Hjem
Studentsider
erasmus+

Universiteit Gent og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByGent
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelorprogramma i medier og kommunikasjon, tv-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign. Desse studentane har prioritet på å reise ut gjennom avtalen, men studentar ved andre studieprogram kan òg bli vurderte dersom det er ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar ved bachelorprogrammet i tv-produksjon kan reise på utveksling i sitt 4.semester. For studentar ved bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon passar det best å reise ut i 4., 5. eller 6.semester av studiet. Studentar ved bachelorprogramma i medie- og interaksjonsdesign og journalistikk kan reise ut sitt i 5.semester.

Språk

Undervisingsspråka ved universitetet er nederlandsk og engelsk.

Språkkravet for studentar som skal følge undervisning på engelsk er nivå B2, etter EU sine retningslinjer for språkkompentanse.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

For studentar som går på bachelorprogramma i medier og kommunikasjon, tv-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign, er det anbefalt å ta emne som frie studiepoeng under utvekslingsopphaldet. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald eller nivå med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universiteit Gent blei oppretta i 1817 og blei den første høgare utdanningsinstitusjonen til å tilby undervising på nederlandsk i 1930. Universitetet har rundt 37 000 studentar fordelte på 11 fakultet. Fakulteta og administrasjonen til universitetet ligg på forskjellige stader sentralt i Gent. Universitetet tek godt vare på studentane sine gjennom ulike velferdstilbod, og har blant anna ei eiga ordning for sykkelutleige som internasjonale studentar kan dra nytte av.

I middelalderen var Gent blant Europas største byar, og mykje av arkitekturen står att frå denne tida. Med knapt 250 000 innbyggarar kan ikkje Gent lengre reknast som nokon metropol, men han er stadig livleg, med gode kulturtilbod og fleire festivalar året gjennom. Sentrum av Gent er det største bilfrie byområdet i Belgia, og sykkelen er det mest populære framkomstmiddelet her.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader og gir prioritet til internasjonale studentar som søkarar. Det kan òg hjelpe med informasjon om korleis ein finn bustad privat i Gent.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 - BA i TV-produksjon

Vår 2023 - BA i TV-produksjon

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

1) søk om bustad tidleg-det lønner seg.
2) Orientér deg i emnekatalogen til UGent slik at du veit ikkje berre kva fag dei tilbyr, men óg kva fag du har lov å ta (frå både UiB og UGent sin side) og unngå overlapp i timeplanen. Dette er nesten umogleg å gjere på forhandsgodkjenningsstadiet, då timeplanen for komande semester ikkje enno er offentleg i det du lagar din Learning Agreement. Ver dermed førebudd på å måtte gjere endringar, og kva krav både universiteta og Erasmus har angående endringar. Dette er heilt normalt, og kan vere ein 100% smertefri prosess om ein er godt førebudd.
3) Ein må ta mange fleire fag (6-7, i motsetning til 3-4) enn ein er vant med, berre for å nå minimumskravet (til UiB) om 30 STP (uttrykt i ECT på UGent sine nettsider). Dette tyder ikkje at faga inneheld mindre stoff eller at dei er enklare. 4) Nettsidene til UGent er labyrintaktige. Det er normalt å bli frustrert av dette, men det går bra til slutt.
5) Er ein snill og tolmodig med alle som hjelper deg på vegen, garanterer det ein god oppleving.

Undervisningsformer

Det gjekk for det meste i forelesningar, med nokre unntak av gruppearbeid i enkelte fag. Mengden materiale som vart dekka per forelesning var passande, og var tydeleg tenkt godt igjennom og nøye kalibrert på førehand av forelesar. Eg opplevde aldri at forelesar gjekk over designert tid, heller under. Forelesningane er gode -- lærarane eg hadde brydde seg enormt mykje og tok deira fag på alvor. Dei var grundige, utan å verke isolerande eller nedlatende. Dei ville veldig gjerne at eg lærte det dei underviser! Tekniske problem angående projektor, høgtalaranlegg, mikrofon etc. var sjeldne(-re enn ved UiB. Kremt.)
Forelesningane var lange -- 2t50m (med 10 min pause) vanlegvis, i nokre fag var dei 1,5t (utan pause) Dette er noko ein kan bli bedre i og eg opplevde dette som SVÆRT nyttig i å trene på å utvide mitt oppmerksomhetsspenn -> bruk det for alt det er verdt!
Dei lange forelesingane tyder óg at dagane kunne bli lange om ein hadde fleire fag per dag. Nokre fag var ikkje ferdige før om kl 19:00. Eg måtte passe på å ete godt, og ei god døgnrytme var veldig hjelpsam!
Det blei ikkje tatt oppmøte på forelesningar, men eg opplevde gode resultat frå å møte opp så mykje eg berre kunne.
Kvar foreleser behandlar videoopptak av forelesningar annleis -- det var best å ikkje stole på at eg berre kunne sjå dei seinare.
Nokre fag var meir interaktive enn andre, men svært få fag nytta dette i sin evaluering. For ein som mislikar å snakke i klasserommet, kan Gent vere ideelt. Viss ein derimot er glad i diskusjon og samtale av emnene fins det liten moglegheit til dette med enkelte unntak.
Liten observasjon om dei lokale studentane: dei byrjar brått å prate med kvarandre i 10-15 sekund når forelesar nemner noko dei kjenner til (namnet på ei film, kjendis, sosiale medier-app etc.), etter dette stilner dei att. Eg kan ikkje forstå dette eller forklare det men om ein ikkje veit om det kan det vere forstyrrande dei fyrste par gongane.

Ver førebudd på handskreven, tradisjonell eksamen med nokså høge forventningar til kunnskap. Ein kan ta eksamen på nytt utan å vente eit heilt semester (og av og til to) som ein må på UiB, men det betyr óg at ein må anten bli att i Belgia eller reise fram og tilbake ein ekstra tur.
Viktig: reiser ein på haustsemesteret, er eksamensperioden slutten av desember-tidleg januar. Det vil seie at sjølv om ein ikkje har undervisning rundt juletid, rekn med å måtte bruke det som ordinært er juleferie på å øve til eksamen.
Reiser ein på vårsemesteret er eksamensperioden heile juni.
OBS: Dei aller fleste emnene (særleg bacheloremne) nyttar eksamen som sin EINASTE evalueringsform. Innleveringar/oppgåver undervegs er sjeldne. Difor gjelder det å fylgje med på forelesningene og å øve godt til eksamen. Gjer ein dette, vil det ikkje vere noko problem å stå.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet er breiddt, men kan vere forvirrande. Kva fag ein tek avhenger av kva fakultet ved UGent ein søkjer seg inn på. Det kan høyrast straight forward ut, det er det ikkje. Eg måtte bruke studievegleiar og UGent sitt International Support Team for alt dei var verdt.
Samanlikna med dei fleste andre europeiske universitet tilbyr UGent MANGE ulike fag på engelsk.
Ein har tilgang på mykje direkte og indirekte relevant kompetanse ved UGent som ein ikkje kan finne ved UiB. (I alle fall innanfor mitt felt: TV-Produksjon).

Fagleg utbyte og språk

Mengden arbeid er litt større enn ved UiB og idem ditto for krava til bestått eksamen. Dette har ført til at eg har hatt svært høgt fagleg utbytte og utanom ein hard eksamensmånad angrar eg ikkje i det heile på mitt semester ved UGent, på grunn av mengde og djubde av kunnskap eg har gjort meg opp på relativt kort tid. Det faglege utbyttet kjennest rettferdig basert på min innsats.
Dei aller fleste som underviser på engelsk er svært gode i engelsk. Det hjelper om du er god i engelsk, óg.
Som nederlandsktalande var det definitivt lettare å orientere seg generelt sett, og dette gav meg óg eit større emnetilbod å velge frå, men det er langt frå nødvendig, både administrativt og sosialt. Ein kan godt lære seg nederlandsk om ein vil men det er ikkje kritisk.

Universitetsområdet og byen

Som UiB er UGent sitt campus spreidd utover byen Gent. Kva bygningar ein har forelesningar i er vanskeleg å seie på førehand, men det kan variere frå at alle bygningane er relativt nære kvarandre (<10 min gåavstand), til at dei er 30+ min unna kvarandre med kollektivt transport. Gent er nemlig i STOR grad bygd for sykling -- det fins eit kollektivt tilbod, men det tek ofte mykje lenger enn å sykle. Det er lett å leie sykkel til 60-70 euro for eit heilt semester om ein leiter litt.
Byen er gammal og fin, og godt lagt opp for fotgjengere. Dei har gode kinosalar i UGC-teateret.
Parken i nærleiken av togstasjonen er flott året rundt. (flottere til og med enn Nygårdsparken, om ein kan tru det).
Nokre av matbutikkene tek ikkje VISA.

Bustad

Studentboligane (student homes) ved UGent var ikkje nødvendigvis imponerande, men definitivt adekvate. Store rom, bra varmeanlegg og mange av dei har eige bad og eige kjøleskap (men det vil koste ca. 5000 kr i månaden.) Det som kan vere vanskeleg er at ein må dele kjøkken med svært mange (minst 9, opptil 30) medstudenter.

Sosialt miljø

Det var mange internasjonale studenter der med meg, og universitetet gjorde det lett for oss å kome i kontakt med kvarandre. Det fins mykje å gjere -- Studentorganisasjonar organiserer ofte turar rundt om i Belgia og ulike aktivitetar i Gent, og det fins eit livlig utelivsmiljø i sentrum.
Det er vanskeleg å kome i kontakt med lokale studentar, med mindre ein prøver hardt. Dei er jamnt over like skeptiske til utenlandske studentar som norske studentar er ved UiB. Dei er fine folk men vanskeleg å bli kjent med.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2022 - 05.02.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg fulgte sjekklisten til UiB. I tillegg fulgte jeg Gent sin egen «International student guide» (https://www.notion.so/International-Student-Guide-051c28be139541a2bb192a88bbe3edeb). Den inneholder mange praktiske tips og sjekklister.

Et tips er å starte å se etter bolig tidlig, ettersom det er svært vanskelig å få tak i bolig. Jeg søkte studentbolig så fort det var mulig (tror søknadene åpna rundt 1 mai). Og selv om det var primitiv standard, er jeg veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg snakka med flere studenter som ikke fikk tak i bolig i Gent, og som måtte bo i nabobyen (Brugge). Det fremstod som veldig stress, da det er 40 min med tog fra dit til Gent. (I tillegg slutter toget å gå rundt kl. 1 på natten, så det er ikke bare bare for dem å gå ut i sammen med resten av ESN i Gent).

Undervisningsformer

Undervisningen var forelesninger. Lengden på disse varierte fra fag til fag. Noen varte i 3 timer, og andre varte i 4,5 timer.

Siden man kun ta fag som er på 3, 4, 5 eller 6 ECTS (studiepoeng), og man har forelesning i hvert fag hver uke, er det mye forelesninger i løpet av en uke. Jeg valgte fag slik at jeg fikk forelesningsfri på fredagen, men jeg hadde forelesning alle andre dager.

En del av fagene krevde at man skulle lese en del før forelesning. For eksempel var det veldig mye forberedelse materiale i fagene Human Rights og External relations. Til gjengjeld var det ingen slutteksamen i de to fagene (var dog flere evalueringer underveis).

Noen forelesere er mer opptatt av deltakelse enn andre, men det forventes generelt at man møter opp, samt deltar i diskusjonene. De fleste fagene legger opp til interaksjon mellom foreleser og studenter.

Karakteren i faget, beror som regel på flere vurderinger. I de fleste fag er det en innlevering eller en fremføring, eller begge deler, underveis i semesteret, i tillegg til en eksamen på slutten av semesteret (muntlig eller skriftlig). Siden jeg måtte ha 6 fag for å få 30 sp, ble det veldig mange vurderinger. Jeg opplevde derfor arbeidsmengden som større enn hjemme (særlig siden man er bundet av mange tidsfrister, i tillegg til mye undervisning).

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har en del fag å velge mellom, men mange av de (særlig de jeg syns virket mest spennende) blir kun undervist på vårsemesteret. Jeg visste ikke dette før jeg kom hit, så jeg måtte endre de fleste fagene jeg originalt hadde planlagt å ta.

I tillegg var det et problem at mange av forelesningstimene kolliderte. Jeg opplevde det derfor som krevende å finne en fagsammensetning som gikk opp. Jeg endte opp med å velge to fag som kolliderte, men det ordna seg ettersom det ene faget tok opptak av forelesningen.

Jeg måtte også ha et fag på Zoom. Professoren som egentlig skulle undervise i Human Rights, ble sykemeldt. Erstatningsforeleseren universitetet fant, bodde ikke i Gent, og det ble derfor undervist på Zoom. Det var ikke helt optimalt.

Her er en oversikt over hvilke fag jeg hadde, samt en kort vurdering av de:
- International and European Environmental Law (6 ECTS): rundt 3-4 timer forelesning hver uke, veldig søt og engasjert foreleser (og gjesteforelesere), to innleveringer (ene velger du tema selv, mens den andre må du velger mellom et par diskusjonsspørsmål), og en slutteksamen (som var nokså overkommelig)
- Data Ethics (4 ECTS): 3 timer forelesning hver uke, søt foreleser, en innlevering (velger tema selv), en presentasjon (med medstudenter), og en slutteksamen (som var ganske grei)
- Law of the Sea (4 ECTS): 3-4 timer forelesning 6 ganger, en innlevering sammen med en medstudent (velger blant noen temaer og skal være på max 20 sider), en fremføring hvor du presenterer innleveringen, og en slutteksamen (som var veldig vanskelig). AKA ekstremt mye jobb for lite studiepoeng
- EU External Relations Law (6 ECTS): 4,5 time forelesning hver uke, sykt mye forberedelse materiale, og ikke den mest pedagogiske foreleseren. Til gjengjeld var det ingen slutteksamen, kun en presentasjon (med medstudenter) og en «konferanse» (der man hadde presentasjon og var en del av et debattpanel).
- European Media Law (4 ECTS): 3 timer forelesning hver uke, veldig flinke forelesere, interessant fag, en innlevering og en muntlig eksamen (som var veldig overkommelig).
- Selected Topics of International Human Rights Law (6 ECTS): 3 timer forelesning hver uke (på zoom), sykt mye forberedelse materiale, og veldig streng foreleser. En muntlig presentasjon sammen med medstudenter, og en innlevering.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom arbeidsmengden var såpass stor, får man et stort læringsutbytte med å være på utveksling til Gent. Det må likevel bemerkes at man ikke kommer særlig i dybden, siden man har så mange fag. Dette gjør at man føler man lærer litt om mye, men ikke mye om litt.

Det var ganske overraskende hvor mye jeg måtte jobbe under utvekslingsoppholdet. Jeg opplevde at jeg måtte jobbe mer enn på UiB, da det er mye mer obligatorisk og mange frister å forholde seg til.

Generelt er folk i Belgia veldig flinke i engelsk. Jeg følte derfor at jeg ble markant bedre i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Gent er en pittoresk by som består av mange vakre bygg. Det er alltid noe som skjer som gjør at Gent oppleves som en storby. Samtidig er byen på størrelse med Bergen, så det er ikke lange avstander. Store deler av sentrum er bilfri, og det er lagt til rette for at man skal gå/sykle. De fleste sykler derfor overalt.

Det er ønskelig å bemerke at Gent er en veldig fin by. Under utvekslingsoppholdet, har jeg reist litt rundt i Belgia og besøkt flere andre byer, og Gent er soleklart min favoritt. Det er også oppfatningen til andre jeg har snakka med.

Fakultetet ligger midt i sentrum. Det er nokså pent utvendig, men litt slitt innvending. Biblioteket er veldig fint, men det er ofte fullt. Særlig under eksamensperioden er det vanskelig å finne leseplass. Det er også svært begrenset med grupperom.

Bustad

Som nevnt, er det veldig vanskelig å skaffe seg bolig i Gent. Man bør derfor begynne å søke så tidlig som mulig. Jeg søkte på studentboligene så tidlig som mulig, og fikk der. Jeg betalte ca. 480 euro i måneden, og hadde et eget rom med bad. Dette lignet på en norsk fengselscelle (egentlig identisk), men etter en liten tur på IKEA ble det helt ok. Kjøkkenet delte jeg med 20-30 andre. Det var alltid noe sosialt som skjedde, men min opplevelse var at de ulike nasjonalitetene bare hang med hverandre. Jeg ble derfor ikke kjent med noen i gangen min. Det var også mye rot på kjøkkenet. Det kom imidlertid et vaskebyrå en gang i uka, så det ikke sklidde helt ut. Kjøkkenet var også primitivt, og det var bl.a ikke stekeovn. Jeg spiste derfor som regel mat jeg kunne lage på rommet, varme i mikroen, eller ute. Jeg spiste bl.a. litt på Universitetet sin egen restaurant som ligger midt mellom studentboligene og universitetet. De serverte helt greie middager til en billig penge.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som helt greit. Som nevnt, opplevde jeg at mange av nasjonalitetene endte opp med å henge med hverandre, og at det var vanskelig å komme inn i «deres gjeng». Det medførte at jeg hang mye med den andre nordmannen fra UiB. Vi ble venner med noen andre på jussen, og fant på ting med dem. I tillegg arrangerte Erasmus Student Network (ESN) mange aktiviteter og fester i begynnelsen og i løpet av semesteret, hvilket er en fin plass til å bli kjent med andre.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2022 - 05.02.2023

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg virkelig anbefale å dra på utveksling! Det er en glimrende mulighet til å bo i et annet land, bli kjent med en ny kultur, treffe nye mennesker og se at verdenen er bittelitt større enn Dragefjellet.

Internasjonal koordinator ved både Dragefjellet og ved Gent har vært veldig behjelpelige før, under og etter utveksling. Kudos! Man skal være obs på at det er masse frister som skal følges når man søker utveksling, men dersom man følger med på det man får tilsendt så skal det gå helt fint. Gent hadde frist for registrering av learning agreement tidligere enn mange andre universitet UiB har avtale med. Dersom man vil bo i studentbolig må man søke så fort som overhodet mulig etter man er akseptert ved Gent, men mer om dette under “Bustad og sosialt miljø”.

Før man reiser ned kan det være greit å ha lastet ned noen apper, som SNCB (tog) og Google Translate. Folk fra Flandern er stort sett veldig gode i engelsk, men av og til kan man komme over et skilt eller lignende som kan være greit å få oversatt. Avhengig av hvilke fag man velger så kan det være greit å lese seg litt opp på folkerett eller EU-rett. Ellers må man ha reiseforsikring i orden før man drar, jeg var fornøyd med ANSA sin forsikring (ikke sponset innlegg). Det er ellers veldig god informasjon om det man må gjøre når man har ankommet Gent på velkomstdagene, så jeg vil virkelig anbefale å delta på disse. Man får også sjetonger som kan løses inn til blant annet gratis kanalbåttur (anbefales) og gratis drikke på en av de største nattklubbene i Gent (velkommen til kontinental-Europa). Internasjonale koordinator ved Gent hjelper til hvis det er noe man lurer på eller trenger.

Undervisningsformer

Undervisningsformen består av forelesninger, med varierende grad av studentinvolvering. Professorene har makt til å bestemme det aller meste i sine fag, og det gjelder alt fra lengden på forelesningene, obligatorisk oppmøte, vurderingsform(er), skrifttype (!), antall ord og linjeavstand på innleveringer, lengde på eksamen og alt annet du nesten ikke kunne forestille deg at måtte detaljreguleres. Forelesningene minner om undervisning på videregående, hvor det er relativt små klasser på mellom 35-60 studenter. Dersom man er på utveksling et helt år så kan man også delta på moot courts, jeg tror ikke det er en mulighet å dra et helt år for UiB.

Forelesningene varierte fra fag til fag, det korteste faget var 2,5 timer og det lengste var 4,5 (!) timer. Som i Bergen er noen forelesere veldig engasjerte og opptatt av pedagogikk mens andre ikke virket så interesserte i det. Små klasser gjør at det er lav terskel for stille spørsmål og professorene er glade for at man engasjerer seg. I noen fag er oppmøte obligatorisk og da kan også deltakelse være med på vurderingen i faget.

Vurdering av emnetilbodet

For å få utveksling godkjent og få Erasmus-euros utbetalt må man ha 30 ECTS som tilsvarer 30 studiepoeng. Vær obs på at da jeg søkte var UiBs liste over forhåndsgodkjente emner noe utdatert og det var et av fagene som jeg hadde søkt om som ikke ble tilbudt høstsemesteret. Jeg endte opp med en litt rar blanding av fag, men det er jo en del av utvekslingsopplevelsen at ting ikke alltid blir som planlagt.

Kunne jeg reist på utveksling på ny så ville jeg nok heller dratt på vårsemesteret, da jeg opplever at sammenhengen mellom fag er større. Man kan for eksempel velge seg flere bank- og finansfag på våren som jeg tror vil gi et økt faglig utbytte og gjøre jobbingen med fag enklere. Tidvis synes jeg det var litt slitsomt å “hoppe” fra nokså ulike fagretninger. Det at man har seks fag samtidig kan nok oppleves som en stor forandring fra systemet man er vant til fra Dragefjellet. Antallet fag som tilbys på våren er også større, noe jeg følte trakk ned høstsemesteret litt. Videre er også perioden man er på utveksling bedre på våren, da varer semesteret fra februar - juni/juli og er nok lettere å kombinere med masterskriving osv. enn høstsemesteret er.

Jeg hadde fagene:

Law of the Sea (4 ECTS)

Som navnet tilsier handler faget om sjørett, og gir et ganske overfladisk overblikk over faget. Faget har en oppgave (15-20 sider) og en presentasjon (15 minutter) man må gjennomføre med en medstudent om et tema man velger fra en database. Avslutningsvis er det en skoleeksamen. Dette betyr at faget krever ganske mye arbeid for relativt få poeng. Ikke obligatorisk oppmøte og forelesninger ble tatt opp. Faget er veldig kult hvis man synes at baselinjer i sjørett var det mest spennende i NIRI.

European Media Law (4 ECTS)

Fokus på EMK art. 10 og ulike kontemporære utfordringer. Man blir vurdert på bakgrunn av en domsanalyse og muntlig eksamen. Obligatorisk oppmøte. Trolig mitt favorittfag ved Gent, mye grunnet den engasjerende og karismatisk professoren.

Data Ethics (4 ECTS)

Spennende blanding av etikk og juss. Vurderingen bestod av en kursoppgave og skriftlig eksamen. Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse ble premiert. Et helt greit fag.

EU External Relations Law (6 ECTS)

Et teoretisk tungt fag om EUs kompetanse til å inngå avtaler med tredjeparter. Vurderingen bestod av fremføring av en domsanalyse og fremføring på en studentkonferanse. Obligatorisk oppmøte. Professoren er svært faglig flink, men kombinasjonen av lange forelesninger, mye (og tungt) lesestoff og svært teoretisk fagstoff gjorde at dette ikke ble en favoritt.

International and European Environmental Law (6 ECTS)

Som navnet tilsier handlet det om internasjonal og europeisk miljørett. I løpet av faget må man skrive en lengre oppgave om et valgt tema, to kommentarer/meninger/ideer om to tema og ha skriftlig eksamen. Obligatorisk oppmøte. Jeg synes dette var et veldig interessant fag, og jeg lærte utrolig mye. Professoren er svææært engasjert i miljørett og hadde mange friske meninger.

Selected Topics in International Human Rights Law (6 ECTS)

Dette er et fag som vil variere i innhold fra år til år. Denne høsten handlet faget om vurdering av bevis i internasjonale menneskerettighetsdomstoler. Vurderingen bestod av en presentasjon i gruppe og en bloggpost. Aktiv deltakelse var et krav og dette var det eneste faget jeg hadde hvor man risikerte å bli pekt på og spurt faglige spørsmål. Dersom man ikke kunne svare ble det registrert som at man ikke hadde møtt opp. Av fagene jeg hadde var dette nok det jeg likte minste. Det var svært store mengder lesestoff og jeg likte ikke forelesningsstilen til professoren.


Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet har vært stort og jeg tror i likhet med tidligere studentrapportskrivere at det er større enn mange andre steder man kan reise. Dette betyr også at det er mye arbeid. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle være så mye arbeid før jeg dro. Arbeidsmengden i høst var også større enn noen av de tidligere studentrapportene har gitt uttrykk for. Man må forvente å gjøre minst like mye som på Dragefjellet. Skal man gjøre det bra faglig må man jobbe veldig mye, og får fort veldig lange dager hvis man faktisk skal lese alt som blir gitt i “lekse”.

Karaktersystem er (selvfølgelig) annerledes enn det man har hørt om før. Karakterskalaen går fra 0-20, hvor man må ha minimum 10 for å bestå faget. Det er ikke uvanlig at studenter stryker på eksamen, noe som kan ha sammenheng med at det ikke er inntakskrav for belgiske studenter. Jobber man like mye som man gjør i Bergen så skal det gå helt fint.

Belgia har tre offisielle språk, fransk, tysk og flamsk. Gent er den største byen i Flandern og der snakker de flamsk. Flamsk er grovt forenklet en dialekt av nederlandsk. Jeg lærte meg akkurat syv ord på flamsk, noe som ikke er direkte imponerende etter å ha bodd i et annet land i over fem måneder. Det ble arrangert et språkkurs, men dette får man ikke godkjent av det juridiske fakultet i Bergen og det gikk fra 20-22 på kvelden på tirsdager, så da droppet jeg det. Imidlertid føler jeg at engelsken min har blitt mye bedre, både skriftlig og muntlig. Når man stort sett er rundt studenter fra andre land så blir det nesten en naturlig del av hverdagen å snakke engelsk. De mange obligatoriske skriftlige oppgavene gjør også at engelsken blir bedre.

Universitetsområdet og byen

Gent er en vakker by! Byen var blant Europas rikeste rundt 1500-1600-tallet og de mektige laugene i byen konkurrerte om å vise hvem av disse igjen som hadde mest penge. Som en konsekvens av denne rivaliseringen ligger det en gigantisk kirke på nesten hvert gatehjørne. Heldigvis ble byen skånet for stridigheter under både første og andre verdenskrig og de fleste av byens gamle bygninger står fortsatt. Gent er en populær turistby blant belgiere, nederlendere og franskmenn. Jeg hadde ikke hørt om Gent før jeg søkte, men har blitt glad i byen.

Til å ha ca 270 000 innbyggere er byen kompakt og man når det aller meste til fots. Sånn sett minner Gent mye om Bergen, bare at det er paddeflatt. Store deler av sentrum er bilfritt og sykkel er det mest populære fremkomstmiddelet. En stor andel av byens innbyggere er studenter og dette påvirker utelivet og serveringssteder. Det er ikke vanskelig å ha det gøy i Gent. Skulle man gå tom for ting å gjøre i Gent er det kort vei til andre belgiske byer som Antwerp, Brugge og Brussel. Det er også togforbindelser til London, Paris, Köln, osv. Gent ligger bare ca 30 min med tog fra Brussel og 1 time med tog fra Zaventem som er den største internasjonale flyplassen i Belgia.

Juridisk fakultet i Gent ligger ganske midt i byen med farlig kort avstand til noen av de bedre kaffebarene i Gent. Bygget er ganske slitt og ville nok blitt kategorisert som et “spennende oppussingsobjekt” av kreative eiendomsmeglere. Det er ingen lesesaler på universitetet, men et bibliotek. På samme måte som i Bergen er det kamp om plassene på biblioteket, men ikke i eksamensperioden. Da stenger biblioteket tidligere enn vanlig og de belgiske studentene leser hjemme. I helgene er universitetet stengt.

Universiteit Gent er et miljøuniversitet og som en følge av dette var det iskaldt på skolen fra oktober til jeg dro. I enkelte klasserom er det ikke ventilasjonsanlegg og klasserommet må da luftes ut med jevne mellomrom. Et godt tips er å ta med både ullundertøy og boblejakke, fordi man kommer til å fryse (hvis man drar på høsten).

Bustad

Jeg leide privat og bodde med en litauisk phd-student i juss. Det var veldig hyggelig og jeg er glad for at jeg valgte å bo privat. Det var kort vei til skolen og jeg opplevde nabolaget som rolig og trygt, samtidig som det var både barer og restauranter i gangavstand.

Studentboligene ligger sør i Gent, ca 15 minutter å gå fra det juridiske fakultet. Dersom man ønsker å bo i studentboligene så er det svært viktig at man søker tidlig, men til og med da er det ikke noen garanti at man får tilslag. Personlig var jeg ikke så giret på studentbolig, og etter å ha vært på noen fester der var jeg fornøyd med mitt valg. På hver etasje bor det ca 40 studenter som alle deler et kjøkken. Hver blokk, dvs ca 400 personer, deler tre vaskemaskiner. Heldigvis finnes det vaskerier mange steder i Gent og det er rimelig å spise mat i kantinen. Man må forvente en del bråk hvis man velger å bo i studentboligene.

Velger man å bo privat må man forberede seg på at det er en noe stressende affære. Jeg vil anbefale å reise ned i god tid før semesterstart. Digitale annonser er ikke så utbredt og det er mange svindelforsøk via diverse facebook-grupper. I Belgia er det fortsatt populært med annonser hos utleiemeglere og fysiske skilt i vinduet på utleieobjektet. Da vil det stå “te huur” med et telefonnummer, antall slaapkamers (soverom) og pris. En ulempe med å leie privat er at hovedregelen er et års leiekontrakt. Skulle man trekke seg før kontraktens utløp må man betale et straffegebyr. Jeg var heldig og fant til slutt en utleier som ville leie ut korttid.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blir til hva man gjør det til selv. Det arrangeres en drøss med aktiviteter via ESN (European Student Network). Her kan man dra på alt fra dagsturer til andre byer, pubcrawl, sykkelturer, osv. Det er ikke en fadderuke på samme måte som man kjenner fra Bergen, men jeg vil anbefale å delta på de arrangementene ESN har i begynnelsen. Her blir man kjent med studenter fra andre studieretninger enn kun juss. Den flamske juristforeningen arrangerte også fester hvor utvekslingsstudentene var invitert, blant annet hvor professorer fra det juridiske fakultet stod i baren en hel kveld.

Man blir også fort kjent med andre utvekslingsstudenter i fagene man tar, ofte når man finner sammen mens man klager sin nød over mye lesing det er. Min erfaring er at de fleste er interessert i å bli kjent, og man må bare våge å bjuda litt på. Jeg har fått mange gode venner i Gent og jeg er glad for at jeg dro på utveksling.

Skulle det være noen spørsmål om Gent eller utveksling der så kan fakultetet videreformidle min kontaktinformasjon!

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

09.02.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

På grunn av mangel på boliger sentralt i byen vil jeg anbefale å starte leilighetssøket relativt tidlig. Det er litt vanskelig å navigere seg på nettet bare ved bruk av google og svindel på boligmarkedet forekommer. Dersom man tar kontakt med vertsuniversitetet opplevde vi at de har ganske god oversikt over utleiere som er til å stole på.

Undervisningsformer

Undervisningen i Gent er sentrert rundt forelesninger i mye større grad enn i Bergen. Det er en forelesning i hvert fag hver uke, unntatt i eksamensperioden som dekker fra midten av mai og ut semesteret. Én forelesning varer i 3 timer. Dersom man velger en del fag er en del forelesningstid påregnelig. Likevel går ikke forelesningene veldig fort frem for det meste, slik at det er greit å henge med. I noen av fagene er det også en form for underveisvurdering som kan bestå i at man leverer en oppgave og/eller presenterer denne for klassen. Denne ble regnet som en prosentdel av sluttkarakter ved siden av eksamen. Tema velger man ofte selv så lenge det er innenfor kursets rammer, slik at ambisjonene kan styres deretter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Gent er godt. Det er en del engelsk-språklige emner å velge i, slik at hovedutfordringen er å finne de emnene man ønsker å ta/få timeplanen til å gå opp. Under mitt opphold var det tilstrekkelig med fag slik et jeg kunne holde fredagen fri for forelesninger. Innholdsmessig er det også mye å velge i. Universitetet har en del spesialemner som tar opp spesifikke problemstillinger i strafferetten (eksempelvis Cyber Crime og Human Trafficking). Foruten disse er det et bredt spekter med andre fag det er mulig å ta som dekker alt fra Air and Space Law til EU Banking and Capital Market Law. Det skal altså være nok å velge i for å fylle et semester.

Det kan være lurt å være obs på at fagene i Gent har få studiepoeng pr. fag – typisk 3-4 poeng, unntatt spesialemnene som har 6p. Det gjør at man kan bli nødt til å ta ganske mange fag. Selv måtte jeg ta 8 fag for å fylle opp 30p. Påregnelig arbeid stemmer ikke alltid overens med poengvekt faget er tildelt.

Fagleg utbyte og språk

Gent er en typisk by i Flandern som vil si at hovedspråket i byen er flamsk. Det er mer eller mindre identisk som nederlandsk – men ikke si det til de nederlenderne du eventuelt måtte møte på. Likevel snakker alle i byen svært godt engelsk, slik at verken i hverdagen eller i studiene skapte det vanskeligheter at jeg måtte prate med folk på engelsk. Professorene har sine forelesninger på engelsk og behersker språket svært godt. Dersom et mål med utvekslingen er å bli bedre i engelsk er Belgia et trygt valg.

Fagene på Universitetet i Gent ga svært godt faglig utbytte. Som beskrevet over var undervisningen ganske ambisiøs med lange forelesninger og noen oppgaver underveis. I tillegg er eksamen ikke nødvendigvis bare en formalitet, men et visst kunnskapsnivå er forventet (selv om det er overkommelig). For min egen del innebar oppholdet nok noe mer arbeid enn jeg hadde sett for meg på forhånd, men samtidig lærer man mye. Flere av fagene er forholdsvis «EU-tunge» som gjør at man lærer mye om EU som sådan og ikke bare fagene man har valgt. Innholdsmessig er fagene dessuten også mer praktisk rettet enn vi er vandt med fra Bergen.

Universitetsområdet og byen

Gent by er veldig fin og preges av at det en gang var Nord-Europas nest største by etter Paris. Byens historie er godt bevart slik at bybildet preges av gamle, flotte bygg og kirker. Sentrum er på størrelse med Bergen – kanskje noe større – men poenget er uansett at man kan gå til det meste. I vårmånedene var det ganske godt vær og tidlig sommer, men utover disse er typisk belgisk vær beskrevet som overskyet. Det er ikke et universitetsområde i byen, men de ulike fakultetene er spredt litt rundt omkring. Juridisk fakultet ligger midt i sentrum og er veldig tilgjengelig.

Bustad

Boligsituasjonen i Gent er noe utfordrende. Det florerer ikke med leiligheter i sentrum ettersom det er et ønske å bevare byens historiske fasader. Mange bor i studentboligene som ligger sentralt. Rom i disse må man søke på, og det er lurt å være tidlig ute. Bo-forholdene er helt greie hvor man får et eget rom og bad, men deler kjøkken med andre. På det private markedet kan det være noe vanskeligere å finne bolig, men det er absolutt mulig. Jeg bodde i en privat leilighet på Vrijdagmarkt som ligger midt i byen. Jeg reiste ned uten et fast sted og bo, men Universitetet i Gent var behjelpelige og delte en liste med mulige utleiere og ordnet slik at man kunne bo på et hotell litt utenfor byen til ca. 400 eur/mnd. Dersom dere er to eller flere som ønsker å finne et sted å bo sammen anbefaler jeg å være tidlig ute!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er godt og preges av at et stort antall studenter bor i og rundt byen. Det er et ungt og avslappet miljø sammenliknet med å dra på utveksling til en større europeisk by. Ettersom alt i byen er innen gang-avstand kan man enkelt ta seg rundt for å treffe andre studenter. Jeg vil beskrive miljøet som godt og inkluderende!

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

22.09.2021 - 06.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Så fort du har fått plass ved universitetet bør du begynne å se etter bolig. Det er utfordrende å finne et sted å bo i Gent, så dette bør du begynne med så tidlig som mulig. Dessverre opplever mange å bli lurt ved privat utleie, så jeg anbefaler å søke bolig gjennom universitetet. Selv bodde jeg i studentboligene som universitetet tilbyr, men her bør du også søke tidlig ettersom plassene raskt fyller seg opp. Dersom man får rom i studentboligene, trenger man ikke reise nedover før velkomstuka starter (21. september høsten 2021). Hvis ikke, er det lurt å reise nedover tidlig. Du kan derimot ikke søke bolig gjennom universitetet før du har fått plass. Du bør derfor søke så tidlig som mulig til universitetet etter du har fått nominasjon fra UiB.

Ellers er det veldig greit å forholde seg til universitet. De svarer raskt på de spørsmål man møtte ha og er generelt veldig behjelpelige. Om det er noe spesielt eller annet du lurer på utveksling til Gent, er det bare å spørre utvekslingskoordinatorene ved UiB om å sette deg i kontakt med meg, så skal jeg svare så godt det lar seg gjøre.

Undervisningsformer

Undervisningen er stort sett forelesningsbasert og foregår fysisk i mindre auditorium, men i enkelte fag var det mulig å følge forelesningen via zoom pga. korona. I noen fag krevde professorene både oppmøte og muntlig deltakelse, men dette er kun i et fåtall fag. I flere fag er det også vanlig å skrive en eller flere oppgaver og/eller holde presentasjon sammen med andre som teller med på karakteren. Det er vanskelig å kun ha fag som er 100 % forelesningsbasert, så man må forberede seg på at en må skrive og/eller presentere en oppgave for resten av «klassen». Det virker derimot langt mer skummelt enn det er, og det er som regel null problem å gjennomføre. Professorene er veldig tydelige på at engelsk heller ikke er deres førstespråk, så de ønsker at folk skal prøve fremfor å bekymre seg for eventuelle språkbarrierer. Selv har jeg ikke deltatt i noe form for engelsk undervisning siden vg1, og jeg synes alt var veldig overkommelig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved fakultet synes jeg var ganske bra, og man får mulighet til å velge mellom mange ulike fag alt etter hva slags interesser man har. Fakultet har en oversikt på nettsiden sin på engelsk over de ulike fagene som tilbys, herunder informasjon om undervisningsform og arbeidskrav i de enkelte fagene.

Sammenhengen mellom antall credits og arbeidsmegde i fagene mener jeg ikke alltid er helt treffende. Noen fag på 4 credits krevde ofte mye mer arbeid enn enkelte fag på 6 credits. Det er derfor lurt å sjekke hva som kreves i de enkelte fagene før man velger. Selv gjorde jeg dette da jeg kom ned dit og endte opp med en fin fagkombinasjon og arbeidsmengde. Jeg valgte fagene: Law of Armed Conflicts (4 credits: forelesninger, gruppepresentasjon- og oppgaveinnlevering), International Business Transactions (4 credits: forelesninger), Transport Law (4 credits: forelesninger), EU External Relations Law (6 credits: forelesninger, gruppepresentasjon og deltakelse på studentkonferanse), International and European Environmental Law (6 credits: forelesninger, oppgaveinnlevering og deltakelse i gruppediskusjon + innlevering av kommentarer fra diskusjon) og Selected Topics of International Human Rights (6 credits: forelesninger m/oppmøtekrav og muntlig deltakelse som teller på sluttkarakter, oppgaveinnleveringer x 3, deltakelse i månedlige workshops).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte vil jeg si var helt greit. Undervisningen og vurderingsmåtene minner mye om hva vi er vant til fra de to første årene på juss, hvor det i flere fag kreves jevn innsats gjennom hele semesteret. Dessverre har professorene veldig mye makt over innholdet i fagene og hvordan disse skal undervises, og de er ikke så veldig mottakelige for andre synspunkter på dette området. Eksamenene er også ganske forskjellige fra hva en er vant med fra UiB i mange fag. De fleste legger opp til pugging av fagstoffet (som ofte bare er professorenes forelesningsnotater) fremfor å forstå og anvende stoffet til å løse caser f.eks.
En får derimot veldig god innsikt i internasjonal rett og EU-rett som en ikke får gjennom de obligatoriske fagene UiB tilbyr på 1.-4. studieår som jeg ikke ville vært foruten.

Hva gjelder språket, kan det være utfordrende å henge med i starten, fordi det er uvant, men man kommer overraskende fort inn i det. For min del er det helt klart det språklige aspektet ved utvekslingsoppholdet var det beste ved at en hele tiden er tvunget til å snakke engelsk, noe som gjør at en automatisk blir bedre.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger midt i sentrum og er lett å komme seg til, enten til fots eller sykkel. Gent er en typisk sykkelby, så de fleste bruker det til å komme seg rundt. Det er enkelt og billig å leie sykkel om man ønsker det. Selv valgte jeg ikke å leie sykkel og gikk overalt hvor jeg skulle. Det fungerte fint, ettersom byen er relativt flat sammenlignet med Bergen. Gent er generelt en veldig fin by både visuelt, størrelses- og oversiktsmessig med mange flotte gamle bygninger. Ellers er togforbindelsen i Belgia veldig bra. Det er lett og billig å reise rundt i landet, men også å dra til andre land som blant annet Frankrike, Nederland og Tyskland.
Jeg anbefaler virkelig å benytte muligheter til å se seg rundt når avstandene er så korte og prisene så lave sammenlignet med hva vi er vant til her hjemme.

Bustad

Som nevnt tidligere, finn sted å bo så tidlig som mulig. Selv bodde jeg i studentbolig som jeg leide gjennom universitetet. Her hadde jeg eget rom og bad, men delte kjøkken. Det varierer hvor mange man deler kjøkken etter hvilken bygning og etasje man blir plassert i, men det kan være alt fra 10-30 stk. På kjøkkenet har man tilgang til to egne små skap til oppbevaring av kjøkkenstyr og mat som er mulig å låse med hengelås. Dessverre må man fikse alt av kjøkkenutstyr selv. Studentboligene har egne rom hvor man kan hente blant annet brukt kjøkkenutstyr gratis, men både IKEA og clas ohlson-lignende butikker (HEMA) ligger i nærheten om man ønsker å kjøpe nytt. Et stort pluss er derimot at kjøkkenet blir vasket hver hverdag. Selve rommet og badet var utstyrt med det mest nødvendige som seng, pult, bokhylle på veggen og et stort klesskap. På rommet har man også eget kjøleskap, så en trenger ikke å bekymre seg for at folk stjeler. Rommet og badet kan fremstå ganske trist ved første øyekast, men det er lett å få det koselig om man er villig til det. Å bo i studentboligene er også veldig sosialt – det er alltid noe som foregår på et kjøkken.

Som nevnt opplever mange å bli lurt om de ønsker å leie privat, så dersom du ønsker det anbefaler seg å dra nedover på visning personlig eller få noen du kjenner til å dra for deg. Velger du å leie studentbolig gjennom universitetet trenger du ikke å bekymre deg for dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er veldig bra, og det er stort sett alltid noe å finne på. Erasmus Student Network arrangerer ofte mye sosialt som det er lav terskel for å bli med på. Dette, og mange andre sosiale mulighet får du informasjon om under velkomstuka for universitetet. Den er viktig å være med på, da det gir en god mulighet til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene. Fakultet arrangerer også en egen velkomstdag, hvor du får møte de andre juss- utvekslingsstudentene og får en omvisning på fakultetsområdet. Her møtte jeg mange av de flest jeg hang med ila oppholdet. Fakultetet har også kommet med en ny «buddy»- ordning, hvor du får tildelt en belgisk juss-student som du kan spørre om det meste når du måtte trenge det. De arrangerer også mange sosiale sammenkomster som det er verdt å dra på om du ønsker å bli kjent med flere fra samme fakultet, både lokale og de andre utvekslingsstudentene.

2020

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

19.09.2019 - 08.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det var veldig greit å forholde seg til Ghent University før man reiser. De svarer stort sett raskt på spørsmål man sender på mail, og man får god oversikt over registreringer osv. på nettsiden deres, hvor man får en bruker til innlogging.

Dersom man får rom i studenthjemmene til universitetet trenger man ikke reise ned før Welcome Week som i mitt semester var midt i September. Om man ikke får plass her kan det være lurt å reise ned tidligere, da det kan være vanskelig å finne rom/leilighet i Gent. Dette gjelder spesielt om man vil bo nært skolen/sentrum.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er stort sett forelesninger, men i mye større grad i mindre auditorium som kan minne mer om klasserom. Det legges i en del fag opp til en mer interaktiv type forelesning enn det vi er vandt med i Bergen.

Man har også i noen fag oppgaver som skal leveres inn eller presentasjoner som må avholdes, og som i noen tilfeller også teller med i resultatet i faget. Dette vil variere fra fag til fag, og dersom man er misfornøyd med noe, eller ikke trives med slikt er det mulig å bytte fagsammensetning også etter man har ankommet Gent og undervisningen har startet.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet mener jeg er ganske bra. De har en fin oversikt over de ulike emnene på nettsiden sin, der det er mange fag som går på engelsk. Det finnes flere fag både innenfor EU/EØS-rett, men også en del fag som har et større fokus på internasjonal rett.

Det en kan merke seg er at sammenhengen mellom antall credits, og arbeidsmengden i fagene ikke alltid er helt tydelig. Noen fag på 4 credits krevde svært mye arbeid, mens andre på 6 credits krevde mindre. Her kan det nevnes at f.eks. Law of the Sea er et emne som gir 4 credits, men hvor man må levere en oppgave på rundt 20-25 sider og ha en fremføring sammen med en medstudent, og man har i tillegg en eksamen i faget.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte synes jeg var bra i de aller fleste emnene. Undervisning og vurdering er tidvis ganske annerledes det vi er vandt til her i Bergen. Det viktigste utbytte man får er helt klart en dypere innsikt i internasjonal og europeisk rett, som også setter det norske rettssystemet i perspektiv.

Professorene virker å ha mye mer makt over hvordan emnene settes opp og undervises i enn hva de har i Bergen, hvor ting er langt mer likt fra fag til fag. Som skrevet over varierer det svært mye fra fag til fag både hvor mye arbeidsmengde det er, men også hvordan vurderingen foregår.

Språklig utbytte var nok det viktigste å ta med seg hjem. Selv om man selvsagt også får et faglig utbytte får man sannsynligvis mest ut av det språklige aspektet. Selv om man anser seg selv som god i engelsk fra før lærer man ekstremt mye av å bruke engelsken i juridisk sammenheng. Det var en utfordring i starten å skulle skrive juridiske oppgaver på engelsk, men det blir raskt lettere. Videre får man også et stort utbytte av at man hele tiden må snakke engelsk. Professorene er også stort sett svært flinke i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet for juridiske fag ligger svært sentralt i byen. Fakultetet fremstår stedvis litt slitt, men man har også svært fine områder.

Byen er svært fin visuelt sett. Man har mange gamle og flotte bygninger i sentrum av byen, og det blir ekstra fint når man i tillegg har kanalene som renner gjennom byen. Videre er det mye god mat å få tak i, og ikke minst øl.

Om man bor på studentboligene så bor man litt utenfor sentrum(ikke lenger enn en kjapp sykkeltur). Her ligger Overpoort street. Det er her de fleste studentene går ut for å feste, og her kan man strengt tatt holde det gående hele uka. Svært mange studenter bor også i området. Studentboligene ligger likevel langt nok unna til at man ikke hører særlig støy, men man er fortsatt nær nok til at det kun tar få minutter å gå.

Det å leie sykkel er både billig og svært nyttig. Jeg og de fleste jeg ble kjent med leide sykler, og disse gjør både turen til skolen langt bedre, men gir også store muligheter til å utforske byen.

Bustad

Jeg bodde som skrevet over på studentbolig. Man får et eget rom og et eget bad, men man deler kjøkken med andre. Hvor mange man deler kjøkken med varierer litt etter hvilken bygning og etasje man får tildelt rom i. Man har eget kjøleskap på rommet, så man trenger ikke tenke på at noen skal stjele mat.

Jeg kan ikke si at jeg var svært fornøyd med boforholdene om man tenker på hvordan rommene og kjøkkenet ser ut, eller hvordan de er utstyrt. Det kunne vel minne litt om en fengselscelle.

Samtidig finnes det også svært mye positivt å si om studentboligene. For det første er det et svært sosialt sted å bo. Svært mange andre utvekslingsstudenter vil bo i samme gang og bygning. Man har også fellesområder der man kan avholde vors eller andre sosiale begivenheter. En annen positiv ting er at forholdene er svært ordnet. Man trenger ikke stresse med å finne bolig i privatmarkedet om man får bolig her, og man betaler ikke særlig høy leie. I tillegg er det slik at når man kommer ned foregår det bare en rask registrering før man får nøkkelen sin og kan begynne å pakke ut.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er svært bra. Gent er en by med ekstremt mange studenter, og dette synes, spesielt i området rundt studentboligene. Sjansen er nok stor for at man ikke blir kjent med for mange belgiske studenter, men det er så mange utvekslingsstudenter der at det vil nesten være umulig å ikke finne nok av folk å bli kjent med. For min del fikk jeg mange venner både gjennom skolen, men også mange andre venner som ikke studerte jus.

Welcome week er svært viktig å være med på. Man vil få mulighet på forhånd til å melde seg på to ulike aktiviteter man kan delta på. Disse er åpne for hele universitetet, så her er det muligheter for å treffe svært mange ulike folk. Fakultetet vil også ha en egen welcome day der man får omvisning og muligheten til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene på det juridiske fakultetet.

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2018 - 04.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Se etter bolig så tidlig som mulig. Vær forberedt på at du ikke med sikkerhet får tatt de fagene du velger på forhånd, det kan fort hende at disse overlapper i timeplanen slik at du ikke kan ta alle, eller at universitetet endrer på hvilke fag som er tilgjengelige for semesteret. Slike endringer kan finne sted ganske sent.

Undervisningsformer

Obligatoriske forelesninger hvor aktivitet i timen er forventet. Enkelte forelesere peker ut tilfeldige studenter for å svare på spørsmål i forelesning. I alle fagene forventes det at man har lest relevant lesestoff som på forhånd legges ut på nettstedet "minerva", hvis man ikke har lest på forhånd får man mindre ut av forelesningen. Forelesningene varer i 3-4 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange ulike fag å velge mellom, og mye annet enn det som tilbys på UiB. Mange EU-rettslige fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det var vanskeligere enn forventet å ha undervisning og oppgaver på engelsk, men jeg merket at det ble enklere etter hvert og jeg tror jeg har forbedret meg mye! Jeg opplevde fagene som mye mer utfordrende enn jeg trodde det ville bli på et Erasmus-opphold. Jeg hadde mindre fritid enn jeg trodde jeg kom til å ha og måtte gjøre en stor innsats for i det hele tatt å henge med i timen, spesielt i starten. Men jeg har lært veldig mye på kort tid, og føler jeg har en mye bedre oversikt og forståelse over EU-retten enn det jeg hadde for et halvt år siden. EU-retten tok stor plass i alle fagene jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Selve Universitetet er ikke så pent, men det ligger i en svært pen og koselig by.

Bustad

Begynn å se etter bolig så tidlig som mulig. Studentboligene anbefales.

Sosialt miljø

Det er en god del studenter her og mange utvekslingsstudenter så det er enkelt å bli kjent med folk og det skjer mye i byen.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mye forberedelser før avreise, og det var ikke noe særlig behov for dette heller. I Belgia snakker de godt engelsk, så du trenger ikke kunne nederlandsk (eller flamsk, som er det de snakker i Gent). Hvis du likevel ønsker å lære deg språket, kan du delta på språkkurs på språksenteret i Gent for ca. 50 euro. Jeg valgte å ikke gjøre dette ettersom jeg hadde hørt fra andre studenter at utbytte fra kurset var veldig lite, men det er en jo god mulighet hvis du ønsker å lære deg noen nederlandske fraser. Det er også mulig å bruke diverse språkapper på mobilen slik som duolingo, men som sagt, det ikke nødvendig å kunne noe nederlandsk. Du klarer deg fint med engelsk.

Hva gjelder praktiske tips så vil du få veldig mye informasjon på velkomstsdagene i Gent. Forelesningen på den første velkomstdagen er obligatorisk, og selv om det ikke tas oppmøte, vil jeg sterk anbefale å møte opp ettersom de vil gå gjennom en del praktiske ting som er viktig å få med seg. De første dagene i Gent vil være veldig hektiske fordi det er mange administrative ting som må foretas, slik som endring av learning agreement, forberede veiledningstime med utvekslingskoordinatorer, registrere deg som student i Gent for å motta studentkort, og registrere deg på innvandringskontoret i Gent (dette gjøres ved å fylle ut skjemaet på nettsiden til innvandringskontoret i Gent, men jeg anbefaler å følge med når de snakker om dette på forelesningen i velkomstdagene for prosessen er ikke veldig enkel å forestå ut fra nettsiden).

Hva gjelder velkomstsdagene så vil det være mulig å melde seg på en rekke ulike aktiviteter. I mitt semester var noen av tilbudene frisbee i parken, nybegynnerkurs i nederlandsk, guidet tur rundt byen (denne anbefales! Veldig interessant og det er en god måte å bli kjent med både byen og medstudentene dine) og båttur opp Gents kanaler. Det er bare et visst antall plasser på hver aktivitet, så sørg for at du melder deg på så tidlig som mulig så du får delta på det du ønsker. Jeg var ikke klar over at det kun var et visst antall plasser på hver aktivitet, og jeg meldte meg derfor på sent. Det resulterte i at det var få ledige plasser igjen, så jeg fikk bare deltatt på guidet tur rundt byen. Det juridiske fakultet i Gent har også sin egen velkomstdag, og ut fra det jeg har hørt fra andre utvekslingsstudenter er dette en av de bedre velkomstdagene blant fakultetene. I mitt semester hadde vi bingo hvor vi måtte finne personer og matche de med ulike fakta på bingobrettet (slik som "finn en person som ikke liker sjokolade", "finn en person som måtte reise over havet for å komme hit" osv.). Dette var en god måte å bli kjent med de andre studentene, så jeg anbefaler på det sterkeste at du deltar på fakultets velkomstdager.

Ellers må det også nevnes at fremkomstmiddelet i Gent er sykkel, og hvis du bor i studentboligene så vil du raskt finne reklame i postkassen din fra ulike steder hvor du kan leie sykkel. De fleste av mine medstudenter valgte å sykle, men jeg valgte i stedet å gå. Det er ca. 20-25 minutter å gå til fakultet, som egentlig er en helt grei gåtur, særlig med tanke på at det er flatt hele veien. Men som sagt, du kan leie sykkel en rekke steder, så jeg vil anbefale deg å undersøke dette når du har kommet til Gent.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok hadde vanlig forelesninger, men i noen av fagene var det i tillegg krav om å ha en presentasjon, innlevering av oppgave, deltakelse i forelesningene osv. Forelesningene blir ikke lagt ut digitalt slik som i Bergen, men i de fleste fag blir powerpointpresentasjonene lagt ut slik at det ikke er nødvendig å skrive ned alt som står på powerpointene. I de fleste fag tas det ikke oppmøte og det er heller ikke nødvendig å melde fra om du ikke kan komme. Dette gjelder imidlertid bare så lenge du ikke har presentasjon denne dagen. Når det gjelder presentasjoner så trenger du ikke å bekymre deg for språket. Det er veldig varierende grad av engelskkunnskaper blant utvekslingsstudentene, og professorene virker generelt å være veldig forståelsesfulle når det kommer til akkurat dette. Hva gjelder innleveringer så er det verdt å nevne at hvis du drar i høstsemesteret vil så og si alle innleveringsfristene dine være rett etter jul, så jeg vil anbefale deg å starte tidlig så du slipper å bruke hele julen på å arbeide med oppgavene dine. Eksamensperioden for høstsemesteret er dessuten i januar, slik at det kan være lurt å bli ferdig med innleveringene tidlig så du kan fokusere på eksamene dine.

De fleste eksamener i Gent er skriftlige, og muntlig eksamen foretas bare i enkelte fag (du kan se hvilke i fagbeskrivelsen på nettsiden til universitet i Gent). Alle mine eksamener var skriftlige så jeg kan ikke si noe om hvordan muntlig eksamen er. Hva gjelder skriftlig eksamen så vil du i de fleste fag ha mulighet til å bringe meg deg alle hjelpemidler unntatt bøker (med andre ord, det er åpen bok eksamener), men ettersom eksamen normalt bare er 2-3 timer lang så vil jeg anbefale deg å forberede deg så godt som mulig, ettersom du vil ha lite tid til å lete etter informasjon i hjelpemidlene dine. Det er mulighet til å printe ut alt av hjelpemidler på universitet, men det må nevnes at Gent bruker et annet tastatur enn det vi bruker her i Norge, slik at det kan være greit å sette seg inn i dette på forhånd. Personlig foretrakk jeg å bruke printerbutikker i stedet, som du vil finne veldig mange av i Gent. Min favoritt var Papier & Co, som ligger rett ved studentboligene. Her er det billig å printe ut, og eieren av butikken er dessuten veldig hyggelig og alltid villig til å hjelpe deg dersom du har spørsmål. Det er også en rekke printerbutikker mellom studentboligene og fakultetet, slik at du har mulighet til å skrive ut på vei til fakultet. Merk at ingen printerbutikker har åpent på søndager, så hvis du har eksamen på mandag vil jeg anbefale deg å skrive ut alt av dokumenter på lørdag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok til samme seks fag for å oppnå 30 credits. I mitt semester ville det ikke vært mulig å ta færre fag, ettersom flere av 6 credits fagene kolliderte med hverandre. Jeg måtte gjøre to endringer på min opprinnelig learning agreement som følge av kolliderende fag. Alle utvekslingstudentene jeg snakket med måtte også gjøre endringer, så det er egentlig bare å være forberedt på at du antageligvis må endre på noen fag som du hadde i din opprinnelige learning agreement. Fagene jeg tok var:

Advanced Human Rights: tar for seg en rekke interessante menneskerettslige temaer, slik som forholdet mellom algoritmer og menneskerettigheter, ikke-vestlige syn på menneskerettigheter, økonomiske, sosial og kulturelle rettigheter og beskyttelse av minoriteter. MERK: deltakelse teller her og oppmøte tas hver forelesning. Det også en god del forberedelsesmateriale å lese før hver forelesning),

International Law of the Sea: her må du levere en oppgave sammen med en medstudent. Forslag til tema gis av foreleser, men du kan også komme opp med ditt eget tema. Oppgaven må også presenteres, men ettersom dette gjøres på egne forelesninger er det så og si ingen som er på de forelesningene annet enn de som skal fremføre selv, så du trenger ikke bekymre deg for denne fremføringen)

EU Internal Market: Et veldig krevende fag som tar for seg tre av de fire frihetene (fri flyt av kapital faller utenfor). Foreleseren er veldig dyktig, men hun forventer en del forkunnskaper så jeg anbefaler å tenke godt gjennom dette før du eventuelt velger faget. Her må du fremføre en dom for klassen sammen med 3 eller 4 medstudenter. I mitt semester måtte du i tillegg delta på et panel på menneskerettighetsdagen på Universitet.

EU Contract Law: Nokså selvforklarende.

EU Trade Policy: Nokså selvforklarende. Her må du levere inn en oppgave. Forslag til tema gis på forelesning.

European and International Environmental Law: Nokså selvforklarende. Her må du levere inn et dokument der du diskuterer ulike miljørettslige temaer som også har blitt diskutert på forelesning. Du må også levere inn en oppgave, og du må velge temaet selv. Det kan være alt fra en dom til en ny endring i miljøretten eller et spesielt miljørettslig tema som du finner interessant.

Av de fagene jeg ikke valgte er blant annet EU Media Law (denne har muntlig eksamen), EU Institutional Law, EU Labour Law, The Autonomous EU Legal Order (denne har obligatorisk studietur til European Court of Justice i Luxembourg), Law of Armed Conflicts, International Business Transactions og Transport Law. Det er også et veldig bra fagtilbud i vårsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglig utbytte var generelt bra. Det er positivt at alt foregår på engelsk og at foreleserene generelt behersker språket bra. Det er imidlertid veldig forskjellige forelesningsmetoder. I enkelte fag er det vanlig powerpointpresentasjon, mens i andre fag er forelesningen lagt opp til å være en samtale mellom studenter og foreleser, hvor temaet er bestemt på forhånd men innholdet i forelesningene er avhengig av hva studentene sier. Den sistnevnte metoden (som blant annet benyttes i EU Contract Law og Trade Policy Law) fant jeg (og de fleste medstudenter jeg snakket meg) veldig krevende, og det gjorde at det faglige utbytte ble mindre ettersom det er enkelt å falle av når forelesningen ikke har noe fast form. Videre er det også varierende krav til forkunnskaper (i for eksempel EU Internal Market Law og EU Trade Policy Law virker det som at foreleserne forventet at man hadde mye forkunnskaper), og det gis ikke noe særlig informasjon om dette på forhånd. Dette gjør igjen at man kan falle av lett. Når det er sagt synes jeg generelt at det var et bra faglig utbytte, særlig i fag som krevde at du leste en del forberedelsesmateriale før hver forelesning (slik som Advanced Human Rights). Foreleserne er alle dyktige og det er enkelt å komme i kontakt med dem på epost hvis du har faglige eller praktiske spørsmål, så selv om jeg kom med noen kritiske bemerkninger over, er jeg generelt fornøyd med det faglige utbytte.

Hva gjelder språket er det, som jeg nevnte tidligere, mulig å ta et språkkurs på språksenteret. Dette foregår på kveldstid og koster 50 euro på utvekslingsstudenter. Du kan få studiepoeng for dette, men om dette blir godkjent av UiB er en helt annet sak. Det er imidlertid ikke nødvendig å kunne nederlandsk. Som jeg nevnte tidligere så kan alle Belgiere generelt snakke bra engelsk, alle forelesninger, innleveringer og eksamener er på engelsk, og all informasjon fra universitet gis også på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Gent er en utrolig fin by, som minner overraskende mye om Bergen. Det er historisk by med mange gamle, hanseatiske bygninger, og hele fem, store kirker og også et slott. Mesteparten av sentrum er bilfritt (og med det mener jeg at det først og fremst er enveiskjørte gater slik at det er relativt få biler i sentrum) og det er som sagt tidligere sykkel som er fremkomstmiddelet. Det går kanaler gjennom byen, og på våren og sommeren er det mulig å ta guidet båttur opp disse kanalene. Sentrum er området som kalles Korenmarkt. Det befinner seg rett ved en stor kirke, og er derfor relativt enkelt å finne. Hvis du drar i høstsemesteret så er det på dette området Gent har sitt store julemarked, og jeg vil virkelig anbefale deg å gå på dette.

Hva gjelder Universitet i Gent så har det ikke et eget universitetsområde; de ulike fakultetene er plassert ulike steder i byen, med noen fakulteter også utenfor byen. Det juridiske fakultetet er i sentrum av Gent, og det tar som sagt tidigere ca. 20-25 minutter å gå hit fra studentboligene. Studentboligene er plassert på et eget området, og gaten overfor har så og si alle utesteder i Gent + en rekke takeaway-steder, så du må ikke gå langt for dette. Det er egne studentboligere for utvekslingsstudenter, så du vil ikke bo sammen med studenter fra Belgia. Mellom studentboligene og fakultet finner du studentsenteret (også kalt UFO), og det tar ca. 10 minutter å gå hit.

Det må også nevnes at det går mye trikk og buss i sentrum, men jeg tok ikke dette noe særlig ettersom byen er liten nok til at du fint kan gå eller sykle til de aller fleste steder.

Bustad

Jeg bodde i studentboligene i Gent, og det var egentlig helt greit. Jeg hadde sjekket private lånepriser på forhånd, men ettersom det ikke var voldsomme forskjeller i pris, og du dessuten får ta del i det sosiale på studentboligene så valgte jeg å bo her i stedet. Studenthybelene i Gent er veldige greie, og du har eget bad, kjøleskap, skrivebord og naturligvis seng. Kjøkkenet deler du med 10-15 andre studenter, noe som til tider kan være krevende ettersom det alltid er noen på kjøkkenet, men du venner deg til dette raskt. Ved innflytting i hybelen må du melde fra om eventuelle mangler. Det er viktig å være nøye her, ettersom hybelen vil sjekkes opp mot denne listen ved utsjekk.

Sikkerheten i studentboligene er god. Du kan ikke komme deg inn i studentboligene uten å skanne leilighetskort, og vakter kan ringes dersom noen ikke overholder stilletiden (som er klokken 23 hver eneste dag, med unntak av eksamensperioden hvor du må være stille hele tiden). Alle studenthybler har også eget wi-fi, så du trenger heller ikke å skaffe eget internett. Vaskerommet finnes i første etasje i Home Gottingen, men det er bare tre vaskemaskiner på fire bygg så det kan være vanskelig å finne en ledig maskin til å vaske. Støvsuger kan lånes fra resepsjonen i studentkontoret, som ligger tvers over gaten for de fleste av studentboligene. Det er også flere fellesrom i studentboligene, som kan brukes dersom du har gruppearbeid.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er fantastisk, og det er noe som skjer hver uke. I mitt semester hadde de karaokekveld hver torsdag og quiz hver fredag, i tillegg til at det var vanlig å gå ut i helgene. Hvis du melder deg inn i ANSA, vil det i tillegg være flere aktiviteter for norske studenter i Belgia. Jeg hadde ikke anledning til å delta på disse, men jeg har hørt fra andre studenter at dette var bra.

Personlig fant jeg det veldig enkelt å bli kjent med mine medstudenter. Ettersom alle er i akkurat samme situasjon som deg, er det ikke uvanlig at man tar kontakt med sidemannen i forelesningssalen (og man vil da normalt starte samtalen med å klage over for utrolig trange forelesningssalene er, noe som var samtaleemne i så og si alle de første samtalene jeg hadde med nye studenter). I enkelte fag er det også gruppearbeid som gjør at du lett blir kjent med medstudentene dine. Og så er det jo viktig på utveksling at man forsøker å gå ut av komfortsonen og utforske mer enn å holde seg til sine vaner. Det er det vel kanskje det viktigste tipset man kan gi.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.02.2016 - 02.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mange forberedelser selv, og føler i ettertid heller ikke at det var nødvendig. Brukte noen kvelder før avreise på å lære meg grunnleggende nederlandske ord via en app på mobilen. Med norsk, engelsk (og i mitt tilfelle tysk) språkbakgrunn er nederlandsk (i Gent snakkes flamsk, en dialekt av nederlandsk) et overkommelig språk som gir logisk mening for nordmenn. I verste fall snakker belgierne uansett godt engelsk.

Når det gjelder praktiske tips så vil du få godt med informasjon om dette ved ankomst. Sykkel er fremkostmiddelet i Gent og det finnes egne utleieplasser for anskaffelse av disse. Det finnes IKEA utenfor bykjernen, men det er også mulig å gjøre lignende husholdningskjøp på HEMA på kjøpesenteret Zuid nær bykjernen.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok har vanlige forelesninger. Det er nok viktigere å stille på forelesninger i Gent enn det kan anses for i Norge. Forelesninger blir ikke lagt ut digitalt og det kan være litt rot med hvilken informasjon de regner med man har fått med seg. I det ene faget hadde vi ikke fast forelesningstid, og tidspunktet for neste forelesning ble avgitt muntlig i forelesningen, slik at det var fort gjort å falle av. Forelesningene er sjelden på mandag morgen eller fredag ettermiddag, da det blir tatt hensyn til de hjemlige belgiske studentene som ofte reiser til egen hjemby i helgene. Jeg hadde imidlertid en eksamen på en lørdag som universitetet ikke var villige til å flytte på.

De fleste av eksamenene var skriftlig, men den ene var muntlig. Det er nok enkelte ting å utsette på måten man gjennomfører eksamen på for oss som kommer fra UiB, blant annet at man må skrive eget navn på alle eksamener. I faget hvor eksamen var muntlig var sensor også vår eneste foreleser og eksaminator. Lengden på skriftlige eksamener blir heller ikke oppgitt før man er i eksamenslokalet. Ellers var de fleste eksamener åpen bok, som selvfølgelig kan virke positivt helt til man innser hva det gjør med selvdisiplinen. Dette medfører også mye utskrift av løsark, men det finnes flere printerbutikker i nær avstand til universitetet hvor du kan skrive ut for et rimelig beløp. Det var også meg bekjent mulig å ta utskrifter på selve universitetet, noe jeg ikke benyttet meg av siden skolen bare hadde PC-er med Azerty-tastatur (vi bruker Qwerty i Norge), som gjorde at jeg stort sett jobbet hjemmefra på egen PC.

Vurdering av emnetilbodet

Kun ett av fagene vi kunne velge for mitt semester falt bort, slik at alle mine fag forble slik de var planlagt på forhånd. Fagene omhandler mange områder, jeg valgte Air and Space Law (luftfart- og romfartsrett, mest erstatning), Advanced EU Competition Law (som navnet antyder er dette konkurranserett), Maritime Transport Law (også mest erstatning knyttet til skipsfrakt), Peaceful Settlement of Disputes in International Law (både ved tribunal og ved ad hoc-domstoler, denne har studietur til Haag), EU Banking and Capital Markets Law (harmonisering av internasjonale markeder), Mergers & Acquisitions (forholdsvis selvforklarende) og International Commercial Arbitration (megling mellom firmaer hovedsaklig). Mye av dette omhandler gjeldende EU-lovverk, noe av det er hjemlet i internasjonale konvensjoner.

Av de valgene jeg ikke tok finnes blant andre Criminal Policy, Corporate Governance og EU External Relations. Noen av disse fagene og de jeg valgte kolliderer med hverandre siden fagene i hovedsak har forelesninger fra tirsdag til torsdag. De fleste av fagene gir deg bare fire studiepoeng, så du må ta mange fag for å oppnå 30 studiepoeng. Jeg tok selv seks fag med fire poeng og ett med seks poeng for å oppfylle målet. Kurs i nederlandsk gir også studiepoeng, men lykke til med å få det godkjent som valgfag av administrasjonen på UiB ;-)

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra. Forelesningene, eksamener og alt foregår selvfølgelig på engelsk, et språk foreleserne behersker i forskjellig grad, alt fra veldig bra til godkjent. Kunnskapsnivået og pedagogikken blant foreleserne var selvfølgelig også der det skal være, de fleste var professorer, noen var også eksternt innleid. Jeg kikket ikke på så mange andre universiteters fagkombinasjoner før jeg dro ned, men inntrykket er ihvertfall at det var et rimelig variert og relevant program som ble tilbudt.

Nederlandsk kan som nevnt læres i kurs ved universitetet som gir tre eller fire studiepoeng. Disse koster 50 £, og selv om jeg ikke deltok på disse, antar jeg at det ikke var verdt det da ingen jeg snakket med ble veldig gode i nederlandsk i løpet av tiden der nede. Selv lærte jeg nederlandsk på duolingo.com og nådde sikkert det samme nivået som de øvrige. Min nederlandsk er nokså elementær, men jeg kan gjøre det vesentlige (kjøpe øl og si takk når jeg får den) i tillegg til at det nå er overkommelig å lese nederlandsk, som er et fint lite pluss til livet senere. All informasjon du blir tilsendt fra universitet sendes uansett på engelsk, skjønt det hender de sender fellesmailer ut med informasjon på nederlandsk som ikke direkte angår deg.

Universitetsområdet og byen

Gent har ikke et avgrenset universitetsområde, men administrasjonen, studenthyblene og noen av fakultetene (deriblant det juridiske) ligger i veldig kort avstand til hverandre. Du vil ikke få praktiske problemer knyttet til transport ved å studere jus i Gent med mindre du bor langt utenfor byen. Gent var den nest største byen i Nord-Europa i middelalderen på grunn av sin tekstilproduksjon. Produksjonen er ikke synlig i bybildet i dag, men alle kirkene i sentrum (og et slott, faktisk) viser at dette en gang var en by av stor betydning. Studenthyblene er 15 minutter gange fra universitetet og fra der er det fem minutter til bykjernen. Byen tåler sikkert fint en sammenligning med Bergen, bare med vesentlig billigere ølpriser og noe mindre regn. Restaurantbesøk skiller seg imidlertid ikke noe særlig fra de billigste spisestedene i Bergen, og det forekommer lite studenttilbud (med mindre du er glad i pizza).

Ellers ligger Gent nær Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel og Paris eller jurist aktuelle steder som den Haag, Strasbourg og Luxembourg, så når Gent blir for familiært og du søker nye reisemål har du alle disse innenfor bare noen timer med tog. GoPass på tog koster 50 € og dekker vel ti reiser innen ganske mange områder, skjønt har en øvre aldersgrense på 26 år som gjorde at jeg selv ikke fikk benyttet meg av dette.

Byen har også en festival i midten av juli som heter Gentse Feesten. Denne trodde jeg skulle være avslutningen på oppholdet, men så utløp utleieavtalen min med universitetet samme dagen som festivalen startet. Jaja, man kan vel ikke få alt her i verden.

Bustad

Jeg sjekket prisene for private leiligheter på forhånd, og siden det ikke var store forskjeller i priser mellom disse og universitetshyblene, tenkte jeg det at det var best å samle seg med alle de andre som heller ikke gadd å gjøre nevneverdig innsats på egenhånd. Dette var et klokt valg, siden mye sosialt foregår ikke bare på kjøkkenet på hyblene, men også like utenfor dørene, hvor du har en rekke utesteder og nesten like mange steder for nattmat. Disse utestedene ligger samtidig akkurat langt nok unna til at man ikke mister nattesøvn fra støyen. Universitetet har bemannede vakter som sørger for at alle studentene overholder påbudet om ro i eksamensperioden (fra slutten av mai til begynnelsen av juli). Din lokale butikk er Albert Heijn, en butikk med rimelige priser og greit utvalg, spesielt for vegetarianere. Denne er søndagsstengt, da stikker du på Delhaize et lite stykke borti veien. Stengetid er 20.00, men nattåpne butikker som heter Nachtwinkel selger elementære ting etter dette. Disse finnes både på campusområdet og i andre deler av byen.

Rommet ditt er 15 m2 og har eget bad, kjøkken deler du med mange andre. Selv delte jeg kjøkken med 19 personer, skjønt de fleste var så inaktive på kjøkkenet at du som oftest laget mat alene. Mitt kjøkken var veldig atypisk i så måte, og jeg ble bedre kjent med de som bodde på nabokjøkkenet. Studenthyblene har ikke adgang til Wi-Fi (annet enn ved ledning til PC som følger med), så det jeg gjorde var å skaffe meg belgisk SIM og kjøpe datapakker gjennom dette. MobileVikings het min mobilleverandør, men her finnes det nok også andre alternativer.

Sosialt miljø

Veldig bra. Siden jeg bodde på hyblene ved Home Vermeylen ble jeg først best kjent med de som bodde i egen etasje, deretter sprer man seg sosialt litt utover. Det er alltid noen som har bursdag eller holder "avskjedsfest" fordi de skal reise bort fra universitetet i to uker, og da sitter invitasjonene løst. Vorspielene er da ofte en "international dinner" hvor du må ta med deg en rett fra ditt eget hjemland, så jeg håper du som leser dette er bedre til å lage laks enn undertegnede. Miljøet er internasjonalt med store mengder italienere og spanjoler som studerer i byen, og også en viss andel portugisere. Disse er det greit å komme i kontakt med, og min bestekompis der nede var da også en italiener.

Introduksjonsdagene var litt omvisning på universitetet, litt mingling og en utendørs quiz i regnvær som omhandlet byen som etter mitt syn var unødvendig lang. Lokalhistorie er jo noe man uansett lærer etter hvert. Her er ingen ordinær fadderuke, og det anbefales å være frempå sosialt i starten, men det er ingen krise hvis man er en slow starter. Det bor også mange belgiere på hyblene, disse blir du naturlig nok (sannsynligvis) ikke så godt kjent med siden de skal bo der i flere år og dermed ikke bruker tid til å bli kjent med mennesker som forsvinner etter et halvt eller ett år. Dette er vel for å være ærlig den samme situasjonen som Erasmus-studenter opplever i Norge.

På utveksling som i ellers i livet gjelder selvfølgelig regelen om at man bør utforske heller enn å holde seg til vanlig atferd fra hjemme i Norge. Her har jeg syndet litt selv, og det betaler jeg nå en pris for mentalt, om enn veldig liten. Oppholdet var uansett strålende og selv hvis noen av anmerkningene jeg har kommet med tidligere i teksten virker kritiske til opplegget vil jeg absolutt anbefale et Erasmus-opphold ved Universiteit Gent.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universiteit Gent

Informasjon