Hjem
Studentsider
erasmus+

Universiteit Gent og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByGent
  • Studieplassar6
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråka ved Universiteit Ghent er nederlandsk og engelsk. Universitetet har eit variert emnetilbod på engelsk både i haust- og vårsemesteret. Det finst nok emne til å fylle eit semester kun med emne som har engelsk som undervisningsspråk.

Informasjon om nederlandsk språkkurs finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmus-student.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit svarar til eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universiteit Gent blei oppretta i 1817 og blei den første høgare utdanningsinstitusjonen til å tilby undervising på nederlandsk i 1930. Universitetet har rundt 37 000 studentar fordelte på 11 fakultet. Fakulteta og administrasjonen til universitetet ligg på forskjellige stader sentralt i Gent. Universitetet tek godt vare på studentane sine gjennom ulike velferdstilbod, og har blant anna ei eiga ordning for sykkelutleige som internasjonale studentar kan dra nytte av.

I middelalderen var Gent blant Europas største byar, og mykje av arkitekturen står att frå denne tida. Med knapt 250 000 innbyggarar kan ikkje Gent lengre reknast som nokon metropol, men han er stadig livleg, med gode kulturtilbod og fleire festivalar året gjennom. Sentrum av Gent er det største bilfrie byområdet i Belgia, og sykkelen er det mest populære framkomstmiddelet her.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader og gir prioritet til internasjonale studentar som søkarar. Det kan òg hjelpe med informasjon om korleis ein finn bustad privat i Gent.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

09.02.2022 - 10.07.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde egentlig ingen særlige forberedelser utenover det som fulgte av listen som UiB la ut. Et tips er vel å starte tidlig å se etter bolig ettersom det er rift om disse.

Undervisningsformer

Undervisningen besto i all hovedsak av forelesninger. Disse er på cirka tre timer per fag og man har forelesninger i hvert fag hver uke utenom eksamensperioden. Ettersom man kun kan ta fag som er 3, 4, 5, eller 6 ECTS (studiepoeng), blir det dermed mye tid i forelesninger. Til gjengjeld er det lite eller ingen lesing av pensum. Møter man opp i forelesningene vil man dermed få med seg mer enn nok. I de fleste fag er det også en innlevering eller en fremføring som teller på sluttkarakteren i faget. Som i Bergen er noen forelesere mer opptatt av å engasjere tilhørerne, men dette varierer fra fag til fag.

Når det gjelder eksamensformer er noen muntlige og noen skriftlige.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har et bredt og godt utvalg av fag man kan velge. Mange fag har et ‘sosialt’ fokus, slik som «EU social law and international employment» og strafferettslige fag, mens andre fag var mer ‘business-rettet’ slik som «mergers and acquisitions» og «banking law». Jeg valgte sistnevnte og er veldig fornøyd med innholdet i disse. Selv om det ikke er slik at man må velge må en retning, kan jeg anbefale å velge fag som er innenfor samme retning siden begreper og konsepter i noen av disse fagene overlapper noe. Som nevnt er fagene på 3, 4 eller 6 studiepoeng noe som gjør at man har relativt mange fag for å ha 30 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Sammenlignet med mange andre universiteter som UiB-studenter reiser til er jeg ganske sikker på at Gent er et av stedene hvor man får størst læringsutbytte. Til gjengjeld var det mitt inntrykk at arbeidsmengden var større enn hos andre utvekslingssteder. Dette var jeg ikke klar over da jeg reiste. Det gikk likevel helt fint, men det er greit å vite at arbeidsmengden er mer eller mindre den samme som på UiB. Det er også vanlig at studenter stryker i enkelte fag ettersom jusstudiet i Belgia er åpent for alle. Jobber man derimot jevnt og trutt er sjansen for å stryke minimal. Gjennom innleveringer og forelesninger blir også engelsken markant bedre.

Universitetsområdet og byen

Gent er en pittoresk by og har utrolig mange vakre kirker. Byen er på størrelse med Bergen noe som gjør at det ikke er lange avstander å reise. Universitetsområdet er også pent utvendig, men er litt slitent innvending. Belgia har mange vakre byer og det anbefales å ta toget ut til kysten!

Bustad

Det kan være vanskelig å skaffe seg bolig på det private markedet og man bør begynne å søke så tidlig som mulig. De fleste utvekslingsstudentene bor på universitetets egne boliger. Jeg reiste med en annen og vi skaffet oss rom i et kollektiv. Standarden både på studentboligene og på det private markedet er generelt dårligere enn det man er vant til i Norge. Det er til gjengjeld ikke særlig dyrt.

Sosialt miljø

Hvordan det sosiale miljøet er beror nok i all hovedsak på hvordan man selv velger at det skal være. Den ‘enkleste’ måten å sosialisere seg på er å bo i studentboligene hvor det virker som det alltid skjer noe. De jeg ble kjent med bodde i disse boligene. Utover dette har Erasmus student Network (ESN) masse aktiviteter som gjør det enkelt å få seg et sosialt nettverk. Generelt er folk ivrige på å bli kjent med hverandre.

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

09.02.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

På grunn av mangel på boliger sentralt i byen vil jeg anbefale å starte leilighetssøket relativt tidlig. Det er litt vanskelig å navigere seg på nettet bare ved bruk av google og svindel på boligmarkedet forekommer. Dersom man tar kontakt med vertsuniversitetet opplevde vi at de har ganske god oversikt over utleiere som er til å stole på.

Undervisningsformer

Undervisningen i Gent er sentrert rundt forelesninger i mye større grad enn i Bergen. Det er en forelesning i hvert fag hver uke, unntatt i eksamensperioden som dekker fra midten av mai og ut semesteret. Én forelesning varer i 3 timer. Dersom man velger en del fag er en del forelesningstid påregnelig. Likevel går ikke forelesningene veldig fort frem for det meste, slik at det er greit å henge med. I noen av fagene er det også en form for underveisvurdering som kan bestå i at man leverer en oppgave og/eller presenterer denne for klassen. Denne ble regnet som en prosentdel av sluttkarakter ved siden av eksamen. Tema velger man ofte selv så lenge det er innenfor kursets rammer, slik at ambisjonene kan styres deretter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Gent er godt. Det er en del engelsk-språklige emner å velge i, slik at hovedutfordringen er å finne de emnene man ønsker å ta/få timeplanen til å gå opp. Under mitt opphold var det tilstrekkelig med fag slik et jeg kunne holde fredagen fri for forelesninger. Innholdsmessig er det også mye å velge i. Universitetet har en del spesialemner som tar opp spesifikke problemstillinger i strafferetten (eksempelvis Cyber Crime og Human Trafficking). Foruten disse er det et bredt spekter med andre fag det er mulig å ta som dekker alt fra Air and Space Law til EU Banking and Capital Market Law. Det skal altså være nok å velge i for å fylle et semester.

Det kan være lurt å være obs på at fagene i Gent har få studiepoeng pr. fag – typisk 3-4 poeng, unntatt spesialemnene som har 6p. Det gjør at man kan bli nødt til å ta ganske mange fag. Selv måtte jeg ta 8 fag for å fylle opp 30p. Påregnelig arbeid stemmer ikke alltid overens med poengvekt faget er tildelt.

Fagleg utbyte og språk

Gent er en typisk by i Flandern som vil si at hovedspråket i byen er flamsk. Det er mer eller mindre identisk som nederlandsk – men ikke si det til de nederlenderne du eventuelt måtte møte på. Likevel snakker alle i byen svært godt engelsk, slik at verken i hverdagen eller i studiene skapte det vanskeligheter at jeg måtte prate med folk på engelsk. Professorene har sine forelesninger på engelsk og behersker språket svært godt. Dersom et mål med utvekslingen er å bli bedre i engelsk er Belgia et trygt valg.

Fagene på Universitetet i Gent ga svært godt faglig utbytte. Som beskrevet over var undervisningen ganske ambisiøs med lange forelesninger og noen oppgaver underveis. I tillegg er eksamen ikke nødvendigvis bare en formalitet, men et visst kunnskapsnivå er forventet (selv om det er overkommelig). For min egen del innebar oppholdet nok noe mer arbeid enn jeg hadde sett for meg på forhånd, men samtidig lærer man mye. Flere av fagene er forholdsvis «EU-tunge» som gjør at man lærer mye om EU som sådan og ikke bare fagene man har valgt. Innholdsmessig er fagene dessuten også mer praktisk rettet enn vi er vandt med fra Bergen.

Universitetsområdet og byen

Gent by er veldig fin og preges av at det en gang var Nord-Europas nest største by etter Paris. Byens historie er godt bevart slik at bybildet preges av gamle, flotte bygg og kirker. Sentrum er på størrelse med Bergen – kanskje noe større – men poenget er uansett at man kan gå til det meste. I vårmånedene var det ganske godt vær og tidlig sommer, men utover disse er typisk belgisk vær beskrevet som overskyet. Det er ikke et universitetsområde i byen, men de ulike fakultetene er spredt litt rundt omkring. Juridisk fakultet ligger midt i sentrum og er veldig tilgjengelig.

Bustad

Boligsituasjonen i Gent er noe utfordrende. Det florerer ikke med leiligheter i sentrum ettersom det er et ønske å bevare byens historiske fasader. Mange bor i studentboligene som ligger sentralt. Rom i disse må man søke på, og det er lurt å være tidlig ute. Bo-forholdene er helt greie hvor man får et eget rom og bad, men deler kjøkken med andre. På det private markedet kan det være noe vanskeligere å finne bolig, men det er absolutt mulig. Jeg bodde i en privat leilighet på Vrijdagmarkt som ligger midt i byen. Jeg reiste ned uten et fast sted og bo, men Universitetet i Gent var behjelpelige og delte en liste med mulige utleiere og ordnet slik at man kunne bo på et hotell litt utenfor byen til ca. 400 eur/mnd. Dersom dere er to eller flere som ønsker å finne et sted å bo sammen anbefaler jeg å være tidlig ute!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er godt og preges av at et stort antall studenter bor i og rundt byen. Det er et ungt og avslappet miljø sammenliknet med å dra på utveksling til en større europeisk by. Ettersom alt i byen er innen gang-avstand kan man enkelt ta seg rundt for å treffe andre studenter. Jeg vil beskrive miljøet som godt og inkluderende!

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

22.09.2021 - 06.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Så fort du har fått plass ved universitetet bør du begynne å se etter bolig. Det er utfordrende å finne et sted å bo i Gent, så dette bør du begynne med så tidlig som mulig. Dessverre opplever mange å bli lurt ved privat utleie, så jeg anbefaler å søke bolig gjennom universitetet. Selv bodde jeg i studentboligene som universitetet tilbyr, men her bør du også søke tidlig ettersom plassene raskt fyller seg opp. Dersom man får rom i studentboligene, trenger man ikke reise nedover før velkomstuka starter (21. september høsten 2021). Hvis ikke, er det lurt å reise nedover tidlig. Du kan derimot ikke søke bolig gjennom universitetet før du har fått plass. Du bør derfor søke så tidlig som mulig til universitetet etter du har fått nominasjon fra UiB.

Ellers er det veldig greit å forholde seg til universitet. De svarer raskt på de spørsmål man møtte ha og er generelt veldig behjelpelige. Om det er noe spesielt eller annet du lurer på utveksling til Gent, er det bare å spørre utvekslingskoordinatorene ved UiB om å sette deg i kontakt med meg, så skal jeg svare så godt det lar seg gjøre.

Undervisningsformer

Undervisningen er stort sett forelesningsbasert og foregår fysisk i mindre auditorium, men i enkelte fag var det mulig å følge forelesningen via zoom pga. korona. I noen fag krevde professorene både oppmøte og muntlig deltakelse, men dette er kun i et fåtall fag. I flere fag er det også vanlig å skrive en eller flere oppgaver og/eller holde presentasjon sammen med andre som teller med på karakteren. Det er vanskelig å kun ha fag som er 100 % forelesningsbasert, så man må forberede seg på at en må skrive og/eller presentere en oppgave for resten av «klassen». Det virker derimot langt mer skummelt enn det er, og det er som regel null problem å gjennomføre. Professorene er veldig tydelige på at engelsk heller ikke er deres førstespråk, så de ønsker at folk skal prøve fremfor å bekymre seg for eventuelle språkbarrierer. Selv har jeg ikke deltatt i noe form for engelsk undervisning siden vg1, og jeg synes alt var veldig overkommelig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved fakultet synes jeg var ganske bra, og man får mulighet til å velge mellom mange ulike fag alt etter hva slags interesser man har. Fakultet har en oversikt på nettsiden sin på engelsk over de ulike fagene som tilbys, herunder informasjon om undervisningsform og arbeidskrav i de enkelte fagene.

Sammenhengen mellom antall credits og arbeidsmegde i fagene mener jeg ikke alltid er helt treffende. Noen fag på 4 credits krevde ofte mye mer arbeid enn enkelte fag på 6 credits. Det er derfor lurt å sjekke hva som kreves i de enkelte fagene før man velger. Selv gjorde jeg dette da jeg kom ned dit og endte opp med en fin fagkombinasjon og arbeidsmengde. Jeg valgte fagene: Law of Armed Conflicts (4 credits: forelesninger, gruppepresentasjon- og oppgaveinnlevering), International Business Transactions (4 credits: forelesninger), Transport Law (4 credits: forelesninger), EU External Relations Law (6 credits: forelesninger, gruppepresentasjon og deltakelse på studentkonferanse), International and European Environmental Law (6 credits: forelesninger, oppgaveinnlevering og deltakelse i gruppediskusjon + innlevering av kommentarer fra diskusjon) og Selected Topics of International Human Rights (6 credits: forelesninger m/oppmøtekrav og muntlig deltakelse som teller på sluttkarakter, oppgaveinnleveringer x 3, deltakelse i månedlige workshops).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte vil jeg si var helt greit. Undervisningen og vurderingsmåtene minner mye om hva vi er vant til fra de to første årene på juss, hvor det i flere fag kreves jevn innsats gjennom hele semesteret. Dessverre har professorene veldig mye makt over innholdet i fagene og hvordan disse skal undervises, og de er ikke så veldig mottakelige for andre synspunkter på dette området. Eksamenene er også ganske forskjellige fra hva en er vant med fra UiB i mange fag. De fleste legger opp til pugging av fagstoffet (som ofte bare er professorenes forelesningsnotater) fremfor å forstå og anvende stoffet til å løse caser f.eks.
En får derimot veldig god innsikt i internasjonal rett og EU-rett som en ikke får gjennom de obligatoriske fagene UiB tilbyr på 1.-4. studieår som jeg ikke ville vært foruten.

Hva gjelder språket, kan det være utfordrende å henge med i starten, fordi det er uvant, men man kommer overraskende fort inn i det. For min del er det helt klart det språklige aspektet ved utvekslingsoppholdet var det beste ved at en hele tiden er tvunget til å snakke engelsk, noe som gjør at en automatisk blir bedre.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger midt i sentrum og er lett å komme seg til, enten til fots eller sykkel. Gent er en typisk sykkelby, så de fleste bruker det til å komme seg rundt. Det er enkelt og billig å leie sykkel om man ønsker det. Selv valgte jeg ikke å leie sykkel og gikk overalt hvor jeg skulle. Det fungerte fint, ettersom byen er relativt flat sammenlignet med Bergen. Gent er generelt en veldig fin by både visuelt, størrelses- og oversiktsmessig med mange flotte gamle bygninger. Ellers er togforbindelsen i Belgia veldig bra. Det er lett og billig å reise rundt i landet, men også å dra til andre land som blant annet Frankrike, Nederland og Tyskland.
Jeg anbefaler virkelig å benytte muligheter til å se seg rundt når avstandene er så korte og prisene så lave sammenlignet med hva vi er vant til her hjemme.

Bustad

Som nevnt tidligere, finn sted å bo så tidlig som mulig. Selv bodde jeg i studentbolig som jeg leide gjennom universitetet. Her hadde jeg eget rom og bad, men delte kjøkken. Det varierer hvor mange man deler kjøkken etter hvilken bygning og etasje man blir plassert i, men det kan være alt fra 10-30 stk. På kjøkkenet har man tilgang til to egne små skap til oppbevaring av kjøkkenstyr og mat som er mulig å låse med hengelås. Dessverre må man fikse alt av kjøkkenutstyr selv. Studentboligene har egne rom hvor man kan hente blant annet brukt kjøkkenutstyr gratis, men både IKEA og clas ohlson-lignende butikker (HEMA) ligger i nærheten om man ønsker å kjøpe nytt. Et stort pluss er derimot at kjøkkenet blir vasket hver hverdag. Selve rommet og badet var utstyrt med det mest nødvendige som seng, pult, bokhylle på veggen og et stort klesskap. På rommet har man også eget kjøleskap, så en trenger ikke å bekymre seg for at folk stjeler. Rommet og badet kan fremstå ganske trist ved første øyekast, men det er lett å få det koselig om man er villig til det. Å bo i studentboligene er også veldig sosialt – det er alltid noe som foregår på et kjøkken.

Som nevnt opplever mange å bli lurt om de ønsker å leie privat, så dersom du ønsker det anbefaler seg å dra nedover på visning personlig eller få noen du kjenner til å dra for deg. Velger du å leie studentbolig gjennom universitetet trenger du ikke å bekymre deg for dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er veldig bra, og det er stort sett alltid noe å finne på. Erasmus Student Network arrangerer ofte mye sosialt som det er lav terskel for å bli med på. Dette, og mange andre sosiale mulighet får du informasjon om under velkomstuka for universitetet. Den er viktig å være med på, da det gir en god mulighet til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene. Fakultet arrangerer også en egen velkomstdag, hvor du får møte de andre juss- utvekslingsstudentene og får en omvisning på fakultetsområdet. Her møtte jeg mange av de flest jeg hang med ila oppholdet. Fakultetet har også kommet med en ny «buddy»- ordning, hvor du får tildelt en belgisk juss-student som du kan spørre om det meste når du måtte trenge det. De arrangerer også mange sosiale sammenkomster som det er verdt å dra på om du ønsker å bli kjent med flere fra samme fakultet, både lokale og de andre utvekslingsstudentene.

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

19.09.2019 - 08.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det var veldig greit å forholde seg til Ghent University før man reiser. De svarer stort sett raskt på spørsmål man sender på mail, og man får god oversikt over registreringer osv. på nettsiden deres, hvor man får en bruker til innlogging.

Dersom man får rom i studenthjemmene til universitetet trenger man ikke reise ned før Welcome Week som i mitt semester var midt i September. Om man ikke får plass her kan det være lurt å reise ned tidligere, da det kan være vanskelig å finne rom/leilighet i Gent. Dette gjelder spesielt om man vil bo nært skolen/sentrum.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er stort sett forelesninger, men i mye større grad i mindre auditorium som kan minne mer om klasserom. Det legges i en del fag opp til en mer interaktiv type forelesning enn det vi er vandt med i Bergen.

Man har også i noen fag oppgaver som skal leveres inn eller presentasjoner som må avholdes, og som i noen tilfeller også teller med i resultatet i faget. Dette vil variere fra fag til fag, og dersom man er misfornøyd med noe, eller ikke trives med slikt er det mulig å bytte fagsammensetning også etter man har ankommet Gent og undervisningen har startet.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet mener jeg er ganske bra. De har en fin oversikt over de ulike emnene på nettsiden sin, der det er mange fag som går på engelsk. Det finnes flere fag både innenfor EU/EØS-rett, men også en del fag som har et større fokus på internasjonal rett.

Det en kan merke seg er at sammenhengen mellom antall credits, og arbeidsmengden i fagene ikke alltid er helt tydelig. Noen fag på 4 credits krevde svært mye arbeid, mens andre på 6 credits krevde mindre. Her kan det nevnes at f.eks. Law of the Sea er et emne som gir 4 credits, men hvor man må levere en oppgave på rundt 20-25 sider og ha en fremføring sammen med en medstudent, og man har i tillegg en eksamen i faget.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte synes jeg var bra i de aller fleste emnene. Undervisning og vurdering er tidvis ganske annerledes det vi er vandt til her i Bergen. Det viktigste utbytte man får er helt klart en dypere innsikt i internasjonal og europeisk rett, som også setter det norske rettssystemet i perspektiv.

Professorene virker å ha mye mer makt over hvordan emnene settes opp og undervises i enn hva de har i Bergen, hvor ting er langt mer likt fra fag til fag. Som skrevet over varierer det svært mye fra fag til fag både hvor mye arbeidsmengde det er, men også hvordan vurderingen foregår.

Språklig utbytte var nok det viktigste å ta med seg hjem. Selv om man selvsagt også får et faglig utbytte får man sannsynligvis mest ut av det språklige aspektet. Selv om man anser seg selv som god i engelsk fra før lærer man ekstremt mye av å bruke engelsken i juridisk sammenheng. Det var en utfordring i starten å skulle skrive juridiske oppgaver på engelsk, men det blir raskt lettere. Videre får man også et stort utbytte av at man hele tiden må snakke engelsk. Professorene er også stort sett svært flinke i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet for juridiske fag ligger svært sentralt i byen. Fakultetet fremstår stedvis litt slitt, men man har også svært fine områder.

Byen er svært fin visuelt sett. Man har mange gamle og flotte bygninger i sentrum av byen, og det blir ekstra fint når man i tillegg har kanalene som renner gjennom byen. Videre er det mye god mat å få tak i, og ikke minst øl.

Om man bor på studentboligene så bor man litt utenfor sentrum(ikke lenger enn en kjapp sykkeltur). Her ligger Overpoort street. Det er her de fleste studentene går ut for å feste, og her kan man strengt tatt holde det gående hele uka. Svært mange studenter bor også i området. Studentboligene ligger likevel langt nok unna til at man ikke hører særlig støy, men man er fortsatt nær nok til at det kun tar få minutter å gå.

Det å leie sykkel er både billig og svært nyttig. Jeg og de fleste jeg ble kjent med leide sykler, og disse gjør både turen til skolen langt bedre, men gir også store muligheter til å utforske byen.

Bustad

Jeg bodde som skrevet over på studentbolig. Man får et eget rom og et eget bad, men man deler kjøkken med andre. Hvor mange man deler kjøkken med varierer litt etter hvilken bygning og etasje man får tildelt rom i. Man har eget kjøleskap på rommet, så man trenger ikke tenke på at noen skal stjele mat.

Jeg kan ikke si at jeg var svært fornøyd med boforholdene om man tenker på hvordan rommene og kjøkkenet ser ut, eller hvordan de er utstyrt. Det kunne vel minne litt om en fengselscelle.

Samtidig finnes det også svært mye positivt å si om studentboligene. For det første er det et svært sosialt sted å bo. Svært mange andre utvekslingsstudenter vil bo i samme gang og bygning. Man har også fellesområder der man kan avholde vors eller andre sosiale begivenheter. En annen positiv ting er at forholdene er svært ordnet. Man trenger ikke stresse med å finne bolig i privatmarkedet om man får bolig her, og man betaler ikke særlig høy leie. I tillegg er det slik at når man kommer ned foregår det bare en rask registrering før man får nøkkelen sin og kan begynne å pakke ut.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært bra. Gent er en by med ekstremt mange studenter, og dette synes, spesielt i området rundt studentboligene. Sjansen er nok stor for at man ikke blir kjent med for mange belgiske studenter, men det er så mange utvekslingsstudenter der at det vil nesten være umulig å ikke finne nok av folk å bli kjent med. For min del fikk jeg mange venner både gjennom skolen, men også mange andre venner som ikke studerte jus.

Welcome week er svært viktig å være med på. Man vil få mulighet på forhånd til å melde seg på to ulike aktiviteter man kan delta på. Disse er åpne for hele universitetet, så her er det muligheter for å treffe svært mange ulike folk. Fakultetet vil også ha en egen welcome day der man får omvisning og muligheten til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene på det juridiske fakultetet.

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2018 - 04.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Se etter bolig så tidlig som mulig. Vær forberedt på at du ikke med sikkerhet får tatt de fagene du velger på forhånd, det kan fort hende at disse overlapper i timeplanen slik at du ikke kan ta alle, eller at universitetet endrer på hvilke fag som er tilgjengelige for semesteret. Slike endringer kan finne sted ganske sent.

Undervisningsformer

Obligatoriske forelesninger hvor aktivitet i timen er forventet. Enkelte forelesere peker ut tilfeldige studenter for å svare på spørsmål i forelesning. I alle fagene forventes det at man har lest relevant lesestoff som på forhånd legges ut på nettstedet "minerva", hvis man ikke har lest på forhånd får man mindre ut av forelesningen. Forelesningene varer i 3-4 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange ulike fag å velge mellom, og mye annet enn det som tilbys på UiB. Mange EU-rettslige fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det var vanskeligere enn forventet å ha undervisning og oppgaver på engelsk, men jeg merket at det ble enklere etter hvert og jeg tror jeg har forbedret meg mye! Jeg opplevde fagene som mye mer utfordrende enn jeg trodde det ville bli på et Erasmus-opphold. Jeg hadde mindre fritid enn jeg trodde jeg kom til å ha og måtte gjøre en stor innsats for i det hele tatt å henge med i timen, spesielt i starten. Men jeg har lært veldig mye på kort tid, og føler jeg har en mye bedre oversikt og forståelse over EU-retten enn det jeg hadde for et halvt år siden. EU-retten tok stor plass i alle fagene jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Selve Universitetet er ikke så pent, men det ligger i en svært pen og koselig by.

Bustad

Begynn å se etter bolig så tidlig som mulig. Studentboligene anbefales.

Sosialt miljø

Det er en god del studenter her og mange utvekslingsstudenter så det er enkelt å bli kjent med folk og det skjer mye i byen.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mye forberedelser før avreise, og det var ikke noe særlig behov for dette heller. I Belgia snakker de godt engelsk, så du trenger ikke kunne nederlandsk (eller flamsk, som er det de snakker i Gent). Hvis du likevel ønsker å lære deg språket, kan du delta på språkkurs på språksenteret i Gent for ca. 50 euro. Jeg valgte å ikke gjøre dette ettersom jeg hadde hørt fra andre studenter at utbytte fra kurset var veldig lite, men det er en jo god mulighet hvis du ønsker å lære deg noen nederlandske fraser. Det er også mulig å bruke diverse språkapper på mobilen slik som duolingo, men som sagt, det ikke nødvendig å kunne noe nederlandsk. Du klarer deg fint med engelsk.

Hva gjelder praktiske tips så vil du få veldig mye informasjon på velkomstsdagene i Gent. Forelesningen på den første velkomstdagen er obligatorisk, og selv om det ikke tas oppmøte, vil jeg sterk anbefale å møte opp ettersom de vil gå gjennom en del praktiske ting som er viktig å få med seg. De første dagene i Gent vil være veldig hektiske fordi det er mange administrative ting som må foretas, slik som endring av learning agreement, forberede veiledningstime med utvekslingskoordinatorer, registrere deg som student i Gent for å motta studentkort, og registrere deg på innvandringskontoret i Gent (dette gjøres ved å fylle ut skjemaet på nettsiden til innvandringskontoret i Gent, men jeg anbefaler å følge med når de snakker om dette på forelesningen i velkomstdagene for prosessen er ikke veldig enkel å forestå ut fra nettsiden).

Hva gjelder velkomstsdagene så vil det være mulig å melde seg på en rekke ulike aktiviteter. I mitt semester var noen av tilbudene frisbee i parken, nybegynnerkurs i nederlandsk, guidet tur rundt byen (denne anbefales! Veldig interessant og det er en god måte å bli kjent med både byen og medstudentene dine) og båttur opp Gents kanaler. Det er bare et visst antall plasser på hver aktivitet, så sørg for at du melder deg på så tidlig som mulig så du får delta på det du ønsker. Jeg var ikke klar over at det kun var et visst antall plasser på hver aktivitet, og jeg meldte meg derfor på sent. Det resulterte i at det var få ledige plasser igjen, så jeg fikk bare deltatt på guidet tur rundt byen. Det juridiske fakultet i Gent har også sin egen velkomstdag, og ut fra det jeg har hørt fra andre utvekslingsstudenter er dette en av de bedre velkomstdagene blant fakultetene. I mitt semester hadde vi bingo hvor vi måtte finne personer og matche de med ulike fakta på bingobrettet (slik som "finn en person som ikke liker sjokolade", "finn en person som måtte reise over havet for å komme hit" osv.). Dette var en god måte å bli kjent med de andre studentene, så jeg anbefaler på det sterkeste at du deltar på fakultets velkomstdager.

Ellers må det også nevnes at fremkomstmiddelet i Gent er sykkel, og hvis du bor i studentboligene så vil du raskt finne reklame i postkassen din fra ulike steder hvor du kan leie sykkel. De fleste av mine medstudenter valgte å sykle, men jeg valgte i stedet å gå. Det er ca. 20-25 minutter å gå til fakultet, som egentlig er en helt grei gåtur, særlig med tanke på at det er flatt hele veien. Men som sagt, du kan leie sykkel en rekke steder, så jeg vil anbefale deg å undersøke dette når du har kommet til Gent.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok hadde vanlig forelesninger, men i noen av fagene var det i tillegg krav om å ha en presentasjon, innlevering av oppgave, deltakelse i forelesningene osv. Forelesningene blir ikke lagt ut digitalt slik som i Bergen, men i de fleste fag blir powerpointpresentasjonene lagt ut slik at det ikke er nødvendig å skrive ned alt som står på powerpointene. I de fleste fag tas det ikke oppmøte og det er heller ikke nødvendig å melde fra om du ikke kan komme. Dette gjelder imidlertid bare så lenge du ikke har presentasjon denne dagen. Når det gjelder presentasjoner så trenger du ikke å bekymre deg for språket. Det er veldig varierende grad av engelskkunnskaper blant utvekslingsstudentene, og professorene virker generelt å være veldig forståelsesfulle når det kommer til akkurat dette. Hva gjelder innleveringer så er det verdt å nevne at hvis du drar i høstsemesteret vil så og si alle innleveringsfristene dine være rett etter jul, så jeg vil anbefale deg å starte tidlig så du slipper å bruke hele julen på å arbeide med oppgavene dine. Eksamensperioden for høstsemesteret er dessuten i januar, slik at det kan være lurt å bli ferdig med innleveringene tidlig så du kan fokusere på eksamene dine.

De fleste eksamener i Gent er skriftlige, og muntlig eksamen foretas bare i enkelte fag (du kan se hvilke i fagbeskrivelsen på nettsiden til universitet i Gent). Alle mine eksamener var skriftlige så jeg kan ikke si noe om hvordan muntlig eksamen er. Hva gjelder skriftlig eksamen så vil du i de fleste fag ha mulighet til å bringe meg deg alle hjelpemidler unntatt bøker (med andre ord, det er åpen bok eksamener), men ettersom eksamen normalt bare er 2-3 timer lang så vil jeg anbefale deg å forberede deg så godt som mulig, ettersom du vil ha lite tid til å lete etter informasjon i hjelpemidlene dine. Det er mulighet til å printe ut alt av hjelpemidler på universitet, men det må nevnes at Gent bruker et annet tastatur enn det vi bruker her i Norge, slik at det kan være greit å sette seg inn i dette på forhånd. Personlig foretrakk jeg å bruke printerbutikker i stedet, som du vil finne veldig mange av i Gent. Min favoritt var Papier & Co, som ligger rett ved studentboligene. Her er det billig å printe ut, og eieren av butikken er dessuten veldig hyggelig og alltid villig til å hjelpe deg dersom du har spørsmål. Det er også en rekke printerbutikker mellom studentboligene og fakultetet, slik at du har mulighet til å skrive ut på vei til fakultet. Merk at ingen printerbutikker har åpent på søndager, så hvis du har eksamen på mandag vil jeg anbefale deg å skrive ut alt av dokumenter på lørdag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok til samme seks fag for å oppnå 30 credits. I mitt semester ville det ikke vært mulig å ta færre fag, ettersom flere av 6 credits fagene kolliderte med hverandre. Jeg måtte gjøre to endringer på min opprinnelig learning agreement som følge av kolliderende fag. Alle utvekslingstudentene jeg snakket med måtte også gjøre endringer, så det er egentlig bare å være forberedt på at du antageligvis må endre på noen fag som du hadde i din opprinnelige learning agreement. Fagene jeg tok var:

Advanced Human Rights: tar for seg en rekke interessante menneskerettslige temaer, slik som forholdet mellom algoritmer og menneskerettigheter, ikke-vestlige syn på menneskerettigheter, økonomiske, sosial og kulturelle rettigheter og beskyttelse av minoriteter. MERK: deltakelse teller her og oppmøte tas hver forelesning. Det også en god del forberedelsesmateriale å lese før hver forelesning),

International Law of the Sea: her må du levere en oppgave sammen med en medstudent. Forslag til tema gis av foreleser, men du kan også komme opp med ditt eget tema. Oppgaven må også presenteres, men ettersom dette gjøres på egne forelesninger er det så og si ingen som er på de forelesningene annet enn de som skal fremføre selv, så du trenger ikke bekymre deg for denne fremføringen)

EU Internal Market: Et veldig krevende fag som tar for seg tre av de fire frihetene (fri flyt av kapital faller utenfor). Foreleseren er veldig dyktig, men hun forventer en del forkunnskaper så jeg anbefaler å tenke godt gjennom dette før du eventuelt velger faget. Her må du fremføre en dom for klassen sammen med 3 eller 4 medstudenter. I mitt semester måtte du i tillegg delta på et panel på menneskerettighetsdagen på Universitet.

EU Contract Law: Nokså selvforklarende.

EU Trade Policy: Nokså selvforklarende. Her må du levere inn en oppgave. Forslag til tema gis på forelesning.

European and International Environmental Law: Nokså selvforklarende. Her må du levere inn et dokument der du diskuterer ulike miljørettslige temaer som også har blitt diskutert på forelesning. Du må også levere inn en oppgave, og du må velge temaet selv. Det kan være alt fra en dom til en ny endring i miljøretten eller et spesielt miljørettslig tema som du finner interessant.

Av de fagene jeg ikke valgte er blant annet EU Media Law (denne har muntlig eksamen), EU Institutional Law, EU Labour Law, The Autonomous EU Legal Order (denne har obligatorisk studietur til European Court of Justice i Luxembourg), Law of Armed Conflicts, International Business Transactions og Transport Law. Det er også et veldig bra fagtilbud i vårsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglig utbytte var generelt bra. Det er positivt at alt foregår på engelsk og at foreleserene generelt behersker språket bra. Det er imidlertid veldig forskjellige forelesningsmetoder. I enkelte fag er det vanlig powerpointpresentasjon, mens i andre fag er forelesningen lagt opp til å være en samtale mellom studenter og foreleser, hvor temaet er bestemt på forhånd men innholdet i forelesningene er avhengig av hva studentene sier. Den sistnevnte metoden (som blant annet benyttes i EU Contract Law og Trade Policy Law) fant jeg (og de fleste medstudenter jeg snakket meg) veldig krevende, og det gjorde at det faglige utbytte ble mindre ettersom det er enkelt å falle av når forelesningen ikke har noe fast form. Videre er det også varierende krav til forkunnskaper (i for eksempel EU Internal Market Law og EU Trade Policy Law virker det som at foreleserne forventet at man hadde mye forkunnskaper), og det gis ikke noe særlig informasjon om dette på forhånd. Dette gjør igjen at man kan falle av lett. Når det er sagt synes jeg generelt at det var et bra faglig utbytte, særlig i fag som krevde at du leste en del forberedelsesmateriale før hver forelesning (slik som Advanced Human Rights). Foreleserne er alle dyktige og det er enkelt å komme i kontakt med dem på epost hvis du har faglige eller praktiske spørsmål, så selv om jeg kom med noen kritiske bemerkninger over, er jeg generelt fornøyd med det faglige utbytte.

Hva gjelder språket er det, som jeg nevnte tidligere, mulig å ta et språkkurs på språksenteret. Dette foregår på kveldstid og koster 50 euro på utvekslingsstudenter. Du kan få studiepoeng for dette, men om dette blir godkjent av UiB er en helt annet sak. Det er imidlertid ikke nødvendig å kunne nederlandsk. Som jeg nevnte tidligere så kan alle Belgiere generelt snakke bra engelsk, alle forelesninger, innleveringer og eksamener er på engelsk, og all informasjon fra universitet gis også på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Gent er en utrolig fin by, som minner overraskende mye om Bergen. Det er historisk by med mange gamle, hanseatiske bygninger, og hele fem, store kirker og også et slott. Mesteparten av sentrum er bilfritt (og med det mener jeg at det først og fremst er enveiskjørte gater slik at det er relativt få biler i sentrum) og det er som sagt tidligere sykkel som er fremkomstmiddelet. Det går kanaler gjennom byen, og på våren og sommeren er det mulig å ta guidet båttur opp disse kanalene. Sentrum er området som kalles Korenmarkt. Det befinner seg rett ved en stor kirke, og er derfor relativt enkelt å finne. Hvis du drar i høstsemesteret så er det på dette området Gent har sitt store julemarked, og jeg vil virkelig anbefale deg å gå på dette.

Hva gjelder Universitet i Gent så har det ikke et eget universitetsområde; de ulike fakultetene er plassert ulike steder i byen, med noen fakulteter også utenfor byen. Det juridiske fakultetet er i sentrum av Gent, og det tar som sagt tidigere ca. 20-25 minutter å gå hit fra studentboligene. Studentboligene er plassert på et eget området, og gaten overfor har så og si alle utesteder i Gent + en rekke takeaway-steder, så du må ikke gå langt for dette. Det er egne studentboligere for utvekslingsstudenter, så du vil ikke bo sammen med studenter fra Belgia. Mellom studentboligene og fakultet finner du studentsenteret (også kalt UFO), og det tar ca. 10 minutter å gå hit.

Det må også nevnes at det går mye trikk og buss i sentrum, men jeg tok ikke dette noe særlig ettersom byen er liten nok til at du fint kan gå eller sykle til de aller fleste steder.

Bustad

Jeg bodde i studentboligene i Gent, og det var egentlig helt greit. Jeg hadde sjekket private lånepriser på forhånd, men ettersom det ikke var voldsomme forskjeller i pris, og du dessuten får ta del i det sosiale på studentboligene så valgte jeg å bo her i stedet. Studenthybelene i Gent er veldige greie, og du har eget bad, kjøleskap, skrivebord og naturligvis seng. Kjøkkenet deler du med 10-15 andre studenter, noe som til tider kan være krevende ettersom det alltid er noen på kjøkkenet, men du venner deg til dette raskt. Ved innflytting i hybelen må du melde fra om eventuelle mangler. Det er viktig å være nøye her, ettersom hybelen vil sjekkes opp mot denne listen ved utsjekk.

Sikkerheten i studentboligene er god. Du kan ikke komme deg inn i studentboligene uten å skanne leilighetskort, og vakter kan ringes dersom noen ikke overholder stilletiden (som er klokken 23 hver eneste dag, med unntak av eksamensperioden hvor du må være stille hele tiden). Alle studenthybler har også eget wi-fi, så du trenger heller ikke å skaffe eget internett. Vaskerommet finnes i første etasje i Home Gottingen, men det er bare tre vaskemaskiner på fire bygg så det kan være vanskelig å finne en ledig maskin til å vaske. Støvsuger kan lånes fra resepsjonen i studentkontoret, som ligger tvers over gaten for de fleste av studentboligene. Det er også flere fellesrom i studentboligene, som kan brukes dersom du har gruppearbeid.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er fantastisk, og det er noe som skjer hver uke. I mitt semester hadde de karaokekveld hver torsdag og quiz hver fredag, i tillegg til at det var vanlig å gå ut i helgene. Hvis du melder deg inn i ANSA, vil det i tillegg være flere aktiviteter for norske studenter i Belgia. Jeg hadde ikke anledning til å delta på disse, men jeg har hørt fra andre studenter at dette var bra.

Personlig fant jeg det veldig enkelt å bli kjent med mine medstudenter. Ettersom alle er i akkurat samme situasjon som deg, er det ikke uvanlig at man tar kontakt med sidemannen i forelesningssalen (og man vil da normalt starte samtalen med å klage over for utrolig trange forelesningssalene er, noe som var samtaleemne i så og si alle de første samtalene jeg hadde med nye studenter). I enkelte fag er det også gruppearbeid som gjør at du lett blir kjent med medstudentene dine. Og så er det jo viktig på utveksling at man forsøker å gå ut av komfortsonen og utforske mer enn å holde seg til sine vaner. Det er det vel kanskje det viktigste tipset man kan gi.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.02.2016 - 02.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mange forberedelser selv, og føler i ettertid heller ikke at det var nødvendig. Brukte noen kvelder før avreise på å lære meg grunnleggende nederlandske ord via en app på mobilen. Med norsk, engelsk (og i mitt tilfelle tysk) språkbakgrunn er nederlandsk (i Gent snakkes flamsk, en dialekt av nederlandsk) et overkommelig språk som gir logisk mening for nordmenn. I verste fall snakker belgierne uansett godt engelsk.

Når det gjelder praktiske tips så vil du få godt med informasjon om dette ved ankomst. Sykkel er fremkostmiddelet i Gent og det finnes egne utleieplasser for anskaffelse av disse. Det finnes IKEA utenfor bykjernen, men det er også mulig å gjøre lignende husholdningskjøp på HEMA på kjøpesenteret Zuid nær bykjernen.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok har vanlige forelesninger. Det er nok viktigere å stille på forelesninger i Gent enn det kan anses for i Norge. Forelesninger blir ikke lagt ut digitalt og det kan være litt rot med hvilken informasjon de regner med man har fått med seg. I det ene faget hadde vi ikke fast forelesningstid, og tidspunktet for neste forelesning ble avgitt muntlig i forelesningen, slik at det var fort gjort å falle av. Forelesningene er sjelden på mandag morgen eller fredag ettermiddag, da det blir tatt hensyn til de hjemlige belgiske studentene som ofte reiser til egen hjemby i helgene. Jeg hadde imidlertid en eksamen på en lørdag som universitetet ikke var villige til å flytte på.

De fleste av eksamenene var skriftlig, men den ene var muntlig. Det er nok enkelte ting å utsette på måten man gjennomfører eksamen på for oss som kommer fra UiB, blant annet at man må skrive eget navn på alle eksamener. I faget hvor eksamen var muntlig var sensor også vår eneste foreleser og eksaminator. Lengden på skriftlige eksamener blir heller ikke oppgitt før man er i eksamenslokalet. Ellers var de fleste eksamener åpen bok, som selvfølgelig kan virke positivt helt til man innser hva det gjør med selvdisiplinen. Dette medfører også mye utskrift av løsark, men det finnes flere printerbutikker i nær avstand til universitetet hvor du kan skrive ut for et rimelig beløp. Det var også meg bekjent mulig å ta utskrifter på selve universitetet, noe jeg ikke benyttet meg av siden skolen bare hadde PC-er med Azerty-tastatur (vi bruker Qwerty i Norge), som gjorde at jeg stort sett jobbet hjemmefra på egen PC.

Vurdering av emnetilbodet

Kun ett av fagene vi kunne velge for mitt semester falt bort, slik at alle mine fag forble slik de var planlagt på forhånd. Fagene omhandler mange områder, jeg valgte Air and Space Law (luftfart- og romfartsrett, mest erstatning), Advanced EU Competition Law (som navnet antyder er dette konkurranserett), Maritime Transport Law (også mest erstatning knyttet til skipsfrakt), Peaceful Settlement of Disputes in International Law (både ved tribunal og ved ad hoc-domstoler, denne har studietur til Haag), EU Banking and Capital Markets Law (harmonisering av internasjonale markeder), Mergers & Acquisitions (forholdsvis selvforklarende) og International Commercial Arbitration (megling mellom firmaer hovedsaklig). Mye av dette omhandler gjeldende EU-lovverk, noe av det er hjemlet i internasjonale konvensjoner.

Av de valgene jeg ikke tok finnes blant andre Criminal Policy, Corporate Governance og EU External Relations. Noen av disse fagene og de jeg valgte kolliderer med hverandre siden fagene i hovedsak har forelesninger fra tirsdag til torsdag. De fleste av fagene gir deg bare fire studiepoeng, så du må ta mange fag for å oppnå 30 studiepoeng. Jeg tok selv seks fag med fire poeng og ett med seks poeng for å oppfylle målet. Kurs i nederlandsk gir også studiepoeng, men lykke til med å få det godkjent som valgfag av administrasjonen på UiB ;-)

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra. Forelesningene, eksamener og alt foregår selvfølgelig på engelsk, et språk foreleserne behersker i forskjellig grad, alt fra veldig bra til godkjent. Kunnskapsnivået og pedagogikken blant foreleserne var selvfølgelig også der det skal være, de fleste var professorer, noen var også eksternt innleid. Jeg kikket ikke på så mange andre universiteters fagkombinasjoner før jeg dro ned, men inntrykket er ihvertfall at det var et rimelig variert og relevant program som ble tilbudt.

Nederlandsk kan som nevnt læres i kurs ved universitetet som gir tre eller fire studiepoeng. Disse koster 50 £, og selv om jeg ikke deltok på disse, antar jeg at det ikke var verdt det da ingen jeg snakket med ble veldig gode i nederlandsk i løpet av tiden der nede. Selv lærte jeg nederlandsk på duolingo.com og nådde sikkert det samme nivået som de øvrige. Min nederlandsk er nokså elementær, men jeg kan gjøre det vesentlige (kjøpe øl og si takk når jeg får den) i tillegg til at det nå er overkommelig å lese nederlandsk, som er et fint lite pluss til livet senere. All informasjon du blir tilsendt fra universitet sendes uansett på engelsk, skjønt det hender de sender fellesmailer ut med informasjon på nederlandsk som ikke direkte angår deg.

Universitetsområdet og byen

Gent har ikke et avgrenset universitetsområde, men administrasjonen, studenthyblene og noen av fakultetene (deriblant det juridiske) ligger i veldig kort avstand til hverandre. Du vil ikke få praktiske problemer knyttet til transport ved å studere jus i Gent med mindre du bor langt utenfor byen. Gent var den nest største byen i Nord-Europa i middelalderen på grunn av sin tekstilproduksjon. Produksjonen er ikke synlig i bybildet i dag, men alle kirkene i sentrum (og et slott, faktisk) viser at dette en gang var en by av stor betydning. Studenthyblene er 15 minutter gange fra universitetet og fra der er det fem minutter til bykjernen. Byen tåler sikkert fint en sammenligning med Bergen, bare med vesentlig billigere ølpriser og noe mindre regn. Restaurantbesøk skiller seg imidlertid ikke noe særlig fra de billigste spisestedene i Bergen, og det forekommer lite studenttilbud (med mindre du er glad i pizza).

Ellers ligger Gent nær Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel og Paris eller jurist aktuelle steder som den Haag, Strasbourg og Luxembourg, så når Gent blir for familiært og du søker nye reisemål har du alle disse innenfor bare noen timer med tog. GoPass på tog koster 50 € og dekker vel ti reiser innen ganske mange områder, skjønt har en øvre aldersgrense på 26 år som gjorde at jeg selv ikke fikk benyttet meg av dette.

Byen har også en festival i midten av juli som heter Gentse Feesten. Denne trodde jeg skulle være avslutningen på oppholdet, men så utløp utleieavtalen min med universitetet samme dagen som festivalen startet. Jaja, man kan vel ikke få alt her i verden.

Bustad

Jeg sjekket prisene for private leiligheter på forhånd, og siden det ikke var store forskjeller i priser mellom disse og universitetshyblene, tenkte jeg det at det var best å samle seg med alle de andre som heller ikke gadd å gjøre nevneverdig innsats på egenhånd. Dette var et klokt valg, siden mye sosialt foregår ikke bare på kjøkkenet på hyblene, men også like utenfor dørene, hvor du har en rekke utesteder og nesten like mange steder for nattmat. Disse utestedene ligger samtidig akkurat langt nok unna til at man ikke mister nattesøvn fra støyen. Universitetet har bemannede vakter som sørger for at alle studentene overholder påbudet om ro i eksamensperioden (fra slutten av mai til begynnelsen av juli). Din lokale butikk er Albert Heijn, en butikk med rimelige priser og greit utvalg, spesielt for vegetarianere. Denne er søndagsstengt, da stikker du på Delhaize et lite stykke borti veien. Stengetid er 20.00, men nattåpne butikker som heter Nachtwinkel selger elementære ting etter dette. Disse finnes både på campusområdet og i andre deler av byen.

Rommet ditt er 15 m2 og har eget bad, kjøkken deler du med mange andre. Selv delte jeg kjøkken med 19 personer, skjønt de fleste var så inaktive på kjøkkenet at du som oftest laget mat alene. Mitt kjøkken var veldig atypisk i så måte, og jeg ble bedre kjent med de som bodde på nabokjøkkenet. Studenthyblene har ikke adgang til Wi-Fi (annet enn ved ledning til PC som følger med), så det jeg gjorde var å skaffe meg belgisk SIM og kjøpe datapakker gjennom dette. MobileVikings het min mobilleverandør, men her finnes det nok også andre alternativer.

Sosialt miljø

Veldig bra. Siden jeg bodde på hyblene ved Home Vermeylen ble jeg først best kjent med de som bodde i egen etasje, deretter sprer man seg sosialt litt utover. Det er alltid noen som har bursdag eller holder "avskjedsfest" fordi de skal reise bort fra universitetet i to uker, og da sitter invitasjonene løst. Vorspielene er da ofte en "international dinner" hvor du må ta med deg en rett fra ditt eget hjemland, så jeg håper du som leser dette er bedre til å lage laks enn undertegnede. Miljøet er internasjonalt med store mengder italienere og spanjoler som studerer i byen, og også en viss andel portugisere. Disse er det greit å komme i kontakt med, og min bestekompis der nede var da også en italiener.

Introduksjonsdagene var litt omvisning på universitetet, litt mingling og en utendørs quiz i regnvær som omhandlet byen som etter mitt syn var unødvendig lang. Lokalhistorie er jo noe man uansett lærer etter hvert. Her er ingen ordinær fadderuke, og det anbefales å være frempå sosialt i starten, men det er ingen krise hvis man er en slow starter. Det bor også mange belgiere på hyblene, disse blir du naturlig nok (sannsynligvis) ikke så godt kjent med siden de skal bo der i flere år og dermed ikke bruker tid til å bli kjent med mennesker som forsvinner etter et halvt eller ett år. Dette er vel for å være ærlig den samme situasjonen som Erasmus-studenter opplever i Norge.

På utveksling som i ellers i livet gjelder selvfølgelig regelen om at man bør utforske heller enn å holde seg til vanlig atferd fra hjemme i Norge. Her har jeg syndet litt selv, og det betaler jeg nå en pris for mentalt, om enn veldig liten. Oppholdet var uansett strålende og selv hvis noen av anmerkningene jeg har kommet med tidligere i teksten virker kritiske til opplegget vil jeg absolutt anbefale et Erasmus-opphold ved Universiteit Gent.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universiteit Gent

Informasjon