Hjem
Utdanning
erasmus+

Roskilde Universitet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByRoskilde
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Det samfunnsvitskaplege fakultet har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen. Søkarar frå andre fagområde kan vurderast dersom det er ledige plassar. Det er krav om at du må ha tatt minst 60 studiepoeng ved utreise. Det er mogeleg å søke for eit semester eller eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise på utveksling for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester av studiet. Sjå fakultetet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er dansk og engelsk. Universitetet anbefaler at studentar har forkunnskapar tilsvarande B2-nivå (CEFR) i minst eitt av desse språka.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Institut for Samfund og Globalisering (ISG) tilbyr ei rekke emne innanfor blant anna politikk og administrasjon, globale studium, internasjonal politikk, utviklingsstudiar og sosialkunnskap. På denne nettsida finn du ei fullstendig oversikt over emnetilbodet ved universitetet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Kvart emne utgjer mellom 5-10 ECTS.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Roskilde Universitet blir vanlegvis omtalt med akronymet RUC, som heng att frå det opphavelege namnet Roskilde Universitetscenter frå 1972. Det har lang tradisjon for det som den gongen var alternative arbeidsformer innan høgare utdanning, som studentstyrt læring, fokus på tverrfagleg samarbeid og casebaserte prosjektarbeid. Universitetet har 9500 studentar og ein samla campus.

Roskilde ligg på Sjælland, ein halvtimes togtur unna København. På 1000-talet var Roskilde hovudsete for den danske kyrkja, og fram til 1443 var Roskilde hovudstad og den viktigaste handelsstaden i Danmark. I dag er byen best kjend for den store musikkfestivalen som blir arrangert her i juli kvart år.

Bustad

Universitetet administrerer eit avgrensa tal bustader som er øyremerkt for internasjonale studentar. Det er elles relativt vanleg blant studentar ved RUC å pendle til København.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juni.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Roskilde Universitet

Informasjon