesteret), og vi var derfor ganske få studenter som var nye og det var ikke noe opplegg for oss utover en introduksjonsuke hvor vi fikk omvisning på skolen og lignende. Til tross for dette så var det lett å komme i kontakt med folk da spesielt de utenlandske studentene er veldig kontaktsøkende og opptatt av å få nye bekjentskaper. Jeg opplevde det internasjonale miljøet som veldig inkluderende. Utover dette er det mange sosiale arrangementer i regi av skolen, for eksempel bar-torsdag, der alle jusstudenter blir oppfordret til å møte på forskjellige barer gjennom semesteret. På høstsemesteret er det et mye større sosialt opplegg for nye studenter, og det er nærmest umulig å ikke bli en del av det inkluderende miljøet på jussen. Videre er det er mye mer obligatorisk oppmøte på jussen i USA enn i Bergen, og mye mindre klasser (ca. 20 studenter i de praktiske fagene og ca. 100 i de teoretiske), og da man i tillegg skal forhandle med disse studentene så blir man lett kjent med de man går i klasse med.

Mursteinsbygg på campus
Foto/ill.:
© James Byard

Informasjon