Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Augsburg og Det juridiske fakultet (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • LandTyskland
  • ByAugsburg
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på 3. studieår av masterstudiet i rettsvitskap.

Studieåra 2023/2024 og 2024/2025 kan avtalen også nyttast av studentar på siste studieår av masterstudiet i rettsvitskap (studentar på studieordninga av 2003).

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Universitetet har tilbod om gratis tyskkurs for utvekslingsstudentar. Dette finn du opplysningar om ved å klikke på modulkatalogen under overskrifta "Language and Intercultural Courses" på denne nettsida.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som valemne på 3. studieår (2021-studieordninga) eller spesialemne på siste studieår i masterprogrammet i rettsvitskap (2003-studieordninga).

Opplysningar om rettsvitskaplege emne finn du på finn du under overskrifta "Exchange Studies Faculty of Law" på nettsida denne sida.

Universitetetet har og eit sommarprogram med fleire emne som vert underviste på engelsk. Nærare opplysningar finn du på denne nettsida.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Augsburg er eit av mellomstort tysk breiddeuniversitet med sju fakultet og rundt 18 000 studentar. Universitetet oppmodar til tverrfagleg samarbeid, og fleire studieprogram har ei tydeleg praktisk orientering. Universitetet sine bygningar er samla på ein stor campus som ligg omtrent eit kvarters togreise utanfor Augsburg sentrum.

Augsburg er ein by med rundt 280 000 innbyggarar som ligg i Bavaria, ganske langt sør i Tyskland, nær Alpane. Byen er kjend for gode velferdsordningar. Her finst «Fuggerei», verdas eldste, stadig bevarte fattigkvartal. Delar av det offentlege transportnettet er gratis for studentar som del av semesteravgifta. Augsburg er eit populært reisemål for vintersportentusiastar.

Bustad

Universitetet samarbeider med ein lokal studentsamskipnad som har fleire bustadkompleks i byen, og tilbyr eigne pakkeløysingar for internasjonale studentar som inkluderer bustad, så langt kapasiteten rekk. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Augsburg om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universität Augsburg

Informasjon