Hjem
Studentsider
erasmus+

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main og Institutt for fysikk og teknologi (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByFrankfurt am Main
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekkje for studentar som går på bachelor- og masterprogramma i fysikk. I tillegg kan lektorstudentar som har fysikk som eit av sine fag reise ut på denne avtalen. Andre studentar ved Det matematisk-naturvitenskapelege fakuletet kan søke dersom dei har tilfredsstillande fagbakgrunn for emna dei skal ta, men desse søkarane blir prioriterte etter fysikkstudentane dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar.

Ein må ha tatt minimum 60 studiepoeng før ein kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i fysikk er det lagt til rette for at ein kan reise på utveksling i sjette semester.

Søkarar frå andre studieprogram: Ta kontakt med studierettleiaren for programmet du går på for råd om utveksling. Vanlegvis passar det best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Dersom du ikkje har gode nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg før utreise. Sjå uib.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva kurstilbod som eventuelt finst for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Skal du ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen. Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivå- eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main blei etablert i 1912 av Frankfurt sitt velståande, liberale borgarskap, og er det einaste borgaruniversitetet i Tyskland. Det har vore kjent for å huse akademikarar med band til den politiske venstresida. I dag har universitetet om lag 40 000 studentar, og fire campusar, som ligg i bydelane Westend, Bockenheim, Riedberg og Niederrad.

Frankfurt am Main ligg i delstaten Hessen, sørvest i Tyskland. Nesten ein tredjedel av byen sine 700 000 innbyggarar kjem frå utlandet. I storbyområdet bur nesten 2,5 millionar menneske. Byen er eit finansielt sentrum, med viktige finansinstitusjonar som Den europeiske sentralbanken og Frankfurtbørsen. Både levestandarden og kostnadsnivået er over gjennomsnittet for tyske byar.

Bustad

Det er underskot på studentbustader i Frankfurt am Main. Universitetet hjelper internasjonale studentar med å finne losji så langt kapasiteten rekk. Kapasiteten kan vere knapp på den private marknaden i tida rundt semesterstart, så det løner seg å vere tidleg ute.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Informasjon