Hjem
Studentsider
erasmus+

KU Leuven og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByLeuven
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Grunna ulike semester ved UiB og KU Leuven er det ikkje mogleg å utveksle hit i haustsemesteret med mindre du kan utveksle eit heilt studieår.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av studieprogrammet. Profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valfrie semester og i sitt 7. semester.

Grunna studieåret ved KU Leuven med ulik inndeling av haust og vårsemester frå UiB, er det ikkje mogeleg for profesjonsstudentar eller bachelorstudentar som berre kan reise på utveksling i haustsemesteret, å reise på utveksling til dette universitetet. Studentar kan reise på utveksling til KU Leuven i eit heilt studieår eller berre i vårsemesteret.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er engelsk og nederlandsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere grad (BA).

Bachelorstudentar skal ta frie studiepoeng, og kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan óg reise ut i ditt 5. valsemester og ta valfrie emner.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: https://ppw.kuleuven.be/english/internationalisation/erasmus/future_exchange

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Katholieke Universiteit Leuven blir til dagleg helst omtalt som KU Leuven. Universitetet har historiske band til det eldste katolske universitetet i verda, etablert i 1425. Det har stadig eit sterkt fagmiljø innan katolsk teologi, men tilbyr òg eit breitt spekter andre utdanningsløp. Universitetet har over 41 000 studentar og er blant Belgias mest anerkjente universitet.

Leuven har om lag 100 000 innbyggarar. Mange av desse er studentar som bidreg til å gjere Leuven til ein by full av liv, kaféar og kulturtilbod. Byen har fleire musikkfestivalar, samt ein dokumentarfilmfestival og ein jazzfestival. Byen har òg eit filosofisk institutt som husar skriftarkivet til den tyske filosofen Edmund Husserl.

Bustad

Bustadkontoret ved universitetet hjelper internasjonale studentar med mellombels bustad i den første tida i fall dei har behov for det. Dei kan òg hjelpe til i leitinga etter ein meir varig bustad, men har ikkje eigne studentbustader til disposisjon.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2021

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2021 - 26.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det meste og det verste av førebuingane i år var koronarelaterte, og er forhåpentlegvis ikkje lenger relevante om eit par semester.

Aller viktigast er det å skaffa seg ein plass å bu så snart som mogleg. På KUL sine heimesider finn ein ei oversikt over ei heil rekke studentbustader som er drevne i samband med og godkjent av universitetet. Elles kan ein leiga på det private markedet.

Undervisningsformer

Undervisningsforma varierer i frå fag til fag, men dei fleste faga eg tok var baserte på ei ex cathedra-tilnærming der forelesar var sentrum og tok utgangspunkt i Powerpoint — ikkje heilt ulikt det ein er kjent med i frå UiB. Andre fag var baserte på diskusjon mellom studentane, med så lite intervensjon frå forelesar som mogleg.

Vurdering av emnetilbodet

KUL har eit vell av emner å velje mellom, men det er samtidig mykje som går igjen: Emnetilbodet er prega av at ein er i EU sitt hjarta, og dei fleste fag har derfor eit europeisk (les: EU-basert) fokus. Kjennskap til EU-rett vil med andre ord vera svært hendig. Det er samtidig fullt mogleg å setja saman ein fagkombinasjon som ikkje forutset EU-rettslege kunnskapar.

Fagleg utbyte og språk

KUL held høgt fagleg nivå, og eit semester i Leuven er både fagleg givande og krevjande. Spesielt utfordrande kjentes det å kombinera seks-sju fag parallelt når eitt fag i seg sjølv fort kunne vera vel så utfordrande og omfangsrikt som eit fag heime ved UiB.

Faga går på engelsk, og ein kjem derfor ikkje unna at eins engelskspråklege juss-vokabular gjerne vil bli bedre. Samtidig har nok dei fleste som reiser på utveksling frå UiB allereie gode nok engelskkunnskapar til at det verken er store utfordringa i eller store forbedringa etter å ta eit semester på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Leuven er ein vakker by i eit vakkert land, med raude mursteinsbygg og grøntområder i skjønn harmoni. Det kan vera verdt å merka seg at opningstidene i Belgia er svært avgrensa samanlikna med dei norske — butikkane stenger nesten utan unntak klokka åtte eller tidlegare.

Universitetet sine ulike fakultet ligger spreidt rundt i byen, men det juridiske fakultetet ligger veldig sentralt, rett ved byens sentrum.

Bustad

Bustad er lurt å fiksa tidleg, då det kan vere mange om beinet. Her kan ein anten gå for den private leigemarknaden eller dei tidlegare nemnte KUL-assosierte studenthusa. Eg gjekk for eit av dei sistnemnte (Studax), og måtte ut med i underkant av 6000 kroner i månaden for eit rom her (eige bad, men kjøkken delt med elleve andre). Rommet og studentbustaden er moderne og held generelt god standard, men står nok likevel ikkje heilt til den relativt stive prisen. Samtidig er desse KUL-studenthusa nok mykje tryggare å satsa på enn den private marknaden.

Sosialt miljø

Leuven er så til dei grader ein studentby, og det finst flust av moglegheiter for å møta andre. Dersom ein bur i eit studenthus, har ein også ein ypperleg moglegheit til å bli kjent med sine naboar.

2020

Haust 2019 og vår 2020 - Master klinisk ernæring

Haust 2019 og vår 2020 - Master klinisk ernæring

19.08.2019 - 02.03.2020

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg sterkt fraråde å dra på utveksling til KU Leuven som en del av masterprogrammet i klinisk ernæring. Til tross for at en samarbeidsavtale er på plass mellom UiB og KU Leuven, var opplegget dårlig tilpasset og oppfølgningen mangelfull. Basert på egne opplevelser vil jeg også på generell basis fraråde å reise på utveksling under masterløpet i klinisk ernæring, da man risikerer å stå alene dersom noe skulle skjære seg. Til gjengjeld vil jeg varmt anbefale å reise på utveksling under bachelor, da man i dette tilfellet tar langt lavere risiko.

Undervisningsformer

Under utvekslingsoppholdet gjennomførte jeg det kliniske arbeidet knyttet til min masteroppgave. Jeg jobbet i Leuven fra august til mars og arbeidet primært med en studie som var i ferd med å rulles ut idet jeg ankom Belgia. Arbeidsdagene besto av laboratoriearbeid, administrative oppgaver, pasientvisitter og ellers forefallende oppgaver. Arbeidstiden var i utgangspunktet fra ni til fem, men det ble som regel et par timer ekstra. Som følge av høy arbeidsbelastning og en forventning om å bidra på andre studier, måtte eventuelt arbeid med selve masteroppgaven i all hovedsak gjøres på kveldstid og i helgene. Etter å ha returnert til Norge i mars, skulle jeg etter planen få oppfølgning både fra KU Leuven og UiB for å ferdigstille oppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Opplegget i Belgia var i liten grad tilpasset det norske masterprogrammet i klinisk ernæring. De belgiske studentene skrev betraktelig mindre masteroppgaver (30 ECTS versus våre 60), men dette ble det i liten grad tatt hensyn til i arbeidshverdagen og vi endte dermed opp med særdeles stor arbeidsbelastning. Videre opplevdes det uheldig å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven ved en annen institusjon enn den som til sist skal vurdere oppgaven. Som følge av at veilederne fra KU Leuven var hovedansvarlige, ble faglige avgjørelser som var direkte feil i norsk sammenheng først påpekt dager før innlevering da norske veiledere tok en nærmere titt.

Ellers opplevde jeg store vanskeligheter med å få tilsendt innsamlet data fra Leuven etter retur til Norge, hvilket resulterte i en særdeles stressende innspurt. Vel hjemme i Norge tok det opp mot en måned å få svar på mail fra Belgia, hvilket naturligvis gjorde forsøk på samarbeid krevende. I tillegg ble min norske veileder byttet ut fem dager før innleveringsfristen, noe som var ekstra uheldig med tanke på at jeg da nylig hadde mottatt data fra Belgia og dermed var inne i en svært intensiv fase.

Verken oppfølgningen fra UiB eller KU Leuven var tilfredsstillende og som utvekslingsstudenter falt vi stadig mellom to stoler. Til tross for god sjokolade og en fin studieby, utgjorde utvekslingsoppholdet i Belgia en kjip opplevelse og jeg vurderer derfor ikke lenger en karriere innen forskning. Jeg ønsker ikke at andre studenter skal gå gjennom det samme, hvilket er årsaken til at jeg fraråder å følge i mine fotspor.

Fagleg utbyte og språk

Under oppholdet fikk jeg innsikt i driften av en klinisk studie, hvilket var givende. Rent ernæringsmessig ble jeg ikke særlig klokere, da det meste av faglig prat foregikk på flamsk. Den utbredte bruken av flamsk førte også til at engelskkunnskapene ikke ble betraktelig forbedret under oppholdet. Dessuten står jeg igjen med enkelte kunnskapshull sammenlignet med majoriteten av mine medstudenter i Norge, da eksempelvis anvendelse av ulike statistiske analyser ikke var et tema i løpet av året.

Universitetsområdet og byen

Vakre Leuven er en liten by med masse studenter, et yrende uteliv og en god dose digge spisesteder. Sykkel er det enkleste og hyppigst brukte fremkomstmiddelet, så det å leie seg en sykkel fra Velo er absolutt å anbefale. Leuven har egentlig alt man trenger, men Brussel er kun 20 minutter unna med tog om det skulle friste med litt storbyliv. For øvrig er det en grunn til at belgiske vafler og sjokolade er så viden kjent, så jeg vil absolutt anbefale å nyte disse delikatessene mens man er der. Mitt arbeidssted var rett utenfor Leuven sentrum, hvor forskningsgruppen vår var plassert i et universitetsbygg tilknyttet sykehuset Gasthuisberg. Et lyspunkt i hverdagen var kantinen Alma som bød på uunnværlige avbrekk og mat til studentvennlige priser.

Bustad

De fleste utleierne leier utelukkende ut i 12 måneder, hvilket gjorde det utfordrende å få tak over hodet. I løpet av mitt opphold på drøye seks måneder endte jeg derfor opp med å bo på tre ulike adresser, hvorav én Airbnb, et kollektiv funnet via Facebook og én studentbolig. Standarden er litt lavere enn hva man typisk er vant med i Norge, men dette er også reflektert i prisen.

Sosialt miljø

Vi var to norske masterstudenter som reiste sammen til Leuven, noe som viste seg å være helt essensielt for at vi klarte å fullføre. Under oppholdet fikk vi oss et par gode venninner som også var masterstudenter på samme forskningssenter. Ellers gikk omtrent alt av sosial prat på mitt kontor på flamsk, hvilket gjorde det krevende å få innpass som engelskspråklig. Det var dermed ikke så mye å hente sosialt på jobb, da folk for det meste hadde nok med sitt og viste lite interesse for nykommere. Studentorganisasjonen Erasmus Student Network arrangerte ellers en del arrangementer og turer for studenter, men vi hadde dessverre ikke anledning til å delta på så mange sammenkomster som følge av lange og mange arbeidsdager. Vi fikk dog vært med på et par fester, hvilket er en nødvendighet som Erasmusstudent.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 01.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst - skaff en bolig så raskt som mulig. Det er mange som drar ned uten å ha ordnet bolig på forhånd, men fra hva jeg hørte var det ganske hektisk å få tak i bolig rett før semesterstart. Undervisningsformene er ganske varierende, så det er en god ide å ta seg tiden til å lese nøye gjennom emnebeskrivelsene på alle fagene som kan være av interesse. Husk på at din learning agreement kan endres etter at du har fått prøvd ut forskjellige fag og satt sammen læreplanen din, og som jeg har skrevet under kan det godt hende at det må gjøres noen justeringer for å få timeplanen til å gå opp.
Et praktisk tips er å ta ut kontanter med en gang du går av toget, for det er overraskende mange steder som ikke tar Visa (de tar enten bare kontanter eller belgiske bankkort). Et annet godt tips er å ta toget til nye byer i helgene. Det er egne "helgebilletter" så det er 50% på alle togturer i belgia i helgene. Det er også egne priser for alle under 26, og klippkort tilgjengelig. Disse billettene er en flott mulighet til å utforske landet, og siden det er så lite er alle byer ganske nært. Hvis du vil ta hurtigtoget til Paris eller London tar det bare 2 timer og det er billig dersom du er tidlig ute. Hvis du derimot ikke har planlagt i tide, er det billige busser til de fleste destinasjoner, som Flixbus.

Undervisningsformer

Det første å merke seg er at de ikke bruker pensumbøker - ved KU Leuven er det forelesningene som er pensum, så det er ekstra viktig å få med seg alle timene. Forelesningene holder et gjennomgående høyt nivå, og er veldig lærerike. En viktig ting å merke seg, er at noen av fagene har overlappende timeplan, men timeplanen publiseres ikke før oppholdet starter. Det er krevende å ta overlappende fag, nettopp grunnet den manglende pensumlitteraturen, men det er gjennomførbart.
Hvordan undervisningen er lagt opp varierer fra foreleser til foreleser. Noen av foreleserne legger ut Powerpointer, oversikt over studieplan og nyttige lenker, noen legger ikke ut noe annet enn én Powerpoint, som de oppdaterer fra uke til uke (men ikke før timen, så du kan ikke forberede deg), mens andre igjen bruker ingen Powerpoint. I fagene hvor det er mulig bør man absolutt forberede seg til timen. Noen forelesere peker ut tilfeldige studenter til å svare på plutselige spørsmål og gir deg en mikrofon, mens andre går gjennom emnene så raskt at det er vanskelig å følge med dersom du ikke har forberedt deg godt (dette gjelder mest de store fagene som favner mange emner). Noen av fagene har også hjemmeoppgaver, men jeg hadde ingen av disse, så jeg vet ikke hvordan det er. Hvordan foreleserne selv velger å gjøre dette er ikke oppgitt i emne-oversikten, så du må bruke de første ukene på å finne fagene/undervisningsformene som passer deg.

De første ukene er læreplanen din "åpen" og du kan prøve ut forskjellige fag. Det er ikke før du låser ned hvilke emner du vil ta og eksamensplanen din at dine emner er endelig valgt. Siden noen fag overlapper, og foreleserne har varierende undervisningsmetoder så anbefaler jeg at man utnytter den "åpne" perioden for å skreddersy sitt eget opplegg. Det anbefales på hjemmesidene til skolen å variere hvor store fag man tar (3, 4 eller 6 poengs fag), men ha i bakhodet at dersom man tar fag hvor eksamens er vurderingsformen så er det lett å ende opp med 7 eksamener på 2 uker - og det er tungt. Det er heller ikke alltid slik at de "små" fagene faktisk er små, så her bør dere snakke med professorene før dere velger (for eksempel er WTO et veldig stort fag, men det gir bare 3 poeng).

Vurdering av emnetilbodet

Skolen har et stort og variert emnetilbud. Som nevnt over er det noen fag som overlapper hverandre, så noen fag nærmest ekskluderer hverandre. Jeg likte godt alle fagene jeg tok, og jeg opplevde professorene som både utrolig flinke og hjelpsomme.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et veldig stort faglig utbytte av undervisningen på KU Leuven. Kompliserte tema ble forklart på en forståelig måte, foreleserne var spennende og jeg trivdes veldig godt. Det er så og si umulig å ikke lære seg juridisk engelsk, både fordi all undervisningen bruker det og fordi lovtekstene du jobber med er engelsk. Jeg opplevde dette som veldig nyttig.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet er en utrolig vakker bygning med søyler, marmor og kunst. Inne er det en blanding av gamle "klassiske" aulaer og i nybygget er det moderne forelesningsrom hvor undervisningen blir tatt opp og lagt ut. Kantinen på skolen er også veldig bra, med et stort utvalg og gode priser, men de tar kun kontanter (eller belgiske bankkort). Det er ikke særlig med lesesaler, men det er leseplasser på biblioteket, og universitetsbiblioteket (som er en slående vakker bygning og står på UNESCOs verdensarv-liste) ligger rett ved siden av og der er det mange leseplasser.

universitetsbygningene ellers ligger spredt over hele byen - man kan godt si at Leuven er et universitet med en by ikke en by med et universitet. Alt handler om universitetet, og det er en flott by å studere i. Det er mye historie, mange flotte bygninger og et yrende studentliv.

Bustad

Boligmarkedet er litt vanskelig i Leuven, så vær tidlig ute. Mange av studentboligene er kun for enten belgiske studenter, eller for studenter som skal være i minimum 1 år, i tillegg til at de fleste nettsidene er på flamsk. En studentbolig som leier ut for kortere perioder er Studax, og den er ganske grei - det er et fint bygg, godt miljø og mange andre utvekslingsstudenter. Ellers må man som Erasmus-student gjerne leie for 1 år og så fremleie når man drar, eller så må man over på det private markedet. Siden boligmarkedet er ganske presset i byen er det trygt å belage seg på å fremleie, det er ikke vanskelig å finne noen til å ta over kontrakten. Det er en studentby, og på det private markedet er det og god del lugubre utleiere. Det er derfor smart å holde seg til "KU Leuven approved" utleiere, og det er ganske mange av disse. Da har du en trygghet på at de har et godt rykte, og du har en kanal til å hjelpe deg dersom det skulle oppstå noen problemer med utleier.
Prisene varierer, men det er fullt mulig å ha en bolig med høy standard for 500 euro, eller lavere standard for 250-300 euro.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø i byen. Man blir lett kjent med andre studenter, det er mange gratis/billige aktiviteter tilgjengelig og et yrende restaurant- og uteliv.

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

17.09.2018 - 01.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

KU Leuven fremstår som et svært ordentlig og effektivt universitet, og det var veldig lite jeg måtte ordne før avreise. Alt man trenger å gjøre står i en mail man mottar fra kontaktpersonen på Universitetet i Leuven, samt utvekslingskoordinatorene på UiB. I tillegg er kontaktpersonen i Leuven veldig behjelpelig dersom man har spørsmål, og svarte oftest i løpet av samme dag eller dagen etter. Imidlertid anbefaler jeg å finne et sted å bo tidlig, da jeg vet om flere som måtte søke mye rundt før dette kom på plass.

Undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med forelesninger, og jeg hadde stort sett rundt 20 forelesningstimer i uken. I tillegg må man kjøpe litteratur i hvert fag. Det informeres om at studiepoeng i Norge og ECTS i Belgia er det samme, men det oppleves absolutt ikke slik. Jeg måtte ta seks fag, som hvert for seg var svært omfattende. Bortsett fra studentene fra Skandinavia hadde alle utvekslingsstudentene jeg snakket med mellom to og fire fag, hvilket var mer passende og for mange også føltes omfattende. Det samme gjelder belgiske studenter. Ettersom jeg hadde flere forelesningstimer i flere ulike fag hver eneste dag, var det ikke mulig å være forberedt til forelesningene og samtidig få lest igjennom litteraturen i alle fag. Dersom man ønsker å få en pause fra lange lesedager anbefaler jeg derfor ikke å reise til KU Leuven.

Vurdering av emnetilbodet

KU Leuven har et sterkt internasjonalt fokus og emnetilbudet er svært bredt. Uansett hvilket juridisk fagfelt man måtte interessere seg for, tror jeg at man kan finne noe man liker der. I ett av fagene hadde vi gjesteforelesere fra ulike steder i verden på besøk to ganger i uken, noe som var veldig interessant og lærerikt.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom Leuven og Belgia ligger i hjertet av Europa, hadde så å si alle fagene jeg valgte fokus på EUs og FNs rolle i det internasjonale samfunnet. Til tross for at det hele opplevdes som meget omfattende, sitter jeg derfor igjen med kunnskap og lærdom som jeg ellers ikke ville tilegnet meg- både fordi Norge ikke er medlem av EU og fordi KU Leuven har et mye større internasjonalt fokus enn det UiB har. Faglig sett har derfor et semester ved KU Leuven vært veldig lærerikt.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en koselig by med gåavstand til alt, og det kryr av syklende mennesker. Byen har alt man kunne ønske seg av butikker, uteliv, kultur osv., men fremstår samtidig som rolig. Store og ærverdige bygninger skaper et historisk preg, og det er mange små og koselige restaurant- og butikkgater. I tillegg har Leuven et stort bar-torg med uteservering, som er det absolutte møtested frem til det blir for kaldt å sitte ute. Alt i alt en veldig fin by. Alle bygningene jeg hadde forelesninger i var plassert innenfor gåavstand, men mange leide seg sykkel for et semester for å komme seg raskere frem og tilbake mellom de ulike stedene.

Bustad

Det finnes mange studenthus med rom til leie i Leuven, men i mange tilfeller inngås det ikke kontrakt for kun ett semester. Derfor bør man være tidlig ute med å søke. Selv søkte jeg om å leie et rom i et studenthus i slutten av april, og jeg vet også om noen som søkte tidligere. For å ha gåavstand til alt anbefales det at man bor innenfor "ringen" som rammer inn sentrumskjernen (se på kart).

Sosialt miljø

Leuven er en typisk studentby, og man vil møte internasjonale studenter fra hele verden. Studentorganisasjonene organiserte ulike arrangementer i løpet av semesteret, som det er verdt å bli med på. Særlig anbefaler jeg å bli med på ”Orientation week” uken før studiestart, ettersom man slik både blir kjent med nye mennesker og byen. Det var i denne uken jeg møtte de vennene jeg tilbragte mest tid med resten av utvekslingsoppholdet.

2018

HAUST 2018 - BA i Samfunnsøkonomi

HAUST 2018 - BA i Samfunnsøkonomi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ha god kontroll på alle frister, betalinger og papirer som du får tilsendt. Er mye frem og tilbake til papirer og byråkratiet i Belgia kan gjøre ting litt tungvint.

Undervisningsformer

Ganske likt som i Norge, med ikke-obligatoriske forelesninger med powerpoint og tavleundervisning og eksamen mot slutten av semesteret. God engelsk av professorene, så engelske fag gikk veldig fint.

Vurdering av emnetilbodet

Mye engelske fag å velge mellom, som er reservert for erasmusstudenter. Hvert fag er 4-6 ECTS, så man må regne med å ha opptil 6 fag for å fylle opp et 30 ECTS semester.

Fagleg utbyte og språk

Leuven er et flamsk område i Belgia, og det tilbys flamsk kurs, hvis man ønsker dette. Ellers snakker alle engelsk og hverdagen fungerer helt fint hvis man ikke lærer språket. Er også en veldig internasjonal by med mye studenter fra hele verden.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint, med masse bibliotek i høy standard, man merker at dette er et universitet med mye historie og stolthet. Den lille byen er perfekt for studenter, alt er i gåavstand eller sykkel, som de fleste bruker. Å sykle på tvers a byen tar ikke mer en 15min. Mye fin arkitektur, spiseområder og uteliv.

Bustad

Vær tidlig ute for å se etter bomuligheter. Anbefaler veldig å velge et av de store boligene, som Studax eller Waterview. Disse er fylt av internasjonale studenter som gir en veldig godt sosial start og mulighet til mange nye venner.

Sosialt miljø

En veldig sosial by. ESN (erasmus student network), arrangerer veldig mye som man kan henge seg med på gjennom hele semesteret. Mange internasjonale studenter gjør at alle er interessert i å møte nye mennesker å kose seg det semesteret eller året de skal være her. En billig øl i Belgia er aldri langt unna og med så korte avstander i byen er det aldri langt for å møte venner og nye venner.

2017

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

13.02.2017 - 01.07.2017

Undervisningsformer

Undervisningsformen består stortsett av forelesninger på 2x45 minutter. Til forskjell fra uib forventer foreleserne stort sett at studentene deltar muntlig aktivt i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og variert.
Fagene gir stort sett 4 eller 6 studiepoeng. Jeg tok fag som ga både 4 og 6 studiepoeng men merket liten forskjell i arbeidsmengde mellom fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det faglige utbytte har vært godt. Skolen er relativt krevende og som gjør at en må jobbe mye med fagene.
Eksamen i Leuven skiller seg en del fra eksamen slik vi har på UIB. Det er mange korte oppgaver, ofte teorioppgaver, som skal løses innenfor korte tidsfrister.

I forhold til språk har jeg nok ikke fått noe bedre utbytte enn før jeg reiste. Forelesningen foregår på engelsk, og jeg snakket engelsk med medstudenter.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en FANTASTISK by. Det er en liten by en 20 minutters togtur fra Brussel, hvor det hovedsaklig bor studenter. Da det bor så mange studenter i byen er det alltid noe som skjer, leuven er aldri kjedelig. I tillegg er togforbindelsene i Belgia god, og når byen ligger så nærme Brussel er det lett å reise rundt både i Belgia men også til andre deler av europa som Frankrike, Nederland, Luuxembourg osv.

Bustad

I Leuven er det mye dårlige utleieleiligheter, prisen er høy og standarden dårlig. Jeg reiste ned uten leilighet, og det løste seg fort. Så om man ikke har leilighet før man reiser så er ikke dette krise.

Hvis man reiser alene kan det nok lønne seg å søke bolig via universitetet i et studenthus, da man får helt greie rom og prisene er grei.

Sosialt miljø

Sosialt er Leuven fantastisk. Ved semesterstart er det en veldig velorganisert welcome week, tilsvarende fadderuke. Denne kan virkelig anbefales å bli med på, da man blir kjent med andre studenter både på sitt egent faktultet men også andre fakultet.

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å ha fikset hybel/leilighet før du drar ned der for å studere. Enkelte jeg ble kjent med dro ned en tur i juni for å finne hybel og hadde da langt mer valg enn det jeg hadde som dro ned der i august for å finne hybel. Hun fikk da klart mer for pengene enn det jeg gjorde, både mtp. standard, men også mtp. beliggenhet.

SIM-kort m/kontantkort kan kjøpes en rekke steder i handlegaten i byen og er relativt greit priset. Hvis du blir med i ESN kan du få et SIM-kort gratis med noe bruk igjen på det, som kan anbefales. Da kommer du raskt på nett på mobilen.

Styrketreningshallen til universitetet (Sportscentrum KU Leuven) er et ganske dårlig tilbud selv om prisen er lav, jeg ville absolutt anbefale å sjekke ut gymet før du betaler fordi det er dårlig utstyrt, lite plass og mye folk.

Undervisningsformer

Stort sett lik undervisningsform som ved det juridiske fakultet i Bergen, dvs. mange ordinære forelesninger. Det er lagt opp til noe mer diskusjon i forelesningene med professoren enn ved fakultetet her, men stort sett er det likt.

Enkelte emner har mer gruppearbeid og innleveringer underveis, men de fagene jeg tok hadde ingen evaluering før skoleeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

En del ulike emner, men mye av det har man kjennskap til fra før, som f.eks EU-rett og menneskerettigheter.

Interessant at de også har en del emner som går litt på økonomi, som kan gi en et bredere perspektiv på jussen. Som f.eks: regulering av finansielle tjenester i EU, business law osv.

Fagleg utbyte og språk

Fikk noe mer forståelse av EU-retten og en viss forståelse av regulering av finansielle produkter i EU, men utbyttet kan nok beskrives som magert. Språklig fikk jeg mest trening i å snakke engelsk fordi det var stort sett det språket det gikk i hele tiden. Skriftlig fikk jeg skrevet engelsk på eksamen, men det var ikke så utfordrende ettersom det var relativt korte oppgaver og lite tid å skrive på.

Universitetsområdet og byen

Byen - utrolig sjarmerende by hvor studentene utgjør en stor del av befolkningen. Mange hyggelige kaféer og puber rundt om kring, samt en del flotte bygninger.

Universitetsområdet - spesielt det juridiske fakultet (De Valk I) er en flott bygning, med ganske god standard. Er litt varierende standard på auditorium, men stort sett bra.

Bustad

Anbefaler absolutt å bo innenfor ringen - se google maps for illustrasjon på det. Hvis man bor innenfor ringen og ikke langs ytterkantene tar det kort tid å gå til Oude Markt (hvor man går ut) og til fakultetet. Anbefaler sykkel dersom man bor litt i ytterkanten av ringen/utenfor, men stort sett er det gåavstand til alt du vil gjøre i byen.

Sosialt miljø

Veldig bra! Vil absolutt anbefale å bli med på "introduction week" som er ganske lik fadderuken på fakultetet her hjemme. Traff mange hyggelige folk og ble introdusert til utelivet i byen. Denne er en uke før studiestart slik at den ikke er noe problem med forelesninger osv i denne perioden.

ESN, Pangaea og VRG (tilsv. Juristforeningen) arrangerer alle en del events som skjer gjennom hele semesteret. De arrangerer også turer til byer i Belgia som er en kort togtur unna og i tillegg byer som er relativt nærme Leuven - f. eks. Amsterdam og Paris.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Katholieke Universiteit Leuven, Rob Stevens

Informasjon