Hjem
Studentsider
erasmus+

Göteborgs universitet og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+ - Nordplus-Erasmus Folkloristikk)

  • LandSverige
  • ByGöteborg
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelor, og masterprogrammet i nordisk språk og litteratur/norrøn filologi. Andre interessert kan og søkje, men blir prioriterte etter studentar med opptak til bachelor-/masterprogrammet i nordisk språk og litteratur/norrøn filologi dersom det er fleire søkjarar enn ledige plassar.

Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling. I tillegg må du ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar:

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen din. Best eigna for utveksling er fjerde, femte eller sjette semester av graden. Ein rår til at studentane tar 200-nivået på utveksling då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivået enn på 100-nivået.

Masterstudentar:

Vi tilrår utreise i 2. semester

Studentar på andre program:

Sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Skandinaviske språk. Eventuelt engelsk.

Kva emne kan eg ta

På denne avtalen kan du ta emne innanfor nordisk språk og litteratur/norrøn filologi. Merk at enkelte emne kan ha eigne opptakskrav som du må følgje.

Bachelorstudentar:

Det er som oftast mogleg å reise på utveksling og ta anten emne i spesialiseringa eller frie studiepoeng.

Emne i spesialiseringa

Dersom du vil ta emne som skal inngå som ein del av spesialiseringa di, altså erstatte eit emne du skulle tatt ved UiB, så er det viktig at du finn emne som i stor grad er likt som det emnet du skulle tatt ved UiB. Vi vi råde deg til å samanlikne både emneomtale og litteraturlister, for å sjå om innhald og læringsutbyte er nokolunde det same. Det er viktig at du finn eit emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Dette kan studiekonsulent for studieprogrammet ditt hjelpe deg med.

Frie studiepoeng

Dersom du skal ta frie studiepoeng medan du er på utveksling, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som denne avtalen gjeld for, altså nordisk.

Masterstudentar:

Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Ta kontakt med din studierettleiar for meir informasjon.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Göteborgs universitet blei etablert i 1891, og har i dag om lag 37 000 studentar fordelte på åtte fakultet. Fleire av fakulteta har tidlegare vore sjølvstendige utdanningsinstitusjonar. Dette gjeld for eksempel fakulteta Handelshögskolan og Sahlgrenska akademin. Sistnemnde rommar sjukepleie-, medisin- og odontologiutdanningar, og er samlokalisert med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gøteborg er Sveriges nest største by med om lag 550 000 innbyggarar. Han ligg på vestkysten sør i landet, der elva Gøta renn ut i Kattegat. Gøteborg blir stundom omtalt som Lille London fordi engelskmenn var viktige for industrialiseringa her på 1800-talet. I tillegg til meir klassiske kulturtilbod husar byen tilbod som moroparken Liseberg og Nordens største kjøpesenter, Nordstrand.

Bustad

Universitetet har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for bilaterale studentar og studentar på Erasmus-programmet. Nordplus-/ Nordys-studentar må sjølve ordne med bustad. Presset på bustadmarknaden kan vere stort rundt semesterstart, så det løner seg å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2024 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del praktiske ting som skal ordnes i forhånd, så det er lurt å være i god tid med dette for å unngå og måtte stresse med det like før avreise. Kontaktperson ved fakultetet i Gøteborg var veldig behjelpelig med dette! Husk også å søke om bolig før fristene går ut, da det er et køsystem, og det kan være vanskelig og få bolig om man er for sent ute.

Undervisningsformer

Jeg hadde MED9 som inkluderer Gyn/Obs, pediatri og klinisk genetikk. Undervisningsopplegget er litt annerledes lagt opp enn det man er vandt med fra Bergen. Man har et fag av gangen, og gjør seg helt ferdig med dette før man starter på det neste. Jeg begynte med pediatri, som startet med to intensive forelesningsuker. Deretter ventet 3 uker ren praksis og 3 uker med seminarier og diverse opplegg. Jeg fikk praksis på et sykehus utenfor Gøteborg, og måtte pendle 1,5 time hver vei i 3 uker. Det var litt kjipt i starten, men praksisen var veldig bra og lærerik. Greit å være obs på at man ikke har rett på praksisplass i Gøteborg, da dette kom som en stor overraskelse for meg. Etter endt praksis var det en skriftlig eksamen med kortssvarsspørsmål, generelt en veldig overkommelig eksamen.
Deretter begynte Gyn/Obs som var lagt opp på samme måte. Her får heldigvis de aller fleste praksis i Gøteborg - en veldig bra praksis med dyktige og inkluderende veiledere! Eksaminasjonen i Gyn/Obs var en muntlig eksamen som besto av fire ulike poster med ulike caser/tema.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes alt i alt at det faglige tilbudet var veldig bra og lærerikt, med svært god praksis. Det er dog veldig mye obligatoriske momenter og høyt krav til oppmøte, noe som kan være greit å være klar over på forhånd.

Fagleg utbyte og språk

Man kommer fort inn i det nye språket og det var ingen problem med svensk undervisning og praksis. Svenskene har derimot litt større problem med norsk så man må være forberedt på å legge litt om.

Universitetsområdet og byen

Mesteparten av undervisning og praksis foregår på et sykehus i utkanten av Gøteborg, ca. 20 min med sporvogn fra byen. Dette er inneholder hovedsakelig barnesykehus og kvinneklinikken, så resten av medisinstudentene befinner seg på et annet sykehus mer sentralt i Gøteborg.
Byen er veldig fin og hyggelig, og det er flere ting å finne på!

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom SGS studentbosader og bodde på Olofshöjd. Jeg vil anbefale å skaffe bosted gjennom SGS kontra privat, da dette er en veldig bra mulighet for å ble kjent med andre utvekslingsstudenter! Standarden på Olofshöjd er helt ok, man får eget rom og eget bad, også deler man kjøkken med 3-7 andre personer. Hvis man vil ha litt høyere standard med eget kjøkken og litt større rom ville jeg heller anbefalt å søke på Helmutsrogatan, også dette SGS. Det er litt dyrere, men her bor det og mange utvekslingsstudenter og det skjer mye sosialt. Hvis jeg hadde fått valgt på nytt ville jeg nok valgt her, selv om Olofshöjd absolutt er innafor!

Sosialt miljø

De andre i klassen går sin siste termin på medisinstudiet, og de er derfor veldig etablerte og de fleste er ganske klar for å bli ferdig med studenttilværelsen. Når det er sagt er alle veldig imøtekommende og hyggelige, og jeg fikk flere veldig gode venner fra studiet. Jeg anbefaler også å engasjere seg i utvekslingsmiljøet da det er mange andre internasjonale studenter i Gøteborg.

Vår 2024 - MA i sammenliknende politikk

Vår 2024 - MA i sammenliknende politikk

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var på utveksling våren 2024 i Gøteborg på Göteborgs universitet. Mitt første emne startet 15. januar og det var en totimers-forelesning med generell info om emnet. Jeg flyttet inn i SGS studentboliger samme dag, og hentet nøkkelen på deres kontor på morgenen. Det ble en hektisk dag, og jeg hadde heldigvis en snill forelder som hjalp meg med å kjøre meg rundt og med innflytt. Jeg var tidlig ute med å søke studentbolig (man er garantert dette som erasmus-student i GBG), og fikk en helt greit studentbolig relativt sentralt. Begynn tidlig med denne prosessen! Jeg tok en tur til GBG før semesterstart å kikket på de ulike studentboligområdene, for å finne noen favoritter. Anbefaler også å ha god kommunikasjon med personen på universitetet som er ansvarlig for å melde deg opp til emner, sånn at alt går som det skal. Dette må sendes inn ganske tidlig.

Undervisningsformer

Jeg hadde to emner på 15 studiepoeng hver. Disse gikk etter hverandre, så man blir ferdig med ett før man begynner på det andre. Det legges opp til mye arbeid på egenhånd og svært mye lesing. Når det gjelder undervisning har den i hovedsak bestått av forelesninger (ganske interaktive) og seminarer. Seminarene krever at du er svært godt forberedt, og du må prate ganske mye. Alle undervisning har foregått på engelsk. I det første emnet jeg hadde var jeg eneste utvekslingsstudent, men resten var svenske masterstudenter som hadde studert sammen lenge. De snakket svensk sammen i pausene og når det var gruppearbeid, men jeg gjorde meg ganske forstått med litt svorsk med innslag av engelsk! I emne nummer to var det en god blanding av utvekslingsstudenter og svensker, det var også veldig gøy! Det har ikke vært noen eksamener, men i hvert fag har det vært en stor sluttinnlevering (en på 4500 ord og en på 6000 ord. Dette var ganske krevende prosesser begge to, men det er lagt opp til mye veiledning underveis og et avsluttende seminar hvor dette presenteres og man får kritiske spørsmål (litt skummelt, men god trening før forsvar av masteroppgave i Norge!)

Dette var arbeidet jeg måtte gjøre i begge emnene jeg hadde:
Emne 1: To hjemmeeksamener med 2 oppg. hver, en kortoppgave på 700 ord, en synopsis, mange seminarer og sluttoppgave på 4500 ord
Emne 2: 4 innleveringer av 2000 ord, sluttoppgave på 6000 ord og 8 seminarer. 4 forelesninger underveis. (ca. 1,5 måned til sammen)

Det som var litt overraskende er at det er en slags "straff" for å ikke møte opp på seminarer, og man må ofte levere oppgaver på ca. 2000 ord hvis man dropper/er syk på et 2-timersseminar.

Man får også godkjent/ikke godkjent og karakterer fra 0-7, hvor 4,5,6 og 7 regnes som ganske bra! Man avslutter emnet med karakteren G (godkjent), (u) underkjent, eller (vg) veldig godkjent.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig godt! Når det gjaldt statsvitenskapelige emner var det veldig mange spennende, og dette gjorde også at jeg valgte GU fremfor andre universiteter her i Norden. De er også ledende på miljøforskning og har et eget institutt som jobber med "quality of government", som er et veldig spennende arbeid! Jeg valgte et emne som tok for seg miljø og politikk, og et som introduserte quality of government.

Opprinnelig måtte jeg også ha SAMPOL307-2, men slapp dette pga. et sterkt metodefokus på utvekslingsuniversitetet. Med så store arbeidsmengder, er jeg veldig glad for at det ble sånn til slutt!

Fagleg utbyte og språk

Sterkt faglig utbytte. Fått masse inspirasjon til masteroppgave og videre forskning. Har fått utfordret meg skikkelig og blitt tvunget til å forberede meg godt til den minste presentasjon eller diskusjon. Har vært noe forskjell i hvordan de skriver oppgaver i Sverige sammenlignet med Norge (men det varierer også fra universitet til universitet i Norge er min tidligere erfaring). Så tar litt tid å komme inn i det, og toppkarakterene henger svært høyt! Mitt inntrykk var at mange av svenskene var svært fornøyde så lenge de fikk G (var nok en del strenge sensorer)

Universitetsområdet og byen

Superkoselig! Litt varierende vær i vinter, men helt nydelig på våren og sommeren! Fantastiske restauranter, strender (man kan ta båt til ulike øyer osv) og superkoselig atmosfære. Svensker er noe mer imøtekommende enn nordmenn, og man blir behandlet som en svenske! En stor fordel er også prisene, og sammenlignet med Norge er det meste halvparten så billig.

Bustad

Jeg bodde i Helmutsrogatan gjennom SGS studentbostader. Anbefales veldig, ettersom det er ganske billig, rent, ryddige leieforhold, enkelt system, sentralt og man er garantert leilighet. Jeg bodde alene med kjøkken og bad, og kunne til og med fått leilighet med balkong! Helmutsrogatan er generelt mange utvekslingsstudenter, så leilighetene er møblert og ganske slitte. Jeg pyntet godt opp med tepper, nye gardiner, ny overmadrass og dekor. Leilighetsbygget har vaskeri, gjenbruksrom og søppelrom. Betalte ca. 6 tusen i måneden og var veldig fornøyd. Men husk! leilighetene er ikke moderne og nyoppussa, dessverre! Lå en stor ICA butikk rett ved og en mindre nærbutikk. Dessuten er nydelig restaurant med smakfulle thai-retter. Trikken går også rett utenfor, derfra bruker man 10 min til sentrum (shopping!) og 15-20 min til universitetsbygningene.

Sosialt miljø

Som masterstudent var dette litt krevende. Det var ikke lagt opp til noen sosiale arrangementer. Man kan fort føle seg litt alene i en stor by, så hvis du har muligheten til å reise med en medstudent anbefaler jeg dette. Samtidig var det kort avstand til hjembyen min i Norge, så det ble hyppige besøk hjemmefra og noen turer hjem gjennom semesteret. Samtidig er folk veldig hyggelige, men mange kjente hverandre fra før, så litt vanskelig å komme inn i det sosiale.

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.08.2023 - 15.01.2024

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å være ute i god tid med søknader til verstuniversitetet samt søke om bolig! Jeg selv var litt treg og det ble litt vel stressfylt mot slutten da det var en del ting som måtte fikses.

Undervisningsformer

Jeg hadde MED9. Semesteret var todelt, jeg begynte med gyn. Da hadde vi først to uker intensivt med forelesninger etterfulgt av en "dugga" som var en ganske enkel prøve man må beså før praksisen. Det var 6 uker praksis i gyn, og jeg synes det var svært bra praksis. Jeg ble veldig godt tatt imot av legene og fikk være veldig selvstendig og fikk sett mye spennende. På slutten var det så en eksaminasjon som var "OSCE" men det var ganske så lavterskel og egentlig en veldig hyggelig eksamen.

Deretter var det pediatri, og på samme måte 2 uker med intensive forelesninger, dugga, og deretter praksis. Så var det en skriftlig eksamen med kortsvarsspørsmål på slutten av terminen.

Alt i alt et veldig bra opplegg!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er svært fornøyd med emnetilbudet. Veldig glad jeg valgte Gøteborg, da det var høyt nivå på det faglige og svært bra opplegg.

Fagleg utbyte og språk

Språket var null problem å forstå. Men var ikke forberedt på hvor dårlig svenskene forsto meg, så ble en semi "svorsk" for å bli forstått

Universitetsområdet og byen

Vi hadde all undervisning og praksis på et sykehus litt unna sentrum, på "Østra sykehus". Var noe tungvint å ta seg dit, men ble godt vandt etterhvert. Selve byen er veldig fin og byr på en rekke ting å finne på!

Bustad

Bodde på Olofshöjd gjennom SGS studentbosteder. Helt ok å bo der, standarden var ikke veldig høy men en god pris og god beliggenhet. Delte kjøkken med 6 andre utvekslingsstudenter som ble noen av mine nærmeste venner og det var veldig hyggelig og sosialt.

Sosialt miljø

I starten litt vanskelig å komme innpå klassekameratene da de går sitt siste termin og har etablerte liv, men etterhvert ble jeg veldig godt kjent med mange. I tillegg ble jeg kjent med mange andre utvekslingsstudenter via erasmus samt bosted.

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

28.08.2023 - 14.01.2024

Førebuingar/praktiske tips

Planlegg turen tidlig. Følg nøye med på informasjon som kommer både fra UIB og utvekslingsstedet. Vær åpen for nye kulturer og nye måter å lære på.

Undervisningsformer

Hovedsaklig likt som Norge. Eksamensformen var litt annerledes (hovedsaklig innleveringer), men likte denne vurderingsformen bedre.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud.

Fagleg utbyte og språk

Flott for å øve seg på engelsk, da jeg kun hadde emner på engelsk. Enkelt å gjøre seg forstått med norsk i Sverige, så kunne snakke som vanlig med de svenske studentene.

Universitetsområdet og byen

Flott universitet, fakultetene er spredt rundt om i byen slik som i Bergen. Gøteborg er en nydelig by både å studere i, og oppleve som turist.

Bustad

Bodde på SGS sine boliger, med eget kjøkken og bad. Veldig fornøyd, grei service og kvalitet til prisen.

Sosialt miljø

Generelt vanskeligere dersom man reiser alene til ny by, men enkelt å bli kjent med både svenske studenter, andre nordmenn og internasjonale.

2023

Vår 2023 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2023 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

På forhånd er det en del som må ordnes med politiattest, vaksinasjonskort og søknad til erasmus. Det finnes god oversikt over hva som skal sendes inn på universitets nettsider, i tillegg til at utvekslingskoordinator på universitetet er veldig behjelpelig med alt som skal ordnes.

Undervisningsformer

Undervisningen i både pediatrikk og obsgyn består av praksis, seminarer og forelesninger. Eksamen i pediatrikk er skriftlig, mens obsgyn testes muntlig. Muntligeksamen var generelt en veldig positiv opplevelse der man skulle gjennom fire poster og svare på spørsmål fra ulike tema - ingen praktiske kunnskaper ble testet.

Vurdering av emnetilbodet

Det var høy kvalitet på undervisningen i både pediatrikk- og obsgyn. Östra sjukhuset er det et stort fødselssykehus, og det er generelt mye som skjer døgnet rundt. Legene man følger i praksis er engasjerte og opptatt av at studentene skal få delta på så mye som mulig. Det som vektlegges i undervisningen samsvarer med det som gjennomgås i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Det er ingen problem å følge undervisningen på svensk, og etter et par uker med tilvenning var det lett å både lese og forstå. Legene er gode veiledere og gjør det de kan for at studentene skal få trene seg i undersøkelse og få en allsidig praksis.

Universitetsområdet og byen

Det meste av undervisningen foregår på Östra sjukhuset som ligger ca. 20-25 min fra sentrum med sporvogn. Resten av medisinstudentene som går andre semestre har sin undervisning og praksis på Sahlgrenska sjukhuset.

Gøteborg er en veldig koselig å levende by. Rundt Järntorget, Haga og Kungsporten er det proppfullt med uteserveringer som stort sett er fulle så lenge solen er fremme.
Det anbefales å ta seg en tur ut til skjærgården og øyne utenfor byen. Man kan sporvogn til Saltholmen og ta ferje derfra (som dekkes av månedskort).

Bustad

Selv bodde jeg privat på Johanneberg med en svensk jente og har trivdes utrolig godt med det. Likevel anbefaler jeg å takke ja til tilbud om studentbolig da det kan være en utfordring å finne bolig privat til en akseptabel pris. Når man får tilbud om studentbolig bør man sjekke på kartet at man velger noe som ikke ligger på andre siden av byen så man ikke får en ubehagelig lang reise til Östra sjukhuset om morgenen.

Sosialt miljø

Gøteborgere er kjent i Sverige for å være veldig "joviale". Vi var tre utvekslingstudenter (to fra Bergen, en fra Berlin) som tilbrakte mye tid sammen i tillegg til at vi fikk mange gode venner fra klassen.

Erasmus er veldig aktive i Gøteborg og arrangerer spillkvelder, fester og andre aktiviteter som man kan delta på dersom man vil treffe utvekslingsstudenter fra andre studieprogram.

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Ta med navneskilt, sko til praksis, stetoskop, notatblokk og egentlig det du pleier å bruke under praksis.
Sjekk alt av dokumenter du trenger å ha fikset som vaksinasjonsbevis, online learning argeement osv. Husk også å søke om ny politiattest i god tid og ha med denne skrevet ut til første praksisdag.
Husk også å søke om at du vil ha praksis i Goteborg så du ikke blir plassert ut i områdene rundt omkring.Med mindre du vil det da:)

Undervisningsformer

1. Pediatri:
Man starter semesteret med en felles forelesningsuke som handler om teamer som er relevante for begge fagene som normal graviditet og fødsel osv. Deretter deles man opp, og vi hadde pediatri først. Da var det to uker til med forelesninger. Dette er alt man har av undervisning for hele faget så det var ganske lange dager og mye informasjon på en gang. Forelesningsukene avsluttes med en "dugga" som var en MCQ test på canvas, typ en mittuib quiz som var veldig grei og bare i noen få utvalgte teamer-baspediatrik. Deretter fikk man en plan over praksis som bestod av utplasseringer ulike steder på Drottning Silivas barnesjukehus. Det var for eksempel akutten, avdeling og kortere plassering på hjertecentrum, kirurgisk mottagning osv. Opplegget var veldig bra, og det var alltid en plan for studentene og lite dødtid! Det er også en god del seminarer i pediatrien hvor man er en mindre gruppe som disukterer caser/spørsmål som man har fått på forhånd. Man må få disse godkjent, men det var sjeldent noe problem da man bare måtte bidra litt til diskusjon og svare på spørsmål. Det var læringssrikt! I noen perioder er det veldig mange av disse seminarene så man fikk lite tid til å forbrede seg og noe mindre utbytte, men det varierte også for den enkelt student basert på timeplanen! Under uken man er på akutten skal man også ha en sit-in som er en mini muntlig der studenten skal ta en pasient fra start til slutt med undersøking, konferering og dokumentasjon. En lege er med deg hele tiden og observerer. Det var ikke så skummelt som det hørtes ut som på forhånd! Veldig greit å bestå! Eksamen var en skriftlig 4timerseksamen for hånd. Det var korte spørsmål der man skulle skrive noen setninger på hver. Det var lite innlesningstid før denne da man hadde seminarer og praksis helt opp til dagen før eksamen slik at det er lurt å lese jevnt!

2. Gyn/Obs:
Vi hadde også to forelesningssuker i starten av dette faget som ble avsluttet med en dugga. Pensum var her alle forelesningene man hadde hatt og ikke bare noen utvalgte som i pediatrien og man trengte ca 70% for å bestå. Det var heldigvis ganske basic spørsmål om alt:) Dette var en form for kahoot quiz der vi hadde kontroller som trykket på riktig svar i forelesningssalen. Deretter var det flere uker med praksis og seminarer. Vi hadde for eksempel nattevakter på føden, kveldsvakter på fødeakutten og gynakutten og dagvakter på urogyn,cancergyn, spesialføden og sectio. Det var til tider ganske slitsomt som praksis ofte er:), men helt overkommelig og veldig hyggelig personal som tok godt vare på oss. I dette faget fikk vi faktisk noen dager innlesning før eksamen så det var nydelig, og eksamen var en mini muntlig OSKE der man to og to var på 4 poster (2gyn og 2obs) og fikk litt caser og spørsmål. Mye mer avslappet en våre OSKEer på UiB. Veldig koselig eksamen:) I dette faget hadde man itillegg en gentikkdel som bestod av en forelesningsdag helt i starten av semesteret og vurderingen var et seminar, en innlevering og et eksamensseminar. Hvor vanskelig det var å bestå på eksamensseminaret (som var en muntlig gruppeeksamen) varierte veldig basert på hvilken eksaminator du fikk. For de fleste var det veldig greit:) Et tips kan være å skrive en god innlevering på forhånd da eksamen baserer seg på dem og de likte at man hadde gjort litt innsats i den. Det er også en simuleringsdag med sykepleiere+ eksaminasjonsseminar som man må få godkjent. Men dette handler mest om refleksjon ift ABCDE, ISBAR og kommunikasjon. Det var en veldig kul dag!

Vurdering av emnetilbodet

Det var supert! Flinke forelesere, gode timeplaner og bra opplegg.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var veldig stort!! Det var supert å dele opp fagene slik at man ble mer drillet i hver av dem. Det var også mye vurderinger, quizer, diskusjoner gjennom hele semesteret slik at man var mer forberedt når eksamen kom.

Universitetsområdet og byen

Vi holder mest til ved Östra sjukehus som er litt utenfor byen, og ikke der hvor resten av medisinstudentene er. De holder til på selve fakultetet og bibliotekene på medicinarberget ved selve Sahlgrenska Universitetsjukehus. Men ønsker man å lese litt nærmere byen kan man sette seg her på Medicinarberget eller booke grupperom(men fant vel aldri helt ut av hvordan man gjorde det).
Det er også mye å se og gjøre i selve byen. Haga området med koselige kafér og store kanelboller blir typisk trukket frem. Rundt Järntorget og Avenyen er det også alltid mye liv med barer og restauranter.
En del ting er spesielt fint når det nærmere seg sommer slik som botaniska, slottsparken og strand/berg ved salthomen der man også kan ta fergen ut til koselige øyer som Styrtsö.
Vi leide noen ganger også en beach-volleyballbane i en innendørshall med resturant og bar litt utenfor byen. Det kan absolutt anbefales:))

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom SGS Studenbostäder som er via universitetet. Søknadsprosessen startet ca 2-3mnd før avreise på deres nettsider der man først søkte om å få bolig. Deretter må være tidlig ute og søke på akkurat den boligen du vil ha på en spesiell dato som du får beskjed om. Du er garantert bolig uansett, men du kan få velge blant de beste om du er tidlig ute:) Jeg fikk en veldig moderne leilighet i Sven Brolids väg 1 til bare meg, der hele bygningen var helt ny så standarden var super. Det var imidlertid svært langt fra Östra og Drottning Silvias sjukehus som er der du tilbringer mesteparten av tiden. Det tok ca 1 time dit med to sporvagner. Det var også hendelser med folk som brøt seg inn i bygningen og det var visst ikke så veldig trygt område. Men alt annet var prima:) Jeg anbefaler likevel heller å finne noe litt nærmere sykehuset og gjøre litt mer research før denne "søkedagen" der det er førstemann til mølla.
Det andre alternativet er å finne leilighet på blocket.se som er lignende finn.no i Norge.

Sosialt miljø

I starten av semesteret får man en fadder fra medisinstudiet som sender deg melding for å finne på noe eller bare forklare hvordan alt funker. Det er også organinsasjoner på fakultet som INTET SAKS som finner på ulike ting. Det kan være lurt å laste ned appen orbit der ulik events ved fakultetet publiseres.
De svenske legestudentene er jo på sitt siste semesteret og er ganske etablerte og ferdig med studielivet slik at det er nok litt varierende hvor interessert de er i nye sosial miljøer (bare så man er forberedt på det) . MEN alle er veldig hyggelige, imøtekommende, interesserte og snille, og man blir god kjent i de små praksisgruppene. Det finnes også alltid noen som er interessert i å finne på noe!
Erasmus student network er også veldig aktiv i Göteborg. Meld deg inn i facebookgruppen så pleier de å ha en slags fadderuke de to første ukene med ulike arrangementer som pubcrawls, bowling og quiz. Her er det alltid mange internasjonale studenter fra alle mulige områder som er veldig interessert i å bli kjent:)
Heller aldri dumt å starte på en aktivitet. Rett ved min studentbolig var det kickboksing kurs for nybegynnnere for eksempel:) De har også gode klatrefasiliteter på klatrelabbet i tilknytning til fysiken som er studentgymmen.

2022

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudiet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du ikke ønsker å bo i studentleilighet bør du være på utkikk ganske tidlig. Fant også ut etter at jeg flyttet at det ikke er like vanlig i Sverige å bo i kollektiv, så det kan være noe vanskelig å finne.

Undervisningsformer

Jeg gikk termin 11 (med9 i Norge) som bestod av både praksis, undervisning, praktiske kurs og seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var veldig bra, og samsvarte i høy grad med det som blir undervist i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var stort. Når det kommer til språk er ikke svensk så ulikt norsk, så tenkte ikke så mye på dette.

Universitetsområdet og byen

Termin 11 tilbringes mest på Østre sykehuset, som ligger litt utenfor sentrum. Det er dog bare en tur med sporvogn/buss unna, så dette var ikke noe problem. Ellers er Gøteborg en veldig fin by å være student i, og det er alltids noe å finne på.

Bustad

Jeg leide et rom i et kollektiv veldig sentralt i Gøteborg og var veldig fornøyd med det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Vi var flere utvekslingsstudenter både fra Bergen, Oslo og Helsinki som fort fant hverandre og dannet en gruppe. Underveis i kurset ble vi også kjent med flere av de lokale studentene i Gøteborg også.

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

Vår 2022 - Medisinstudidet (MED9)

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk opp i hva som trengs av formaliteter i forkant (vaksinasjosbevis, politiattest, online learning agreement osv). Vi fikk god hjelp fra både utvekslingsansvarlig i Norge og i Sverige, så alt ordnet seg fint selv for oss som fikk vite sent at vi fikk lov å reise pga corona.

Ta med stetoskop, navneskilt og hengelås til garderobeskap.

Undervisningsformer

De to første ukene hadde hele kullet felles undervisning på zoom (pga corona), der vi hadde forelesninger om generell gynekologi, obstretrikk, genetikk og barnepsykiatri. Etter dette starter halve kullet med gyn/obs mens andre halvdel starter med ped. Alle utvekslingsstudentene startet med gyn/obs, og vi fikk ha alle praksisperiodene i selve Gøteborg.

Gyn/obst: 2 uker med forelesninger (zoom pga corona) etterfulgt av en "dugga" som var en slags underveisquiz på canvas som måtte bestås for å starte i praksis. Det ligger ute gamle "dugga" på Canvas (ofte mye gjenbruk), så den er veldig grei å bestå. Før vi gikk ut i praksis fikk vi lære og øve på gynekologisk undersøkelse på en "proffpasient" som er en som har meldt seg frivillig for at vi skal få lære undersøkelsen, og dette var veldig nyttig å ha før praksis. Så hadde vi 6 uker praksis i gyn/obs, og her fikk alle hver sin personlige timeplan. Praksisen var veldig variert, og vi var blant annet innom både fødeavd, gynekologisk kirurgisk avd, gynmottak, reproduksjonsavdeling, poliklinikker ++. Praksisen gav et bra helhetsinntrykk av gyn/obst som fagfelt. Det varierte veldig hvor mye vi fikk gjøre selv, avhengig av hvilken lege man gikk sammen med. Med noen fikk man gjøre alle GUer selv, mens med andre satt man mest og så på. Som i Norge var ble det ofte en del venting mellom operasjoner osv, men da kan man alltids lese selv i pausene.
Eksamen var en "osce"-eksamen, men for oss som har hatt osce i Bergen vil jeg virkelig ikke kalle dette osce, men heller en muntlig eksamen der man går sammen to og to studenter på 4 ulike poster der man får teoretiske spørsmål fra ulike leger. Det var altså ingen praktisk del, og det var veldig deilig å gå sammen med en annen student. Hele eksamenen var veldig overkommelig, og i grunn en positiv opplevelse.

Ped: Etter to forelesningsuker på zoom (pga renoveringsarbeid ved forelesningssalene) hadde vi "dugga" før praksis. Praksisen i pediatri var veldig bra, og vi fikk veldig tett oppfølging av kursamanuensene (lis-leger som er fulltidsansatt et semester for å ha ansvar for studentene). Vi var innom både barneakutten, ulike sengeposter og poliklinikker i løpet av de 6 ukene. I tillegg hadde vi i snitt 1-2 seminar per uke, og disse var veldig lærerike. Da forberedte vi oppgaver/caser i ulike tema som vi gikk gjennom i små grupper sammen med en lege innenfor fagfeltet. Det som ble gjennomgått på seminarene var veldig eksamensrelevant, og alle seminarene er obligatorisk og må tas igjen om man er borte.
Eksamen i ped var en skriftlig eksamen (på papir!) med kortsvarsoppgaver. Eksamen var delt i to med en del om pediatri og en egen del for BUP, og i begge deler måtte man ha ca 70% for å bestå. Med en grei leseinnsats og etter å ha vært i praksis og på seminarene var dette en helt grei eksamen som gikk fint for alle oss utvekslingsstudenter.

Genetikk: Vi hadde noen få genetikkforelesninger i introduksjonsukene, og disse var ganske basic for oss som allerede har hatt litt genetik emd ujevne mellomrom i Norge. Eksamen bestod av en innlevering av en case, og en muntlig utspørring i grupper på 3-4 studenter. Ved å gå gjennom det som står i målbeskrivelsen var dette veldig chill og krevde minimalt med innsats for å bestå.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra. Vi gikk termin 11 i Gøteborg, og dette tilsvarer med9 i Norge. Termin 11 er siste semester i Sverige, så de svenske studentene skulle ut i AT-tjeneste (lis1) eller jobb etter dette semesteret. Vi hadde 12 uker praksis mens de i Norge har 6, og dette gjorde at vi fikk se veldig mye forskjellig i løpet av praksisperiodene. Selv om vi har hatt BUP i med7 i Bergen hadde vi det på nytt i Gøteborg for å få emnene godkjent, men dette var null stress da vi bare hadde noen få forelesninger i BUP og eksamensspørsmålene var veldig enkle. Klinisk genetikk er også en del av emnene i Gøteborg, så man får dekket alt som inngår i med9 i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Læringsutbyttet i Gøteborg var veldig bra. Vi hadde mindre forelesninger og teoretisk undervisning enn i Norge, men seminarene var veldig nyttige og gjorde det enklere å lære teorien. Jeg likte godt at undervisningen var mer klinisk rettet enn i Norge, og at man fikk tettere oppfølging i praksisperiodene. Jeg likte også at vi hadde en eksamen i hvert emne heller enn en stor semestereksamen. Vi hadde tjenestekort på samme måte som i Norge, og det aller meste av praksisene var obligatorisk, og alle seminar var obligatorisk. Med andre ord er det veldig mye oppmøte i praksisperiodene, og mange av ukene hadde man 8-16 hver dag på sykehuset. Det merkes godt av v

Språket er null problem. All undervisning er på svensk, men vi leverte alle innleveringer og eksamen på norsk og dette var aldri noe problem. Vi forstår svensk betydelig bedre enn svenskene forstår oss, så for å gjøre livet enklere for meg selv (og de rundt meg) måtte jeg ofte svorske en del, men dette ble fort en vane (eller uvane)…

Universitetsområdet og byen

De fleste semestrene til medisinstudentene foregår på Medicinareberget som ligger rett ved Sahlgrenska Sjukhuset. Akkurat termin 11 (gyn/obs/ped) har nesten all undervisning på Østra sjukhuset, som ligger ca 30 min med trikk fra Sahlgrenska. Barnesykehuset ligger også på Østra og deler av det er helt nytt og veldig fint.

Byen er veldig fin, og passe stor til at man rekker å bli godt kjent samtidig som det alltid er nye områder å utforske. Haga har mange koselige kafeer, og Långgatene ved Järntorget har veldig bra utvalg av barer og restauranter, i tillegg til at Avenyen har flere store uteplasser. Trädgårdsforeningen er en fin park midt i sentrum, og Slottskogen er en svær park like ved Sahlgrenska, som til og med har en gratis dyrehage. Änggårdsbergen naturreservat er veldig fint til turer/løping, i tillegg til områdene ved Delsjön. Det er verdt å ta trikk til endestoppet Saltholmen og ta båt til noen av øyene, da Gøteborg har en veldig vakker skjærgård som er verdt et besøk selv for oss nordmenn.

Bustad

Lurt å skaffe studentbolig tidlig. Jeg fikk bolig via SGS og Ugot (eget opplegg for utvekslingsstudenter tror jeg). Jeg hadde ikke satt meg inn i systemet, så jeg endte tilfeldigvis opp med en brakke på 18 kvm på Medicinareberget rett ved Sahlgrenska Sjukhuset. Brakken i seg selv var ganske stusselig, men på 18 kvm hadde jeg eget kjøkken, soverom og bad. Jeg hadde ingen stekeovn, og alt av kjøkkenytstyr, dyne/pute og til og med Wifi-ruter måtte jeg skaffe selv. Dette er lurt å være obs på å sjekke opp i før man reiser, slik at man beregner tid til å komme seg på plass før eventuell studiestart. Jeg betalte rett i underkant av 4000 SEK i mnd, og hadde det heilt greit i brakken. Selv om standarden var veldig enkel var beliggenheten bra siden det var relativt sentralt og hadde gode trikkeforbindelser. Veldig mange utvekslingsstudenter bor på Olofshöjd som er en svær studentlandsby like ved Liseberg. Her er standarden helt ok (gammelt og slitt), man deler som oftest kjøkken med flere, og beliggenheten er ganske bra til at man betaler i underkant av 4000 SEK der også.

Sosialt miljø

Gøteborg er en by med veldig mange studenter, og veldig mange andre utvekslingsstudenter. Generelt var folk lett å bli kjent med, og vi ble kjent med både lokale svensker og andre Erasmusstudenter fra andre studieprogram. På vårt kull på medisin var vi 5 norske utvekslingsstudenter (2 fra Bergen og 3 fra Oslo), i tillegg til to finske og en tysk. Vi ble en veldig fin gjeng som fant på mye sammen, og hadde det helt supert.

Vi gikk sammen med avgangskullet, siden med9 i Bergen tilsvarer termin 11 i Gøteborg. Vi merket derfor at mange av svenskene stresset med jobbintervjuer osv til videre jobb eller AT (lis1). Likevel var alle veldig imøtekommende og hyggelige, og syntes det var gøy å ha utvekslingsstudenter på kullet. Vi var med på eksamenssitning (en slags gallamiddag) og eksamensfest etter siste eksamen, og det var veldig gøy å få være med på den siste feiringen til de svenske studentene.

Det finnes en studentforening for internasjonale studenter ved Sahlgrenska som heter "Intet". Intet hadde diverse arrangement ila semesteret, (noen bra og noen mindre bra), men dette kan være en grei plass å møte andre internasjonale studenter fra samme fakultet, i tillegg til lokale studenter ved fakultetet. ANSA har også en egen gruppe i Gøteborg der man kan være med på diverse events gjennom semesteret.

Høst 2021 - Bachelor i Human Ernæring

Høst 2021 - Bachelor i Human Ernæring

01.09.2021 - 16.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg kom med buss til Göteborgs centralstasjon og tok taxi til Olofshöjd der jeg hadde ordnet bosted. Tidligere har jeg hørt at de har arrangert busser bort til Olofshöjd men pga pandemien var det ikke et slikt tilbud til meg. På Olofshöjd hadde jeg booket tid til å hente nøklene mine, dette gikk veldig fint. Og så var det bare å sette i gang med å flytte inn.

Undervisningsformer

I Sverige deler de opp semesteret i to, dvs vi hadde to fag frem til november og to fag frem til midten av januar. I starten var det kun en introduksjonsforelesning til det ene faget(Geriatrikk). Resten foregikk på nettet, igjen pga covid-19. I september slapp Sverige alle restriksjonene og kunne etter dette ha fysiske forelesninger igjen. Vi begynte ikke med forelesninger på skolen før 8.november, dette var når de to nye fagene begynte. Det var veldig kult å få være på campus, selv om det ble ganske sent i semesteret.

Det har vært mange obligatoriske undervisninger hvor man har måttet jobbe sammen i gruppearbeid og i diskusjoner. Så det har i stor grad vært veldig preget av studentenes muntlige aktivitet. Når det gjelder evaluering av fagene så har det vært mye gruppeoppgaver og egne oppgaver som skal leveres inn. Ofte en stor skriftlig oppgave som skal leveres inn i hvert fag, samt en muntlig fremføring av oppgaven. I alle fagene har det vært godkjent/ikke godkjent.

Vurdering av emnetilbodet

Alle fagene vi hadde var veldig fine. Statistikkfaget var spesielt lærerikt og bra, med en fantastisk foreleser.
Fagene vi hadde: de to første (Statistikk og Geriatrikk), de to neste (Kostundersøkningsmetodikk og Födoamnesöverkjänslighet)
Disse fagene er også ganske like som de som tilbys i Bergen. Eneste er vel at vi ikke får politikk, men heller statistikk. Statistikk høres kjedelig ut å ha en gang til etter å ha hatt det tidligere på studiet, men det har faktisk vært ett av de beste fagene jeg har hatt, og jeg føler at det kommer til å gi meg mye hjelp med videre studier.

Fagleg utbyte og språk

Veldig fornøyd med det jeg lærte i alle fagene. Det at det var så mye praktisk arbeid gjorde at jeg fikk et bedre utbyte av fagene og ble tvunget til å arbeide med fagene. Jeg dro til Göteborg med ei til fra klassen i Bergen. Vi hadde veldig snille forelesere som lot oss skrive på norsk i alle våres oppgaver, bare vi gjorde om på visse ord som vi visste var annerledes på svensk. Det var veldig fint. Når det gjelder språket knyttet til venner og andre vi møtte har jeg pratet norsk og kanskje gjort om visse ord som jeg vet er helt forskjellig på norsk og svensk. Så språket har ikke vært noe problem.

Universitetsområdet og byen

Göteborg er virkelig en så fin by som jeg anbefaler å dra til! Fine bygninger, restauranter, kafeer, utesteder og fin natur. Det er en by som både kjennes liten og stor ut, på samme tid. Folkene er så hyggelige og om du vil kan du gå gjennom hele sentrum. Liseberg er et sted man må besøke. Det finnes flere fine utsiktspunkt som for eksempel Skansen Kronan. Haga er et koselig strøk å gå igjennom og sette seg ned på en fin kafe, der finnes også den største kanelbollen du finner (Hagabollen). Linnègatan er også utrolig fint å gå igjennom med mange fine brunchsteder.

Universitet er på sykehuset akkurat som i Bergen. Veldig stort området som er vanskelig å finne frem til i begynnelsen. Det finnes apper som gjør det litt lettere å finne frem på campus (Campus maps). Ellers er det mange andre fine universitetsbygninger rundt om i byen som er fine å sitte på om du skal lese selv. Humanisten som ligger rett i nærheten av Olofshöjd er en veldig fin bygning.

Bustad

Jeg hadde sett på tidligere studentrapporter hvor de fleste hadde bodd på Olofshöjd gjennom SGS Studentbostäder. Derfor valgte jeg å gjøre det samme. Det var helt greit! Området er veldig sentralt, lett å gå ned til sentrum og generelt overalt. Rundt 20-40 min gange hjemmefra vil ta deg til sentrum. Kun 15 min med buss unna sykehuset hvor vi hadde undervisning. Bussene går også hele tiden og det er enkelt å komme seg rundt om kring.

Når det gjelder rommet hadde jeg eget rom, en hall og et bad. Det var delt kjøkken med 3 andre, hvorav kun én annen brukte kjøkkenet. Kjøkkenet er ikke det man kan skryte mest av, men det fantes ovn, mikro og diverse utstyr. Det er ulikt hvor mye utstyr som finnes på de forskjellige kjøkkenene (noe som avhenger av hvor mye som er lagt igjen av tidligere studenter, evt hva de andre på kjøkkenet har). I bunnen er det egentlig ikke noe som følger med, men jeg var heldig med at det fantes noen kjeler og stekepanner. Anbefaler å enten ta en liten tur på IKEA eller ICA maxi supermarket(som er veldig nærme Olofshöjd) for å handle resten du trenger.
Rommet inneholder en seng, pult, to små bord, to lamper, en hylle og en stol. Dette var helt greit og man overlever med det. Det finnes ikke dyne, så dette må man kjøpe eller evt ta med hjemmefra.

Sosialt miljø

Når jeg ankom var det veldig varmt og virkelig tiden for å utforske byen. Jeg dro som nevnt med ei til fra klassen og vi dro på alt mulig i starten, både for å bli kjent med byen og folkene. Vi kom rundt 20.august og skolen startet ikke før 30. august. I starten ble vi med på mye av utvekslingarrangementer (ERASMUS og annet), anbefales å dra på for å få et lite nettverk i starten. Når skolen begynte ble vi fort kjent med noen fra klassen. Selv om vi kun hadde en dag på skolen i september! Vi fikk kontakt gjennom facebook og ble varmt invitert til sammenkomster. Det er også muligheter for å bli med på studentidretter og det finnes mange steder å bli kjent med flere mennesker. Intet saks er salgrenska akademiens internationale utvalg, og de arrangerer flere morsomme ting gjennom semesteret.
Vi ble også utdelt en fadder fra sahlgrenska, ettersom vi var internasjonale studenter. Å ha en fadder var veldig fint for å bli kjent med enda flere mennesker i Göteborg.

2021

Høst 2021 - Bachelor i Human Ernæring

Høst 2021 - Bachelor i Human Ernæring

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det var en del papirarbeid som måtte bli gjort før avreise mtp stipend, godkjenning av fag, husleiekontrakt etc, men dette gikk ganske så bra da vi fikk god informasjon av skolen i forkant om hva som måtte gjøres. Vi som dro til Sverige måtte ikke ta noen språktest i og med at alle fagene vi hadde var på svensk.
Jeg og min far kjørte til Gøteborg fra Stavanger, dette var veldig greit mtp bagasje og frakt av ting. Nøkkelen til leiligheten fikk vi hente på kundesenteret på Olofshöjd hvor vi bodde, men kun i ukedagene på visse tidspunkt. Dette var litt rart mtp at de fleste flyttet bort på en helgedag. Heldigvis kunne en venninne hente dem for meg slik at jeg kom meg inn i leiligheten på fredagen jeg ankom byen – men fortsatt, litt rart og stressende opplegg som krever litt planlegging i forkant.

Undervisningsformer

Semesteret er litt annerledes lagt opp i Sverige. Da vi i Norge har 3 fag gjennom hele halvåret med eksamen mot slutten av semesteret, var terminen delt opp i to her i Sverige. Dvs at vi hadde to fag med tilhørende vurdering fra starten av september frem til starten av november, og så to nye fag som varte til midten av januar. Denne ordningen likte jeg svært godt da vi fikk fordypet oss mer i fagene vi hadde over en kortere periode. Vi hadde ingen skriftlig eksamen i noen av fagene og fikk heller ingen karakterer, men vi hadde en del innleveringer, presentasjoner og muntlig aktivitet i timene som måtte gjøres for å få fagene godkjent. Jeg følte derimot at jeg fikk et veldig stort læringsutbytte under utvekslingen. Fagene krevde at vi konsekvent måtte jobbe med dem for å holde tritt, og lærerne var veldig flinke.
I den første perioden av terminen hadde vi Klinisk Nutrition – vetenskaplig metod (statistikkfag) og Geriatrisk Nutrition/geriatrikk (mat for eldre). Begge disse fagene var på zoom, med unntak av første og siste time som var på plass på skolen. Statistikkfaget var det mest lærerrike. Her hadde vi en del forelesninger og et stort regresjonsprosjekt som var litt krevende, men veldig spennende. Faget ble avsluttet med at alle presenterte det ferdige arbeidet sitt for hverandre på plass på skolen. I geriatrikk hadde vi også forelesninger og oppgaver som å lage ulike podcasts, diskusjonsseminarier og et større prosjekt hvor vi skulle lage en handlingsplan. Her var det også tilhørende presentasjon som avslutning på faget.
I den andre perioden startet vi å ha mer undervisning på skolen (medisinske fakultet på Sahlgrenska). Fagene vi hadde da var Kostundersökningsmetodik og Födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna (allergier). I kostundersökningsmetodik lærte vi om ulike metoder for innsamling av kostdata, vi lærte å granske forskningsartikler og vi skrev en labrapport hvor vi testet ut og validerte ulike kostundersøkingsmetoder. Her hadde vi annen hver uke med intensive, lange dager på fakultetet og så annen hver uke «fri». Allergifaget var utelukkende på Zoom som bestod av en zoom-forelesning én gang hver andre uke. Her lærte vi blant annet om ulike typer allergier og behandling av dem. I dette faget fikk vi også en «case» hvor vi skulle lage en behandlingsplan for en pasient med allergier, og så skulle vi skrive en oppgave om dette.

Vurdering av emnetilbodet

Alle fagene vi hadde var veldig spennende og jeg var veldig fornøyd med både undervisning og innhold. Jeg føler jeg har fått lært masse under utvekslingen og trivdes svært godt med skoleopplegget. De fagene jeg følte jeg fikk mest utbytte av var Klinisk Nutrition og Kostundersøkingsmetodikk. Denne kunnskapen tror jeg vil være til stor hjelp når jeg nå skal skrive bacheloroppgave til våren!

Fagleg utbyte og språk

Det gikk veldig greit å ha alle fag, bøker og forelesninger på svensk. Vi var også så heldige å få kunne skrive alle innleveringer på norsk, noe som gjorde det veldig mye lettere.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en nydelig by som både jeg og min klassekamerat som også var på utveksling falt pladask for! Det er enormt med bra spisesteder og restauranter, kaféer og barer. Mine favoritter er Toso, Tacos&Tequila, Kafémagasinet, Daawat (beste indiske i byen), TUGG burgers, Yaki-Da (gratis pizza og halv pris i baren på onsdager), Park Lane, Zamenhof, Spanska Kök (restaurant&shuffleboard), Skanshof rooftop bar, BENNE pasta, Levantine, BOV, Pinchos, Le Comptoir (ost&vin), café Husaren (verdens største kanelbolle), brunchoteket, Gelaterian iskrem, Da Matteo café, le GBG (brunch), Poh-Keh (verdens beste pokébowl og Lindholmen Street Food Market, for bare å nevne noen! Som dere forstår er det et stort utvalg av spisesteder i byen, med utrolig masse god mat!
Når det gjelder shopping vil jeg anbefale Kungsgatan og sidegatene, kjøpesenteret Nordstan og gaten som ligger foran/leder inn til hovedinngangen til Nordstan. I magasingatan finner du den populære og koselige kaféen Da Matteo, food trucken Jinx og et utvalg av vintage butikker. Kan også anbefale vintagebutikken Broadway&Sons som ligger i Korsgatan.
Byen har også mange fine parker, kan anbefale å besøke Palm House i Trädgårdsforeningen i sentrum, se på pingvinene og andre dyr i Slottsskogen ved Linnéplatsen eller gå langs kanalen gjennom Kungsparken i sentrum. Selv om det ikke finnes så mye fjell rundt byen finnes det noen fine turer/utkikkspunkter som også er verdt å besøke; Skansenkronan ved Annedal, Utsiktsplatsen bak Gothia Towers et lite stykke fra Korsvägen, naturreservatet Safjäll ved Mölndal, og Delsjön et lite stykke utenfor byen. Kan også anbefale å ta Paddan, som er en lang, flat båt, som kjører gjennom kanalene i sentrum, hvor man også får lært litt om byens historie. Andre ideer er å besøke Stadsmuseet (gratis inngang for studenter), besøke den botaniske hagen, Liseberg, gamlebyen Haga og skjærgården (Saltholmen), som ligger et lite stykke unna byen. Utrolig fint! Fra Saltholmen kan man også ta ferje til flere ulike, fine øyer hvor man kan bade, gå tur eller gå på restaurant/kafé. Det er så mye å utforske i byen, vi følte nesten ikke vi fikk tid nok til å se alt Gøteborg hadde å by på på det halvåret vi var her! Definitivt en av mine favorittbyer, og skal absolutt tilbake igjen!

Bustad

Jeg bodde i en leilighet på 18,5 kvm på Olofshöjd via SGS Studentbostäder hvor jeg hadde eget soverom og bad, og delte kjøkken med 3 andre personer. Prisen lå på 3900,- i mnd inkludert strøm. Boligen var helt grei og inkluderte seng og nattbord, skrivebord og stol, et lite bord og en godstol, en hylle og et skap. Standarden var helt ok. Kjøkkenet var litt ekkelt da de andre som bodde der ikke var så flinke til å vaske etter seg eller gå ut med søppelet, og det var derfor ikke så gøy å lage mat der. Men igjen, dette kommer jo selvsagt an på hvem man ender opp med å dele kjøkken med. Ansatte i SGS (de som leier ut leilighetene) kom og vasket kjøkkenet en gang hver andre uke – utenom det må man bli enige om vasking av kjøkken mellom leieboerne selv. Jeg hadde noen problemer med tett dusj men klarte å fikse dette selv. Hvis man hadde noen problemer med leiligheten kunne man alltids kontakte Kundesenteret (som ligger på området) for hjelp. På området har man også blant annet tannlege, et lite treningssenter (ikke særlig bra standard, men helt greit om man ønsker å trene for en billig penge), badstu som kunne leies ut og café Olof hvor man kunne møte andre på Olofshöjd for å spille spill/snakke og få gratis kjeks og kaffe/te! De fleste andre som bodde på Olofshöjd var utvekslingsstudeter.
Jeg valgte selv å trene på et treningssenter kalt STC Almedal som lå ca 10 min gange fra leiligheten. Dette var en del dyrere enn det på Olofshöjd, men med mye bedre standard, renslighet og treningstilbud mtp apparater og gruppetrening. Når det gjelder vask av klær etc var det «tvättstuger»/vaskerom man måtte booke tid til for å kunne bruke. Her fantes det vaskemaskiner og tørketromler. Denne ordningen er ganske vanlig i Gøteborg også ved andre leilighetskomplekser, og fungerte bra.
Beliggenheten av Olofshöjd var svært bra. Det var omtrent 15 min buss til det medisinske fakultetet på Sahlgrenska hvor vi gikk på skole, 20-40 min gange til sentrum (20 min til storgaten Avenyen, og omtrent 40 til lengre nede i sentrum hvor de fleste butikker etc er). Omtrent 5 min gange til busstoppet, samt matbutikkene Willys (det var to stk ganske nære leiligheten, den ene litt større og med bedre utvalg). Vil anbefale å handle på Willys da det er av de billigste matbutikkene i byen og med bra utvalg. Ellers kan jeg tipse om ICA maxi som lå to trikkholdeplasser fra Almedal, som er et gigantisk supermarked med et stort utvalg av alt fra mat til klær og interiør – litt typ Coop Obs. I første halvdel av semesteret hadde vi kun Zoom-forelesninger og da gikk vi ofte til det nyoppussede og fine Humanistiske Fakultet for å lese der. Det var ca 10 min gange fra Olofshöjd. Her satt vi ofte ellers også hvis vi ikke hadde forelesninger på Sahlgrenska og bare skulle lese/jobbe.
Jeg valgte å bo på Olofshöjd siden jeg hadde lest fra tidligere studentrapporter at de fleste andre studenter hadde bodd der. Men, i og med at jeg synes leiligheten og kjøkkenet ikke var av så bra standard, tror jeg kanskje at jeg ville prøvd å finne et annet sted å bo om jeg skulle dratt igjen!

Sosialt miljø

Jeg og min norske medstudent ble tatt utrolig godt imot av de i klassen vår. Før vi i det hele tatt hadde startet på skolen, tok flere av de fremtidige klassekameratene våre kontakt og inviterte oss på sosiale sammenkomster. Dette satte vi stor pris på, noe som også gjorde studiestarten mye kjekkere. Jeg fikk raskt inntrykket av at svenskene er veldig åpne og hyggelige mennesker, som var interesserte i å bli kjent med oss som utvekslingsstudenter fra Norge, og som er glade i å være sosiale ved å lage mat sammen, gå ut og spise, sitte seg et sted for å studere sammen, gå ut og ta en kaffe, ut på byen, gå en tur eller hva enn det måtte være! Jeg kan selvsagt kun snakke ut ifra opplevelsen jeg hadde dette halvåret. I tillegg fikk vi gjennom universitetet i Gøteborg hver vår fadder for å hjelpe oss med å bli kjent med byen, fikse busskort, fikse studentkort, finne frem på skolen og alle andre praktiske ting vi måtte lure på. Jeg var veldig heldig med min fadder som ble en av mine nærmeste venner jeg fikk under oppholdet! Første dagen vi møttes tok hun meg med på en liten guidet tur i byen, så dro vi og spise pasta på en italiensk restaurant. Jeg setter utrolig stor pris på all hjelp og ikke minst vennskapet jeg fikk med henne.
Sahlegrenska Akademin (medisinske fakultet) ved Gøteborgs Universitet har en forening som heter Intet, som er en gruppe for alle internasjonale studenter ved fakultetet, inkludert deres faddere. Her var det arrangementer annen hver måned under hele utvekslingen hvor vi blant annet dro på fika sammen, feiret kanelbullens dag med gratis kanelbuller, vi dro på Halloween i Liseberg, bowling, bar-til-bar, vi lagde sushi fra bunn, i desember hadde vi julebord sammen med en skikkelig god svensk julbuffet, dessert og juleaktiviteter, og masse mer gøy! Og alt dette var helt gratis! Utrolig bra opplegg som også har bidratt stort til den gode opplevelsen jeg har hatt under utvekslingen.
I tillegg til dette var det flere arrangementer i regi av Erasmus, som er organisasjonen vi fikk stipend fra. Her var det arrangement flere ganger i uken for alle internasjonale Erasmus-studenter i Gøteborg, dette inkluderte blant annet grilling i parken, tur til øyen Brännö, som ligger rett utenfor Gøteborg, hvor vi gikk på tur og dro på kafé, «treasure hunt» i byen, bowling etc. Dette var en kjempefin mulighet for å møte andre internasjonale studenter i byen, og her fikk jeg flere nye, gode venner fra blant annet Italia, Spania, Frankrike, Østerrike og mer!

Alt i alt er jeg utrolig glad for at jeg dro på utveksling! Jeg har fått nye venner og minner for livet, og ikke minst en skikkelig god livserfaring å ta med meg videre. Man lærer masse av å flytte og bo i et helt nytt land på så mange måter – selv om det ikke var så veldig langt vekke fra Norge! 

2020

Vår 2020 - Medisinstudiet (MED9)

Vår 2020 - Medisinstudiet (MED9)

20.01.2020 - 07.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Søk etter bosted tidlig!!! (hvertfall hvis du vil bo i kollektiv fremfor studentbolig)
Søker man via Erasmus-avtalen kan man få Erasmus-stipend, søker man via Nordplus-avtalen er man garantert studentbolig. Vi søkte Erasmus og fikk begge deler, vet også om andre som har søkt Nordplus og fått begge godene.
Dra ned litt tidligere og bli kjent med byen
Ta med eget stetoskop, innesko og navneskilt til praksisen
De svenske pensumbøkene er dyre, men kan lånes gratis fra bibliotekene (obs vær tidlig ute da de ofte blir helt utlånt). Ta eventuelt med de norske pensumbøkene eller se om noen selger på bokbyttegruppe på Facebook.

Undervisningsformer

Undervisningen er variert og oppdelt i to bolker: gynekologi/obstetrikk og pediatri/barnepsykiatri. Man begynner med en introuke sammen med hele klassen med introforelesninger i gynekologi/obstetrikk, pediatri/barnepsykiatri og klinisk genetikk. Deretter deles klassen i to hvor ene halvdel begynner med gyn/obs og andre halvdel med ped/BUP. Vi begynte med gyn/obs. Begge bolkene starter med to-tre uker forelesninger etterfulgt av en "dugga", en slags underveistest/quiz på 20 spørsmål om pensum, som man må bestå før man går ut i praksis. Dugga ble en god motivasjon for å komme tidlig i gang med lesingen og til gjengjeld følte man seg godt forberedt til praksis.

Praksis
Etter forelesningsukene følger praksisukene hvor alle får en individuell praksisplan. På sykehuset er det stort sett alltid en til en-undervisning hvor man følger en lege eller blir veiledet av en lege. Legene var generelt flinke til å ta deg med på alt mulig og man fikk ofte tilbud om å gjennomføre egne konsultasjoner og diktere notat i etterkant, dersom man følte seg komfortabel med det. I gyn/obs foregår praksisen på både Östra sjukhus og Sahlgrenska sjukhus, mens pediatri/BUP foregår på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS). I pediatri kan man også bli utplassert til distriktsykehus hvis man ikke søker om å bli plassert på DSBUS. Studentene har eget oppholdsrom/lunsjrom i kjelleren til begge sykehusene, såkalt "kandidatrummet", hvor man kan treffe andre kullinger i lunsjen. Praksisen var generelt variert og bra!

Gyn/obs-praksis: vi hadde 6 uker med plasseringer innom gynekologisk avdeling, fødeavdelingen, reproduksjonsmottak, gynekologisk akuttmottak, abortmottak, operasjon, mödravårdscentralen (helsestasjon for gravide og nyforløste) m.m. Man deltok både på dagvakter, kveldsvakter og nattevakter. Östra sjukhuset er Europas største fødselssykehus, og i gyn/obs hadde vi tre nattevakter på fødeavdelingen samt en hel dag på keisersnitt, så man får sett og vært med på mye! Første gang vi skulle lære gynekologisk undersøkelse fikk vi gjøre dette på en ekte pasient, en såkalt “proffpasient” som er personer som frivillig stiller opp for at vi som medisinstudenter skal trene på bl.a. gynekologisk undersøkelse. Etter demonstrasjon fra en erfaren gynekolog og god veiledning fikk vi anledning til å bli trygg på å utføre en selvstendig gynekologisk undersøkelse.

Ped/BUP-praksis: pediatripraksisen var også god, men noe kapitulert på grunn av korona som gjorde at vi ikke fikk sett like mange pasienter som normalt. Vi fikk målrettet undervisning, casetrening sammen med kursamenuenserne (LIS-leger som har ansvar for oppfølging av studentene i praksis), "sit-in" hvor en av legene gjør vurdering av din konsultasjon og undersøkelse med pasient, og gode tilbakemeldinger på diagnostikk og kommunikasjon. Man har også en dag på BUP-avdeling eller -mottak.

Seminarer: I praksisperiodene var det oftest ett eller flere seminarer ila. en uke. Generelt flere seminarer ila. pediatridelen enn gyn/obs-delen. Man må forberede rundt fem caser og gjøre oppgaver, presentere og diskutere disse. Selv om det til tider krevde en del forberedelsestid, gjorde seminarene at man lærte pensum grundig og fikk med seg viktige poeng innenfor flere tema. Det var også lav terskel for å stille spørsmål ettersom man kun var 6-8 studenter i hver gruppe.

Eksamen
Eksamen i gyn/obs var en såkalt "OSCE", som er en muntlig eksamen med fire stasjoner hvor man får kliniske spørsmål av en lege ved hver stasjon. Det er altså ikke en praktisk eksamen. Man går sammen med en annen fra klassen og eksaminatorene er veldig hyggelige! Dette er nok den koseligste eksamenen vi noen gang har hatt.

Eksamen i pediatri/barnepsykiatri er til vanlig en fire timers skriftlig eksamen med kortsvarsspørsmål om de fleste tema innenfor barnemedisinen. Det forventes at man kan en del. På grunn av den rådende koronapandemien ble vår eksamen omgjort til en digital eksamen på Zoom i to deler. Eksamen besto av en FVO-del med spørsmål innenfor barnmedisin og barnkirurgi og en kortsvarsdel med spørsmål innenfor BUP, totalt fire timer. Ped/BUP-eksamen opplevdes som noe tøffere sammenlignet med Gyn/Obs-eksamen, da man her kunne merke større forskjell på at studentene i Gøteborg går deres siste semester. Med god undervisning og en ordentlig leseinnsats gikk det bra! Vi følte generelt at spørsmålene på eksamen var ganske klinisk rettet og representative for hva man bør kunne i klinikken.

Klinisk genetikk: vi hadde en dag med forelesninger i starten av semesteret samt et seminar. Deretter leverte alle fem i gruppen inn hver sin kliniske case (tatt fra virkeligheten eller oppdiktet) og eksaminasjonen foregikk muntlig, i gruppeformat. Det var veldig overkommelig!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Gøteborg var svært bra. Man har mer praksis og generelt bedre praksis, med god veiledning og oppfølging hele veien. Legene er dyktige og engasjerte i studentundervisningen. Ettersom de svenske studentene går sitt siste semester får man også med litt ekstra på kjøpet - blant annet barne-HLR og "simulering" hvor man øver på en akuttsituasjon i team med medisin- og sykepleierstudenter og får tilbakemelding. Man har i tillegg en etikkdag som for oss ble erstattet med en skriftlig etikkoppgave (pga. covid-19).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært stort. Det har vært spennende å lære mer om helsevesenet i et annet land. Selv om Norge og Sverige er naboland og relativt like, er det fremdeles en del forskjeller å merke seg. Språket var en liten overgang i starten og det ble en del google translate i forelesningene... Etter litt tid kom vi fort inn i det og tenkte egentlig ikke over språket i det hele tatt. Man kommer langt med litt svorsking! Det var ikke noe problem å skrive innleveringer eller eksamen på norsk/svorsk.

Universitetsområdet og byen

Det medisinske fakultet ligger på Medicinareberget ved Sahlgrenska sykehus relativt sentralt i Gøteborg. Barnesykehuset og kvinneklinikken, hvor man er mesteparten av tiden, ligger ca. 20 minutter unna sentrum med trikken (“spårvagnen”). Sykehuslokalene er fine og det er lett å finne frem. Studentene har en egen garderobe. Ta med navneskilt, stetoskop, sko og hengelås.

Gøteborg er en koselig storby med godt kollektivtilbud, variert restauranttilbud og mye spennende å utforske av museer og parker. Det er også en nydelig skjærgård som man ikke må gå glipp av. Prisene er en god del lavere enn i Norge, og det merkes på økonomien!

Her kommer noen anbefalinger:
- Besøke Haga
- Spise jättekanelbullen på Café Hebbe Lelle (del den gjerne med en venn!)
- Utelivet på andra långgatan (Café Magasinet var vår favoritt)
- Shuffleboard og karaokekveld på Henriksberg
- Liseberg (åpen så lenge det ikke er en pandemi på gang...)
- Besøke skjærgårdene/øyene utenfor Gøteborg, f.eks. Styrsö
- Svettekörka - Frihamnen kommunale badstu (gratis!)
- Bading og badstu på Finnsjögården
- Kallbadhuset i Varberg - nakenbadstu med den fineste utsikten!
- Frisbeegolf i Slottsskogen
- Hvis du liker å jogge - test ut løypene i Skatås motionscentrum og Änggårdsbergen

Bustad

Man kan søke enten SGS Studentbostäder eller finne egen bolig via blocket.se. Det kan være vanskelig å finne eget bosted i Göteborg, men hvis du får muligheten til å bo i kollektiv bør du gripe sjansen!

Vi bodde på SGS Studentbostäder på Olofshöjd og var fornøyd med det. Som utvekslingsstudent blir man prioritert i søknadsprosessen, man søker via universitetet. Sentral beliggenhet med nærhet til det meste (trikk, buss, treningssenter, klatrehall, matbutikk, apotek). Rommet var helt ok, eget bad, delt kjøkken med enten tre eller syv andre. Studentboligene fungerer helt greit for en periode. Ulempen er at det er vanskelig å invitere folk på besøk siden man ikke har en stue og ellers deler kjøkken med flere andre. Samtidig blir man kjent med internasjonale studenter, særlig de man deler kjøkken med. Det var også flere fra klassen som bodde der. Les mer her: https://www.sgsstudentbostader.se/sv-se/v%C3%A5ra-bost%C3%A4der/v%C3%A5ra-omr%C3%A5den/centrum/olofsh%C3%B6jd. Hver søndag er det flere som henger på Café Olof og har spillkveld - en gyllen mulighet til å treffe andre utvekslingsstudenter og svensker som bor på området. Vi var her et par ganger før det stengte pga. corona, veldig hyggelig!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært veldig positivt! Vi følte oss godt tatt imot av klassen allerede første dag. Vi var totalt fire utvekslingsstudenter i klassen - oss to fra Norge, en fra Finland og en fra Danmark. Det er sikkert litt flere på høstsemesteret. Vi opplevde svenskene generelt som svært imøtekommende og inkluderende, ble flere ganger invitert med på sosiale event, særlig i starten. Tar man litt initiativ til å henge får man sjelden et nei! Fakultetet (Sahlgrenska Academy) har også en organisasjon for internasjonale studenter som heter “Intet”. De arrangerer sosiale arrangementer for de internasjonale studentene ved fakultetet som vi deltok på. Vi ble via den kjent med andre utvekslingsstudenter på ulike kull. Stort sett gjelder det bare å være positiv, imøtekommende og ta litt initiativ, så får man fort nye venner!

Denne våren har vært utrolig bra på så mange måter, tross corona og det hele! Utveksling i Göteborg kan virkelig anbefales på det sterkeste.

Høst 2019 - Medisinstudiet

Høst 2019 - Medisinstudiet

15.08.2019 - 15.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

- Velg Nordplus-avtale, da er universitetet pliktet til å sikre deg bolig.
- Søk studentbolig på Olofshöjd!

Undervisningsformer

Undervisningen er svært variert, og er delt opp i to bolker: gynekologi/obstetrikk og pediatri/barnepsykiatri. Begge bolkene starter med to uker forelesninger, etterfulgt av en "dugga" som man må bestå. Forelesningene er gode - mange på et svært høyt nivå! Göteborgs universitet rangeres ganske høyt på forskning, og dette merkes på kvaliteten. Dugga er en prøve på ca 20 spørsmål om pensum. Det var svært nyttig for meg, og gjorde at jeg kom godt igang med lesingen før sykehuspraksisen. Om man har forberedt seg er det ingen sak å bestå dugga.

Praksis: Deretter følger praksisukene, hvor man har en individuell praksisplan. På sykehuset er det stort sett alltid en til en-undervisning hvor man følger en lege eller blir veiledet av en lege. Jeg fikk ofte tilbud om å gjennomføre egne konsultasjoner og diktere, dersom jeg var komfortabel med det. Det er helt greit å si nei også. Man treffer de svenske i lunsjen (det er et eget lunsjrom), så no worries! Praksisen var utrolig variert og bra. Östra sjukhuset er Europas største fødselssykehus, og i gyn/obs hadde vi tre nattevakter på fødeavdelingen, og fikk med en hel dag på keisersnitt. Vi fikk undervisning i gynekologisk undersøkelse på en "profesjonell" pasient. Praksisen sikret at man fikk gjentatt og blitt trygg på denne viktige kliniske undersøkelsen. Pediatripraksisen var også svært god, med målrettet undervisning, "sit-in" (vurdering av konsultasjon) og gode strukturerte tilbakemeldinger på diagnostikk og kommunikasjon.

Seminarer: Det er som oftest et eller flere seminarer i løpet av en uke. Man må forberede rundt fem caser og gjøre oppgaver, presentere og diskutere disse. Seminarene gjorde at man lærte pensum mye bedre når man fikk diskutert det i grupper og fikk understreket hva som var de viktige poengene.

Eksamen: Eksamen i gyn/obs var en såkalt "OSCE", som er en muntlig eksamen med fire stasjoner hvor man får kliniske spørsmål. Det er altså ikke en praktisk eksamen. Veldig hyggelige eksaminatorer og fika/kaffe etterpå. Koseligste eksamenenen jeg har hatt! Eksamen i pediatri/barnepsykiatri var en fire timers skriftlig eksamen med spørsmål om de fleste tema innenfor barnemedisinen. Denne opplevdes som noe tøffere, da dette tilsvarer en eksamen for en student på 12. semester i Bergen. Det forventes at man kan en del. Men med god undervisning og en ordentlig leseinnsats selv gikk det også bra, og man lærer utrolig mye!

Klinisk genetikk: Det var en dag med forelesninger i starten av semesteret. Deretter leverte alle fem i gruppen inn hvert sitt kliniske case, og eksamen var muntlig, i gruppeformat. Veldig overkommelig!

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt er jeg svært fornøyd med emnetilbudet her i Göteborg! Man har mer praksis og bedre praksis, med god veiledning og oppfølging hele veien. Legene er dyktige og engasjerte i studentundervisning! Siden de svenske studentene er på sitt siste semester, får man med både barne-HLR og en såkalt simulering på kjøpet: man øver på en akuttsituasjon i team og får tilbakemelding. I tillegg har vi hatt en etikkdag som var veldig spennende!

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg har fått svært godt faglig utbytte av dette utvekslingsoppholdet. Språket var en liten overgang i starten, men man finner fort ut hvilke ord man må bytte ut for å bli forstått. Jeg opplevde at de fleste svensker var positive til nordmenn og forstod meg når jeg svorsket det litt til.

Universitetsområdet og byen

Det medisinske fakultet ligger på Medicinareberget ved Sahlgrenska sykehus ganske midt i Göteborg. Barnesykehuset og Kvinneklinikken, hvor man er mesteparten av tiden, ligger ca 20 minutter unna sentrum. Det er en helt overkommelig tur på spårvagn. Sykehuslokalene er fine og det er lett å finne frem. Studentene har en egen garderobe. Ta med navneskilt, stetoskop, sko og hengelås.

Göteborg er en koselig storby med god kollektivtransport, variert restauranttilbud og mye spennende å utforske innenfor museum og parker. Prisene er en god del lavere enn i Norge, og det merkes på økonomien. Jeg liker særlig godt Haga-området og Andra Långgatan for uteliv, og anbefaler også å dra på Jul på Liseberg, om du skal hit på høsten. Det var bare magisk! Og et siste tips til de varme månedene: Ta båten ut på skjærgården/øyene utenfor Göteborg og nyt!

Bustad

Jeg bodde på SGS Studentbostäder på Olofshöjd. Det ligger rett ved Liseberg, ganske sentralt i Göteborg. Rommet var helt fint, og man deler kjøkken med tre andre. Jeg anbefaler å bo her, da det er her de fleste internasjonale studenter bor. Jeg fikk mange venner på Olofshöjd fra ulike land. Det er i nærheten av trikk, buss, treningssenter og klatrehall, matbutikk, take away og apotek.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er jeg veldig fornøyd med! Sahlgrenska Academy (det medisinske fakultet ved Göteborgs universitet) har en organisasjon for internasjonale studenter som heter "Intet". Intet arrangerer sosiale arrangement for alle de internasjonale studentene på medisinsk fakultet, og her har jeg funnet flere venner via arrangementer som bowling, baking, kortspill, bar-til-bar og klatring. De svenske i klassen er hyggelige og imøtekommende, men som jeg ser flere også har skrevet i tidligere rapporter, er de preget av at det er siste semester. De fleste er ganske travle med familie og turnussøking, men man blir absolutt godt tatt i mot. Jeg skaffet meg også et miljø ved å være aktiv i ulike Facebook-grupper for utvekslingsstudenter.

Alt i alt et supert semester med fantastisk undervisning i en herlig by! Anbefales :)

2019

Høst 2019 - BAMD-NUHUM

Høst 2019 - BAMD-NUHUM

15.08.2019 - 15.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Alt var tilrettelagt når jeg ankom, det var arrangert buss fra flyplassen til hybelen og jeg fikk nøklene på veien dit. Jeg ble godt tatt imot på universitetet og følte meg veldig godt ivaretatt under hele oppholdet.

Undervisningsformer

Det var endel obligatoriske undervisninger, og det var også mange forelesninger. Det var forventet at man møtte opp på forelesningene selv om de ikke var obligatoriske. De obligatoriske undervisningene var kurs i SPSS (statistikkprogram) samt en del gruppearbeid i form av gruppediskusjoner og presentasjoner. Det var lagt opp til en stor del muntlig aktivitet i alle fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Alle fagene var veldig lærerike og jeg var fornøyd med både undervisning og innhold.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var veldig fornøyd med nivået i alle fagene og følte at jeg lærte veldig mye, både faglig og om meg selv. Jeg skrev også alle innleveringene på svensk, og jeg lærte derfor endel svensk, men dette var valgfritt og jeg kunne ha skrevet på engelsk dersom jeg ville det. Til medstudenter måtte jeg snakke norsk med svenske ord eller engelsk.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en veldig fin by med mange kafeer og restauranter, Liseberg, bra shopping og uteliv. Det var også mange muligheter til å være med på ulike arrangementer i byen. Universitetsbygningen var fin.

Bustad

Jeg bodde på Olofshöjd via SGS Studentbostäder. Boligen var ca 40 minutter gange og 15 minutter buss unna universitetet samt 30 min gange og 10 min buss fra sentrum. Fem minutters gange til busstoppen og bussene gikk hele tiden.
Boligen var enkel og grei med fin utsikt. Hadde eget bad og soverom og felles kjøkken.

Sosialt miljø

Det var lett å bli kjent med svenskene i klassen da klassen var liten og folk var veldig hyggelige og sosiale. De fleste internasjonale studentene bodde på Olofhöjd og det var en kafé der som var åpen hver onsdag og søndag. Det var også mange arrangementer for de internasjonale studentene slik at det var lett å bli kjent.

2018

Høst 2018 - Bachelor i human ernæring

Høst 2018 - Bachelor i human ernæring

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde litt oppstartsproblemer de første dagene i Gøteborg. Jeg hadde fått tildelt studenthybel på Olofshöjd, sendt mail om når jeg skulle ankomme (en lørdag) for å hente nøklene, og fått bekreftelse på at dette var greit. Men det hadde skjedd en glipp, og nøklene var ikke tatt med til pick-up, men var enda på kontoret ved Olofshöjd som ikke åpnet før mandag morgen. Dette medførte mye venting, styr, litt diskusjoner og stress den første dagen, ettersom jeg ankom med en bil full av bagasje og ikke hadde noe sted å bo eller sette fra meg tingene før familien skulle kjøre hjemover igjen. Etter mye fram og tilbake var jeg så heldig å få dekket kostnader til et hotellrom, og ble også hentet på hotellet og kjørt til kontoret og hybelen min mandag morgen. Så alt i alt, veldig fornøyd med hvordan de løste denne glippen! Mitt råd her er å forsikre seg om at de faktisk har nøklene tilgjengelig når du ankommer, så du slipper en like stressende start som jeg fikk.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var veldig annerledes enn det jeg var vandt med i Bergen, og jeg likte dette veldig godt. I de ulike kursene var oppgavene fra å lage podcasts, produsere matblogg, skriftlige innleveringer, diskusjoner og diverse oppgaver som siden skulle presenteres og større presentasjoner. Mye av dette var faktisk veldig interessante og morsomme oppgaver å jobbe med, og ofte føltes det ikke som at det var skolearbeid man drev med, noe som gjør det veldig gøy å lære.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg gikk fire kurs i løpet av høstsemesteret, to som ble avsluttet i november og deretter to som varte over jul. Kursene var geriatrisk nutrition (ernæring for eldre), vitenskapelig metode, kostundersøkningsmetodikk og mat ved fedme. Alle var interessante på hver sin måte, og læringsutbytte stort. Vitenskapelig metode opplevde jeg som litt repetisjon av det vi har hatt av statistikk i Bergen, og var det emnet jeg var minst fornøyd med. Kostundersøkningsmetodikk var veldig gøy og læringskurven bratt. Her hadde vi perioder med intensive uker skole hver dag, og noen perioder med fri til egenarbeid. Hele klassen fikk gjennomføre kostundersøkningsmetoder, der vi brukte resultatene til bearbeiding og beregninger, som vi til slutt skrev en rapport om. Selv om dette kanskje kunne virke vanskelig underveis, lærte jeg veldig mye av dette og det var faktisk ganske gøy.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler det faglige utbyttet har vært veldig bra. Ettersom undervisningsformene var veldig variert og ulikt fra hvordan det er lagt opp i Bergen, føler jeg at jeg har fått veldig mye ut av undervisningen, og fått prøvd ut mange ulike måter å lære på. Foreleserne var veldig flinke og kunnskapsrike, og jeg sitter igjen med veldig mye kunnskap og erfaringer jeg tror kommer godt med. Det er også interessant å forhøre seg litt om hvordan studiet er lagt opp i Sverige blant studentene der, i forhold til hvordan det er i Norge. Språket var ikke noen barriere for min del, det er heller slik at svenskene kan slite med å forstå norsk dersom man ikke snakker litt ekstra tydelig.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en kjempefin by, som jeg ble veldig fort glad i. Den ligger helt ved havet og er en god del større enn Bergen, noe jeg likte godt. Utelivet syns jeg også var veldig bra, og man finner alt fra roligere puber og barer med billig øl (Andra Långgatan), til partygaten Avenyn der de største utestedene ligger og det alltid er mye liv. Det er overflod av gode restauranter og hyggelige kafeer som man burde teste ut. Spesielt vil jeg anbefale Kafé Magasinet, som jeg var på utallige ganger, enten for en hyggelig lunsj, studere eller på kveldstid for et par glass vin i hyggelig atmosfære.

Man kommer seg enkelt rundt i byen med kollektivtransport, både med trikk og buss. (Appen der man kjøper billett heter Västtrafik to go.) Om man ønsker kommer det også godt med å kjøpe en sykkel, ettersom det er sykkelveier omtrent overalt i byen, og veldig godt lagt opp for dette.

All undervisning foregikk på fakultetet for medisin, som ligger rett ved Sahlgrenska sykehus. Det var enkelt å komme seg dit med buss fra Olofshöjd. I begynnelsen kunne området være litt forvirrende, og jeg ville satt av litt ekstra tid til å finne de ulike undervisningsrommene i starten, men man blir fort kjent. Det var mange steder å spise lunsj, og de aller fleste svensker har med seg varm lunsj som de varmer i mikro på skolen. Det var også kjøleskap der man kunne anvende. I kantinen serverte de alltid varm lunsj i tillegg til baguetter, wraps og salatbar, og utvalget var veldig bra.

Bustad

Jeg fikk bolig på Olofshöjd, et stort område med mange studentboliger. Jeg var veldig fornøyd med rommet, som var relativt stort, og hadde eget bad som virket ganske nytt. Bare man gjør en liten innsats kan man lage seg en veldig koselig studenthybel. Jeg delte kjøkken med 3 andre, noe som fungerte veldig bra. Hva som fins av utstyr på kjøkkenet varierer, ettersom mange tidligere boere ofte setter igjen det de har kjøpt inn, men ingenting er egentlig inkludert.

Leieprisen var svært lav, betalte rundt 3500kr pr. måned, noe som selvfølgelig var et stort pluss. Dette gjør at man kan unne seg litt ekstra når man først er på utveksling, og selv om man «bare» er i Sverige, kan få mange gøye opplevelser.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant utvekslingsstudenter er bra, og alle er veldig åpne for å bli kjent og å finne på ting om man tar initiativ. Jeg vil anbefale å delta på så mye som mulig sosiale aktiviteter i begynnelsen for å lage seg et lite nettverk og bli kjent med folk, ettersom alle kanskje er litt ekstra åpne for nye bekjentskap da. Det ble i løpet av semesteret arrangert noen fester på ulike utesteder i byen kun for utvekslingsstudenter, noe som var en veldig fin måte å finne på noe gøy med nye venner, samtidig som man blir litt kjent med utelivet.

På skolen opplevde jeg det litt vanskeligere å bli kjent med svensker, ettersom mange av de som gikk kursene allerede hadde studert sammen i 3 år. Men det fungerte helt fint å være med dem når vi hadde undervisning og for å spise lunsj, ettersom de ikke trenger å legge om språket for å inkludere deg.

Alt i alt har jeg trivdes svært godt dette semesteret, og alltid hatt noen å kontakte om jeg vil finne på noe. Jeg har også fått bekjentskap jeg tror vil vare lenger, og det kan komme veldig godt med å kjenne folk fra ulike deler av verden som man kan kontakte når man skal reise utenlands senere.

Høst 2018 - Bachelor i human ernæring

Høst 2018 - Bachelor i human ernæring

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er lett for nordmenn å få studentbolig i Sverige!
Du lærer å svorske som Skavlan ;-)
Det er greit å legge merke til at terminen i Sverige, og mange andre Europeiske land, er annerledes enn hjemme i Norge. Høstsemesteret som jeg reiste i startet i september og sluttet i januar. Det ble derfor noe overlapping med vårsemesteret i Norge, men det var ikke snakk om mer enn et par uker.

Undervisningsformer

I Gøteborg hadde jeg fire ulike fag (totalt 30 stp), hvor de to første gikk fra september - midten av november, før vi begynte rett på de to siste fagene og hadde eksamen i disse i januar. Denne ordningen var veldig grei, ettersom vi fikk tid til å konsentrere oss om to fag i gangen, og gjøre oss helt ferdig med disse før de nye. Vi tok fag på "magisternivå", altså fjerdeåret. For dietistene i Sverige er utdanningen 3-årig, og det er valgfritt å ta magister (4.året) og master (5. året). Fagene vi hadde var derfor mye preget av diskusjoner, gruppearbeid, forelesninger og innleveringer, og til og med skriving av blogg og innspilling av podcast! Årsakene til dette er som nevnt at de andre i klassen allerede var "ferdigutdannede" dietister, og dermed tok kursene som en form for videreutdanning. Det var derfor mye erfaringsbaserte diskusjoner, noe som jeg som er midt i studieløpet mitt til å bli KEF synes var veldig interessant, ettersom jeg da fikk lære av de som hadde jobbet i bransjen noen år allerede! Det var hovedsakelig to av fagene som var lagt opp på denne måten, og er man ikke veldig fan av gruppearbeid og diskusjoner er det likevel en god del egenarbeid og skriving av rapporter og innlevering i de andre fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt tok vi (jeg reiste med en til fra klassen i Bergen) 4 fag/kurs. Disse kursene var forhåndsbestemt fra en avtale mellom Gøteborg og Bergen for å tilsvare fagene vi ville tatt i Bergen best mulig. Vi fikk ikke noe politikkfag, noe de hadde i Bergen, men vi fikk i stedet et ekstra statistikk-kurs. Dette statistikk-kurset het "Klinisk nutrition - vetenskapelig metod", og mye av forelesningene her innebar mye av det vi allerede hadde lært i statistikken på førsteåret hjemme i Bergen. Dette gjorde faget mindre avskrekkende, ettersom vi faktisk merket at vi kunne en del fra før som ikke resten av klassen kunne. Gjennom dette faget jobbet vi i par med å skrive en oppgave hvor vi fikk anvendt statistikken mer i praksis, noe som gjorde at jeg i dag føler meg mye tryggere på statistikk!
Som erstatning for Livsstil og livsløp hadde vi "Geriatrisk nutriton" og "Mat vid fetma". Disse to fagene var de som var mest basert på diskusjon og tidligere erfaringer, hvor de egentlig legger til grunne at man kan en del om den generelle behandlingen av disse gruppene fra før. Fagene ble likevel ikke noe særlig vanskelige selv om jeg ikke kunne så mye fra før, men heller veldig interessante ettersom jeg lærte mye nytt fra de andre i klassen!
Det siste faget vi hadde erstattet metodefaget, og het "Kostundersøkningsmetodik". Faget hadde tre intense uker, fordelt over totalt fem uker, med forelesninger og praktiske øvelser, Dette faget lærte jeg myyyye av! Her gikk vi gjennom alt fra hvordan kostundersøkelser innen forskning gjennomføres, hvor uendelig mange feilkilder det er innen forskning på kosthold, hvordan vi kan unngå disse feilene og mye mer. I slutten av dette faget skrev vi en selvstendig rapport, hvor vi fikk bruk for alt vi hadde lært.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt følte jeg at jeg hadde ganske god utbytte av de fleste fagene. Jeg synes likevel det var litt synd at vi gikk glipp av vesentlige deler av Livsstil og livsløp, da spesielt det som har med svangerskap, amming og barn å gjøre.
Når det gjelder språk hadde vi alle kursene på svensk. Dette var litt uvant i starten, da spesielt å lese svensk, men gikk seg veldig fort til! Tok ikke lange tiden før jeg ikke registrerte at lærerne ikke snakket på norsk... Andre veien var det derimot litt verre, og svenskene hadde betydelige vanskeligheter med å forstå norsk, haha. Ble til slutt til at vi norske måtte legge om mye av språket vårt til norske ord, ettersom det er lettere enn å hele tiden måtte gjenta og se at de nikker uten å egentlig forstå. Likevel - lite språkproblemer generelt, og det er veldig praktisk å forstå svensk når man bor i Sverige. Kunne lese skilt, snakke norsk i butikkene og være tolk for utvekslingsstudenter som ikke forstår språket:-)
Det eneste minuset med å ha svenske fag var at det ikke var flere utvekslingsstudenter i klassen. Dette ble likevel ikke noe vi tenkte mye over, da de i klassen var veldig hyggelige og imøtekommende.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en fantastisk studentby med masse svenske og internasjonale studenter. Byen er veldig godt tilrettelagt for studenter, og du kan finne på nye ting hver dag om du vil. Det jeg likte så godt med byen er at det var så mye forskjellig å se og gjøre. Om det er å gå en tur i parken og se på pingviner og reinsdyr, spise frokost på buffet for en billig penge, sykle med bysykler rundt om i byen, ta båt ut til skjærgården, gå rundt og måpe over den fine arkitekturen i bygatene, benytte seg av shopppingtilbudet eller spise på et av Gøteborgs maaaange fantastiske spisesteder - det er alltid noe!
Som i Bergen ligger universitetsbygningene spredt utover byen, men likevel ikke så veldig langt fra hverandre. Det medisinske fakultetet ligger også som i Bergen, på sykehuset, Sahlgrenska Universitetssykehus. Dette ble derfor såklart et lite stykke unna de andre fakultetene nærmere sentrum. Man får naturligvis ikke helt den samme studentfølelsen som om man vandrer fra bygg til bygg i byen, men dette er jo vi vant til fra før på Haukeland :-) Sahlgrenska var likevel lett tilgjengelig både fra der vi bodde og fra sentrum - da det var et naturlig trafikknutepunkt for byens mange trikker. Disse trikkene må nevnes - for de var helt geniale, og hvor enn du var eller skulle så kunne du hoppe på en blå trikk. Studentpriser på buss og trikk selvfølgelig.

Bustad

Vær tidlig ute med å registrere deg på SGS studentbostader - slik at du får mulighet for å søke studentbolig når de åpner for det. For oss fra Norge var det ikke noe særlig problematisk å få studentbolig, ettersom de nordiske landene har avtaler med hverandre. Fikk faktisk mail hvor jeg bare kunne skrive hvor jeg kunne tenke meg å bo. Olofshöjd anbefales, det er av de største studentbolig-kompleksene i Gøteborg, med en god miks av svenske og internasjonale studenter. De hadde et eget lite gym, store vaskerom, felleskjøkken hvor jeg selv delte med 3 andre (hvorav kun 1 annen brukte det), og eget bad på rommet. Veldig greit, og til en veldig grei pris. Sentralt var det også, og trikkene i Gøteborg går hele tiden til og fra sentrum!

Sosialt miljø

For oss nordmenn er det som nevnt veldig beleilig å forstå det svenske språket, noe som åpner opp for å bli bedre kjent med svenskene i klassen, på trening/fritidsaktiviteter eller på kjøkkenet i studentboligene. Likevel er man som utvekslinsstudent en del av det "internasjonale", så de fleste sosiale arrangementene vi var på var enten for alle internasjonale studenter i Gøteborg, eller for de internasjonale ved vårt fakultet. Sistnevnte var veldig hyggelig, ettersom vi da fikk mulighet til å være med på mye gøy og dette med den samme gjengen hver gang! Blant annet var vi på bowling, trampolinepark, Liseberg både ved Halloween og jul, samt julebord. Veldig kjekt, og gøy å kunne ha noen ansikter å kjenne igjen i gangene på skolen!

Medisinstudiet - Høst 2017

Medisinstudiet - Høst 2017

21.08.2017 - 14.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Når man skal på utveksling til Göteborg kan det være lurt å komme tidlig i gang med planlegging, da det kan være litt styrete med boligsøking. Alltid lurt å søke både studentbolig tidlig nok, men også se på det private markedet. Kan også være lurt å dra ned litt tidligere og bli kjent med byen før skolestart. Ta med eget stetoskop, innesko og navneskilt.

Undervisningsformer

Jeg hadde Gynekologi og Obstetrikk først i 8 uker, deretter eksamen. Her var det først 2 uker med undervisning og så 6 uker med praksis. Praksisen var veldig bra og jeg synes at man fikk et godt innblikk i ulike sider ved faget. Man fikk et nytt "tema"/sted hver uke, eks: en uke på avdeling, en uke på fødsel osv. Det var stort fokus på seminar hvor man gikk gjennom ulike kasus som var relevant for eksamen. Pediatri hadde samme opplegg med 2 uker undervisning og deretter 6 uker praksis. Veldig god og grundig praksis. Forelesningene strekker ikke til i pediatri, så man bør lese på egenhånd og gjør godt arbeid til seminariene. Her er det 10-12 seminar, et i hvert undertema.

Eksamen i gynekologi er OSCE og veldig overkommelig. Fire stasjoner med ulike tema.
Eksamen i pediatri er skriftlig, 4 timer og også veldig overkommelig.

Vurdering av emnetilbodet

Tok avtalte fag, så ikke relevant.

Fagleg utbyte og språk

Veldig greit med undervisning på svensk, ikke noe problem å kommunisere på norsk/skrive eksamen på norsk. Litt dumt at man må ta eksamen i klinisk genetikk på nytt og gjenta barnepsykiatri, men det er ikke noe problem.

Veldig stort faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Holder til ved Östra Sjukehus, som ligger i bydelen Kålltorp, ca 10 minutter med ekspressbuss fra Centralstationen. Fint, men litt avsideliggende. Veldig koselig by med gode aktivitetstilbud. Lett å finne ting å gjøre, god og billig mat og hyggelige folk.

Bustad

Jeg bodde i SGS studentbolig, rett nedenfor skolen. Søkte online, var veldig greit og okei pris. Ellers er Blocket bra.

Sosialt miljø

Hyggelig klasse, lett å komme inn i miljøet. De er på sitt siste semester, så i blant er de litt opptatt med turnussøking og jobbintervju.

Høst 2017 - Medisinstudiet - Göteborg

Høst 2017 - Medisinstudiet - Göteborg

21.08.2017 - 14.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søk om studentbolig tidlig!
Kjøp deg sykkel!
Fiks Mecenat-appen og meld deg inn i Saks; det gir det studentrabatt.

Undervisningsformer

To bolker med forelesninger, respektive gyn og ped, samt en fellesuke for begge klassehalvdelene. I øvrig mange seminarer i smågrupper. Det er mye praksis - og i stor grad godt og organisert opplegg! Legene vet at de skal ha med seg student og de legger opp til at du skal sees og høres, og at du ikke går deg vill!

Vurdering av emnetilbodet

Godt! Du slipper radiologikurset, men må ta genetikk sammen med gyn. Mye praksis! Gynekologikurset var spesielt bra.

Fagleg utbyte og språk

Godt. Du må belage deg på å svorske og være ganske så fleksibel! Tjenestekort må fylles ut.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk by - passe stor og passe liten. Du er hovedsakelig på Østra Sjukhuset som ligger i utkanten av byen, men er på gyn også noe på selve Sahlgrenska i byen. Man ser ikke så mange andre studenter enn sin egen klasse siden man ikke er på selve campus/Medicinareberget.

Bustad

Søk tidlig på studentbolig. Ikke vær kresen! Det er boligmangel i Gøteborg - ta det du får!
Områdene i sentrum, Johanneberg, Örgryte etc er mest praktisk med tanke på reise til Östra.

Sosialt miljø

Fantastisk hyggelige medstudenter som nyter sitt siste halvår som studenter. Hvis du tar litt initiativ får du mye igjen! Det er fint med smågruppene, det gjør at man kommer tett på de andre og man blir bedre kjent. Det er noe gruppearbeid/undervisning som krever samarbeid.

2017

Vår 2017 - MA i geografi

Vår 2017 - MA i geografi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Få unna formalitetene så fort som mulig. Det er mange dokumenter som skal underskrives/få underskrift på og deretter bli sendt diverse steder. Ikke utsett dette.

Undervisningsformer

På Universitetet i Gøteborg var det etter min erfaring mye fokus på arbeid i grupper. De har også strukturert studiet annerledes, der du har kun ett kurs om gangen over ca en måneds tid dersom det er 7.5poengs fag, 2 måneder om det er 15 poeng. Dette gjør at du slipper å ha alle eksamener over en kort periode og du jobber mer jevnt gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var relativt lite, det var kun 2 fagkombinasjoner med 4 forskjellige fag jeg kunne velge mellom. Dette vil nok være annerledes på bachelor. Allikevel var fagene gode og interessante.

Fagleg utbyte og språk

Det ene faget jeg hadde var kvalitativ og kvantitativ metode. Dette har jeg hatt mye av fra før av, men dersom du ikke har hatt det vil du lære mye gjennom at du gjennomfører ditt eget forskningsprosjekt. I tillegg gjorde jeg et feltstudie (ES2423) der jeg fikk mye praktisk erfaring gjennom empirisk forskning. Språkmessig gikk det stort sett i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jeg var plassert på handelshøyskolen som ligger i sentrum. Universitetsområdet var lett tilgjengelig med trikk. I området er det også mange parker og kafeer som en kan benytte seg av. Selv synes jeg at Gøteborg er en herlig by som heller ikke er altfor stor. Kollektiv transporten er veldig god, men den stopper litt tidlig om kvelden på hverdager.

Bustad

Jeg bodde på et sted som heter Helmutsrogatan, der det bor stort sett andre utvekslingsstudenter. Leilighetene her var å anbefale, særlig ettersom du har eget kjøkken og bad. Det ligger også rett ved trikkestoppet, slik at å komme seg inn til byen er relativt enkelt. En kan også gå, det tar omtrent 40min. Ellers ville jeg også anbefalt Olofshøjden som ligger 5min fra Helmutsrogatan. Det er et godt miljø mellom disse to studentområdene og jeg har blitt kjent med mange fra begge steder.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet her i Gøteborg er kjempebra. Sørg for at du deltar på så mye som mulig de første ukene da det er da du blir kjent med mange av de du kommer til å se mye av resten av semesteret. Allikevel må du ikke bekymre deg om du ikke har muligheten til dette. I min erfaring er utvekslingsstudenter åpne og lette å ta kontakt med. En blir også kjent med folk gjennom fagene en tar. Som sagt ville jeg absolutt anbefalt Helmuts eller Olofs, da det skjer mye sosialt innad og mellom disse studentområdene.

2016

Høst 2016 - Bachelor i tannpleie

Høst 2016 - Bachelor i tannpleie

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Utanom sjølve søknaden til vertsuniversitetet var det ganske lite å førebu eigentleg. Etter å ha sendt inn søknad til UiB innan 1. februar om at eg ynskja å reise på utveksling fekk eg "invitasjon" frå Universitetet i Göteborg om å søke der. Søknaden var ganske grei å fylle ut, og eg fekk tilbud om å søke om studentbustad i samme slengen gjennom nettsia deira. Ellers var det berre å glede seg! Ettersom eg skulle delta i undervisninga på svensk var det ikkje nødvendig med noko språktest, og heller ikkje noko vaksiner e.l. I tillegg fekk eg raskt tilbod om bustad gjennom universitetet ettersom dei har eit visst antall bustadar dei "reserverer" til utvekslingstudentar. Om ein ikkje får ein plass å bu på den måten kan det vere litt utfordrande. Det kan vere lurt å byrje å leite tidleg, og melde sin interesse i facebookgrupper for andre utvekslingstudentar, på blocket.se eller Boplats Göteborg.

Undervisningsformer

Ettersom eg hoppa inn saman med 3. års studentane som gjekk tannpleie i Göteborg hadde eg mykje av den same undervisninga som dei. Ein og ein halv dag i veka gjekk stort sett kun til forelesningar og seminar i gerodontologi. Utanom hadde vi ein heil dag med vaksenklinikk, og ein halv dag med barneklinikk og små seminar etterpå. Utanom dette hadde eg ca. ein dag i veka kor eg fekk hospitere på dei ulike spesialistklinikkane og to dagar kor eg var ute på ein offentlig klinikk, såkalla Folktandvården.

Vurdering av emnetilbodet

Ein bachelor i tannpleie har obligatoriske emner med lite valfridom. Dette gjeld også medan ein er på utveksling. Sjølv om vi reiser på såkalla "Clinical rotation" hoppar ein som sagt inn med vertsklassen sin og deltar i samme undervisning. Sjølv om eg ikkje fekk velje nokre fag sjølv var semesteret i Göteborg ganske likt det som eg ville gått i Bergen - med nokre unntak.

Fagleg utbyte og språk

Ved å reise på utveksling føles det som om eg har fått eit breiare perspektiv og ei vidare erfaring enn det eg ville fått om eg blei i Bergen. Tilbodet i Göteborg var veldig varierande og det var interessant å få sjå og delta i utdanninga ved eit anna universitet. Språket var ikkje noko spesiell utfordring, og dei aller fleste forstod meg om eg senka tempoet litt. Etterkvart som vekene gjekk henta eg opp fleire og fleire svenske ord og uttrykk, og kunne snakke nokså OK svensk om eg ønska det. Pasientjournalene blei også skriven på svensk etterkvart som det kjentes naturleg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er spredt utover byen akkurat som i Bergen, men alt innanfor helse, medisin og odontologi er samla på Medicinareberget som ligg ca. 5 minutt med sporvogn frå sentrum. Her finn ein studentadministrasjon, rådgivar, bibliotek, lesesal, fleire kantiner/kaféar og meir. Ellers er byen utrulig fin og litt større enn Bergen, og ein får ein meir "storby-følelse" av å vere i Göteborg. Det er lett å ta seg rundt ettersom det går mykje sporvogner (som er lette å bruke) og bussar. Göteborg har mykje å by på, både når det kjem til kultur, god mat, shopping og uteliv. Fleire uteplassar har konsertar regelmessig, ein har Liseberg, Ullevi og Scandinavium. På Avenyn har ein masse restaurangar, butikkar og uteplassar, Haga har koselege kafear og små butikkar, Andra Långgatan har barar med billeg øl, og dei små gatene rundtomkring i byen har masse koselege butikkar. Om ein vil ut frå byen finst det områder med gode turmoglegheitar samt ein lett kan ta seg til øyene utanfor Göteborg med västtraffikkortet sitt (buss, sporvogn og båt). Göteborg ligg også sentralt til om ein ønskjer kort avstand til andre byar som Malmö, København, Oslo og Stockholm.

Bustad

Som sagt fekk eg bustad gjennom universitetet som har eit visst antall SGS-bustadar til dei som kjem på utveksling. Desse ligg spredd utover byen, og eg fekk tildelt ein ettroms i Kviberg. Det ligg ca. 20 min frå sentrum og 25 min frå skulen med sporvogn. Sporvognene herfra gjekk ofte, ca. kvart 5. minutt. Sjølv om det var lett å komme seg til sentrum skulle eg ynskje eg hadde søkt på eit av studentområdene som var enda litt meir sentralt, i tillegg til at det var fleire utvekslingstudenter samla på éin plass der. Kviberg har berre 20 leiligheitar reservert, og ein er difor ikkje så mange der ute. På den positive sida var det ganske så nytt og fine leiligheitar bygd i 2005, samt nære fine turområder. Om ein ikkje får ein SGS bustad er det som nemnt lurt å leite litt rundt på nettet på førehand etter plassar eller romkameratar.

Sosialt miljø

Det første eg gjorde var å bli med i facebookgruppa for alle Erasmusstudentane i Göteborg. Her er folk aktive i byrjaden og om ein vil treffe andre i same situasjon er det berre å hoppe i det og sei ja til alt som dukker opp! Etterkvart treff ein fleire studentar, spesielt i velkomstveka på universitetet og gjennom ulike studentorganisasjonar. Sahlgrenska akademiet har ei gruppe for alle dei internasjonale studentane kalla Intet, og her får ein regelmessig epost om kommande arrangement og liknande.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å alltid søke bolig gjennom SGS(uteleie av studenboliger) uansett om du vurderer andre muligheter. Ta kontakt med din student buddy og planlegg ankomsten din i Gøteborg. Student buddyen din kan hjelpe til med alt av det praktiske i begynnelsen av utvekslingen. I tillegg vil de internasjonale koordinatorene hjelpe deg med det meste.

Hvis noen lurer på noe mer om utveksling i Gøteborg er det bare å kontakte meg.

Undervisningsformer

Det var lagt opp en full plan for hele utvekslingsoppholdet. En dag med barnepasienter og en dag med voksenpasienter. I tillegg er det hospitering 2 dager i uken hos forskjellige spesialistklinikker. Det var holdt av en dag til jobb med masteroppgaven og eksamenslesing.

Fagleg utbyte og språk

I form av produksjon får man garantert gjort mer om man blir i Bergen, men du får helt nye erfaringer og kunnskap gjennom utvekslingsperioden. Man opplever andre behandlingsformer og produkter, og man kan sammenligne med Bergen. Utifra mine erfaringer kan jeg gjøre mine egne oppfatninger om hvilke behandlinger og produkter som egner seg best til mine pasienter.

Hver uke var forskjellige ved at man var på nye spesialistklinikker, og dermed ble det aldri kjedelig. Jeg fikk vært med på mye som jeg aldri ville sett om jeg ikke dro på utveksling. Man får virkelig utforsket hva man virkelig interesserer seg for innenfor odontologi, da man får sett spesialistvirksomhet innenfor alle fagfelt. For min del ble jeg veldig inspirert og motivert for holde på med kirurgi i fremtiden.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg ligner veldig på Bergen, men bare større. Sentrum er fylt av cafe, barer, butikker og afterworks. Afterwork er veldig populært blant studenter. Disse stedene har rimeligere priser på øl og mat, og mange studenter kommer hit rett etter undervisning/klinikk.

Odontologen er veldig stor, minst dobbelt så stort som odontologen i Bergen. Den delt inn i en universitetsavdeling og den offentlige tannhelsetjenesten. Lett å gå seg vill, men fikk et fint kart av koordinatorene mine.

Bustad

Anbefaler virkelig Olofshojd(se under).

Sosialt miljø

Studentforeningen Munhålan var en viktig grunn til at jeg hadde så bra sosialt. Det ligner veldig på OF-styret i Bergen, og de arrangerer mye sosialt gjennom semesteret. Jeg følte meg alltid velkommen og de tok meg godt imot. Dette er virkelig en god gjeng som består av ulike termin, og jeg oppfordrer alle som velger å dra til Gøteborg å oppsøke Munhålan-styret. I tillegg valgte jeg å bo på Olofshojd, hvor det bor utallige utvekslingsstudenter som man kan bli kjent med. De er i samme situasjon som deg og er veldig imøtekommende og sosiale. Hver onsdag og søndag inviteres alle beboere til Olof cafe, hvor man kan sosialisere seg med utvekslingstudenter fra hele verden og spille brettspill.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først av alt: heldige deg! Foruten å lese nøye gjennom og følge punktene i brosjyren om utveksling du får fra UiB, er det ikke mye annet å gjøre enn å vente og glede seg. Det kan nok være lurt å se etter bosted, spesielt om du reiser høstsemesteret, da ventekøene på studentbolig er ekstra lange. Mitt inntrykk er likevel at de utvekslingsstudentene får studentbolig fordi vi søker i en egen kvote.

Undervisningsformer

Kursene hadde mye klinikk og gode, få forelesninger. ØNH-kuset var mer "moderne" og hadde endel PBL. Øye var mer tradisjonelt som i Bergen. Hud lignet øye, og nevro var nok det beste kurset jeg har hatt til nå. Nevro var lagt opp med annenhver uke klinikk og forelesninger. Tempoet er høyt i alle kursene, men oppfølgingen er god. I samtlige kurs hadde alle forelesere og kursamanuensen lært seg navnene våre på rams - veldig imponerende. Dette gjorde nok sitt til at alle deltok mye i forelesninger og klinikk.

Vurdering av emnetilbodet

I Gøteborg får du tatt alle fire kursene (ØNH, øye, hud, nevro) tilhørende semesteret, som er supert - du behøver altså ikke å ta opp fag på egenhånd/i forkant/med andre kull osv.

Fagleg utbyte og språk

Språket er nokså uproblematisk for en nordmann, i alle fall etter de første to ukene - da har du plukket opp hvilke ord som er annerledes. Når det kommer til språkproblemer, føler jeg at de fleste problemene med å forstå ligger på svenskenes side. Heldigvis går det greit om man snakker langsomt, tydelig og styrer klar av "typisk norske" ord ;-)

Det faglige utbytte var høyt. Opplegget i Gøteborg er ekstremt strukturert og dette gjør det enkelt å henge med. Til nå i studiet er dette semesteret helt klart det semesteret jeg har fått prøve meg mest i klinikken og lært mest.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er veldig lik Bergen, det er ikke noe utpreget "universitetsområde", men heller ett fakultet her, og ett fakultet der. For oss medisinere er universitetsområdet som i Bergen: på sykehuset. Sahlgrenska er større enn Haukeland, men det er veldig enkelt å finne fram. Området er organisert etter farge, tall og bokstaver, og hvor enn du snur deg finnes det er kart.

Gøteborg som by er helt fantastisk! Er du litt lei av regnet i Bergen og ønsker å komme tilbake til Bergen et halvt år senere med nye øyne for hvor vakker og nær naturen er her? Da skal du til Gøteborg! Større, mer liv, utvalg og impulser. Mye sosialt og gøy som skjer alltid, overalt.
Kollektivtrafikken er utbredt, men litt klønete utformet, så skal du reise kortere avstander er sykkel nesten garantert raskest! Test ut ulike "after work" på fredager, spis kanelbullar i Haga Nygatan, føl deg som Harry Potter når du sitter og leser på samfunnsvitenskaplige biblioteket i Vasagatan, kjenn på stemninga og ta en øl på 2.lång/Jerntorget sent i helgene.

Bustad

Som nevnt tidligere: det løser seg for de fleste. Søk tidlig! Og så er det alltids noen i klassen som behøver selv, eller kjenner noen som trenger enn ny i kollektivet. Boplats.se har også annonser. Skal du søke studentbolig, er nok Olofshøyd best mtp beliggenhet (dessuten pusses alle bad og kjøkken opp der nå!).

Sosialt miljø

I og med at du i løpet av året vil ha flere klasser du tilhører, rekker man å møte og bli kjent med veldig mange mennesker på et halvt år. Det er mye sosialt som skjer, så mulighetene er mange.

Høst 2015 - Medisinstudiet

Høst 2015 - Medisinstudiet

24.08.2015 - 17.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å være tidlig ute mtp bolig! Det var veldig vanskelig å finne seriøse utleiere på det private markedet i tillegg til at det er stor etterspørsel etter studentboliger i Gøteborg. Bruk alle tilgjengelige ressurser og søk så tidlig som mulig. Jeg fant til slutt et fint rom via "boplats" for 4000 i mnd, men det virket som om jeg var heldig. I tillegg stod jeg i kø på "studenthousing GU", og fikk også tilbud der til slutt. Jeg reiste med Erasmus og sånn jeg ser det er for- og ulempene med Erasmus mer penger, men ikke garantert leilighet via studenthousing. På andre siden har du Nordplus som garanterer leilighet, men mindre penger.
Dersom du reiser på mor-barn-terminen så kommer du i all hovedsak til å være på Østra sjukhuset, og dette er jo greit å vite ift hvor du ønsker å bosette deg.
Høstsemesteret strekker seg ut i januar og man går derfor glipp av to uker her i Bergen. Litt kjipt, men absolutt ingen krise.

Undervisningsformer

Jeg hadde gyn, obs og pediatri. Etter en innledende forelesningsuke deles kullet i to, der ene begynner med gyn-obs, andre med pediatri. Jeg begynte med gyn-obs. Da var det to uker med forelesninger (der alt pensum gjennomgås), for så å ha en "dugga" som er som en lekseprøve som må bestås for å kunne gå videre i kurset. Den var meget overkommelig om man hadde lest, men dersom en skulle stryke tror jeg man får gode muligheter til å ta en ny. Etter duggan var det seminarer i smågrupper med jevne mellomrom, samt kliniske utplasseringer. Eksamen (eller tentan) var i slutten av oktober. Det var muntlig og en gikk på fire stasjoner to og to der en fikk noen kliniske spørsmål. Uten tvil den koseligste eksamen jeg har hatt. Pediatrikurset er lagt opp mye på samme måten, men generelt mer omfattende enn gyn-obs. Flere seminarer, større pensum og en skriftlig eksamen som var vanskeligere ift gyn-obs. I tillegg er det kullet en går med på sitt siste semester, så de har hatt eksamen i kirurgi og indremedisin, og sånn sett var det en del repetisjon for dem, men masse relativt nytt for meg. Særlig forvirrende med alle medikamentnavn som ikke heter det samme i Sverige. Men alt i alt gikk det veldig greit, og en har mye igjen for å forberede seg godt til seminarene. En lærer mye og slipper å lese så mye rett før eksamen.
I tillegg er det viktig å nevne at det er en radiologi-uke som en slipper være med på i midten av oktober, mao en uke fri! Og pediatrikurset inkluderer klinisk genetikk, men også dette fikk jeg fritak for i og med at en har hatt medisinsk genetikk i Bergen.
Oppsummert syns jeg undervisningsformene var veldig bra lagt opp og man ble tvunget til å lese jevnt, så en ble ikke like knust i eksamensperiodene, noe jeg ofte har følt meg her i Bergen. Syns også det var ok å ha gyn-obs først i og med det var litt roligere og dermed fikk en muligheten til å fikse alle praktiske greier i starten, bli kjent med byen osv.

Vurdering av emnetilbodet

Høyt faglig nivå, mye praksis der en fikk se og gjøre masse. Nå har jeg ikke noe sammenligningsgrunnlag ift denne terminen, men mitt inntrykk var at en ble tatt veldig godt hånd om: En visste alltid hvor en skulle være (veldig detaljerte timeplaner) og det var som regel alltid en lege delegert til hver student som en skulle følge. I tillegg er det amanuenser som styrer kurset og som hjelper deg om det trengs. Man er veldig sjelden usikker på hvor en skal være eller hva en skal gjøre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg likte veldig godt hvordan kursene var lagt opp og derfor tror jeg det faglige utbyttet ble høyt. Mye praksis og det at en får gjøre mange prosedyrer og undersøkelser (særlig i gyn-obs) gjør også at jeg føler jeg sitter igjen med mye etter dette semesteret.
Svensk er lett å forstå (selv om de har en del rare ord som en må google i ny og ne), men de forstår ikke norsk, disse svenskene. Kanskje lettere dersom man har østlandsdialekt, men for min del ble det svorsking. Det høres absolutt ikke bra ut, men man blir forstått!

Universitetsområdet og byen

Som sagt er mesteparten av undervisningen og praksis på Østra sjukhuset og det er bra kollektivtilbud med både buss og spårvagn (trikk). Jeg kjøpte meg en ny sykkel og solgte den før jeg reiste. Veldig bra sykkelby. Byen ellers er vel på størrelse med Oslo omtrent og er en koselig storby. Ingen uunnværlige severdigheter, men Liseberg funker fremdeles. Ellers var det mye bra i Linné/Haga-området med masse bra barer og spisesteder rundt "långgatane". Og i sentrum er det mye shopping. Kan også anbefale og komme seg litt ut til kysten for å se litt mer landlige omgivelser, f.eks med sykkel.

Bustad

Bodde som sagt i en leilighet like ved Sahlgrenska (der jeg trodde vi skulle være) som jeg fikk gjennom et skype-intervju.
Selv om jeg ikke bodde med andre studenter fungerte det veldig bra, og det var litt ok å slippe kollektiv.

Totalt: Et fantastisk bra semester for min del som absolutt kan anbefales alle som er litt smålei Bergen, Haukeland og hverdagsrutinene. Det føltes litt som en ferie hele tiden og da ble det heller ikke så tungt å lese fag.

Sosialt miljø

Det var tre andre utvekslingsstudenter fra Norge, resten svensker. Det ble mye norsk i starten, men etterhvert kom man mer innpå den relativt sammenknytta svenske gjengen, særlig når en jobbet i smågrupper. Så siste halvdel av semesteret var det stort sett svensker på kullet jeg hang med, også på fritiden. Generelt inntrykk var at det var litt mindre party-faktor enn i Norge, men VELDIG hyggelige folk og jeg kommer definitivt til å holde kontakt med de jeg ble mest kjent med. Om man jobbet litt utenfor komfortsonen i starten, så ble det veldig bra til slutt. I tillegg er det en organisasjon som heter INTET som arrangerer en del "happenings" for utvekslingsstudenter. Minnet litt om alkoholfrie fadderuke-arrangement. Jeg var med på et par, og det var koselig, men ikke noe jeg aldri kommer til å glømme.

Høst 2015 - Medisinstudiet

Høst 2015 - Medisinstudiet

31.08.2015 - 17.01.2016

Undervisningsformer

Undervisningsformene har variert noe fra de ulike fagene. Øyefaget var dominert av forelesninger og relativt lite praksis, mens det i Øre-nese-hals ikke var noen forelesninger, men kun praksis og seminarer. Hud og Nevrologi er noen av de best organiserte fagene jeg har hatt på studiet! Her kan jeg blant annet nevne at alle forelesninger for kurset ble delt ut første dag, det var rikelig med praktiske moment i undervisningen og gode personlige tilbakemeldinger til hver enkelt under flere anledninger.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent i Gøteborg får man tatt alle fagene som man tar hjemme i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Nivået på undervisningen har holdt et gjennomgående høyt nivå, med engasjerte og dyktige lærere. Jeg synes det er bra at man legger mye vekt på hva man skal kunne som allmennlege, og at man er tydelig på hva som er spesialistkunnskap og ikke. I Øre-nese-hals vil jeg spesielt trekke frem den gode praktiske undervisningen. Her fikk man betydelig med trening under veiledning på undersøkningsteknikk før man tok i mot egne pasienter. Under våre konsultasjoner var lærerne hele tiden tilgjengelige om det var noe vi lurte på, og man gikk igjennom og diskuterte pasienten etter endt konsultasjon. På slutten av dagen samlet vi oss og diskuterte samtlige pasienter i plenum. Bra!

Språket i seg selv bød på noe problemer i starten, mer enn man skulle tro som nordmann. Som vestlending er nok dialekten noe vanskeligere å forstå for svenskene, men det tok ikke lang tid før dette ikke lenger var noe problem. Før man visste ordet av det snakker man flytende svorsk!

Det beste tipset jeg kan gi for eksamenslesingen er å benytte seg av kandidaterna.se! Dette er et nettsted for Gøteborgs legestudenter, hvor tidligere studenter legger ved eksamener, notater mm.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en flott by, og har et rikt kulturliv å tilby. Jeg vil blant annet anbefale konsert på Pustervik, fika i den koselige bydelen Haga, utelivet i andre långgatan og ikke minst den svenske skjærgården! Ta trikken ut mot Saltholmen og ta en piknik og et herlig bad på en av de flotte øyene! Ellers blir man aldri for gammel for Liseberg, som definitivt er verdt et besøk om man ikke har vært der fra før.

Bustad

Jeg fikk til slutt tildelt studentbolig via SGS, den svenske versjonen av SiB, i Rosendahl. Området her var et stykke borte fra selve byen, og det tok 30 minutter til skolen og byen. Jeg hadde ikke et eget rom, og måtte dele soverom med en annen utvekslingsstudent. Det er en stor mangel på leiligheter i Gøteborg, og jeg anbefaler å være i god tid med å skaffe seg et sted å bo. Om man får studentbolig, vil jeg anbefale Medicinareberget eller Olofshøjd. Begge disse ligger sentralt, og nær Sahlgrenska sykehus hvor man har mesteparten av undervisningen.

Sosialt miljø

Svenskene er blide, utadvendte folk som er lette å bli kjent med. Ellers skjer det noe hele tiden i regi av andre Erasmusstudenter, og her er det bare å hive seg på. Noe av det som trekker mest ned ved utvekslingsoppholdet sosialt sett er dog at man skifter klasse for hvert av fagene man har. Dette er riktignok vanskelig å unngå, da fagene vi skal ha i 7. Semester i Bergen er spredt over ulike semestere i Gøteborg.

2015

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

19.01.2015 - 07.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Fagene jeg tok i Gøteborg var nevrologi, dermatologi og venerologi, oftalmologi, øre-nese-halssykdommer og geriatri (alle fagene man har 7.semester i Bergen!!). Alle fagene, bortsett fra geriatri, hadde vært forhåndsgodkjent tidligere. Jeg fikk også geriatri forhåndsgodkjent. For å kunne følge alle kursene som blir undervist i Bergen på 7.semester måtte jeg ha undervisning med tre ulike klasser. Det var litt utfordrende å alltid være ny og stifte nye bekjentskap, men i alle klassene var det hyggelige medstudenter som tok godt imot meg. Generelt var det lange undervisningsdager (ca.08-16) med mye obligatorisk. Undervisningen var veldig god, vi lærte mye av å være på skolen, så vi trengte ikke å lese så mye på egenhånd for å bestå eksamen. Alle eksamener bedømmes godkjent/ikke-godkjent.

Det tar lang tid før man får vite sikkert om man har fått plass i Gøteborg eller ikke. Jeg fikk ikke vite det før midten av desember, selv om oppstart var allerede i januar. Når man søkte om utveksling, søkte man samtidig om leilighet. Det var veldig bra, for da vet man at man har et sted å bo dersom man får plass.

Undervisningsformer

Første uka i Gøteborg gikk jeg et kurs i geriatri. Det var veldig intensivt, - både forelesninger, seminarer, praksis og eksamen (MEQ) på 5 dager. For meg var dette kurset det vanskeligste, fordi jeg ikke hadde blitt vant til språket, ikke visste så mye om organiseringen av svensk helsevesen og fordi jeg ikke hadde hatt farmakologi. Det gikk likevel.

ØNH og ØYE ble undervist parallelt over 6 uker. Klassen ble delt i to, slik at man hadde det ene faget i 3 uker, og deretter byttet man. Undervisningen var variert med forelesninger, kurs, seminarer, trening på undersøkelsesteknikk og mye praksis. I begge fagene hadde vi et eget studentmottak, der vi selv fikk ta imot og undersøke pasienter som kom til poliklinikken. Deretter diskuterte vi diagnose og behandling med ansvarlig lege. Det var veldig spennende og lærerikt å få prøve seg i legerollen. Eksamen var skriftlig i begge fag, og vi hadde god tid til eksamensinnlesing. Øye-faget baserte mye av eksamen på bilder, men dette fikk vi god trening i før eksamen.

DERMATOLOGI og venerologi var neste kurs, og gikk over 4 uker. Det var lange forelesningsdager i begynnelsen, etterfulgt av seminarer, praksis og fridager til innlesing. Også her var det god undervisning med engasjerte undervisere. I praksisperiodene fikk vi være med legene på ulike mottakinger (tumor, bensår, seksuelt overførbare sykdommer osv.), i tillegg til at vi hadde studentmottaking med egne pasienter. Under hudkurset fikk vi prøve oss på vevsbiopsi, lokalbedøvelse, frysing og bortskjæring av for eksempel hudtumores. Denne eksamenen var også kun skriftlig, med hovedvekt på bilder der vi skulle stille diagnose og foreslå utredning og behandling.

NEVROLOGI var det siste kurset, og undervisningen gikk over 7 uker. Dette var helt klart det mest krevende kurset på grunn av stort pensum. Vi hadde lange dager med mye undervisning. Klassen ble delt i to halvdeler der den ene halvdelen hadde teoriundervisning (hovedsakelig forelesninger), mens den andre klassen hadde praksis. Slik vekslet vi annenhver uke. Praksisperiodene var veldig varierte. Vi hadde en uke på avdeling (to dager nevromuskulær/inflammatorisk og to dager slag), en uke med nevrokirurgi og etikkoppgave, og en uke med studentmottaking med egne pasienter fra poliklinikken. Vi hadde få innlesningsdager før eksamen, men det gikk egentlig veldig greit, fordi vi lærte så mye av å være tilstede i undervisningen. Det var nødvendig å lese mer på egenhånd i nevrologi enn de andre fagene. Gamle eksamensoppgaver anbefales! Eksamen var både praktisk (anamnese og undersøkelse av pasient) og skriftlig (kortsvarsoppgaver, hovedsakelig case-basert).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte emner vi hadde i Bergen for å ha minst mulig å ta igjen etter utvekslingsperioden. Jeg er veldig fornøyd med undervisningen i de emnene jeg valgte.

Fagleg utbyte og språk

Det var mye, men veldig god undervisning dette halvåret. Underviserne er flinke til å fokusere på det sentrale i hvert fag, også på eksamen, så man sitter igjen med en god forståelse av faget. Det er lite fokus på detaljer på spesialistnivå. Jeg har hatt mye praksis, og fått møte mange pasienter. Mange av dem har jeg undersøkt alene, i stedet for i grupper slik det ofte er i Bergen. Legene jeg møtte i praksis tok seg god tid til å forklare og veilede meg som student, og jeg følte ikke at jeg «var i veien». Som utvekslingsstudent var det en del å sette seg inn i, men med god hjelp fra medstudenter og undervisere/leger var det ikke noe problem. Noe som også må nevnes er at de fleste kurs begynner og avslutter med gratis fika (kaffe og kanelbolle).

Språklig var det ikke noe problem. I begynnelsen var det litt uvant, men etter forklaringer fra medstudenter og google translate lærte jeg meg hvilke ord som var forskjellige på svensk og norsk, så etter hvert gikk det automatisk. Det gikk fint å gjøre seg forstått på forelesninger, og i samtale med pasienter. Jeg hadde med meg pensumbøkene fra Norge, men leste mest på forelesningsnotater på svensk.

Universitetsområdet og byen

Sykehuset, Sahlgrenska, ligger ganske sentralt i Gøteborg, og det er lett å komme seg dit med sykkel, spårvagn eller buss. Det meste av undervisningen foregikk her, men noe var også på Mölndal (øye) og Östra.

Gøteborg er passe stor og veldig fin, særlig på våren. Det er godt kollektivtilbud med buss og spårvagn, men sykkel fungerer ypperlig. Jeg har aldri spist så mye på restaurant og kafé som denne våren, og det går fint an, for prisene er lavere enn hjemme og hvis man reiser med Erasmus får man et stort utvekslingsstipend. Det er også et stort tilbud for shopping og uteliv. Liseberg er gøy om man vil ha en litt annerledes dag. Turistbåten «Paddan» i kanalen kan også anbefales.

Bustad

Leilighet fikk jeg tildelt fra Göteborg Universitet. Samtidig som jeg søkte om utveksling søkte jeg også om leilighet. Det var veldig greit å vite at jeg hadde et sted å bo dersom jeg kom inn. Man kan også prøve å finne leilighet privat, for eksempel via blocket.se, men det kan være vanskelig ettersom man får vite ganske sent om man får dra på utveksling eller ikke. Jeg bodde i Fridhemsgatan i nærheten av Majorna. Det var en ettroms-leilighet med eget kjøkken og bad, noe som var veldig deilig. Det lå nær Slottsskogen (perfekt for en joggetur), og med passelig avstand på sykkel til Sahlgrenska (ca.15 min). Det eneste negative var at det var ganske langt til sentrum, men med sykkel eller spårvagn gikk det fint.

Sosialt miljø

Med tanke på det sosiale var det også veldig fint å være på utveksling i Gøteborg. Jeg reiste alene, noe jeg tror gjorde at jeg ble enda lettere kjent med mine medstudenter. Jeg fikk også mail med tilbud om å være med på eventer for utvekslingsstudenter, særlig gjennom Intet, en egen organisasjon på Sahlgrenska.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

19.01.2015 - 07.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Følte att de va litt rotete med førberedelse fra bergen sin side med pappirer o likn. Det var vanskelig att få tak i rikti personer för att få "erasmus papirer" ifyllt. Siden fikk sent ett informasjonskriv till feil adresse, så de va sikkert defor de va mye som vart uklart för meg.

Fikk og info om att evalueringen skulle bestå av en egen fortelling/berettelse om oppeholdet og egne erfaringer, denne la jeg ned mye tid på og vart litt overrasket når denne evalueingen kom som var helt anneledes.

Undervisningsformer

Pedriatrik: Vi hade forelesninger förste 2 ukerne siden vart vi oppdelt i gruppper, Vi hade ulike uketeaman som grupperne byttet på. Det var blandet pratikk på poster, akuttmottak og seminarier. Man har en liten pröve i starten og en större på slutten.

Radiologi: Man har en uke ferie når resten av klassen har radiologi.

Gynekologi: Liknande opplegg som pediatriken, man har og 3 netter som man går med jordmor. Man er på operasjon, akuttmott og avdelning. Man har og noen seminarier. Man har en liten mentometer test i begynnelsen og en muntlig test på slutten.

Undervisningen og praksis er både på Sahlgrenska sykehuset og Östra sjukhuset som ligger 20min med trikk unna byen. Man kan og bli plassert på praksis utanför göteborg ex skövde. Då ordner universitetet med boende og busskort.

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldi bra att reise på utveksling uten å behöve lese fler kurser ett annet semester.

Fagleg utbyte og språk

Svenska er mitt modersmål så jeg koste meg=) Fölte att jeg lerte meg veldig mye og fikk passeligt mye ansvar.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en fantastisk by, lett å kommer in i klassen og treffe andre erasmus studenter. Alle sykehusen har egne studentrom med micro og garderober som man kan bruke.

Bustad

Fikk hjelp å finne bosted av GU. Utveksling syudenter er prioritert, dette fyller man i isambånd med ansökan till Göteborgs univeritet. Jeg bodde i en byggebarakk (det billigeste) betalte 3500 i månten. Ellers vet jeg att det kan va vanskelig att få bolig i göteborg.

Sosialt miljø

Svensker har som regel ellers litt problemer att skjönne norsk men de var og lett å komme in i sosiale grupper. Mye arangemanger med erasmus og mange klassefester.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å være tidlig ute med å ordne seg sted å bo. Det beste er kanskje å prøve å få en studenthybel ved Johanneberg. Selv var jeg for sein, og måtte derfor ordne det privat, noe som ble litt frem og tilbake. Dessuten bodde jeg litt usentralt, så det ble mye reising hver dag.

Undervisningsformer

Det hele begynte med noen uker med fellesundervisning, før klassen ble delt i to, og den ene begynte med pediatri, mens den andre begynte med gynekolog og obstetrikk. I midten av høsten var det bytte, så i praksis ser man bare den ene klassehalvdelen.

Pediatri
Pediatrien pekte seg ut med at de som var ansvarlige for faget var veldig hjelpsomme og tilstede. I begynnelsen hadde vi faktisk en enkeltsamtale, der hvor man snakket om egne tidligere erfaringer og forventninger til faget og om man hadde spesielle ønsker eller interesser. Seinere ble vi delt inn i mindre grupper på 6-7 studenter. Hver uke var det praksis på en ny avdeling og disse gruppene hadde også obligatoriske ukentlige samlinger -"seminarier", hvor det ble gjennomgått oppgaver som skulle vært gjort. På en måte føltes dette som om vi fikk lekser hver uke, men det var også okei, i og med at lesingen ble jevnere, og man kunne diskutere oppgavene både med medstudenter og legen som ledet seminariet. I tillegg hadde vi hver fredag også forelesninger som var felles for hele klassehalvdelen.

Gynekologien og obstetrikken begynte med to uker med fellesforelesning. Deretter var det en "dugga"- en liten test på om man hadde fått med seg hovedpoengene. Dette føltes i øyeblikket litt tungt, men det gjorde at man tidlig satte seg ned og leste litt, og det kom godt med da man seinere hadde praksis. Ellers var det flere "seminarier", hvor man møttes i grupper på 6-7 stk. og gikk igjennom oppgaver som var gitt. Dette gjorde også at man måtte lese litt jevnt, og man ble i tillegg lettere kjent med sine klassekamerater. I tillegg var det ofte "fika", altså en kopp kaffe med noe godt å bite i. Praksisen ved gyn/obs var også at man hver uke var ved en ny avdeling, og generelt ble godt mottatt og veiledet.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med hvordan det ble lagt opp i Gøteborg, med tett oppfølging og flinke folk.

Fagleg utbyte og språk

Det er lett å forstå svensk, men det er ikke alltid de skjønner norsk. Om man svorsker litt går det litt greiere.

Det faglige utbyttet var stort. Man får gode muligheter til å snakke med og undersøke pasienter både i pediatrien og gyn/obs, men det blir som alltid også litt opp til en selv- man må bare være litt frempå.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en nydelig by. Sentrum er innrammet av en liten kanal med parkområder, og det finnes flere små koselige bydeler. Selv likte jeg veldig godt Haga, Linné og Andre Långgatan. Områder med spennende barer, koselige små gater og steder det er muligheter for å få med seg gode konserter. Dessuten mange gode restauranter og kaféer. Selv likte jeg godt Pustervik, Hagabioen og de koselige barene i Andra og Tredje Långgatan. Avenyen er kanskje likevel hovedgaten for utelivet i Gøteborg, og her finner man flere klubber og utesteder som også er verdt turen, som for eksempel Yaki-Da, som var populært hos oss.

Jeg bodde i Majorna, som er en trivelig bydel med gamle hus og koselige butikker. Trivdes godt, men det var likevel litt langt til sjukehusområdene hvor vi hadde undervisning. Det tok meg nesten én time hver vei med trikk og buss ut til Østra. Om man fortsetter videre fra sentrum, forbi Majorna og mot sjøen, kommer man til Saltholmen, hvor man videre kan ta ferger ut til flere små idylliske øyer uten biler. Det anbefales på en solskinnsdag.

Undervisningen foregikk stort sett på Østra Sjukehus, men også noe på Sahlgrenska. Fine lokaler og avdelinger, men lesesaler var det lite av. Det gjorde egentlig ikke så mye, da undevisningen var lagt opp til lite alenetid foran bøkene.

Bustad

Jeg anbefaler å bo mer sentralt enn ute i Majorna. Prøv som nevnt gjerne å ordne med studenthybel tidlig, sånn at det ikke blir for stressende når man kommer dit. Johanneberg, der de fleste utvekslingsstudentene havner, er i gåavstand til sentrum og nært Sahlgrenska.

Sosialt miljø

Det er en stor fordel at mye av undervisningen baserer seg på gruppearbeid. Gruppene er så små og man treffes så ofte at det er lett å bli litt kjent med medstudenetene i gruppa. Studentene i klassen hadde sitt aller siste semester, og kanskje var det derfor litt vanskelig å komme godt innpå dem. Jeg kan regne på ei arm hvor ofte jeg gjorde noe sammen med noen av dem på ettermiddagen. De hadde stort sett nok med sitt, fikk jeg inntrykk av, selv om de absolutt var veldig hyggelige og inkluderende folk. Likevel kommer det såklart veldig an på hvilken klasse og gruppe man havner i, og ikke minst hvor stor innsats man legger i selv.

Jeg var mye sammen med de andre norske utvekslingsstudentene, må jeg innrømme. Ellers så var jeg ikke med i noen av erasmus-aktivitetene, noe jeg angrer litt på. Jeg tror det er lett å få seg nye venner der, spesielt siden folk jo er i samme situasjon og interessert i å bli kjent og i å finne på ting.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Byen er lett og ta seg rundt i, enten du har sykkel eller velger å reise kollektivt med buss eller sporvogn. Et tips er bysyklene man kan bruke for en billig penge. De er stasjonert litt rundt over alt i sentrum, og man slipper problemet med at ting blir stjålet, noe som forekom litt for ofte i min gjeng.

Undervisningsformer

Pediatri og gynekologi/obstetrik er plassert på termin 11 i Gøteborg, og dette er den sist terminen de svenske studentene har før de er ferdig utdannet. Halvåret er delt i to og jeg fikk pediatri først, med eksamen i slutten av oktober, og gyn/obs sist, med eksamen i midten av januar. Sammen med pediatri må man også ta barne- og ungdomspsykiatri (BUP), og sammen med gyn/obs må man ta genetikk. De svenske studentene må også ta radiologi, men dette fikk vi fritak for, og fikk dermed en uke fri i oktober.

Vurdering av emnetilbodet

Pediatri og BUP: Det er dette faget som har størst pensum, og timeplanen var litt strammere enn under gyn/obs ukene. Man holder for det meste til på Östra sjukhuset, og det begynner med 2 uker forelesninger som avsluttes med en liten dugga (uformell prøve for å få oss til å komme i gang med lesingen). Etter dette fordeles man i grupper som har praksis på sykehuset, og seminarier der man sitter i små grupper og går igjennom oppgaver man skal ha forberedt på forhånd. Disse seminariene er obligatoriske og jeg synes det var ganske tungt i starten, men da jeg kom inn i det likte jeg det veldig godt og jeg merket at eksamensperioden ble mye lettere fordi man hadde blitt tvunget til å jobbe med faget underveis. Det gir også mulighet for tett kontakt med underviserne. Ellers har man bare forelesninger på fredager. I pediatri har jeg inntrykk av de svenske studentene hadde en stor fordel med at de hadde hatt indremedisin og kirurgi før, og mens mye av faget var repetisjon for dem måtte jeg lære ting for første gang. Jeg var allikevel veldig fornøyd, og føler jeg lærte masse. Faget avsluttes med en skriftlig eksamen.

Gyn/obs: Dette faget begynner med 3 uker med forelesninger som avsluttes med en dugga. Disse forelesningene er de eneste man får, og dekker de sentrale temaene man skal kunne noe om. Etterpå fordeles man igjen i grupper for å ha praksis, denne gang fordelt mellom Sahlgrenska-, Östra- og Mölndals sjukhus. Også her er det seminarier man skal forberede, men timeplanen er i visse uker ganske luftig, med fri opptil flere dager i uken. Eksamen er muntlig med 4 stasjoner hvor man blir eksaminert. Man går to og to sammen, med totalt 15 min på hver stasjon. Dette fungerte veldig greit, og strykprosenten er veldig lav…

Genetikk: Dette er mye repetisjon av det vi i Bergen har hatt før. Først har man en halv dag med seminar hvor man går igjennom grunnleggende prinsipper. Så skal man skrive en oppgave basert på et kasus du treffer på i klinikken, før man møtes til eksamen i grupper der man skal diskutere det du har skrevet, samt at man eksamineres litt om genetikk.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen er veldig godt organisert i Gøteborg. Man har tett kontakt med lærere, og de har ansatt LIS-leger i amanuensstillinger som har som hovedoppgave og organisere og ivareta studentene hele terminen. Disse er lett tilgjengelige og gjør at man føler seg sett som student, og man vet hvor man kan henvende seg om det er noe man trenger hjelp til. Generelt opplever jeg studieledelsen som veldig imøtekommende og interessert i å tilrettelegge slik at alt blir så bra som mulig for studentene. De er også veldig flinke til å avgrense pensum, slik at man vet hva som er sentralt og hva man skal legge vekt på.

Universitetsområdet og byen

Gøteborg er en kjempe fin by, som har mye å tilby. På sommeren er selvfølgelig Liseberg et stort trekkplaster for mange. Parken blir gjort om til et herlig julemarked i november og desember som er verdt å få med seg. Det er også mange kulturelle tilbud som konserter og teater, og utallige fine små cafeer og puber. Prøv en av de mange quizene som arrangeres hele uka igjennom, gå ut på nattklubbene på Avenyn eller ha en god kveld på et av de mindre øl- og vin stedene rundt Järntorget. After work er et bra konsept med billig drikke og mat man absolutt burde få med seg.

Bustad

Inntaksbeskjeden kom i midten av juni, og jeg vil anbefale deg å ta tak i det å finne et sted å bo først. Som Norplusstudent er man garantert at universitetet finner en bolig, men reiser du som Erasmusstudent er ikke dette like selvfølgelig. På grunn av dette registrerte universitetet meg som Norplusstudent selv om jeg reiste som Erasmusstudent. Dette er lurt å være obs på, fordi søknadsprosessen om bolig blir helt ulik. Universitetet ga meg ikke beskjed om denne endringen, noe som gjorde det hele ganske knotete. Fristen for å søke bolig via Norpluss tror jeg egentlig var 1. juni, med 1. juli som ABSOLUTT siste mulighet for å ettermelde seg, så kom i gang tidlig. I ferieperioden var det vanskelig å få tak i de rette personene som kunne hjelpe.

Uansett, bolig ordnet seg og jeg fikk et studentrom på Olofshöjd Studentbostad. Dette er et stort studenthjem, og jeg fikk et eget møblert rom og bad, men delte kjøkken med 7 andre. Standarden er helt ok, og jeg trivdes veldig bra. Det ligger sentralt med kort vei til sporvogn og buss, og det er enkelt å komme seg både til sentrum og til alle byens sykehus. Det er også lett å komme i kontakt med andre studenter, særlig utvekslingsstudenter da de fleste blir plassert her. Det private leiemarkedet er ekstremt presset i Gøteborg, så vurderer du å gå ut på dette må du nesten håpe på litt flaks for å finne et bra sted. Særlig om man ikke er kjent i byen fra før. Det er også utbredt med personer som lurer nye leietakere ved å ta penger for leiligheter som ikke finnes, så vær forsiktig.

Sosialt miljø

Svenskene er ofte veldig åpne, og jeg hakket mer sosiale enn hva vi nordmenn er, men i og med at man for det meste er samlet i små grupper og bare har fellesundervisning i korte perioder, var man avhengig av å enten komme i en god seminariegruppe, eller å legge en del egeninnsats for å komme inn i klassen. I og med at dette var deres siste termin, var det mange som hadde familie og var i en ganske etablert livsfase, men dette varierer jo fra kull til kull. Vi var til sammen 7 norske utvekslingsstudenter i klassen, og for min del ble det for det meste til at jeg enten hang med dem, eller med det nettverket jeg har i Gøteborg fra før.

Informasjon