Hjem
Studentsider
erasmus+

KU Leuven og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByLeuven
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Grunna ulike semester ved UiB og KU Leuven er det ikkje mogleg å utveksle hit i haustsemesteret med mindre du kan utveksle eit heilt studieår.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av studieprogrammet. Profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valfrie semester og i sitt 7. semester.

Grunna studieåret ved KU Leuven med ulik inndeling av haust og vårsemester frå UiB, er det ikkje mogeleg for profesjonsstudentar eller bachelorstudentar som berre kan reise på utveksling i haustsemesteret, å reise på utveksling til dette universitetet. Studentar kan reise på utveksling til KU Leuven i eit heilt studieår eller berre i vårsemesteret.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er engelsk og nederlandsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere grad (BA).

Bachelorstudentar skal ta frie studiepoeng, og kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan óg reise ut i ditt 5. valsemester og ta valfrie emner.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: https://ppw.kuleuven.be/english/internationalisation/erasmus/future_exchange

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Katholieke Universiteit Leuven blir til dagleg helst omtalt som KU Leuven. Universitetet har historiske band til det eldste katolske universitetet i verda, etablert i 1425. Det har stadig eit sterkt fagmiljø innan katolsk teologi, men tilbyr òg eit breitt spekter andre utdanningsløp. Universitetet har over 41 000 studentar og er blant Belgias mest anerkjente universitet.

Leuven har om lag 100 000 innbyggarar. Mange av desse er studentar som bidreg til å gjere Leuven til ein by full av liv, kaféar og kulturtilbod. Byen har fleire musikkfestivalar, samt ein dokumentarfilmfestival og ein jazzfestival. Byen har òg eit filosofisk institutt som husar skriftarkivet til den tyske filosofen Edmund Husserl.

Bustad

Bustadkontoret ved universitetet hjelper internasjonale studentar med mellombels bustad i den første tida i fall dei har behov for det. Dei kan òg hjelpe til i leitinga etter ein meir varig bustad, men har ikkje eigne studentbustader til disposisjon.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

05.02.2024 - 29.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003.* Det juridiske fakultet ved KU Leuven («KUL)») er det høyest rangerte juridiske fakultet i EU, og det høyest rangerte i verden hvor det ikke avkreves skyhøye summer i skolepenger (se link etter avsnittet). Det kan påregnes et godt faglig, kulturelt og sosialt utbytte av et semester ved KUL, men semesteret er svært krevende. For det første bør du derfor forstå hvordan det er å studere ved KUL og vurdere hvorvidt dette er noe for deg. Dernest er det en veldig enkel og smidig prosess hvor KUL er veldig flinke og hjelpsomme. Alt du trenger å vite og fikse underveis går veldig smidig via det internasjonale teamet som jobber på KUL.
( https://www.law.kuleuven.be/faculty/pages/the-again-ranks-our-faculty-no-1-in-the-eu )

Undervisningsformer

Undervisningsformen er relativt lik som undervisningsformen mot slutten av studiet på UiB, dvs. forelesninger, og bare unntaksvis andre obligatoriske eller valgfrie læringsformer. Studenter må derfor belage seg på mye selvstendig arbeid. Samtidig er professorene tilgjengelige for spørsmål i forelesinger og på e-post. Studiet er relativt fullt opp med forelesinger ettersom det er noe høyere tetthet med forelesinger i det enkelte fag enn ved UiB, samt at man er nødt til å ta mange fag fordi fagene (på papiret) er ganske små (typisk 3-6 studiepoeng).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er meget bra sammenlignet med nesten hvilket som helst annet universitet. De fleste fagene er også relevante i norsk sammenheng. Fakultetet dekker bla. fag innenfor ulike deler av EU-rett (inkl. mye som er EØS relevant), flere fag innenfor alminnelig og spesifikk folkerett, samt mye annet. Jeg leste alminnelig folkerett (6 sp), et fag om prosessformene i EU-domstolene (6 sp), internasjonal privatrett (6 sp), komparativ kontraktsrett (6 sp), transportrett (3 sp) og europeisk selskapsrett (3 sp). Disse og mange andre fag kan du lese mer om på hjemmesidene til KUL.
I samtlige fag var det fremragende eksperter som foreleste, (f.eks. professorer med erfaring som dommere og generaladvokater i Court og Justice (EUD) og andre professorer med ekstreme meritter). Likevel må jeg si at ettersom undervisningsformen er rimelig passiv, følte jeg ikke at professorenes CV var en merkbar fordel sammenlignet med å studere på UiB. Her hjemme er nok professorene mer opptatt av å benytte pedagogiske virkemidler enn ved KUL.
Fagene er som nevnt små på papiret, men min erfaring er at fagene føles nesten dobbelt så store som de er, eller sammenlignet med fag på UiB. Selv om det kanskje ikke kreves like mye dybdekunnskap på eksamen som man er vant til i Norge, dekker fagene likevel typisk relativt store områder. Min erfaring er derfor at man må lese svært mye for å komme over hele faget, selv om man kanskje slipper å kunne alle detaljer. Selv om fagene er krevende, er det vanligvis ikke nødvendig med spesielle forkunnskaper. F.eks. leste jeg europeisk selskapsrett uten å ha lest norsk selskapsrett, noe som gikk helt greit (likevel en fordel å være interessert).

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte og språk
Fagene er stort sett relevante i norsk sammenheng, og tilbys på engelsk. Jeg har utvilsomt styrket mine ferdigheter i engelsk i løpet av semesteret. Ettersom man er nødt til å velge mange fag, og det stilles relativt høye krav, har jeg også lært mye i løpet av semesteret.
Det har variert noe mellom fagene, men generelt sett så har jeg kanskje oppnådd mer praktisk ‘breddekunnskap’ i mange fag og mindre teoretisk ‘dybdekunnskap’, sammenlignet med fag ved UiB. Som følge av denne innfallsvinkelen har jeg fått en praktisk og relevant innfallsvinkel til fagene, men i enkelte av fagene har kunnskapen blitt noe overfladisk og pugge-preget. Innfallsvinkelen er noe annerledes på UiB, hvor man i større grad går i dybden på både praktiske og teoretiske spørsmål. Selv om UiBs modell antagelig skaper bedre læring ettersom alt fokus rettes mot ett større fag om gangen, sitter jeg i hvert fall igjen med en del kunnskap om mange forskjellige relevante fag etter dette semesteret. Som følge av at det stilles høye krav ved KUL, så er nok læringsutbyttet i fagene mye større enn studiepoengene tilsier i norsk sammenheng. Som nevnt er læringsformen rimelig passiv (forelesinger), så det kreves mye selvstudium for å oppnå dette faglige utbyttet.
Som du sikkert kan lese mellom linjene i avsnittene om vurdering av emnetilbud og faglig utbytte, er det mulig å tilegne seg kunnskap av meget høy kvalitet ved KUL. Spesielt for internasjonale arbeidsgivere er også studenter fra KUL angivelig svært ettertraktede (kanskje særlig studenter med LLM). Samtidig er semesteret veldig krevende. Jeg nevner at det angivelig er en betydelig andel studenter som stryker på eksamen ved KUL, contra i Norge hvor alle består dersom man gir faget et skikkelig forsøk, (angivelig rundt 30 % i noen fag). Det hører riktignok med til historien at en del lokale studenter ikke leser spesielt hardt, men gambler litt med eksamen og eventuelt ‘konter’. Jeg leste minst like mye som jeg gjorde ved UiB på fjerde året, og bestod alle fagene ved KUL (men med dårligere karakterer enn jeg er vant til, noe som er vanlig ved KUL – det er nesten ingen som oppnår toppkarakterer ved KUL). Min anbefaling er å kun velge KUL dersom du er klar for å jobbe mye i løpet av semesteret, og kanskje har spesiell interesse i ett eller flere av fagene som du melder deg opp til. Jeg utvekslet hit på mitt siste semester ved UiB og skal begynne i jobb like etter studiene, hvorpå konsekvensen av å stryke (kontinuasjon eller nytt fag ved UiB) kunne blitt følbar. For være ærlig er jeg usikker på om jeg ville utvekslet til KUL igjen, i hvert fall ikke på det siste semesteret. Dersom du er en flittig student og interessert i flere av fagene, er det ellers fantastisk å være student i Leuven.

Universitetsområdet og byen

En av de største fordelene ved å studere på KUL er å bo i Leuven. Byen er meget flott, med historie tilbake til middelalderen. Både universitetet, katedralen og administrasjonsbygget har røtter tilbake til 1425 og det er mange fine bygg i byen. Samtidig er togtilbudet i Belgia og Europa meget bra, og Brussel er bare et drøyt kvarter unna. Jeg anbefaler også å reise med tog for å se andre belgiske byer. Andre byer i Europa kan også nås med tog, feks. Amsterdam, Paris, Luxembourg eller London. Som andre har nevnt i studentrapporter før meg, så kan det være lurt å reise i starten av semesteret, fordi den siste halvdelen bør brukes til å komme over alt pensum i eksamensperioden som er lang og hektisk ved KUL.

Bustad

Jeg anbefaler å søke bosted via universitet, fordi disse rommene generelt holder ok kvalitet og det er enklere og tryggere å inngå en leieavtale usett med en stødig utleier. Jeg fikk plass ved ‘Rega Residence’ og var rimelig fornøyd der. Det finnes også private tilbud i byen, men jeg kjente få som benyttet seg av disse.

Sosialt miljø

Leuven innehar også et av Europas største studentmiljøer med faglige og rekreasjonelle tilbud til studenter av enhver art. Forskjellige studentorganisasjoner er tilknyttet KUL, og tilbyr mange forskjellige aktiviteter. Samtidig er det mange studenter fra andre land, som det er enkelte å bli kjent med via den første perioden på det juridiske fakultet ved KUL. I mitt semester var det en annen student fra Norge, mange studenter fra Skandinavia og Europa generelt. Det var også enkelte studenter fra andre kontinenter.

Haust 2023 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 - Integrert master i rettsvitskap

18.09.2023 - 03.02.2024

Førebuingar/praktiske tips

Som tidligere utvekslingsstudenter allerede har påpekt: Start søket etter bosted med en gang du vet at du skal reise! Dersom man tenker å søke bosted gjennom universitetet, er det greit å vite at søknadsfristen går ut ganske tidlig det foregående semesteret (se universitetets nettsider for mer detaljert informasjon). Ellers bør man være klar over at det dessverre er relativt mange useriøse private aktører i diverse grupper på Facebook og Whatsapp som forsøker å svindle studenter som leter etter bosted. Sørg derfor alltid for at beskytter deg så godt som mulig mot dette før du eventuelt signerer en leieavtale og overfører et depositum til en privat aktør. Et godt tips er å lete etter bosted gjennom universitetets egen utleieplattform (kotwijs.be). Annonserte bosted på denne nettsiden oppfyller nemlig offisielle minimumskrav om boligkvalitet, brannsikkerhet, studentvennlighet og leiekontrakt, og det er derfor bare utleiere med avtale med universitetet som kan annonsere bosted på denne plattformen.

Hva gjelder det formelle med søknad om opptak ved universitetet etter at du har blitt nominert av UiB, er det bare å følge instruksjonene du får på e-post fra universitetet. Her står alt du trenger å vite om fremgangsmåte og viktige frister du må overholde. Alt dette gjøres digitalt gjennom universitetets egne sider og tar ikke særlig mye tid, noe som etter min mening er en stor fordel sammenlignet med en del andre utvekslingsdestinasjoner. Dersom det er noe du trenger hjelp til, er uvekslingskoordinatorene vedlig vennlige og hjelpsomme.

Undervisning i høstsemesteret begynner i slutten av september og er ferdig like før jul. I januar har man kun eksamener. Som påpekt av andre, er det greit å være bevisst på dette om man skal skrive masteroppgaven i vårsemesteret, siden prosjektnotatet skal leveres omtrent samtidig som man har eksamener i Leuven. Etter min erfaring er ikke dette noe problem så lenge man har dette i bakhodet når man planlegger skrivingen av prosjektnotatet.

Undervisningsformer

Undervisningen består hovedsakelig av ex cathedra-forelesninger (men jeg opplevde likevel at det var lav terskel for å stille spørsmål og komme med relevante innspill). I enkelte emner er såkalte "discussion sessions" en del av undervisningen og disse utgjør typisk fire forelesningstimer til sammen i det enkelte emnet. Emneansvarlig har stor frihet med hensyn til hvordan disse legges opp, men etter min erfaring brukes disse timene utelukkende til gjennomgang og plenumsdiskusjon av eksamensrelevante oppgaver, som minner en del om seminarundervisningen på fjerdeårdet ved UiB. I enkelte mindre emner er undervisning gjennomgående mer diskusjonsbasert, som emnet "International and European Legal Theory". Her holder den emneansvarlige et kort innledningsforedrag (15-20 minutter) om det aktuelle temaet, etterfulgt av plenumsdiskusjon basert på et utvalg lengre tekster som man skulle lese i forkant av undervisningen.

I så godt som alle emner tas undervisningen opp, men det er veldig varierende praksis med hensyn til publisering av opptak siden det er opp til emneansvarlig hvordan det gjøres i det enkelte emne. Dermed er det noen emneansvarlige som publiserer opptak av alle forelesninger løpende gjennom semesteret, noen som publiserer alle forelesninger etter at undervisningen er ferdig for semesteret, og noen som ikke publiserer opptak av forelesninger i det hele tatt (eller helt unntaksvis dersom det for eksempel er togstreik eller undervisningen flyttes i siste liten). Men dette er noe alle emneansvarlige informerer om helt i starten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Etter mitt syn er emnetilbudet ganske bra, spesielt om man ønsker å ta emner med et internasjonalt og/eller europeisk tilsnitt. Som utvekslingsstudent kan man også ta kriminologi-emner, selv om det anbefales at den klare hovedvekten er på de juss-emnene. Jeg benyttet meg av denne muligheten og fulgte to slike emner, hvorav det ene hadde et mer samfunnsvitenskapelig tilsnitt (Terrorism, Organized and Corporate Crime), mens det andre hadde et mer vitenskapsteoretisk preg (Psychology, Law and Criminal Justice). Kriminologi-emnene har litt færre undervisningstimer enn juss-emnene, men er samtidig utfordrende på en annen måte fordi man som jusstudent ikke er helt på "hjemmebane" rent faglig. Likevel synes jeg at denne var en fin variasjon fra de andre emnene jeg hadde, og spesielt emnet Psychology, Law and Criminal Justice vil jeg anbefale (det berører blant annet spennende emner som vitnepsykologi, avhørsmetodikk, sakkyndigbevis og forutinntatthet blant sentrale aktører i strafferettspleien). Hva gjelder juss-emnene, hadde jeg European Criminal Law, European Financial Regulation, International and European Legal Theory og International Taxation, som alle var veldig interessante emner med svært dyktige prosessorer som undervisere.

Fagleg utbyte og språk

Personlig opplevde jeg et veldig stort faglig og språklig utbytte av oppholdet ved universitetet, mye grunnet arbeidsinnsatsen som kreves for å henge med i undervisningen og kvaliteten på selve undervisningen. Selv om det er godt kjent at typiske ex cathedra-forelesninger generelt ikke er den mest optimale læringsformen, holder alle forelesningene veldig høyt faglig nivå og etter min erfaring er de aller fleste professorene også god pedagogisk. Og til tross for at professorene som regel er veldig anerkjente og profilerte innenfor sine respektive fagområder, opplevde jeg at de gjennomgående var veldig mottakelige for faglige spørsmål under undervisningen og at de var genuint opptatt studentenes læringsutbytte. Disse momentene gjør nok at det er vanskelig ikke å sitte igjen med et solid faglig utbytte etter et semester ved KU Leuven, såfremt man legger ned et solid egeninnsats. Som andre studenter har påpekt før meg, er ikke dette stedet å reise om man ønsker en betydelig lavere arbeidsmengde enn det man har til vanlig hjemme i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en klassisk europeisk studentby med en stor studentmasse og et universitetsområde som er spredt rundt på forskjellige steder rundt omkring i bykjernen (og delvis utenfor). Byen har også en perfekt størrelse for studenter i og med at så godt som alt er innenfor gang- eller sykkelavstand. I tillegg er bykjernen veldig godt tilrettelagt for gående og syklende. Leuven har, i likhet med andre belgiske byer, en veldig sterk café- og restaurantkultur og det er flust av steder å spise og drikke til alle døgnets tider, noe som gjør det veldig enkelt å få til sosiale sammenkomster med medstudenter. Alle studentforeningene har egen bar hvor du får øl med mer til en studentvennlig pris.

Som jusstudent vil man tilbringe mesteparten av tiden i bygningskomplekset som kalles "De Valk" og som ligger midt i sentrum. Dette kan minne litt om Dragefjellet ved at det består av en gammel, ærverdig hovedbygning, og et nyere tilbygg. De har ikke noe som minner om lesesaler slik vi har hjemme i Norge, men de har til gjengjeldt et stort og fint bibliotek over flere etasjer hvor det finnes mange leseplasser. I tillegg er det mange andre bygg i nærheten hvor det finnes leseplasser.

Men Leuven er langt fra den eneste vakre byen i Belgia, og kombinasjonen av et eksepsjonelt tognettverk, veldig rimelige billettpriser og korte avstander, gjør det veldig enkelt å dra på dagsturer rundt omkring i landet. Jeg anbefaler å reiser så mye som mulig i starten av utvekslingsoppholdet, siden det akademiske normalt ikke er like hektisk på denne tiden av semesteret som det gjerne blir nærmere juletider. Dette er også en ypperlig måte å bli bedre kjent med medstudenter!

Bustad

Se det som er skrevet under "Forberedelser/praktiske tips".

Sosialt miljø

Jeg opplevde at det sosiale miljøet i Leuven som veldig bra! Det er alltid noe å finne på og gjennom semesteret er det mange forskjellige sosiale arrangementer man kan være med på. Uken før undervisningen starter, arrangeres det som kalles "Orientation Days", med mange ulike sosiale og informative aktiviteter som omvisning i byen, internasjonal middag, pub crawl og mye annet. Jeg anbefaler å bli med på så mye som mulig her, siden det er en super arena for å bli kjent med medstudenter. Gjennom semesteret arrangeres det også mange turer og diverse sosiale sammenkomster av både VRG (det som tilsvarer Juristforeningen hjemme i Bergen) og European Erasmus Network (ESN).

Noe man etter min mening er nødt til å være med på om man drar til Belgia, er det som kalles "Cantus". Dette er en ordentlig sterk tradisjon blant studenter i Belgia, hvor man synger en rekke viser og sanger i lag (teksten til disse har man som regel i et hefte man får tildelt), samtidig som man drikker. Her vil du utvilsomt få venner og minner for livet, tro meg!

2023

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

19.09.2022 - 21.02.2023

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet i Bergen har gode nettsider med sjekklister på hva en må foreta seg før et utvekslingsopphold. Jeg vil på det sterkeste anbefale å følge disse, slik at man henger med på eventuelle frister som må holdes. Etter opptak får man en god del mailer fra Ku Leuven med informasjon om det man må gjøre før utvekslingsoppholdet - min erfaring er at all informasjonen i og for seg i forståelig, men at mengden informasjon kan virke litt overveldende. Husk at du eventuelt ikke er alene om dette. Forhør deg med medstudenter, og ikke vær redd for å spørre om hjelp dersom det er noe du lurer på. Etter min erfaring er både Universitetet i Bergen og Ku Leuven svært behjelpelige på mail dersom det er noe man skulle lure på.

Når det gjelder valgemner på Ku Leuven anbefaler jeg å være tidlig ute med å få oversikt over disse. Tilbudet er ulikt på høst- og vårsemesteret - og det kan derfor være lurt å få en viss oversikt, slik at fagene skolen tilbyr det aktuelle semesteret er fag du kunne tenke deg å ta.

Undervisningsformer

Til forskjell fra Norge består undervisningen på Ku Leuven hovedsakelig av forelesninger - i praksis betyr det at det er forelesningene som er selve grunnlaget for eksamen (forelesningene er hovedsakelig det som utgjør hele pensum i emnet). Dermed er det ekstra viktig å få med seg forelesningene her. Forelesningene holder gjennomgående et høyt nivå, og det kan virke noe overveldende i starten. I noen av fagene gir foreleserne oversikt over kompediumer og artikler som er relevant for faget, disse blir også publisert på det som tilsvarer "MittUib" her nede.

Videre har noen av emnene såkalte "discussion sessions" som en del av undervisningen. Det varierer fra fag til fag hvordan det gjennomføres i praksis - men etter erfaring fra de emnene jeg har hatt kan det sammenlignes med "storgrupper" ved UiB - i form av samlinger bestående av oppgaveløsning. Det er svært varierende fra emne til emne hvilke krav foreleserne stiller til studentene i form av obligatorisk aktivitet, oppgaveløsning og muntlig deltakelse. Her anbefaler jeg å trykke inn emnebeskrivelsen på skolens hjemmesider for å få mer oversikt.

Det er også slik at du ikke er bundet til de emnene du først melder deg opp til - læreplanen din er åpen for justeringer. Det vil i praksis si at du kan "prøve ut" ulike fag. Du kan møte opp i de første forelesningene dine og danne deg et egen inntrykk av faget, før du eventuelt bestemmer deg for om du ønsker å ta det. På den måten kan skreddersy din egen plan til å passe deg og din hverdag best mulig! Jeg anbefaler virkelig å utnytte den åpne perioden, slik at du lander på en studieplan som føles overkommelig for deg.

Vurdering av emnetilbodet

Det totale emnetilbudet ved Ku Leuven er veldig bra! Når det er sagt, er det varierende hvilke fag som holdes på høstsemesteret og på vårsemesteret. Det medfører dessverre at det er en del emner som må utelukkes. I tillegg er det en del emner som overlapper - og dersom du ønsker å unngå dette - utelukker dessverre overlappingen også en del emner. Dermed er emnetilbudet noe mindre enn det man først får inntrykk av.

Fagleg utbyte og språk

Både det faglige og det språklige utbytte har vært bra. Ku Leuven er en høyt rangert skole - noe som merkes på foreleserne, men også på det faglige nivået som forventes av studentene. Dette medfører at et semester på utveksling i Leuven er relativt krevende, men også lærerikt!

Universitetsområdet og byen

Leuven er en utrolig fin og sjarmerende by! Jeg følte meg fort "hjemme" her, noe jeg tror kommer av at den byen er liten og at man fort blir kjent. Byen er full av restauranter, barer og kafeer - så det er absolutt et sted som studenter kan trives! I tillegg ligger tog- og busstasjonen veldig sentralt, noe som gjør det enkelt å oppleve andre byer i Belgia, men også i Europa. Det er mye billigere å reise kollektivt i Belgia enn i Norge, noe som gir deg en unik mulighet til oppleve mange steder i løpet av utvekslingsoppholdet ditt her!

The Faculty of Law er en fin bygning, som ligger midt i byen. Det er dermed relativt kort vei til skolen uavhengig av hvor i Leuven du bor. Det er mange leseplasser både på fakultetet, men også på de andre fakultetene. Man må imidlertid booke leseplasser - veldig likt det systemet vi hadde på UiB under korona.

Bustad

Mitt viktigste tips i denne rapporten er å være tidlig ute med å finne bolig i Leuven! Etterspørselen på bolig i Leuven er svært høy, noe som medfører at det er vanskelig å finne et sted å bo. Jeg begynte å lete etter et sted å bo så fort vi fikk bekreftelse på opptak fra UiB, men endte likevel opp med å dra ned til Belgia uten et sted å bo. Det medførte at vi ble boende på hotell de første nettene - og det var en viss risiko for at vi måtte reise hjem igjen. Vi hadde heldigvis flaks og fant en leilighet etter noen dager! Jeg har inntrykk av at det er ekstra vanskelig å finne bolig når du bare skal være i Leuven i ett semester. Mange av studentboligene er forbeholdt belgiske studenter eller utvekslingstudenter som skal være i Leuven minimum 1 år. Jeg anbefaler derfor å være tidlig ute med letingen! Sett deg opp på en liste i regi av universitetet, meld deg inn i ulike facebooksider hvor det blir lagt ut leiligheter til leie og sjekk ut Ku Leuvens hjemmesider for tips og triks!

Når det gjelder leiepris må man nok forvente å betale tilnærmet norske priser. Å leve i Belgia er imidlertid noe billigere enn i Norge.

Sosialt miljø

Det sosiale tilbudet i Leuven er svært godt! I begynnelsen av semesteret gjennomføres "Orientation Week" for utvekslingsstudenter - det kan på mange måter sammenlignes med en norsk fadderuke. Ved å delta på aktivitetene som tilbys her får du en gylden mulighet til å bli kjent med andre studenter som er i samme båt, og ikke minst til å skape et sosialt nettverk for det kommende semesteret. Leuven er uten tvil en studentby - og mitt inntrykk er at det er samme som skjer hele tiden. Dersom man har et ønske om å være sosial, er det ikke vanskelig å finne en studentgruppe eller et idrettslag som arrangerer ulike aktiviteter gratis (eller for en billig penge). Her finner man noe for alle og enhver!

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

19.09.2022 - 21.02.2023

Førebuingar/praktiske tips

Boligmarkedet i Leuven er svært presset. Det anbefales derfor på det sterkeste å være tidlig ute med å sikre seg en bolig. Vær forberedet på tilnærmet norske leiepriser. Start derfor boligjakten med en gang du har blitt akseptert ved KU Leuven.

Merk at fristene for studentboliger stenger i mai. Dersom man søker på det private markedet er det lurt å bli med i Facebook-grupper som for eksempel "Te Huur Leuven", hvor både leiligheter og rom i bofellesskap legges ut.

Vi letet forgjeves i månedsvis etter bolig fordi vi ikke hadde mulighet til å komme på visning og fordi de fleste foretrekker å ikke leie ut for et semester alene, men gjerne for 1 år om ikke lenger. Dersom man har muligheten anbefales det derfor å sette av en helg eller noe tid i sommerferien til å dra ned og gå på visning. Vi dro ned uten bolig og tok inn på hotell mens vi letet. Heldigvis for oss ordnet det seg etter ca 1 uke. En slik løsning anbefales ikke ettersom også hotell er forholdsvis dyrt i både Leuven og Brussel.
Leuven Housing kan også hjelpe med å skaffe leiligheter i krisetilfeller, men la meg understreke at man ikke må belage seg på dette som en løsning. Det kan ta opp til flere uker etter semesterstart å få bolig gjennom dem og det er bare et fåtall av internasjonale studenter som gjør det.
Søk derfor så tidlig som mulig!

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved KU Leuven skiller seg endel fra UiB sin model. Det legges svært stor vekt på forelesninger og mindre vekt på oppgaveløsning. Dette kan være utfordrene.

Eksamen skrives også for hånd og ingen digitale hjelpemidler er tillatt.

Vurdering av emnetilbodet

Drar man på høstsemesteret er emnetilbudet OK. Spesielt dersom man ønsker seg en mer forretningsjuridisk profil. Jeg tok for eksempel, law of international organizations, int. business law, int tax law, european financial regulation, global transport law etc. Utveksler man på vårsemesteret er valgmulighetene flere, spesielt i EU-rettslige fag.

Før studenter søker seg hit må de være klar over det kreves at man tar mellom 5-7 fag per semester for å nå opp i 30 ECTS/studiepoeng. Fagene er "mindre" på 3,4,5 og 6 ECTS. Men vær klar over at et fag på 6 ECTS tilsvarer minst et 10-poengsfag på UiB etter vår erfaring. Dette er et høyt rangert og anerkjent universitet, man bør derfor være forberedt på å legge ned en solid innsats for å rekke over det hele.

Vi opplevde også at undervisningen i flere av emnene overlapper. Dette fikk vi ikke beskjed om før vi var kommet ned og medførte utfordringer for vår Learning Agreement. Kommunikasjonen fra universitetet er ikke den beste. Tenk derfor igjennom flere alternative fagkombinasjoner.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er svært godt. Foreleserne er dyktige og høyt respekterte fagfolk og ikke minst praktiserende advokater. Dette gir undervisningen en praktisk dimensjon som er en fordel sammenlignet med UiBs undervisning. Fagene er som nevnt over store og man får et bredt overordnet, men samtidig detaljert innblikk i de aktuelle rettsområdene.

All undervisning foregår på engelsk. Jevnt over er Belgere flest, spesielt i den flamske delen av Beliga, dyktige i engelsk slik at språk ikke er et problem.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er blant de eldste i Europa og hele Leuven er bygget rundt universitetet. Det er en utrolig sjarmerende middelalderby som har bevart sin gamle sjarm. Gatene er strødd med små kafeer og restauranter rundt ærverdige bygg. Hver fredag stenges gatene i byen ned og det er marked med alt man kan tenke seg. Julemarkedet anbefales også sterkt. Rundt byen ligger det store flotte parker som er gode for for eksempel løpeturer.

Forelesninger kan være spredt på forskjelle fakultet. Selv om belgerne er glad i å sykle er alt innen gåavstand. Det er gode leseplasser på et bygg som heter AGORA eller på biblioteket til fakultetet. Merk at leseplass må bookes på forhånd.

Bustad

Se punktet "praktiske tips"

Sosialt miljø

Leuven er først og fremst en studentby. Det er flust av studenttilbud og studentorganisasjoner for alt mulig. Det er glimrende sportsfasiliteter og som Erasmusstudent får man gratis "sports card" som gir adgang til disse.
Det er også flust av barer i byen som serverer billig øl. Det er et yrende liv i byen i ukedagene, men i helgene pleier de fleste (lokale) studentene å reise hjem. Tog er halv pris i helgene og de fleste store byer i Belgia er ikke mer enn 2 timer unna med tog. Jeg anbefaler sterkt å reise til Brugge eller Ghent. London og Paris er også 2 timer unna med Eurotrain. Amsterdam ca. 3 timer med Flixbus. Leuven er en ypperlig by å utforske både Belgia og Europa fra.

2022

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2021 - 28.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før utvekslingssemesteret kan det føles ut som om det er veldig mye man må holde styr på. Heldigvis har UiB har gode sjekklister som sikrer at man får gjennomført alle nødvendige forberedelser i god tid og ikke glemmer noe. I tillegg sender KU Leuven alt man trenger av informasjon, slik at utvekslingsperioden går fint både før, under og etter oppholdet. Så lenge man følger sjekklister og leser den informasjonen man blir tilsendt, kan man være trygg på at man ikke glemmer noe.

På nettsiden til KU Leuven Faculty of Law kan man finne en oversikt over emnene som man kan velge mellom. Et tips som kan være nyttig er å kontrollere at de emnene man ønsker å ta undervises i det semesteret man reiser ut. Selv om endringer kan forekomme i undervisningsopplegget kort tid før semesteroppstart, gir det en god oversikt over hvilke valgmuligheter man har.

Semesteret var veldig lærerikt, men også akademisk krevende. Mitt inntrykk er at det kreves en studieinnsats som tilsvarer eller overgår det som kreves ved UiB. Det er min subjektive mening, men jeg skriver det her slik at man kan være forberedt på at det kan bli faglig utfordrende.

Høstsemesteret begynner i midten av september og er ferdig i slutten av januar. Dersom man skal skrive master i vårsemesteret, er det greit å være bevisst på dette. I midten av januar skal man levere prosjektskisse for masteroppgaven, og dette er midt i eksamensperioden ved KU Leuven. I tillegg vil det kanskje være litt krevende å komme ordentlig i gang med oppgaven før man er ferdig med utvekslingssemesteret. Dette er ikke noe problem så lenge man er tidlig ute med å planlegge. Jeg vil ikke anbefale å vente til siste liten i januar med å lage prosjektskissen. Da er man opptatt nok med eksamensperioden.

Undervisningsformer

Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger. I noen emner er "discussion sessions" en del av emnebeskrivelsen. Dette innebærer at studentene skal delta aktivt i undervisningen. Hvordan foreleserne løser dette, varierer fra fag til fag. I International Business Law ble vi for eksempel stilt spørsmål direkte underveis i forelesningene, og vi hadde to samlinger med oppgaveløsning. I International Taxation var muntlig aktivitet mer begrenset underveis i forelesningene, men vi brukte de siste forelesningene før eksamen på å løse tidligere eksamensoppgaver i fellesskap. Utover dette kan det variere hva foreleserne forventer eller stiller krav til av presentasjoner, moot courts, skriftlige innleveringer osv. Dette kan man lese mer om under emnebeskrivelsene på fakultetets nettsider, og det blir også kommunisert i første forelesning i emnet. Man trenger ikke å sende inn endelig bekreftelse på hvilke emner man ønsker å ta før det har gått et par undervisningsuker, så jeg vil anbefale å bruke denne perioden på å gå i introduksjonsforelesningene til de fagene man synes virker interessante. Deretter kan man velge de emnene man ønsker å fortsette med.

Forelesningene er bygget opp rundt et utvalg av konvensjoner, forordninger, direktiver, case law og utdrag fra teori som foreleserne i emnet har satt sammen i et kompendium. Dette er litt annerledes enn ved UiB, der vi i større grad har pensumbøker å lene oss på. Det var en veldig lærerik måte å studere på, siden man raskt kom inn i selve materien. På en annen måte kunne det også virke litt overveldende i begynnelsen, men foreleserne er heldigvis flinke til å indikere hva som er forventet og hvilke deler som er mest relevante for eksamen.

Tre av de emnene jeg valgte hadde overlappende forelesninger. Siden det ble gjort opptak tenkte jeg at det ikke var noe problem. Det var gjennomførbart, men jeg vil nok anbefale å prøve å unngå overlappende emner. Det er enklere å følge forventet studiefremdrift når man er fysisk tilstede i forelesningene. Kun hvis man er helt sikker på at det er emner man virkelig ønsker å lære om vil jeg anbefale å velge overlappende emner. Da er det viktig å undersøke om forelesninger blitt tatt opp og at obligatoriske deler av emnene, f.eks. discussion sessions, ikke kolliderer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved KU Leuven er veldig bra. Helt uavhengig av hvilke fagområder man er mest interessert i, er det nok å velge i til at man kan fylle opp et semester. Foreleserne er dyktige og engasjerte, og flere er ledende innenfor sine fagfelt.

Fakultetet består av bådet Law og Criminology. Jeg valgte to fag fra kriminologi-programmet. Det var en spennende mulighet og en litt annerledes måte å studere på, der det ble stilt høyere krav til kunnskap man måtte kunne utenat kombinert med analytiske evner. Hvis jeg skulle valgt igjen ville jeg nok holdt meg til Law-emnene.

Fagleg utbyte og språk

Både det faglige og det språklige utbyttet var enormt. Jeg valgte KU Leuven på grunn av fakultetets høye akademiske nivå, og forventningene mine ble innfridd. Jeg sitter igjen med svært mye kunnskap som jeg vet at jeg ikke kunne lært hjemme i Norge, og engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne har nådd et nivå jeg er fornøyd med. Dette er de to beste argumentene mine for å dra på utveksling; en fantastisk mulighet for faglig og språklig utvikling som man vil ha glede av resten av livet. (Og da har jeg ikke engang kommet til minner, opplevelser og det sosiale enda)

Jeg hadde emnene International Taxation, International Business law, European Financial Regulations, European Insurance Law, Law Psychology and Criminal Justice, og Terrorism, Organized and Corporate Crime. Alle emnene var både spennende og lærerike. Særlig de tre første vil jeg anbefale.

Universitetsområdet og byen

The Faculty of Law er en pen bygning som ligger sentralt i Leuven. Det yrer av både belgiske og internasjonale studenter der, og dette skaper en kul vibe på campus. Det er mange fine leseplasser på biblioteket (som strekker seg over mange etasjer), og kantinen har alltid et bra utvalg av mat til overkommelige priser.

Leuven er en sjarmerende by. Jeg tror omtrent 45 % av innbyggerne er studenter der, så det er ikke mangel på barer, spisesteder, kafeer og annet kulturliv som studenter generelt liker. Dette gir gode muligheter for mange hyggelige middager ute med andre medstudenter, gjerne etterfulgt av litt uteliv på kvelden.

Togstasjonen i Leuven ligger veldig sentralt. Toget til Brussel tar bare 20 minutter, og man også ta tog til andre byer rundt i Belgia. Det er også tog som går rett til flyplassen, som er praktisk.

I Leuven er språket flamsk, som er en variant av nederlandsk. Før man reiser ned kan det være gøy å lære seg et par gloser, men man klarer seg helt fint kun med engelsk.

Bustad

Etterspørselen etter boliger i Leuven er svært høy. Dette medfører at det kan være krevende å finne bolig. Jeg satt meg opp på en liste i regi av universitetet, og fikk tilbud om en bolig ikke lenge før studiestart. Jeg betalte kun 400 EUR leie i måneden, men dette var reflektert i standarden. Andre jeg ble kjent med betalte nesten dobbelt så mye i leie, men hadde til gjengjeld mye bedre boforhold. Jeg vil anbefale på det sterkeste å legge inn en innsats tidlig for å finne en grei bolig. Jeg ville også vært villig til å strekke meg langt høyere i pris. Selv om man kanskje ikke bruker så mye tid i boligen sin når det er mye andre spennende ting å gjøre, er det veldig deilig å ha et komfortabelt sted å bo. Selv om leien kanskje blir litt høyere enn man hadde forventet, vil man være glad for å ha en bolig man trives i. Man skal tross alt bo i et annet land i et halvt år.

Sosialt miljø

Det er noe helt unikt med å studere i et annet land. I begynnelsen av semesteret er alle i samme situasjon der man er langt hjemmefra og ikke kjenner noen i byen. Dermed er alle kontaktsøkende og imøtekommende, og på et blunk har man fått en haug av nye venner dersom man ønsker det. I begynnelsen av semesteret gjennomføres Orientation Week, som minner litt om en slags fadderuke for utvekslingsstudenter. Her er det muligheter for å bli kjent med mange andre utvekslingsstudenter. Ett tips er å bli med i det som finnes av Facebook-grupper, Whatsapp-grupper osv. helt i begynnelsen av semesteret. Dette er en god måte å få oversikt over alt det sosiale som foregår i begynnelsen.

I løpet av semesteret møtte jeg andre utvekslingsstudenter som jeg ble god venn med og aldri kommer til å glemme. Det er overraskende hvor god venn man kan bli på kort tid når man opplever så mye nytt sammen.

Semesteret går ekstremt fort. Derfor anbefaler jeg å bruke tiden man har i første halvdel av semesteret til å reise og oppleve nye byer i Belgia og Europa dersom man ønsker det. Tog- og bussforbindelsene gjør dette veldig overkommelig, både tidsmessig og økonomisk. Hvis man utsetter ting man ønsker å gjøre til langt ut i semesteret når eksamene, kan det fort bli vanskeligere å få gjennomført planene.

Alle studentene får gratis sportskort til sportssenteret. Dette gir mulighet for å prøve masse forskjellige idretter og aktiviteter gratis eller for en billig penge. Her har man virkelig muligheten til å utfordre seg selv og prøve noe man aldri ville gjort i Norge. Selv om jeg ikke kommer til å begynne med fekting eller gaelic football her i Norge med det første, var det veldig gøy å ha prøvd. Dess flere muligheter man griper underveis i utvekslingsoppholdet, jo flere erfaringer, minner og opplevelser vil man ta med tilbake og glede seg over i etterkant.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2021 - 25.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Universitet er veldig flinke til å ta imot internasjonale studenter og gi informasjon tidlig, så det er ikke noe problem å reise nedover selv om man ikke vet helt hva man går til! Anbefaler å være raskt ute med å finne et sted å bo da det kan være litt vanskelig å finne et sted å bo bare for et semester om man leier privat, men har nevnt mer om dette lenger ned. Cash er fortsatt king i Belgia, og det er derfor lurt å alltid ha noe cash på seg til lunsj, middag eller annet (spesielt dersom man skal ut). Belgia er definitivt ikke like tekniske som vi i er vandt med i Norge, og en typisk utfordring er bl.a. at det ikke er mulig å splitte regningen, da det pålegger restaurantene en kostnad. Lokalbefolkningen prater generelt veldig godt engelsk, og det er ikke noe problem å komme seg rundt på det alene. I løpet av integration week som foregår den første uken i det nye semesteret er det mulig å melde seg opp til ulike "tips & tricks" gjennomganger med skolen, og dette anbefales på det sterkeste. Det kan være forvirrende å forstå hvordan fakultetet opererer, og hvordan dagligdagse ting som søppelsortering, sykkelhåndtering osv. fungerer. Det aller viktigste tipset: snakk engelsk!! Finn venner fra andre steder i verden, og ikke let etter en annen nordmann. Det er så lett å falle inn i komfort-sonen når ting er nytt og litt uoversiktlig, men man reiser jo på utveksling nettopp for å utvide horisonten!

Undervisningsformer

En av de største forskjellene er at KU Leuven ikke bruker pensumbøker. Foreleserne lager "readers" som er kompendier av rettsmaterialer eller artikler de ønsker at man skal lese, men det er hovedsakelig forelesningene som utgjør pensum. I de fleste fagene jeg hadde ble forelesningene streamet, men jeg anbefaler virkelig å prioritere å gå i alle forelesningene. Spesielt høst-semesteret er veldig kort, og ved å gå i forelesningene ligger man mye bedre an når eksamensperioden nærmer seg. I motsetning til på UiB, er det mange forelesninger hver uke hele semesteret, så det er litt tidkrevende, men til gjengjeld er det ikke behov for å bruke mange timer på biblioteket for å komme seg gjennom pensum. Alt i alt vil jeg si at arbeidsmengden på KU Leuven er ganske lik arbeidsmengden på UiB, men det kommer selvfølgelig an på hvordan man jobber hjemme. Det første jeg hørte da jeg dro ned var at det er mange som stryker på de ulike eksamnene. Det er imidlertid veldig viktig å nevne at Universitetet har en høy strykprosent, særlig under bachelor-programmene, fordi det ikke er noe karakterkrav for å komme inn på skolen i første omgang. Får du greie karakterer på jussen hjemme i Norge og jobber jevnt og trutt i Belgia, så har du ingenting å bekymre deg for.

Det er mulig å ta overlappende fag, men på grunn av den manglende pensumlitteraturen kan dette være litt krevende. Selve undervisningen holder høy kvaliteten og er veldig lærerike. Foreleserne er ofte noen av de beste i Europa på sitt felt (jeg hadde f.eks. den belgiske dommeren i EMD som foreleser i faget "International and European Human Rights Law". Jeg opplevde ikke noen tilfeller av "cold calling" i fagene jeg hadde, men det var generelt mye mer aktivitet i forelesningene enn på UiB. Selv foreleserne har ikke engelsk som morsmål, så jeg opplevde at terskelen var lav for å stille spørsmål i forelesningene osv. Det er imidlertid verdt å huske på at skolesystemet i Belgia har litt mer preg av formalitet og hierarki enn vi er vandt til, og det er viktig å være høflig og adressere foreleseren med "professor". Dette skjønner man jo så fort man går i de første forelesningene.

Undervisningsformen og eksamnene varierer med ulike fag, og det er lurt å ta seg god tid til å lese emnebeskrivelsene før man melder seg opp. Vær imidlertid obs på at ting kan endre seg når du kommer til skolen. Jeg meldte meg f.eks. opp til et fag som tidligere har hatt multiple choice-eksamen, men dette ble endret under semesteret. Eksamensperioden er i Januar, og de aller fleste er ferdige med semesteret allerede i slutten av januar, mens noen få har eksamener i februar også. Når du melder deg opp til fag i starten av semesteret må du også melde deg opp til hver enkelt eksamen, og da kan du allerede se (og noen ganger velge) datoene som passer deg. I ett fag hadde jeg eksamener fordelt på tre ulike dager før jul, så det er viktig å følge med. Dersom man ikke har eksamen muntlig foregår selve eksamensgjennomføringen på papir for hånd. Eksamensperioden er litt tung siden man ofte har 5-6 eksamener innenfor veldig kort periode, men med litt planlegging er dette absolutt gjennomførbart.

I de fleste fagene jeg fulgte var den eneste vurderingen en eksamen i slutten av semesteret, men i to fag hadde jeg også muntlige praktiske vurderingen i løpet av semesteret. Vi gjennomførte en Mock Trial i faget Discrimination Law, og hadde et "Role Game" i faget Social Security Law. Disse presentasjonene utgjorde noen poeng av hele karakteren, og var en morsom måte å lære både faget, engelsk og medstudenter å kjenne på.

Vurdering av emnetilbodet

KU Leuven tilbyr mange spennende fag innenfor varierte rettsområder. Det er hovedsakelig et fokus på Europeisk og internasjonal rett. Siden Belgia er medlem av EU, får man mange nye perspektiver som vi ikke har med oss fra jussen i Norge, som er veldig interessant. Alle fagene foregår på engelsk, og de aller fleste fagene ERASMUS-studenter tar foregår nesten bare med andre internasjonale studenter, men av og til er det også andre belgere i klassen. Som UiB student må du ta tilsvarende 30 studiepoeng, som tilsvarer 30 ECTS. Jeg vil anbefale å ta en sunn mix av 3, 4 og 6 ECTS-fag, for å ikke bli overarbeidet ila semesteret. Du må melde inn fagene du ser for deg å ta i din Learning Agreement, og så blir det laget en foreløpig timeplan som du følger når du kommer ned. Det er imidlertid en to-ukers periode i starten av hvert semester hvor man kan gå i ulike forelesninger for å se hvilke fag man trives med og eventuelt bytte fag på learning agreement-en. Det er mange fag som allerede er godkjent av UiB, så det er masse å velge mellom for oss! Jeg hadde tenkt til å følge to fag som dessverre ble flyttet til vårsemesteret, og måtte derfor gjøre noen justeringer så jeg endte opp med å ta 32 ECTS. Som student fra UiB får du også lov til å følge noen kriminologi-fag, og det benyttet jeg meg av.

Jeg tok kursene International and European Human Rights Law, Discrimination Law, European Criminal Law, Social Security Law, Psychology, Law and Criminal Justice og Terrorism, Organized and Corporate Crime. Jeg var veldig interessert i alle fagene, og anbefaler disse videre. Det fine med KU Leuven er at de er veldig opptatt av å reflektere de lege ferenda rundt hvordan jussen burde se ut og hvor vi har forbedringspotensiale. Dette er en bonus for norske studenter som er vant med denne måten å tenke på hjemmefra, og jeg syntes derfor at mentaliteten var veldig likt som hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde at kompliserte temaer ble forklart på en forståelig og god måte, og man lærer mye juridisk engelsk og får mange spennende perspektiver. Leuven er en del av Flandern som er den delen av Belgia hvor man snakker flamsk (en slags mix av fransk og nederlandsk). Som nevnt snakker befolkning godt engelsk, og du kommer deg fint rundt i byen med det. Jeg tok imidlertid også et fransk-kurs gjennom universitetet (CLT) hver mandag kveld, som virkelig kan anbefales. Studenter fra UiB har ikke mulighet til å få studentpoeng for disse språkkursene, selv om noen andre skoler tillater dette, men dette er enda en fin arena å treffe nye mennesker på, og det er en veldig god deal dersom du ønsker å lære deg et nytt språk, da prisene er veldige fornuftige. Det er flere jeg kjenner som også tok språkkurs i Dutch, så det er mange muligheter.

Universitetsområdet og byen

Leuven er definitivt en studentby, og huser utrolig mange internasjonale studenter. Dette gjør at hele byen er tilrettelagt for studenter, og at det er et utrolig høyt nivå på engelsken nesten overalt (restauranter, butikker, McDonalds, u name it). Overalt man går er det unge voksne, og det gir byen et veldig levende preg. Belgerne er utrolig flinke til å bruke restauranter, kaféer, og utelivet, som lager et utrolig koselig miljø. Siden byen er såpass liten med korte avstander, føles den trygg å ferdes rundt i, også på nattetider. Det er kultur for å spise lunsj ute, og med prisene som finnes i de fleste restauranter er ikke dette et særlig offer for lommeboken. Fakultetene er spredd rundt i byen, og det juridiske fakultetet ligger i en vakker bygning rett ved Grote Markt (som er hoved-sentrum), i en gate fullt av alt man trenger. Det er ikke så mange "klubber" i byen, men Oude Markt er en slags "bar-gate" i sentrum der det alltid er liv, god stemning og billig øl.

Byen i seg selv er helt nydelig, med gamle bygninger i god behold, typisk kontinental-europeisk arkitektur, kanaler og parker. Det er veldig få bilveier inne i selve bykjernen, og det er hovedsakelig tilrettelagt for gående og syklende. Leuven er en sykkel-by og dersom man ønsker kan man leie sykkel av Swapfiets eller Velo for et semester om gangen. Jeg leide sykkel av Swapfiets og dette gjorde det mye lettere å komme seg til KU Leuven Sportssenter som man finner rett utenfor by-ringen. Sportssenteret har alt man trenger og er nesten helt nyoppusset. Dersom man ønsker å få litt mer natur-følelse finnes det vakre parker i alle retninger, særlig Abbij van Park i sør eller Kessel-Lo i nord-øst.

Man får imidlertid fort oversikt over den lille byen, og da er det veldig praktisk å reise på oppdagelsesferd i andre byer i Belgia, eller andre land i nærheten. Brussel er bare en 15 minutters togtur unna, og Ghent, Brugge og Antwerp er noen andre vakre byer ca 1-2 timer unna. Dersom man vil lenger, er det ca 2 timer med tog til både London, Paris, Amsterdam og Bonn. Togstasjonen ligger sentralt, og det er praktisk å komme seg til og fra flyplassen i Brussel. Det er billig å reise med tog i helgene da det 50% på helgebilletter, men det er også mulig å ta Flixbus både i og utenfor landet for en litt billigere opplevelse.

Bustad

Som tidligere studentrapporter nevner så er det viktig å skaffe seg bolig tidlig. Det er mulig å skaffe studenthybel via universitetet allerede i april/mai, så dette vil jeg anbefale dersom man ønsker seg en billigere bo-situasjon. Det er imidlertid også mulig å leie privat, men det kan være litt utfordrende å ordne en leiekontrakt for kun ett semester. De fleste utleierne ønsker å leie ut for et helt år av gangen, og åpner eventuelt opp for at man kan fremleie det semesteret man reiser hjem igjen. Jeg valgte å leie en leilighet privat, og fikk heldigvis ordnet leiekontrakt kun for ett semester, og er veldig fornøyd med det! Leuven er en liten og levende by, og dersom man vil ha den fulle studentopplevelsen anbefaler jeg at man bor innenfor "ringen" som omringer byen. KU Leuven har en egen hjemmeside hvor det er mulig å finne private leiligheter med utleiere som er blitt kvalitetssjekket og godkjent av skolen, som definitivt anbefales dersom man skal leie privat. For øvrig er det mye som skjer i byen, så det er ikke alltid man bruker så mye tid hjemme uansett.

Sosialt miljø

Jeg hadde aldri kunne forutsett hvor lett det var å få seg et godt sosialt miljø i Leuven. Skolen er utrolig dyktig på å ta i mot internasjonale studenter, og den første uken av semesteret utgjør "integration week" som er en slags fadderuke hvor ulike aktiviteter arrangeres og det er lett å møte mange nye ansikter. Jeg ble i tillegg medlem av alle mulige Facebook-grupper med studenter i Leuven, der folk initierte café-besøk eller en øl for å bli kjent og da var det lett å slenge seg på, og dette anbefales virkelig. Alle er i samme båt, og ønsker å få nye venner, så ikke vær redd for å møte nye personer eller ta initiativ. Å være med i starten er nok noe av det viktigste man kan gjøre for å få et godt semester. Jeg møtte bare én annen person fra Norge, noen flere fra Sverige og sitter nå igjen med venner fra hele Europa.

2021

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2021 - 26.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det meste og det verste av førebuingane i år var koronarelaterte, og er forhåpentlegvis ikkje lenger relevante om eit par semester.

Aller viktigast er det å skaffa seg ein plass å bu så snart som mogleg. På KUL sine heimesider finn ein ei oversikt over ei heil rekke studentbustader som er drevne i samband med og godkjent av universitetet. Elles kan ein leiga på det private markedet.

Undervisningsformer

Undervisningsforma varierer i frå fag til fag, men dei fleste faga eg tok var baserte på ei ex cathedra-tilnærming der forelesar var sentrum og tok utgangspunkt i Powerpoint — ikkje heilt ulikt det ein er kjent med i frå UiB. Andre fag var baserte på diskusjon mellom studentane, med så lite intervensjon frå forelesar som mogleg.

Vurdering av emnetilbodet

KUL har eit vell av emner å velje mellom, men det er samtidig mykje som går igjen: Emnetilbodet er prega av at ein er i EU sitt hjarta, og dei fleste fag har derfor eit europeisk (les: EU-basert) fokus. Kjennskap til EU-rett vil med andre ord vera svært hendig. Det er samtidig fullt mogleg å setja saman ein fagkombinasjon som ikkje forutset EU-rettslege kunnskapar.

Fagleg utbyte og språk

KUL held høgt fagleg nivå, og eit semester i Leuven er både fagleg givande og krevjande. Spesielt utfordrande kjentes det å kombinera seks-sju fag parallelt når eitt fag i seg sjølv fort kunne vera vel så utfordrande og omfangsrikt som eit fag heime ved UiB.

Faga går på engelsk, og ein kjem derfor ikkje unna at eins engelskspråklege juss-vokabular gjerne vil bli bedre. Samtidig har nok dei fleste som reiser på utveksling frå UiB allereie gode nok engelskkunnskapar til at det verken er store utfordringa i eller store forbedringa etter å ta eit semester på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Leuven er ein vakker by i eit vakkert land, med raude mursteinsbygg og grøntområder i skjønn harmoni. Det kan vera verdt å merka seg at opningstidene i Belgia er svært avgrensa samanlikna med dei norske — butikkane stenger nesten utan unntak klokka åtte eller tidlegare.

Universitetet sine ulike fakultet ligger spreidt rundt i byen, men det juridiske fakultetet ligger veldig sentralt, rett ved byens sentrum.

Bustad

Bustad er lurt å fiksa tidleg, då det kan vere mange om beinet. Her kan ein anten gå for den private leigemarknaden eller dei tidlegare nemnte KUL-assosierte studenthusa. Eg gjekk for eit av dei sistnemnte (Studax), og måtte ut med i underkant av 6000 kroner i månaden for eit rom her (eige bad, men kjøkken delt med elleve andre). Rommet og studentbustaden er moderne og held generelt god standard, men står nok likevel ikkje heilt til den relativt stive prisen. Samtidig er desse KUL-studenthusa nok mykje tryggare å satsa på enn den private marknaden.

Sosialt miljø

Leuven er så til dei grader ein studentby, og det finst flust av moglegheiter for å møta andre. Dersom ein bur i eit studenthus, har ein også ein ypperleg moglegheit til å bli kjent med sine naboar.

2020

Haust 2019 og vår 2020 - Master klinisk ernæring

Haust 2019 og vår 2020 - Master klinisk ernæring

19.08.2019 - 02.03.2020

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg sterkt fraråde å dra på utveksling til KU Leuven som en del av masterprogrammet i klinisk ernæring. Til tross for at en samarbeidsavtale er på plass mellom UiB og KU Leuven, var opplegget dårlig tilpasset og oppfølgningen mangelfull. Basert på egne opplevelser vil jeg også på generell basis fraråde å reise på utveksling under masterløpet i klinisk ernæring, da man risikerer å stå alene dersom noe skulle skjære seg. Til gjengjeld vil jeg varmt anbefale å reise på utveksling under bachelor, da man i dette tilfellet tar langt lavere risiko.

Undervisningsformer

Under utvekslingsoppholdet gjennomførte jeg det kliniske arbeidet knyttet til min masteroppgave. Jeg jobbet i Leuven fra august til mars og arbeidet primært med en studie som var i ferd med å rulles ut idet jeg ankom Belgia. Arbeidsdagene besto av laboratoriearbeid, administrative oppgaver, pasientvisitter og ellers forefallende oppgaver. Arbeidstiden var i utgangspunktet fra ni til fem, men det ble som regel et par timer ekstra. Som følge av høy arbeidsbelastning og en forventning om å bidra på andre studier, måtte eventuelt arbeid med selve masteroppgaven i all hovedsak gjøres på kveldstid og i helgene. Etter å ha returnert til Norge i mars, skulle jeg etter planen få oppfølgning både fra KU Leuven og UiB for å ferdigstille oppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Opplegget i Belgia var i liten grad tilpasset det norske masterprogrammet i klinisk ernæring. De belgiske studentene skrev betraktelig mindre masteroppgaver (30 ECTS versus våre 60), men dette ble det i liten grad tatt hensyn til i arbeidshverdagen og vi endte dermed opp med særdeles stor arbeidsbelastning. Videre opplevdes det uheldig å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven ved en annen institusjon enn den som til sist skal vurdere oppgaven. Som følge av at veilederne fra KU Leuven var hovedansvarlige, ble faglige avgjørelser som var direkte feil i norsk sammenheng først påpekt dager før innlevering da norske veiledere tok en nærmere titt.

Ellers opplevde jeg store vanskeligheter med å få tilsendt innsamlet data fra Leuven etter retur til Norge, hvilket resulterte i en særdeles stressende innspurt. Vel hjemme i Norge tok det opp mot en måned å få svar på mail fra Belgia, hvilket naturligvis gjorde forsøk på samarbeid krevende. I tillegg ble min norske veileder byttet ut fem dager før innleveringsfristen, noe som var ekstra uheldig med tanke på at jeg da nylig hadde mottatt data fra Belgia og dermed var inne i en svært intensiv fase.

Verken oppfølgningen fra UiB eller KU Leuven var tilfredsstillende og som utvekslingsstudenter falt vi stadig mellom to stoler. Til tross for god sjokolade og en fin studieby, utgjorde utvekslingsoppholdet i Belgia en kjip opplevelse og jeg vurderer derfor ikke lenger en karriere innen forskning. Jeg ønsker ikke at andre studenter skal gå gjennom det samme, hvilket er årsaken til at jeg fraråder å følge i mine fotspor.

Fagleg utbyte og språk

Under oppholdet fikk jeg innsikt i driften av en klinisk studie, hvilket var givende. Rent ernæringsmessig ble jeg ikke særlig klokere, da det meste av faglig prat foregikk på flamsk. Den utbredte bruken av flamsk førte også til at engelskkunnskapene ikke ble betraktelig forbedret under oppholdet. Dessuten står jeg igjen med enkelte kunnskapshull sammenlignet med majoriteten av mine medstudenter i Norge, da eksempelvis anvendelse av ulike statistiske analyser ikke var et tema i løpet av året.

Universitetsområdet og byen

Vakre Leuven er en liten by med masse studenter, et yrende uteliv og en god dose digge spisesteder. Sykkel er det enkleste og hyppigst brukte fremkomstmiddelet, så det å leie seg en sykkel fra Velo er absolutt å anbefale. Leuven har egentlig alt man trenger, men Brussel er kun 20 minutter unna med tog om det skulle friste med litt storbyliv. For øvrig er det en grunn til at belgiske vafler og sjokolade er så viden kjent, så jeg vil absolutt anbefale å nyte disse delikatessene mens man er der. Mitt arbeidssted var rett utenfor Leuven sentrum, hvor forskningsgruppen vår var plassert i et universitetsbygg tilknyttet sykehuset Gasthuisberg. Et lyspunkt i hverdagen var kantinen Alma som bød på uunnværlige avbrekk og mat til studentvennlige priser.

Bustad

De fleste utleierne leier utelukkende ut i 12 måneder, hvilket gjorde det utfordrende å få tak over hodet. I løpet av mitt opphold på drøye seks måneder endte jeg derfor opp med å bo på tre ulike adresser, hvorav én Airbnb, et kollektiv funnet via Facebook og én studentbolig. Standarden er litt lavere enn hva man typisk er vant med i Norge, men dette er også reflektert i prisen.

Sosialt miljø

Vi var to norske masterstudenter som reiste sammen til Leuven, noe som viste seg å være helt essensielt for at vi klarte å fullføre. Under oppholdet fikk vi oss et par gode venninner som også var masterstudenter på samme forskningssenter. Ellers gikk omtrent alt av sosial prat på mitt kontor på flamsk, hvilket gjorde det krevende å få innpass som engelskspråklig. Det var dermed ikke så mye å hente sosialt på jobb, da folk for det meste hadde nok med sitt og viste lite interesse for nykommere. Studentorganisasjonen Erasmus Student Network arrangerte ellers en del arrangementer og turer for studenter, men vi hadde dessverre ikke anledning til å delta på så mange sammenkomster som følge av lange og mange arbeidsdager. Vi fikk dog vært med på et par fester, hvilket er en nødvendighet som Erasmusstudent.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 01.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst - skaff en bolig så raskt som mulig. Det er mange som drar ned uten å ha ordnet bolig på forhånd, men fra hva jeg hørte var det ganske hektisk å få tak i bolig rett før semesterstart. Undervisningsformene er ganske varierende, så det er en god ide å ta seg tiden til å lese nøye gjennom emnebeskrivelsene på alle fagene som kan være av interesse. Husk på at din learning agreement kan endres etter at du har fått prøvd ut forskjellige fag og satt sammen læreplanen din, og som jeg har skrevet under kan det godt hende at det må gjøres noen justeringer for å få timeplanen til å gå opp.
Et praktisk tips er å ta ut kontanter med en gang du går av toget, for det er overraskende mange steder som ikke tar Visa (de tar enten bare kontanter eller belgiske bankkort). Et annet godt tips er å ta toget til nye byer i helgene. Det er egne "helgebilletter" så det er 50% på alle togturer i belgia i helgene. Det er også egne priser for alle under 26, og klippkort tilgjengelig. Disse billettene er en flott mulighet til å utforske landet, og siden det er så lite er alle byer ganske nært. Hvis du vil ta hurtigtoget til Paris eller London tar det bare 2 timer og det er billig dersom du er tidlig ute. Hvis du derimot ikke har planlagt i tide, er det billige busser til de fleste destinasjoner, som Flixbus.

Undervisningsformer

Det første å merke seg er at de ikke bruker pensumbøker - ved KU Leuven er det forelesningene som er pensum, så det er ekstra viktig å få med seg alle timene. Forelesningene holder et gjennomgående høyt nivå, og er veldig lærerike. En viktig ting å merke seg, er at noen av fagene har overlappende timeplan, men timeplanen publiseres ikke før oppholdet starter. Det er krevende å ta overlappende fag, nettopp grunnet den manglende pensumlitteraturen, men det er gjennomførbart.
Hvordan undervisningen er lagt opp varierer fra foreleser til foreleser. Noen av foreleserne legger ut Powerpointer, oversikt over studieplan og nyttige lenker, noen legger ikke ut noe annet enn én Powerpoint, som de oppdaterer fra uke til uke (men ikke før timen, så du kan ikke forberede deg), mens andre igjen bruker ingen Powerpoint. I fagene hvor det er mulig bør man absolutt forberede seg til timen. Noen forelesere peker ut tilfeldige studenter til å svare på plutselige spørsmål og gir deg en mikrofon, mens andre går gjennom emnene så raskt at det er vanskelig å følge med dersom du ikke har forberedt deg godt (dette gjelder mest de store fagene som favner mange emner). Noen av fagene har også hjemmeoppgaver, men jeg hadde ingen av disse, så jeg vet ikke hvordan det er. Hvordan foreleserne selv velger å gjøre dette er ikke oppgitt i emne-oversikten, så du må bruke de første ukene på å finne fagene/undervisningsformene som passer deg.

De første ukene er læreplanen din "åpen" og du kan prøve ut forskjellige fag. Det er ikke før du låser ned hvilke emner du vil ta og eksamensplanen din at dine emner er endelig valgt. Siden noen fag overlapper, og foreleserne har varierende undervisningsmetoder så anbefaler jeg at man utnytter den "åpne" perioden for å skreddersy sitt eget opplegg. Det anbefales på hjemmesidene til skolen å variere hvor store fag man tar (3, 4 eller 6 poengs fag), men ha i bakhodet at dersom man tar fag hvor eksamens er vurderingsformen så er det lett å ende opp med 7 eksamener på 2 uker - og det er tungt. Det er heller ikke alltid slik at de "små" fagene faktisk er små, så her bør dere snakke med professorene før dere velger (for eksempel er WTO et veldig stort fag, men det gir bare 3 poeng).

Vurdering av emnetilbodet

Skolen har et stort og variert emnetilbud. Som nevnt over er det noen fag som overlapper hverandre, så noen fag nærmest ekskluderer hverandre. Jeg likte godt alle fagene jeg tok, og jeg opplevde professorene som både utrolig flinke og hjelpsomme.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et veldig stort faglig utbytte av undervisningen på KU Leuven. Kompliserte tema ble forklart på en forståelig måte, foreleserne var spennende og jeg trivdes veldig godt. Det er så og si umulig å ikke lære seg juridisk engelsk, både fordi all undervisningen bruker det og fordi lovtekstene du jobber med er engelsk. Jeg opplevde dette som veldig nyttig.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet er en utrolig vakker bygning med søyler, marmor og kunst. Inne er det en blanding av gamle "klassiske" aulaer og i nybygget er det moderne forelesningsrom hvor undervisningen blir tatt opp og lagt ut. Kantinen på skolen er også veldig bra, med et stort utvalg og gode priser, men de tar kun kontanter (eller belgiske bankkort). Det er ikke særlig med lesesaler, men det er leseplasser på biblioteket, og universitetsbiblioteket (som er en slående vakker bygning og står på UNESCOs verdensarv-liste) ligger rett ved siden av og der er det mange leseplasser.

universitetsbygningene ellers ligger spredt over hele byen - man kan godt si at Leuven er et universitet med en by ikke en by med et universitet. Alt handler om universitetet, og det er en flott by å studere i. Det er mye historie, mange flotte bygninger og et yrende studentliv.

Bustad

Boligmarkedet er litt vanskelig i Leuven, så vær tidlig ute. Mange av studentboligene er kun for enten belgiske studenter, eller for studenter som skal være i minimum 1 år, i tillegg til at de fleste nettsidene er på flamsk. En studentbolig som leier ut for kortere perioder er Studax, og den er ganske grei - det er et fint bygg, godt miljø og mange andre utvekslingsstudenter. Ellers må man som Erasmus-student gjerne leie for 1 år og så fremleie når man drar, eller så må man over på det private markedet. Siden boligmarkedet er ganske presset i byen er det trygt å belage seg på å fremleie, det er ikke vanskelig å finne noen til å ta over kontrakten. Det er en studentby, og på det private markedet er det og god del lugubre utleiere. Det er derfor smart å holde seg til "KU Leuven approved" utleiere, og det er ganske mange av disse. Da har du en trygghet på at de har et godt rykte, og du har en kanal til å hjelpe deg dersom det skulle oppstå noen problemer med utleier.
Prisene varierer, men det er fullt mulig å ha en bolig med høy standard for 500 euro, eller lavere standard for 250-300 euro.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø i byen. Man blir lett kjent med andre studenter, det er mange gratis/billige aktiviteter tilgjengelig og et yrende restaurant- og uteliv.

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

17.09.2018 - 01.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

KU Leuven fremstår som et svært ordentlig og effektivt universitet, og det var veldig lite jeg måtte ordne før avreise. Alt man trenger å gjøre står i en mail man mottar fra kontaktpersonen på Universitetet i Leuven, samt utvekslingskoordinatorene på UiB. I tillegg er kontaktpersonen i Leuven veldig behjelpelig dersom man har spørsmål, og svarte oftest i løpet av samme dag eller dagen etter. Imidlertid anbefaler jeg å finne et sted å bo tidlig, da jeg vet om flere som måtte søke mye rundt før dette kom på plass.

Undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med forelesninger, og jeg hadde stort sett rundt 20 forelesningstimer i uken. I tillegg må man kjøpe litteratur i hvert fag. Det informeres om at studiepoeng i Norge og ECTS i Belgia er det samme, men det oppleves absolutt ikke slik. Jeg måtte ta seks fag, som hvert for seg var svært omfattende. Bortsett fra studentene fra Skandinavia hadde alle utvekslingsstudentene jeg snakket med mellom to og fire fag, hvilket var mer passende og for mange også føltes omfattende. Det samme gjelder belgiske studenter. Ettersom jeg hadde flere forelesningstimer i flere ulike fag hver eneste dag, var det ikke mulig å være forberedt til forelesningene og samtidig få lest igjennom litteraturen i alle fag. Dersom man ønsker å få en pause fra lange lesedager anbefaler jeg derfor ikke å reise til KU Leuven.

Vurdering av emnetilbodet

KU Leuven har et sterkt internasjonalt fokus og emnetilbudet er svært bredt. Uansett hvilket juridisk fagfelt man måtte interessere seg for, tror jeg at man kan finne noe man liker der. I ett av fagene hadde vi gjesteforelesere fra ulike steder i verden på besøk to ganger i uken, noe som var veldig interessant og lærerikt.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom Leuven og Belgia ligger i hjertet av Europa, hadde så å si alle fagene jeg valgte fokus på EUs og FNs rolle i det internasjonale samfunnet. Til tross for at det hele opplevdes som meget omfattende, sitter jeg derfor igjen med kunnskap og lærdom som jeg ellers ikke ville tilegnet meg- både fordi Norge ikke er medlem av EU og fordi KU Leuven har et mye større internasjonalt fokus enn det UiB har. Faglig sett har derfor et semester ved KU Leuven vært veldig lærerikt.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en koselig by med gåavstand til alt, og det kryr av syklende mennesker. Byen har alt man kunne ønske seg av butikker, uteliv, kultur osv., men fremstår samtidig som rolig. Store og ærverdige bygninger skaper et historisk preg, og det er mange små og koselige restaurant- og butikkgater. I tillegg har Leuven et stort bar-torg med uteservering, som er det absolutte møtested frem til det blir for kaldt å sitte ute. Alt i alt en veldig fin by. Alle bygningene jeg hadde forelesninger i var plassert innenfor gåavstand, men mange leide seg sykkel for et semester for å komme seg raskere frem og tilbake mellom de ulike stedene.

Bustad

Det finnes mange studenthus med rom til leie i Leuven, men i mange tilfeller inngås det ikke kontrakt for kun ett semester. Derfor bør man være tidlig ute med å søke. Selv søkte jeg om å leie et rom i et studenthus i slutten av april, og jeg vet også om noen som søkte tidligere. For å ha gåavstand til alt anbefales det at man bor innenfor "ringen" som rammer inn sentrumskjernen (se på kart).

Sosialt miljø

Leuven er en typisk studentby, og man vil møte internasjonale studenter fra hele verden. Studentorganisasjonene organiserte ulike arrangementer i løpet av semesteret, som det er verdt å bli med på. Særlig anbefaler jeg å bli med på ”Orientation week” uken før studiestart, ettersom man slik både blir kjent med nye mennesker og byen. Det var i denne uken jeg møtte de vennene jeg tilbragte mest tid med resten av utvekslingsoppholdet.

2018

HAUST 2018 - BA i Samfunnsøkonomi

HAUST 2018 - BA i Samfunnsøkonomi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ha god kontroll på alle frister, betalinger og papirer som du får tilsendt. Er mye frem og tilbake til papirer og byråkratiet i Belgia kan gjøre ting litt tungvint.

Undervisningsformer

Ganske likt som i Norge, med ikke-obligatoriske forelesninger med powerpoint og tavleundervisning og eksamen mot slutten av semesteret. God engelsk av professorene, så engelske fag gikk veldig fint.

Vurdering av emnetilbodet

Mye engelske fag å velge mellom, som er reservert for erasmusstudenter. Hvert fag er 4-6 ECTS, så man må regne med å ha opptil 6 fag for å fylle opp et 30 ECTS semester.

Fagleg utbyte og språk

Leuven er et flamsk område i Belgia, og det tilbys flamsk kurs, hvis man ønsker dette. Ellers snakker alle engelsk og hverdagen fungerer helt fint hvis man ikke lærer språket. Er også en veldig internasjonal by med mye studenter fra hele verden.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint, med masse bibliotek i høy standard, man merker at dette er et universitet med mye historie og stolthet. Den lille byen er perfekt for studenter, alt er i gåavstand eller sykkel, som de fleste bruker. Å sykle på tvers a byen tar ikke mer en 15min. Mye fin arkitektur, spiseområder og uteliv.

Bustad

Vær tidlig ute for å se etter bomuligheter. Anbefaler veldig å velge et av de store boligene, som Studax eller Waterview. Disse er fylt av internasjonale studenter som gir en veldig godt sosial start og mulighet til mange nye venner.

Sosialt miljø

En veldig sosial by. ESN (erasmus student network), arrangerer veldig mye som man kan henge seg med på gjennom hele semesteret. Mange internasjonale studenter gjør at alle er interessert i å møte nye mennesker å kose seg det semesteret eller året de skal være her. En billig øl i Belgia er aldri langt unna og med så korte avstander i byen er det aldri langt for å møte venner og nye venner.

2017

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

13.02.2017 - 01.07.2017

Undervisningsformer

Undervisningsformen består stortsett av forelesninger på 2x45 minutter. Til forskjell fra uib forventer foreleserne stort sett at studentene deltar muntlig aktivt i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og variert.
Fagene gir stort sett 4 eller 6 studiepoeng. Jeg tok fag som ga både 4 og 6 studiepoeng men merket liten forskjell i arbeidsmengde mellom fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det faglige utbytte har vært godt. Skolen er relativt krevende og som gjør at en må jobbe mye med fagene.
Eksamen i Leuven skiller seg en del fra eksamen slik vi har på UIB. Det er mange korte oppgaver, ofte teorioppgaver, som skal løses innenfor korte tidsfrister.

I forhold til språk har jeg nok ikke fått noe bedre utbytte enn før jeg reiste. Forelesningen foregår på engelsk, og jeg snakket engelsk med medstudenter.

Universitetsområdet og byen

Leuven er en FANTASTISK by. Det er en liten by en 20 minutters togtur fra Brussel, hvor det hovedsaklig bor studenter. Da det bor så mange studenter i byen er det alltid noe som skjer, leuven er aldri kjedelig. I tillegg er togforbindelsene i Belgia god, og når byen ligger så nærme Brussel er det lett å reise rundt både i Belgia men også til andre deler av europa som Frankrike, Nederland, Luuxembourg osv.

Bustad

I Leuven er det mye dårlige utleieleiligheter, prisen er høy og standarden dårlig. Jeg reiste ned uten leilighet, og det løste seg fort. Så om man ikke har leilighet før man reiser så er ikke dette krise.

Hvis man reiser alene kan det nok lønne seg å søke bolig via universitetet i et studenthus, da man får helt greie rom og prisene er grei.

Sosialt miljø

Sosialt er Leuven fantastisk. Ved semesterstart er det en veldig velorganisert welcome week, tilsvarende fadderuke. Denne kan virkelig anbefales å bli med på, da man blir kjent med andre studenter både på sitt egent faktultet men også andre fakultet.

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å ha fikset hybel/leilighet før du drar ned der for å studere. Enkelte jeg ble kjent med dro ned en tur i juni for å finne hybel og hadde da langt mer valg enn det jeg hadde som dro ned der i august for å finne hybel. Hun fikk da klart mer for pengene enn det jeg gjorde, både mtp. standard, men også mtp. beliggenhet.

SIM-kort m/kontantkort kan kjøpes en rekke steder i handlegaten i byen og er relativt greit priset. Hvis du blir med i ESN kan du få et SIM-kort gratis med noe bruk igjen på det, som kan anbefales. Da kommer du raskt på nett på mobilen.

Styrketreningshallen til universitetet (Sportscentrum KU Leuven) er et ganske dårlig tilbud selv om prisen er lav, jeg ville absolutt anbefale å sjekke ut gymet før du betaler fordi det er dårlig utstyrt, lite plass og mye folk.

Undervisningsformer

Stort sett lik undervisningsform som ved det juridiske fakultet i Bergen, dvs. mange ordinære forelesninger. Det er lagt opp til noe mer diskusjon i forelesningene med professoren enn ved fakultetet her, men stort sett er det likt.

Enkelte emner har mer gruppearbeid og innleveringer underveis, men de fagene jeg tok hadde ingen evaluering før skoleeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

En del ulike emner, men mye av det har man kjennskap til fra før, som f.eks EU-rett og menneskerettigheter.

Interessant at de også har en del emner som går litt på økonomi, som kan gi en et bredere perspektiv på jussen. Som f.eks: regulering av finansielle tjenester i EU, business law osv.

Fagleg utbyte og språk

Fikk noe mer forståelse av EU-retten og en viss forståelse av regulering av finansielle produkter i EU, men utbyttet kan nok beskrives som magert. Språklig fikk jeg mest trening i å snakke engelsk fordi det var stort sett det språket det gikk i hele tiden. Skriftlig fikk jeg skrevet engelsk på eksamen, men det var ikke så utfordrende ettersom det var relativt korte oppgaver og lite tid å skrive på.

Universitetsområdet og byen

Byen - utrolig sjarmerende by hvor studentene utgjør en stor del av befolkningen. Mange hyggelige kaféer og puber rundt om kring, samt en del flotte bygninger.

Universitetsområdet - spesielt det juridiske fakultet (De Valk I) er en flott bygning, med ganske god standard. Er litt varierende standard på auditorium, men stort sett bra.

Bustad

Anbefaler absolutt å bo innenfor ringen - se google maps for illustrasjon på det. Hvis man bor innenfor ringen og ikke langs ytterkantene tar det kort tid å gå til Oude Markt (hvor man går ut) og til fakultetet. Anbefaler sykkel dersom man bor litt i ytterkanten av ringen/utenfor, men stort sett er det gåavstand til alt du vil gjøre i byen.

Sosialt miljø

Veldig bra! Vil absolutt anbefale å bli med på "introduction week" som er ganske lik fadderuken på fakultetet her hjemme. Traff mange hyggelige folk og ble introdusert til utelivet i byen. Denne er en uke før studiestart slik at den ikke er noe problem med forelesninger osv i denne perioden.

ESN, Pangaea og VRG (tilsv. Juristforeningen) arrangerer alle en del events som skjer gjennom hele semesteret. De arrangerer også turer til byer i Belgia som er en kort togtur unna og i tillegg byer som er relativt nærme Leuven - f. eks. Amsterdam og Paris.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Katholieke Universiteit Leuven, Rob Stevens

Informasjon