Hjem

Utdanning

erasmus+

Institut d'Etudes Politiques de Toulouse og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByToulouse
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på administrasjon og organisasjonsvitskap og samanliknande politikk har fortrinn på plassane før studentar fra andre samfunnsvitskaplege område. Søkarar frå andre fagområde blir vurderte om det er ledige plassar.

Søkaren må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er fransk og engelsk. Institusjonen anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B2-nivå i minst eitt av undervisningsspråka.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Sciences Po Toulouse tilbyr emne innan statsvitskap og internasjonale relasjonar, historie, jus, økonomi og sosiologi. Dei tilbyr eit eige tilrettelagd program for internasjonale studentar på engelsk. Programmet inneheld fransk som framandspråk. Meir informasjon om programmet finn du her: 'International and comparative studies'.

Ein kan og følgje `Certificate in Political Studies¿ dersom ein har tilstrekkeleg kunnskap i fransk, eller ta ein blanding av engelske og franske emne.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer normalt 2 til 6 ECTS og du må derfor rekne med å ta fleire emne per semester enn du normalt vill gjort heime. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Informasjon