Hjem
Studentsider
bilateral

Mitchell Hamline School of Law og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandUSA
  • BySt. Paul
  • Studieplassar5
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til LLM-studier ved Hamline University må ein ha eit karaktersnitt på svak B eller betre.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på dette LLM-programmet.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avlegge TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir ei grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve.

LLM-graden ved Mitchell Hamline er på 24 credits, strekk seg over to semester og tilsvarar 60 studiepoeng. Til forskjell frå LLM-gradar i Storbritannia som varar i 12 månader, er LLM-programmet ved Mitchell Hamline Law kun to semester (10 månader). Målgruppa for LLM-programmet er utanlandske studentar som ønsker kunnskap om amerikansk rett. Ein tek fag saman med dei amerikanske studentane som går på "School of Law".

Mitchell Hamline Law er særleg kjende for fagområdet Dispute Resolution og Health Law. Innan fagområdet Dispute Resolution er dei blant dei fremste i heile USA.

denne nettsida finn du ei oversikt over innhaldet i LLM-gradene Hamline tilbyr.

Faget "Introduction to the Legal System of the United States" er det einaste obligatoriske emnet i LLM-graden. Ein kan enten velje å ta ein generell LLM der ein vel fritt blant dei fleste juridiske emna som tilbys ved Mitchell Hamline, eller ein kan velje ein spesialisert LLM innan ei av følgande LLM-spesialiseringar (Pathways).

På denne nettsida finn du lenke til ei oversikt over emna som tilbys.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Ein kan få godskriving av masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve under opphaldet. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og djupne. Det er muleg å skrive ei stor oppgåve som kan tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang gjennom å ta emnet "Independent Research", der du sjølv vel tema og sjølv finn rettleiar ved Mitchell Hamline Law. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

Det er óg mogleg å utveksle til Mitchell Hamline i kun eitt semester.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skulepengar. Skulepengane for 2023/2024 er ikkje kjend enno, men for studieåret 2022/2023 var ordinære skulepengar på 49 868 USD. Studentar frå UiB får eit "scholarship" frå Mitchell Hamline i form av reduksjon av skulepengane, slik at skulepengane som skal betalast tilsvarar beløpet som er mogleg å få frå Lånekassen som støtte til skulepengar.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om forsikring:

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Prisen på helseforsikringa ved vertsuniversitetet ditt finn du på nettsidene til vertsuniversitet ditt. Dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere, kan du prøve å søke om fritak (insurance waiver) frå universitetet si forsikring. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som blir gitt ved vertsuniversitetet.

Krava for å få fritak kan variere frå år til år, og det er ikkje sikkert at ein søknad om fritak blir innvilga sjølv om det har blitt gjeve «waiver» tidlegare. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Learn about Mitchell Hamline from Mitchell Hamline students

Produsent:
Mitchell Hamline

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Tidlegare Hamline University School of Law som fakultetet har samarbeidd med i nærare 20 år, vart i 2015 slått saman med William Mitchell College of Law i same by, St. Paul. Saman dannar dei no den nye Mitchell Hamline School of Law som har tilhald på campusen til tidlegare William Mitchell College of Law som ligg meir sentralt i St. Paul.

Hamline University er eit privat universitet, og er Minnesotas eldste universitet med ei historie som strekk seg tilbake til 1854. Universitetet ligg midt mellom byane St. Paul og Minneapolis, ofte kalla for «the Twin Cities». Universitetet har om lag 4500 studentar fordelt på fire fakultet (schools), og har ein hyggeleg campus med både treningssenter, kafear og mykje grøntareal. Det er mange studentorganisasjonar og studentidrettsklubbar ein kan engasjere seg i.

The Twin Cities har om lag 3.8 millionar innbyggjarar. Byane er kjend for eit rikt kulturliv, både innan musikk og sport. Det er kort veg til storslått natur som opnar for mange aktivitetsalternativ, og the Twin Cities ligg sentralt til for å kunne reise og oppleve andre byar i USA.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje studentbustadar på campus. Informasjon om bustad finn du her.

Semesterinndeling

Frå midt i august til midt i desember, og frå midt i januar til midt i mai. Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på LLM-programmet.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

20.08.2018 - 17.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale alle å reise på utveksling til Mitchell Hamline School of Law. Da det er USA det er tale om, er det spesielt viktig å ha en del praktiske ting på plass før avreise. Søknadsprosessen til skolen selv er noe lang og komplisert (med motivasjonsbrev osv.) og da kan det være lurt å ta seg god tid til dette. Visum bør man også søke om god tid i forveien. I tillegg er helseforsikring svært viktig - personlig skaffet jeg ANSA sin da Mitchell Hamline bare kunne anbefale ulike typer amerikanske helseforsikringer som var uavhengige av dem. Ettersom de ulike typene ikke alltid kan garantere full dekning og er noe kompliserte, valgte jeg derfor ANSA sin helseforsikring som dekker så å si alt. Muligheter for leiebil eller kjøp av bil kan også være noe å undersøke i forkant. Selv har jeg familie i USA og fikk låne en bil. Dette viste seg å være veldig greit siden vi bodde 30 min unna skolen. USA er også bygget for bilkjøring og dermed kan avstandene være store. På en annen side tviler jeg ikke på at det er mulig å klare seg uten bil hvis man bor i nærheten av skolen. Det var noen studenter som ikke hadde bil som fikk sitte på med andre, samt det fantes trygg offentlig transport i både St. Paul og Minneapolis. Tilslutt kan det også være lurt å melde seg opp i fag tidlig før semesterstart. Det var noen fag jeg ikke fikk tatt fordi de mest populære emnene fylte seg opp raskt. Dersom du ønsker å melde deg opp tidlig bør du ta kontakt med studieveilederen på Mitchell Hamline, så ordner de det. Vi hadde noen problemer med nettsidene på starten og hadde dermed ikke muligheten til å melde oss opp på egenhånd.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er svært annerledes fra det vi er vant med på UiB. I motsetning til forelesninger med 300-400 stk, er all undervisning i mindre klasser på 15-30 stk. Forholdet til hver enkelt professor er derfor mye mer direkte og personlig. Det forventes også at man deltar i timen da det bidrar til karakteren. Det kan være litt utfordrende i starten, men både studentene og professorene er veldig tålmodige og synes bare det er hyggelig at utvekslingsstudenter deltar, særlig med erfaringer fra det norske rettssystemet. Personlig liker jeg å diskutere i timene og dette fikk jeg svært mye nytte og glede ut av under oppholdet. Grunnlaget for diskusjonene er fra lesingen, som innebærer alt fra 20-100 sider per fag per uke. I tillegg er det som regel fordelt flere innleveringer under semesteret som avgjør den avsluttende karakteren og ikke bare basert på én avsluttende eksamen. Mange av fagene har en større avsluttende innlevering i stedet for eksamen som teller for eksempel 20-40% av karakteren. Alt dette vil selvfølgelig være helt avhengig av hvilke fag man tar.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var variert og spennende. Professorene var også veldig engasjerte og opptatt av å bli kjent med studentene og våre erfaringer. Fagene jeg tok var Mediation, Negotiation, Theories of Conflict (nettkurs), Criminal Procedure - Minnesota Practice og American Legal Systems. Det siste faget var obligatorisk og foregikk annenhver lørdag med innlevering de helgene vi ikke hadde undervisning. Selv om undervisningen var god og faget var mindre utfordrende enn de andre emnene, var det noe begrensende å ha undervisning på lørdager. Selv reiste jeg mye rundt i USA og da kunne det være vanskelig når man ikke alltid hadde fri i helgene. Ellers var all den andre undervisningen en gang i uken i 2-3 timer i ukedagene alt etter hvor mange credits de var. Hva angår nettfaget, var dette greit med tanke på fleksibilitet og man slapp noen timer med undervisning hver uke. På en annen side er det svært intenst da undervisningen ble presset inn i 6 uker med mye lesing og mange innleveringer på en gang. Dette er selvfølgelig veldig individuelt etter hva man trives best med. Brorparten av fagene mine, de tre første ovennevnte, var såkalte "Alternative Dispute Resolution"-fag. Mitchell Hamline er kjent for å være gode i dette feltet og undervisningen var likeledes svært god og på et særdeles høyt nivå. Særlig Negotiation og Mediation var preget av mange praktiske øvelser. Disse kunne være litt utfordrende i starten, men viste seg tilslutt å være svært givende og lærerike. Jeg kan anbefale disse fagene på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Min studievenninne og jeg var de eneste utvekslingsstudentene i våre timer (bortsett fra i American Legal Systems), så vi ble stort sett behandlet som de andre amerikanske studentene. Lesingen og oppgaveskrivingen var litt uvant i starten med engelske juridiske uttrykk, men etter et par uker går det mye lettere for seg. Mange av disse begrepene lærte vi også i American Legal Systems, hvilket var stor fordel. Muntlig aktivitet på engelsk kunne også være en utfordring i begynnelsen, men dette gikk også mye lettere for seg ettersom man ble tvunget til å kommunisere på engelsk hele tiden.

Universitetsområdet og byen

Siden vi er de første norske jusstudentene som har utvekslet til Mitchell Hamline siden fusjonen mellom Mitchell og Hamline, har opplevelsen vår av universitetsområdet vært annerledes enn de tidligere studentenes. Det juridiske fakultetet vi gikk på var på campuset til gamle William Mitchell College og var et stykke unna campuset til gamle Hamline University i St. Paul (UiB hadde en avtale med sistnevnte tidligere). Her hadde vi all vår undervisning og derfor reiste vi aldri til Hamline University campuset. Fasilitetene er generelt gode - området er lite med få studenter, mange klasserom og et stort bibliotek med nok leseplass til alle, samt flere parkeringsplasser. Området rundt var også ganske prominent og flott med mange større hus. Guvernøren i St. Paul blant annet bodde i samme gate (Summit Avenue). I tillegg var det en annen fin gate i nærheten som heter Grand Avenue. Der er det mange fine butikker, kafeer og restauranter.
Ellers er St. Paul tett knyttet til Minneapolis - som de kaller the Twin Cities. Minneapolis vil jeg anbefale på det varmeste. Der finnes det mange morsomme og spennende bydeler med gode restauranter, barer, kafeer, skulpturparker m.v. Om man er interessert i natur er det også nok av vann og innsjøer å oppleve. Dette er noe Minnesota også er veldig kjent for.

Bustad

Å finne passende bosted var heldigvis ingen utfordring for oss på grunn av mine familiekontakter i USA. Vi klarte å skaffe oss en vertsfamilie som vi bodde hos i Edina (i nærheten av Minneapolis). For studenter uten kontakter tror jeg det kan være noe vanskeligere. I starten forsøkte vi å leie på det private markedet, og dette viste seg å være svært vanskelig. Minnesota har strenge reguleringer for leietakere og utleiere, hvilket førte til at de fleste krevde 12 måneders leie. Dette fungerte åpenbart ikke fordi vi skulle være i USA i 4 og 1/2 måned. AirBnB tenkte vi også som en mulighet, men det var enda dyrere enn å leie en leilighet. Min anbefaling er at man bør ta dette opp med studieveilederen og be om hjelp til å finne sted å bo hvis man ikke klarer å finne et sted selv. Dette er noe de selvfølgelig er mer enn villige til å hjelpe med. I tillegg er jeg kjent med at det finnes studentboliger på Hamline University campuset. Her er det mulig å bo, men personlig var dette noe jeg aldri vurderte da jeg ble anbefalt å bo i nærheten av Mitchell campuset.

Sosialt miljø

De andre studentene var svært imøtekommende og særlig interesserte da de fikk vite at vi var norske. Forklaringen på dette er at det er svært mange som har skandinavisk slekt i midtvesten. Det fantes også forskjellige sosiale grupper og organisasjoner man kunne delta i, men mange av disse hadde et spesielt fokus på skolerelaterte ting som kan kanskje være noe utfordrende for en norsk student som ikke kan amerikansk jus. Likevel fantes det noen som hadde flere sosiale arrangementer enn andre. Ca en måned etter skolestart har de stands på campus hvor de presenterer de ulike gruppene man kan engasjere seg i. I tillegg arrangerte skolen en middag for alle utvekslingsstudentene også ca en måned etter skolestart. Bortsett fra dette var det ikke noe utpreget mye av sosiale ting/arrangementer som foregikk. Noe vi oppdaget var at Mitchell college har tidligere og driver fortsatt med "night school" og har ellers mye fleksibilitet. Derfor er en del av studentene eldre og arbeidende, hvilket betyr at det sosiale blir nedprioritert. På en annen side var de yngre studentene svært interessert i å bli kjent, så det er ingen grunn til bekymring. Det gikk ellers helt fint med oss siden vi bodde hos en familie i Edina/Minneapolis og fikk mye sosial kontakt gjennom dem og deres familie/venner.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

09.08.2014 - 18.05.2015

Førebuingar/praktiske tips

Innledningsvis er Hamline i ferd med å fusjonere med William Mitchell School of Law. Dette medfører at mye som skrives i rapporten ikke nødvendigvis gjenspeiler hvordan nye studenter vil få det på Hamline Mitchell School of Law.

Det er en rekke praktiske ting som må gjøres før man ankommer Hamline. Dette var utvilsomt den verste delen med utvekslingen. Det er masse papirarbeid, mange søknadsskjemaer, og mange misforståelser.

1. UiB:
Etter at fakultetet nominerte oss til Hamline University, søkte man om opptak til skolen. Dette går i stor grad gjennom fakultetet vårt, og var ganske formalistisk. Sjansen for at man ikke kommer inn er ekstremt liten.

Fakultetet sendte et søknadsskjema som fylles ut. Skjemaet ble sendt til fakultetet sammen med motivasjonsbrev, CV, passbilder og en uttalelse fra lånekassen om at man kunne motta støtte for utveksling.

Man skulle også søke om forhåndsgodkjenning av fag ved Hamline. Man må ta 24 credits over 1 år. Dette tilsvarer rundt 3-5 fag per semester. Erfaringsmessig er det nesten ingen av disse fagene man faktisk ender opp med å ta. Man kan derfor endre på forhåndsgodkjenningen fortløpende ila året.

Forhåndsgodkjenningen fra fakultetet brukes til å kunne søke om stipend og skolepenger fra lånekassen. Man trenger også et brev fra Hamline som konkretiserer skolepengebeløpet. Dette måtte vi etterlyse selv fra fakultetet.


2. Visum:
Søknaden om visum til USA er ganske omfattende. Alt skal fylles ut i en konkret rekkefølge, og man kan lett bli forvirret.

Både LLM- og vanlige utvekslingsstudenter skal søke om J1 student visa. For å begynne prosessen trenger man et DS-2019 skjema fra Hamline. Dette sendes fra Hamline. Skolen skrev først at vi ville få et I-20 skjema. Men dette er feil. I-20 er et annet skjema til en annen søknadsprosess! Dette resulterte i en del misforståelser når vi begynte å søke.

DS-2019 skjemaet er like viktig som passet. Det brukes det under hele søknadsprosessen, og det trengs hver gang man skal inn i USA under utvekslingsoppholdet (Dette er svært viktig hvis man drar hjem i juleferien, reiser i utland ol.)

Etter mottak av DS-2019 skjemaet, søker man om registrering i SEVIS. Dette er et amerikansk register over alle utvekslingsstudenter i landet.
Etter betalt SEVIS-avgift, mottar man et kvitteringsnummer. Dette brukes i visumsøknaden (DS-160).

Etter å ha fylt ut DS-160, må man booke intervju i den amerikanske ambassaden i Oslo.
Jeg anbefaler å booke intervju så snart man kan. Det er mange om beinet, og plassene fylles raskt.

Selve prosessen i Oslo er for øvrig formalistisk. Man bringer papirene og kvitteringene fra søknadsprosessen, får signert DS-2019 skjemaet, og de beholder passet for et par dager for å legge inn Visumet.

Prosessen var vanskelig, men det er verdt det når man endelig kommer inn!

3. Forsikring:
Et visumkrav er at man har helseforsikring. Hamline stiller med en obligatorisk forsikring som dekker kravet. Men denne er svært dyr, og man finne billigere løsninger i Norge. Dersom man gjør dette kan man waive Hamline sin forsikring.

Forsikringen mange benyttet var ANSA sin forsikring gjennom AiG Europe. Denne dekker de fleste punktene som kreves i visumet.

Imidlertid fikk vi høre fra skolen at den ikke var tilstrekkelig innen medical evacuation. For kunne waive Hamline sin helseforsikring må man derfor også sende til skolen et dokument man får fra HELFO som viser at man også er gratis forsikret sålenge man mottar støtte fra lånekassen. Dette er en svært god forsikring. HELFO sin ordning er slik at man først legger ut for hva enn utgifter som dukker opp selv, for deretter å søke om refundering.

Jeg anbefaler sterkt man går inn på HELFO sine sider, og registrerer seg hos Equiain! Equain er HELFO sin forsikringsagent i USA, og vil dekke utgiftene umiddelbart. Dette sikrer at du ikke må legge ut selv for utgifter først før du søker om refundering fra Helfo dersom man havner på sykehus i USA. Selv en liten hendelse kan koste tusenvis av dollar.

4. Bolig
Dersom man ønsker bolig på campusen til Hamline, skal også dette gjøres før man reiser til USA. Hamline vil vanligvis sende informasjon om dette ila sommeren.

Undervisningsformer

Hamline sin undervisningsform er svært annerledes enn den fra UiB. På enkelte områder ligger den bak UiB, og på andre områder tiår foran.

Undervisningsformen er svært praktisk rettet for framtidige advokater, og skiller seg fra den tidvis dommeraktige undervisningen i Bergen. Foreleserne er som oftest advokater og partnere i firma, og er derfor langt mer anvendbart fra første stund.

Undervisningen går faglig i bredden framfor dybden. I en typisk klasse går læreren gjennom dagens emne som man har fått lekse på å lese seg opp i. Opplegget minner mye om videregående, og er tidvis ikke like "vitenskapelig" som det man får ved UiB.
Hjemmeleksene er svære i omfang. Hvert fag hadde mellom 20-80 sider i uken. Leser man i detaljene som i Bergen vil man slite med å komme seg gjennom hverdagen. Men man tilpasser seg lesemengden raskt. Etter noen uker lærer man seg hvordan man leser seg opp til klassen.

Et annet særpreg er at studentene i de fleste fag ila semesteret skal presentere en rekke dommer som er ord for ord skildret i bøkene for klassen. For utvekslingsstudenter var dette ofte svært krevende. Men også dette gav et godt utbytte i en rekke fag.

Ettersom Hamline er svært praktisk rettet, er rollespill i mange fag vanlige. Jeg likte svært godt denne simuleringen. Sammenlignet med rettsaksimuleringen fra storgruppene i Bergen var dette svært godt gjennomførte simuleringer. Erfaringen jeg sitter igjen fra bl.a. Mediation kan jeg lett bruke i arbeidslivet.

Videre var jeg så heldig at jeg fikk hjelpe en amerikansk student med å være juryleder i faget Trial Advocacy. Deres eksamensform var en full rettsak i 4-5 timer. (Fra utvalg av jurymedlemmer, lydopptak, bruk av bilder til juryen, åpningsuttalelser vitneavhør, indisier, den rettslige tyngden av ekspertuttalelser, "hostile witness" avhør osv.). Professoren var en dommer og linjen mellom en reell rettsak og en eksamen var svært tynn.

Inntrykket fra jurystolen var at dette var et utrolig godt gjennomført fag som gjorde Hamline studenter langt mer klar til en rettssak enn de fag vårt fakultet kan tilby. Her håper jeg at vårt fakultet vil kunne tilby noe tilsvarende i framtiden.

Vurdering av emnetilbodet

Hamline skal fusjonere med William Mitchel School of Law til høsten. Fagtilbudet vil derfor ikke nødvendigvis gjenspeile det tilbudet som vi fikk på Hamline School of Law.

Imidlertid er inntrykket av valgfagene at det fremstår på papiret som omfattende, men i praksis er langt mer beskjedent. Det var en de alternativer man hadde for seg, men i praksis var det snakk om kun et fåtall fag man faktisk kunne ta grunnet oppfylte fag, fag man ikke kunne ta (Clinics ol.)

Hamline er kåret i årevis som en av de beste skolene i USA på ADR (Alternative Dispute Resolution). Tidvis bedre enn Harvard School of Law sitt program. Programmene som Hamline tilbyr omfatter ikke mange fag. Men jeg anbefaler sterkt å ta minst ett ADR fag på Hamline.

Fagleg utbyte og språk

Høsten 2014 tok jeg American Legal System(3), Intellectual Property(3), Mediation(3), Theories of Conflict(2) og Independent Study(1).

American Legal System er et obligatorisk kurs for alle utvekslingsstudenter. Faget gir innblikk i de fleste rettsområdene i USA, samt litt undervisning i hvordan man gjør research i USA. Sammenlignet med de andre fagene var arbeidsmengden langt mindre.

Intellectual Property er et populært fag blant utvekslingsstudenter. Faget omhandler trade secret law, patent law, copyright law og trademark law. Tidvis var faget tungt for utvekslingsstudentene. Språket var en større barriere her. Men det faglige utbyttet fra godt.

Grunnet det store antallet utvekslingsstudenter fikk vi ta en 24 timers eksamen. Jeg brukte omtrent 14-16 timer for å fullføre den. Selv om det var tungt, anbefaler jeg denne eksamensformen. Utvekslingsstudenter sliter ofte i konkurranse med mer erfarne studenter på juridiske fag.

Mediation var et fag hvor man lærer om konfliktmekling. Faget inkluderte masse rollespill. Det hadde en fantastisk lærer og god nytte til konfliktløsning i Norge. På eksamenen filmer man at man mekler i en konflikt. Filmen brukes til å analysere hvordan meklingen foregikk. Det var uvant og tidvis vanskelig grunnet språkbarrieren. Men hadde et godt fagutbytte.

Faget ble kun undervist på søndager. Det var mange sosiale ting i helgene som vi derfor ikke kunne delta på. Men dette var et fag jeg virkelig ville ta, og jeg syntes det var verdt det.

Theories of Conflict beskriver ulike teorier for hvordan konflikter oppstår. Faget hadde mye lesing for kun 2 credits (70-80 sider i uken). Det var også et kveldsfag. Men jeg sitter igjen med et solid utbytte. Prosessoren er utrolig god, og eksamensformen er en filmanalyse som er overkommelig for utvekslingsstudenter.

Dersom du ikke får nok credits ila semesteret, kan du skrive en Independent Study på 1-3 credits. Dette tilsvarer ca. 10 sider per credit. For dem som ikke skal ta en LLM. og som skal skrive masteroppgave er dette faget man bruker for å skrive den. Men merk at arbeidsmengden ikke samsvarer med antall credits man får.

Våren 2015 tok jeg LLM Research and Writing(3), Bankruptcy(3) og LLM Thesis (6)

Som LLM Student var det obligatorisk for oss å ta LLM Research and Writing. Dette var et utrolig godt fag. Arbeidsmengden var beskjeden, men man fikk et solid utbytte i hvordan man gjør research på nettsidene tilsvarende rettsdata/lovdata. Rettskildene i USA er langt mer kompliserte og vanskelig å finne enn i Norge. Faget var uvurderlig når vi skrev vår masteroppgave.

Andre øvelser omfattet hvordan man skriver en memo i USA, research og forskjeller statlig og føderalt. Vi fikk også besøk av representanter fra de ulike nettsidene som foreleste på hvordan sidene fungerte. Jeg anbefaler sterkt at faget bør vurderes å gis til utvekslingsstudenter utenom LLM programmet som drar til Hamline.

Bankruptcy er et fag som undervises hvert 2. år. Det bør kun tas dersom man har fullført 4 studieår. Faget bruker mange av grunnbegrepene i allmenn formuerett. Likevel måtte jeg jeg lære hele fagterminologien på nytt.

Faget undervises av Singer, som er partner i et større advokatfirma. Det er svært praktisk anlagt fra hans erfaringer, har en god undervisning, og jeg sitter med erfaring fra områder i konkurs og corporate law jeg tidligere ikke hadde. Et klart minus var at her måtte jeg ta en vanlig eksamen grunnet få utvekslingsstudenter. Denvar svært krevende grunnet mye teknisk jus. Jeg fikk imidlertid rett til en halvtime ekstra gjennom søknad til fakultetet.

LLM Thesis er en unik mulighet for LLM studenter til å skrive en masteroppgave på mellom 1-6 credits. Samtlige LLM studenter skrev en oppgave på 6 credits. Grunnen er at dette tilsvarer rundt 50-60 sider, og vil være på rundt 12 000 ord. Dette er kravet UiB krever for godkjenning av oppgaven som erstatning for masteroppgaven.

LL Thesis var koblet sammen med LLM Research and Writing. Man kunne kontakte læreren i faget for innspill i ens research, citations og rettskriving. Mange benyttet denne muligheten.

Oppsummert var fagene ofte ganske store i forhold til lesemengde og arbeid. Likevel er arbeidsmengden mye mindre enn den man er vant med på UiB, og svært overkommelig. Et pluss jeg vil bemerke er at som LLM studenter får man delta på avgangssermonien med de andre amerikanske studentene som blir ferdig. Dette er en storskilt sermoni med gowns, musikk og taler. Jeg vil anbefale å ta et år på skolen for å kunne delta på dette!

Universitetsområdet og byen

Som nevnt skal Hamline fusjonere med en annen skole. Forskjellen i områdene som undervisningen nå skal foregå ved er enorm.

Hamline er plassert midt mellom St. Paul og Minneapolis (Twin Cities). Dette medfører at man lett kan komme seg mellom byene. Samtidig er det lange avstander mellom alt fra butikker til sentrum. Selv med Metroen tok det opp mot en time å komme seg til byen. Jeg kjøpte sykkel, og anbefaler det til neste års studenter.
Campus befinner seg også i et ganske fattig strøk av byen. Det var en rekke episoder hvor studenter ble ranet i løpet av året, deriblant en utvekslingsstudent. Imidlertid er selve campus patruljert av Safety and Security. Man føler seg aldri utrygg på campus.

William Mitchell på den andre siden, befinner seg på Summit Avenue. Dette er et rikt strøk i St. Paul. Skolen er en nær nabo til guvernørens hus og befinner seg nær Misssissippi river. Det er her mesteparten av undervisningen vil foregå neste år.

Ellers er Twin Cities et fantastisk sted å studere. Det var 30 grader og varmt til ut i oktober, og det var ikke mer enn 3-5 regnværsdager. For en bergensstudent var dette himmel. Videre var prisnivået gunstig, og det er gode muligheter for restaurantbesøk, shopping og eventer.

Selv etter at valutaen gikk ganske høyt opp, var prisnivået gunstig sammenlignet med Norge. Jeg anbefaler likevel å spare penger til reiser.

Et minus er selvfølgelig vinteren. Vi hadde en av de mildeste vintrene på årevis. Likevel var dette den kaldeste vinteren i mitt liv, med snø og temperaturer ned mot -24 grader. Jeg måtte kjøpe store mengder vintertøy, og man kan lett bli "isolert" på campus hvis man ikke har bil el når temperaturen blir for lav.

Imidlertid er det gode transportmuligheter i byen. Bussen er billig (1.75-2.25 dollar per reise), og man kan benytte seg av en kortidsleie bil på campus (hourcar). Det er også gode sykkelmuligheter, og andre utvekslingsstudenter enn de norske kjøpte bil.

Bustad

Som utvekslingsstudent får man anledning til å leie leilighet på campus. Alle jusstudenter befinner seg i 3. etasje i et bygg.

Standarden på leiligheten er helt grei. Den minner mye om SiB boliger. Man deler vanligvis stue og bad med 1-3 andre. Helt grunnleggende inventar som seng, bord og stoler, ovn og oppvaskmasking er inkludert, men resten må kjøpes på egenhånd. Ellers er plasseringen på campus sentralt. Alt fra studentsenteret til treningsstudio var innen 5 minutters gange.

Et klart minus er at det er dårlig isolert i forhold til lyd mellom veggene i leiligheten. Dette skapte irritasjon på kveldstider hvis du ikke kommer overens med naboen. Jeg bodde i en quad (4mannsrom) med en annen nordmann, og lyd skapte problemer i forhold til våre amerikanske naboer. Jeg vil anbefale å bo med hvert fall en norsk student, og gjerne ikke gå for en quad med mindre du er innstilt på at det kan oppstå konflikter.

Sosialt miljø

Hamline er et lite universitet med ca. 2-3000 studenter. Studieopplegget er lagt opp til at man tar klasser på lik linje med amerikanske studenter. Dette skaper svært gode sosialiseringsmuligheter. Amerikanerne er som oftest svært åpne og lett å bli kjent med. Unntaksvis var 1 års studentene ofte veldig opptatt og litt vanskeligere å holde kontakt med.

Ellers er det et ekstremt godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene. Sammen med flere dro vi på turer til større byer som Chicago, San Fransisco, Nassau og San Diego. Man er ofte opptatt med studier, men det er mer enn nok tid til å reise i feriene.

Det sosialer er utvilsomt en av de beste grunnene til å dra til Hamline. Man blir kjent med så mange folk fra så mange land i et lite og inkluderende miljø.

Haust 2014/Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

09.08.2014 - 18.05.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å sette seg inn i prosessen om visumsøknad til USA tidlig. Det går som regel bra, men etter egen erfaring ble intervjutider i Oslo fort fylt opp når jeg ventet til sent i mai med å fylle ut søknadskjemaet.

Fagvalg er også vanskelig å sette seg inn i fra Norge. For min egen del var det en utfordring å sette sammen en fagkombinasjon som både fylte kravene til studiepoeng (slik at det verken ble for mye eller for lite) og som utgjorde en timeplan jeg var fornøyd med. Etter en lang prosess med å regne sammen poeng og legge tidskabalen ble jeg veldig fornøyd med resultatet. Moralen er: ikke fortvil over dette. Man må bare bruke litt tid på å sette det sammen. Administrasjonen på Hamline er også veldig hyggelige, svarer raskt på e-post og hjelper deg med det som trengs.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk litt som på en norsk videregående. Hvis man tar 2L eller 3L (2. eller 3. klasse på Law School) fag, er det oftest en klasse på mellom 10 og 40 stk. En slik undervisningsform kan minne litt om storgrupper. Avhengig av hvilke fag man tar er det som regel to undervisningsdager a 1,5 timer per uke. Som jusstudent fra Bergen kan det også være litt annerledes å ha flere fag parallelt, men det blir man vant til. Som utvekslingsstudent kan man også spørre om å få hjemmeeksamen i stedet for ordinær eksamen (hvis professoren tillater det).

Vurdering av emnetilbodet

Ved første øyekast syns jeg fagtilbudet var ganske snevert, særlig med tanke på at mange fag jeg ville ta gikk samtidig. Men som sagt ble jeg til slutt kjempefornøyd med fagkombinasjonen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var ganske dårlig i engelsk da jeg kom til Hamline. Det å lese juss på engelsk var veldig vanskelig i begynnelsen. I noen fag var det relativt omfattende leselekser til hver time. Det var også ganske uvant og vanskelig å skrive lange oppgaver på engelsk. Det språklige utbyttet var derfor kjempebra for min del. I tillegg var det faglige utbyttet bra. Særlig i fagene Intellectual Property og Copyright lærte jeg mye som kan komme godt med i norsk sammenheng.

Universitetsområdet og byen

Campus er passe stort og oversiktlig. Selve området universitetet ligger i er ikke av de beste, men det er helt greit. Man må som regel et stykke utenfor campus-området for komme seg til steder det er noe å gjøre. Jeg kjøpte sykkel som jeg kunne kjøre til butikken med. Ellers fantes det en campus-bil som kunne kjøre studenter til og fra butikker i en viss omkrets rundt universitetet. Ellers er St. Paul og Minneapolis typiske amerikanske byer med mye biltrafikk og mindre myldrende folkeliv på gateplan (dessverre). Men det er uansett veldig mye gøy å finne på rundt om i Twin Cities. Man må bare lære seg å bruke de forskjellige offentlige transportmidlene (hvis man ikke har bil). Det er mye bra kulturtilbud, idrettsarrangementer og uteliv i Minneapolis. Det er også noe kjempefine innsjøer i Uptown som kan seile, supe, padle kajakk og bade i om sommeren og gå på ski og skøyter om vinteren. Det er også fint å sykle langs og dra på elvecruise på Mississippi river.

Bustad

Jeg bodde i leiligheter på campus. Det er kjempefint å bo ca. 3 minutter unna jussen. Leilighetene er (etter min mening) veldig store og fin standard, men møblene er litt kjedelige. Jeg har hørt rykter om at disse skal pusses opp i løpet av 2015, så for fremtidige studenter er jo den veldig bra.

Sosialt miljø

Det var utrolig mange hyggelig folk på Hamline. Vi var få norske studenter der, så det var lett å bli kjent med amerikanere. I flere fag var jeg den eneste utvekslingsstudenten, noe som gjorde at jeg ble "tvunget" til å henge med amerikanerne. Det var en stor fordel. I tillegg er det ca. 40 andre internasjonale studenter på Hamline. Flesteparten av disse er undergrads, men noen går på Law School også. Det var mange eventer å være med på, både i regi av Law School og undergrad-studenter. I tillegg bor mange studenter nærme campus, slik at det er lett å besøke hverandre.

En stor fordel er at folk på Law School allerede har gått 4 år på college før de begynnner. Det betyr at de er på vår alder og eldre.

Grøn campus
Foto/ill.:
Hamline University

Informasjon