Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Sheffield og Institutt for fysikk og teknologi (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • BySheffield
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i fysikk. I tillegg kan lektorstudentar som har fysikk som eit av sine fag reise ut på denne avtalen. Andre studentar ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakuletet kan òg søke, forutsett at dei har tilfredsstillande fagbakgrunn for emna dei skal ta.

I fall det er fleire søkarar enn det er ledige plassar vil fysikkstudentane bli prioriterte.

For denne avtalen er det eit krav at søkaren må ha tatt minimum 120 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i fysikk er det lagt til rette for å reise på utveksling i sjette semester.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Skal du ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen. Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Sheffield er eit offentleg universitet som blei grunnlagt i 1905. Det har i dag rundt 26 000 studentar og fem fakultet, i tillegg til ei internasjonal avdeling i Thessaloniki, i Hellas. Det har fem nobelprisvinnarar knytt til seg innanfor fagfelta kjemi, fysiologi og medisin. Det meste av universitetet ligg vest i Sheffield sentrum, i nærleiken av Weston Park.

Sheffield har over 550 000 innbyggarar, og er den tredje største byen i Storbritannia. Under den industrielle revolusjon tidobla innbyggartalet seg, og byen er historisk kjend for stålindustri. Samstundes er Sheffield ein av dei grønaste byane i Europa, kor heile 61 prosent av byen er grøne område, og ein tredjedel av byen ligg i Peak District nasjonalpark. Sheffield blir av myndigheitene rekna som ein av landets tryggaste byar å bu i.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader for internasjonale studentar både i sentrum og i dei grønare områda i utkanten av byen. Det er gode sjansar for å få tilbod, men det er ikkje garantert at alle får plass.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Grøn campus
Foto/ill.:
© University of Sheffield

Informasjon