Hjem
Studentsider
bilateral

Makerere University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUganda
  • ByKampala
  • AvtaletypeBilateral

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er i utgangspunktet open for alle studentar med studierett ved UiB, med atterhald om at du må få førehandsgodkjenning for opphaldet frå studieprogrammet du går på.

Studentar som er i sitt siste studieår rådast frå å utveksle til Makerere University.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar frå UiB kan reise på utveksling til Makerere University frå fjerde semester i studiet. Når det passar best å reise ut kjem an på kva studieprogram du går på, og kva emne du elles har lagt opp til i studieplanen. Ta kontakt med studierettleiaren for instiuttet/ fakultetet du høyrer til for meir informasjon og råd om utveksling.

Språk

Undervisninga ved universitetet foregår på engelsk. UiB-studentar treng ikkje å ta språktest for å reise på utveksling til Makerere University.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

I dag tilbyr universitetet emne både på dagtid og kveldstid til ein studentmasse på 22.000 studentar på lågare grad og 3000 på høgare grad. UiB-studentar følger i utgangspunktet berre dagkurs. Utvekslingsopphald kan blant anna vere aktuelt innanfor fagområda historie, filosofi, musikk, utviklingsstudiar, sosiologi, sammenliknande politikk, administrasjon og organisasjonsvitskap, geografi, økonomi, medisin, informatikk og biologi. Innanfor fleire av desse fagretningane kan du spesialisere deg på afrikanske forhold.

Studiane baserer seg meir på forelesningar enn på pensum. Det er ofte viktig å ta detaljerte notat, og det er stort sett innhald frå forelesingane ein blir prøvd i til eksamen. Det blir gitt prøver i løpet av semesteret (testar eller innleveringar), rundt to for kvart emne. Desse tel ofte for 30% av karakteren, mens slutteksamen tel for 70 %. Det blir ofte ført fraværsprotokoll på forelesingane i og med at oppmøte er obligatorisk. Nivået på undervisninga og moglegheitene for aktiv deltaking varierer frå emne til emne. Enkelte emne består av eit lite feltarbeid og/eller oppgåveskriving. Ein bør i hovudsak velje emne på tredjeårsnivå og oppover. Ein kan ikkje ta førsteårsemne.

Organiseringa av undervisinga vil være annleis enn du er vand med. Du må vere førebudd på at tidspunkt og stad for forelesningar kan bli endra på kort varsel, og at ikkje alt skjer på slaget når det skal. Ikkje forvent at alt går på skinner, men heller overraskingar og nye erfaringar. Du vil garantert lære mykje av det!

Studieavgift

Alle studentar betalar studieavgift, og satsane varierer utifrå kva studieprogram du går på og kva emne du vel. Vanlegvis vil den samla studieavgifta kome på 4000-8000 NOK per semester.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Makerere University er Ugandas fremste universitet og ein av dei største utdanningsinstitusjonane i Aust- og Sentral-Afrika. Denne avtalen eignar seg særleg for UiB-studentar som interesserer seg for afrikanske forhold og ønsker å utveksle til eit land i Afrika. Universitetet ligg på Makerere Hill i Ugandas hovudstad Kampala. Hovudcampusen ligg omtrent fem kilometer nord for sentrum og dekkker eit areal på sirka to kvadratkilometer.

Studiar ved Makerere og eit opphold i Kampala er en flott måte å verte kjend med eit vakkert og gjestmildt, men fattig afrikansk land. Kampala er den største byen i Uganda, med 1,2 millioner innbyggarar. Byen ligg ved Lake Victorias nordlege breidd, 1310 moh. Kampala er vanlegvis ein fredeleg by og skal vere ein av de tryggaste hovudstadane i Afrika. Det er sjølvsagt viktig å følge lovar og reglar overalt og til kvar ei tid, og å følge lokale system, skikkar og reaksjonsmønstre, både i universitetskvardagen og i Uganda.I tillegg til den spennande hovudstaden Kampala finst det fleire store nasjonalparkar og andre attraksjonar i den sørlige delen av landet som det går an å besøke i løpet av opphaldet.

Før du reiser blir du informert om kva forholdsreglar du lyt ta som student i Kampala. Ein rådast for eksempel til å halde seg unna politiske møte, demonstrasjonar og andre samlingar av opprørte menneske. I tillegg bør ein vere varsam med kor ein oppheld seg, særleg etter at det har blitt mørkt om kveldane. Det viktigaste ein elles gjer er å vere merksam på den kaotiske og farlege trafikken og å velje dei sikraste framkomstmidla.

Det har i mange år vore krigs- og terrorverksemd i den nordlege delen av Uganda, men dei fleste områda i sør, søraust og vest er trygge. Følg reiseråd frå utanriksdepartementet og den norske ambassaden i Kampala.

Bustad

UiB-studentar vil få tilbod om bustad i nærheten av campus. Sikkerheita på bustadane skal være god, og kvaliteten langt bedre enn for den jamne ugandiske student. Dei siste åra har UiB-studentar fått bo på Akamwesi Hostel i gångavstand frå campus. På Akamwesi får man eit enkeltrom med bad og toalett og felles kjøkken av enkel standard.

Semesterinndeling

Det akademiske året ved Makerere er delt opp i to semester. Haustsemesteret startar tredje veka i august og sluttar i tredje veka i desember (17 veker). Vårsemesteret byrjer i siste veka i januar eller første veka i februar og varer i 17 veker, til siste veka i mai eller første veka i juni.

Studentrapportar

2015

Haust 2015 - BA i utviklingsstudiar

Haust 2015 - BA i utviklingsstudiar

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å planlegge tidlig, fordi det alltid er mye mer som må bli gjort på forrhånd enn det man tror.
Prøv å kjøp flybilletter så tidlig som mulig da de er mye billigere da. Hvis noe blir glemt under pakkingen er ikke det nødvendigvis så farlig da man får tak i det meste i Kampala.
Alt av praktisk ting som notatbøker, skolesaker, batterier, myggnett osv er lett å få tak i så ikke bruk plass i kofferten på det (Sjekk ut Nakumat, der finner du det meste du trenger). Myggspray, solkrem og mobilbank (strømmen går ofte i regnsesongen) er lurt å ta med fra Norge.

Undervisningsformer

Hovedsakelig hadde vi vanlige forelesninger, men de bruker ikke powerpoint da klasserommene ikke har slike fasiliteter. De har hovedsakelig undervisning på tavle. En av foreleserne vi hadde brukte diktat. Vanlig var det også med diskusjoner i timen og små presentasjoner. I nesten alle fag var det en eller flere skriftlige oppgaver i løpet av semesteret, mens i de andre fagene hadde vi oppgaver som måtte besvares i timen og så leveres inn. Noen av innleveringene ble gjort i grupper på 10, mens andre var individuelle. Oppgavene leveres til foreleser, og de skal ikke leveres elektronisk.

Vurdering av emnetilbodet

Det var en rekke ulike og varierte fag å velge mellom. Veldig mange fag virket spennende, og det gjorde det vanskelig å velge. Derfor burde det finnes spennende fag for de fleste. Selv om vi ikke fikk alle fagene vi søkte om fra Bergen var det ikke noe problem å endre fagene i ettertid. Det som er viktig å huske på da er å sende mail til en studieveileder ved UIB for å være sikker på at de fagene du tar blir godkjent av universitetet. Fagene vi tok var veldig spennende:

International Law - veldig flink foreleser, lett å finne pensum og foreleseren gav oss også tilgang på oppsumeringer fra alle de temaene vi gjennomgikk på forelesningene, litt utfordrende å fortstå foreleser da han snakket veldig fort.
Security Studies - utrolig spennende fag med flink foreleser, lett å finne pensum.
Theory and practice of Democracy in Africa - spennende fag, men vanskelig å finne pensum da foreleseren aldri gjorde dette tilgjengelig for elevene, derfor måtte vi søk på internett etter tilgjengelig artikler som macthet de vi fikk på forelesningsoversikten.
Urbanization and Development - Spennende fag, noe utdatert pensum, men lett å få tak i da foreleser var veldig behjelpelig og sendte alt på mail.
Development Policy Science - Foreleseren i dette faget er absolute å anbefale, utrolig dyktig foreleser, og dessuten så var faget veldig spennende og læringsrikt. Foreleseren var også veldig behjelpelig med alt man trenger hjelp til og svarer fort på mail.
Hunger and Food Security - i dette faget hadde vi diktat, og det var derfor ikke så mye pensum å lese utover det vi hadde i forelesningene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var generelt stort. I etterkant av oppholdet sitter jeg igjen med mye ny kunnskap og er derfor veldig glad for at jeg valgte å ta et semester ved Makerere. Flinke foreleserer, og krevende, men relevante og gode artikler og pensum. Det kunne være litt krevende å få tak i pensum da artikler er å finne på de forskjellige kopimaskinene på de ulike fakultetene. Men når du først har funnet ut hvilke fakultet du hører til er det lett å finne kopimaskinene hvor pensum til dine fag er. Det varierte litt, men hovedsakelig ble det lagt ut nye artikler til fagene hver uke ved de ulike kopimaskinene, så da er det bare å spør de som jobber der om de kan printe ut det du trenger i hvert fag. Da må du betale for hver artikkel, men dette er ikke dyrt. Det er ikke mulig å kjøpe pensumbøker. Noen ganger sender foreleser mail med vedlegg slik at man kan laste ned artikler og bøker fra nettet.

Generelt er fagene på nivå med fagene på UIB, det er mye pensum og disse kan være krevende. Derfor må man forvente at det blir en del skolearbeid. I de fleste fag er det oppgaver som må gjøres og disse oppgavene teller som en del av karakteren i faget. Som utgangspunkt er forelesningene i alle fag obligatorisk, men i noen fag sier foreleser at man kan droppe å gå på forelesninger så lenge man bruker tiden på å lese pensum i stede for. Dette er viktig å få avklart med hver enkelt foreleser, da noen av foreleserne stryker deg fra faget om du ikke møter opp på flere forelesninger. Videre er det viktig å komme på forelesning da det meste av informasjon blir gitt muntlig, og noe tilsvarende som MiSide eksisterer ikke på Makerere. Et tips er å blir kjent med elever i klassen, da dette gjør alt mye lettere. De fleste er behjelpelige med å gi informasjon om det er noe du har gått glipp av og de gir ofte beskjed dersom forelesninger blir flyttet eller dersom de vet at foreleser ikke kommer. Alle klasser har en klasseforstander som har all informasjon man trenger, de har ofte tilgang til pensum som blir lagt ut på kopimaskinene osv. Derfor er det veldig viktig å så fort som mulig finne ut hvem denne personen er i hvert fag og få nummeret hans/hennes.

Alle forelesningene ved Makerere foregår på engelsk, så kommunikasjon og forelesningene var generelt veldig bra. Det eneste som kan være verdt å nevne er at klasserommene er veldig store og klassene består ofte av 50-100 elever. Derfor kan det noen ganger være litt vanskelig å få med seg alt som blir sagt på forelesning.

Eksamene ved Makerere var over 3 timer i hvert fag og eksamen gikk hovedsakelig ut på å besvare 4 av 8/9 oppgaver. Dette kunne være drøftningsoppgaver, eller mindre begrep som skulle gjøres rede for og/eller defineres. Det er viktig å møte opp ved eksamenslokalet i god tid før eksamen, gjerne 1 time i forkant, dette fordi eksamenslokalet kan bli endret, eller fordi eksamen kan starte litt før. Under mitt opphold ved universitetet skjedde det et par ganger at noen elever ble flyttet og dermed at eksamen deres begynte senere. Ved en av eksamen måtte noen elever vente over 1,5 timer før de fikk starte eksamen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet og campus var var utrolig flott og har mye å tilby. Området var stort, så det kan være greit å orientere seg på området så tildig som mulig. Dersom det skal være et problem å finne frem til hvor du skal er det bare å spør elever eller forelesere på området da alle er veldig behjelpelig. I begynnelsen kan campus virke litt forvirrende fordi det er så mange forskjellige bygg og forelesningene er spredt, men dette kommer man fort inn i.

Utenom forelesningsrom og bibliotek har campus flere kantiner og smårestauranter, en bokbutikk, en fotoboks hvor man kan ta passbilder som man trenger til diverse dokumenter som skal fylles ut og leveres gjennom semesteret. Man finner også treningsstudio på campus, svømmebaseng, tennisbaner, basketballbane og grønntområder til å spise lunsj og slappe av på.

Campus er et fredlig og avslappende område å være på da det kjører få biler her, og står i stor kontrast til den kaotiske trafikken over alt ellers i Kampala.

Det er lurt å holde seg oppdatert om hva som skjer på universitetet og i Kampala generelt. Derfor er det lurt å lese lokale aviser, følge med på twitter og andre sosiale medier. Da jeg var på utveksling var det 2 streiker ved univeristetet. Den første streiken var den uken semestere startet, da var det administrasjonen som streiket noe som førte til at alt av forelesninger startet noe senere. Den andre streiken var i starten av oktober da studenter streiket på grunn av en ny betalingsordning av studieavgift og skolepenger ved Makerere. Denne streiken utviklet seg til å bli demonstrasjoner hvor politiet dukket opp, og de brukte tåregass mot elevene som streiket. Det ble rapportert om slosskamper, og politiet arresterte 38 elever. I løpet av den uken streiken varte holdt vi norske studenter oss unna campusområdet av sikkerhetsmessige grunner. Informasjon om streiken fra skolen og vår kontaktperson ved Makerere var litt mangelfull og informasjonen vi fikk var derfor hovedsakelig fra Twitter og medstudenter. I forbinnelse med forberedelser til presidentvalget som skal være i Uganda februar 2016 ble det holdt diverse småvalg og nominasjoner av kandidater til destriktene høsten 2015. I forbinndelse med dette var det en del arrangemanger som ble holdt rundt om i byen, og slike arrangementer kan det også være verdt å holde seg oppdatert om.

Kampala som by kan i begynnelsen virke veldig stor og uoversiktlig, men det er en fantastisk kjekk by og bo i med et stort utvalg av kulturtilbud, masse flotte og hyggelige restauranter og kaffeer, museum butikker, kjøpesentre, utesteder, markeder, og masse mer. Selv om byen er stor finner man fort ut av hvor ut av hvor det meste er. Wandegeya (der The Ark ligger), er et veldig sentralt område å bo i og herfra er det lett å nå de andre delene av byen. Man kommer seg lett rundt i Matatu, som er den mest brukte transporten, og dette er veldig billig. De stopper langs hovedgatene, og roper ut hvor de kjører. Hvis du skal i det samme området de kjører til er det bare å hoppe på og gi beskjed når du skal av så stopper de. Ellers kan man kjøre Boda boda (mopedtaxi), dette er også veldig billig, men er ikke alltid like trygt da trafikken ofte kan være et komplett kaos. Men ofte kan det være lettest å ta boda da de lettest kommer seg fram i trafikken, så dette er ofte det beste alternativet om du har dårlig tid. Sjekk ut SafeBoda-appen, dette er en app hvor man man ringe å bestille en boda. Gjennom denne appen kan man være sikker på å få en sjåfør som har sertifikat, førstehjelpskurs, kjører med refleksvest og har ekstra hjelm til deg som pasasjer. Hovedgatene er preget av alt for mange biler, matatuer, bodaer osv og det er som oftest rushtrafikk. Bodaene står på hvert eneste gatehjørne, så det er aldri problem å finne transport. Som en generell regel bør man av sikkerhetsmessige årsaker og for å slippe å bli frastjålet noe ikke gå ute når det er mørkt, så da må man alltid bruke en form for transport.

I sentral Kampala er det en del butikker, restauranter og cafeer. Her ligger også hovedpostkontoret hvis du skal få tilsendt noe i posten. Sjekk ut området som heter Kololo for masse bra, internasjonale restauranter og de beste og gøyeste utestedene. Her ligger også et bra kjøpesenter som heter Acacia mall hvor blant annet Nakumat ligger hvor man får tak i masse forskjellig mat og andre nødvendige ting. På kjøpesenter ligger det noen bra kafeer og en helsekost.

I old Kampala ligger Owino Market som er øst-Afrikas strøste marked for klær og alt mulig. Her er alt mye billigere enn i butikker og på kjøpesentre. Selv om man ikke trenger noe på markedet, er det verdt et besøk i seg selv fordi det er en utrolig kjekk opplevelse. Det virker kanskje som det bare er kaos, masse ting og tang, og overfylt med mennesker. Men det er veldig fasinerenede og kjekt å se hjertet av Kampala. I nærheten ligger også Nakasero Market, som er et utrolig stort fruktmarked, dette er også verdt et besøk. Like ved ligger også Old Taxi Park, hvor man finner flere 100 matatuer som skal forskjellige steder. Hvis man vil ut av byen på en dagstur eller lignende er det lurt å dra hit. Da er det bare å spør seg frem til riktig område hvor man skal dra fra. Å dra ut av byen med matatu er absolutt den billigeste måten å reise på selv om det kan være litt trangt.

Ting som kan være kjekt å sjekke ut i byen:
Bahai temple,
Uganda Museum,
Craft Market i sentral Kampala,
National Theatre,
Gadaffi moskeen.

For tips om kulturelle ting og arrangementer som skjer i byen, sjekk ut Pearl Guide -appen.

Bustad

Jeg bodde på The Ark Hostel (tidligere het hostellet Akamwesi). Selv om standarden på hostellet er veldig enkel, er det et fantastisk kjekt sted å bo på! Det er billig og folkene som jobber der er veldig hyggelige. De er veldig imøtekommene og lett å bli kjent med. De ansatte er behelpelig med det meste.

Man kan bo på enkeltrom, eller man kan dele rom med andre. Jeg bodde på enkeltrom, og rommet bestod av en enkeltseng, innebygd skap, en liten pult, en stol og et lite bad med toalett og dusj. Rommet er veldig enkelt, men noe mer trenger man egentlig ikke. Det er ikke varmt vann i dusjen, men det blir man fort vant til siden det er så varm eller uansett.

Når man ankommer hostellet er det lurt å spør om man kan få et rom som ikke ligger på bakkenivå, og spør også om det er mulig å få et rom med terasse. Får man et rom over bakkenivå er dette best da det er betraktelig mindre mygg og andre innsekter.
Et tips kan være å henge opp myggnett med gaffateip over ventilene på rommet slik at man slipper å få diverse innsekter og salamandere inn på rommet. Jeg gjorde dette og opplevde da sjeldent småkryp på rommet, og jeg slapp helt problemet med mygg.

Hostellet er et veldig sosialt sted å bo på, det er relativt stort, og de fleste som bor der er studenter. Siden hostellet ligger ved Katanga kan det være en del bråk her, og i Katanga spilles det ofte høy musikk på natten, og de har en pastor som ofte holder prekener i en megafon tidlig om morgenen. Ofte kan man høre høy trommespill osv, men dette blir man fort vant til.

The Ark har to kantiner som tilbyr enkel og ok mat, og de som jobber der er også utrolig hyggelige. Det er også en enkel bod på hostellet hvor man på dagtid kan kjøpe vann, brus, øl, man kan fylle på penger på mobilen osv. Trenger du bil (taxi) kan de som jobber på hostellet ofte hjelpe deg å få tak i dette for deg, og en av de som jobber på hostellet kan også ofte kjøre.

Området rundt The Ark er utrolig hyggelig, med masse som skjer og det er masse å feste øynene på. Mat er det veldig lett å få tak i da det ligger noen småbutikker i gaten, noen barer og masse matboder hvor man får tak i fantastisk god frukt, grønnsaker og chapati og rolex. Wandegeya er generelt et veldig kjekt område å bo i, og min opplevelse var at det var veldig trygt. Bruk litt tid på å bli kjent med de forskjellige menneskene som jobber i områdene og de som selger mat da de er veldig hyggelig og ofte interessert i å bli kjent med deg.

Sosialt miljø

Generelt er folk i Kampala veldig utadvente og kontaktsøkende, og i begynnelsen kan det virke litt intenst. Men folk er veldig hyggelig, og trenger du hjelp til å finne frem til et sted du skal eller noe som helst annet er de veldig villig til å hjelpe deg. Folk kan plutselig stopp deg på gaten for å snakke med deg. Og det er veldig vanlig å stirre og noen ganger kan folk rope etter det på gaten. For å slippe for mye oppmerksomhet kan det være lurt å følge den lokale kulturen på hvordan det er normalt å kle seg. Generelle tips er at skjørt bør ha knelengde, og ikke for dype utringninger.

På campus og universitetet opplevde jeg at det var litt vanskelig å bli kjent med folk. Dette kan kanskje være fordi de fleste elevene går i klasse med folk de har kjent fra videregående og de har gått i den samme klassen på universitetet hele veien. Derfor er klassene veldig sammensveiset. Men folk er veldig lett å komme i snakk med, så det er bare å hive seg ut i det.

For min del fikk jeg mest venner utenfor skolen, gjennom hostellet jeg bodde på eller ute på byen. Vi dro også på flere turer til andre byer, og på safari og gjennom sånne aktiviteter fikk vi mange gode venner. Det er ikke noe problem å bli kjent med folk da de aller fleste er veldig kontaktsøkende og utadvendte. Uavhengig av dette kan det være lurt å ikke gi telefonnummeret ditt til alle som spør (og det gjør alle med en gang) da de kan ringe deg ned og sende masse meldinger.

Kampala med alt byen har å tilby, kulturen, folk som lever her, klimaet og alt vi opplevde var utrolig kjekt, og utveksling til Uganda har vært helt fantastisk! Jeg anbefaler på det varmeste å reise hit da det vil gi deg minner for livet. Noen forhåndsregler må man ta, men gjør man dette vil oppholdet både være trygt, lærerikt og veldig gøy!

Haust 2015 - BA i utviklingsstudiar

Haust 2015 - BA i utviklingsstudiar

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Kjøp sim-kort med engang, dette er veldig praktisk. Billig er det også å kjøpe mobildata. Jeg opplevde at trådløst Internett fungerte svært dårlig, og da var det veldig greit å kunne koble opp til mobilen. Cafeer rundt om i byen hadde stortsett også velfungerende trådløst nettverk.

Ettersom at strømmen kom og gikk, var det også gull verdt å ha en solid batteribank.

Alt av skrivesaker, matlagingsutstyr og vaskeartikler osv. var lett å få tak i på kjøpesentrene i byen.

Paraply var ikke lett å få tak i da jeg var der, og kan være greit å ta med hjemmefra. Det samme gjelder solkrem og det meste av toalettsaker - utenom tannkrem, tannbørste, såpe og sjampo.

Korte skjørt, kjoler og shortser blir sannsynligvis ikke brukt, så med mindre en skal reise til strandsteder er de ikke verdt å ta med. Knelengde er imidlertid helt ok. Av en eller annen grunn er det helt innafor å vise mye utringning, men ikke lår. Ellers kan en stort sett gå i de klærne en måtte ønske - slik en ville gått kledd hjemme. Noen varme gensere, en tynn jakke og skjerf er også å anbefale.

Undervisningsformer

Undervisningen på Makerere var noe annerledes enn hva vi er vant med på UiB. Likevel varierer metodene en del mellom ulike professorer. Noen var mer konservative, og dialogen gikk stort sett en vei. Andre var mer åpne for innspill, og forsøkte å stille spørsmål til studentene. Fordi de snakker mange ulike språk i Uganda, avhengig av hvor de kommer fra i landet, opplevde jeg at en del av professorene kunne være vanskelig å forstå. Enten fordi de snakket veldig fort, og/eller med sleng/dialekt. Dessuten prater svært mange ugandere veldig lavt. Et tips er derfor å ikke sette seg så altfor langt bak.

Vurdering av emnetilbodet

Makerere hadde et relativt bredt tilbud av mange spennende fag. For å fylle 30 stp. måtte jeg riktignok ta 5 ulike fag. Det krevde en del organisering og planlegging for å få timeplanen til å gå opp, noe vi måtte ordne selv.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg tok var stort sett veldig interessante. African Democracy likte jeg spesielt godt, og kan anbefale dette til de som synes Aorg104, Aorg105/6 og Aorg107 var spennende.

Universitetsområdet og byen

Campus-området er relativt stort, og det tok tid å finne frem til de ulike klasserommene, kantinene osv.

Haust 2015 - Profesjonsstudiet i medisin

Haust 2015 - Profesjonsstudiet i medisin

26.10.2015 - 22.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det utvilsomt viktigste vil være å forberede seg til å være fleksibel. Ofte blir turen en tolmodighetsprøve og situasjonene kanskje ikke alltid slik som man forventer dem. Det kan også være lurt å lese seg litt opp ppå kulturen og vanene som praktiseres der. Ta med masse myggspray (minst 20% DEET), anti-malariamiddel, desinfeksjonssprit (om man skal jobbe på sykehus - vanlig hånddesinfeksjon til hverdagslig bruk kan man kjøpe der), lakenpose, permetrin, safaribukser (og skikkelig tøy generelt). Ta med dollar fra Norge ettersom det er knotete å ta dette ut der nede.

Undervisningsformer

Undervisningen ble stort sett gjennomført som en poliklinikk. Man sitter i et rom med pasienten og med legen. Man får lov til å prate med pasienten med som oftest er det legen som tar opp anamnesen. Vi deltok ikke på forelesninger selv om dette også var mulig.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet var veldig bra og vi fikk sett enormt mye (spesielt sammenlignet med de som ble igjen hjemme). Det var til tider veldig frustrerende å måtte vente lenge på lege, men når han/hun først kom ble utbyttet som oftest veldig bra.

Fagleg utbyte og språk

Jeg mener at det faglige utbyttet var kjempebra og jeg føler jeg lærte veldig mye på kort tid. Man ser så mange pasienter at det går kort tid før man føler man har taket på en god del ting innenfor faget. Språket var fordelt ca 50-50 på luganda og engelsk, men alle legene kunne engelsk og oversatte alt slik at man forstod hva historien var og det sentrale med pasienten.

Universitetsområdet og byen

Den største skuffelsen med oppholdet var byen. Kampala er en ganske kjedelig by med lite å gjøre etter man har undersøkt det byen har å by på. Dette gjorde vi på en uke. Etter dette blir ettermiddagene ganske lange og jeg ville ha anbefalt å ta med eller finne på noe underholdning til ettermiddagene.

Bustad

Vi bodde på hotell hele oppholdet og dette fungerte greit. Det var noen mangler her og der, men man bodde sentralt, ved siden av en butikk og det var enkelt å komme seg ut mot byen fra hotellet.

Sosialt miljø

Gruppen jeg dro med var fantastisk og det sosiale ble derfor veldig bra. Dynamikken har mye å si og det kan være en idé at alle ofrer seg litt for å kunne skape en god og komfortabel atmosfære. Man er tross alt i et ganske anderledes land i veldig lang tid og det er flott å kunne ha noen støttespillere på veien som hjelper en gjennom hele oppholdet om det trengs.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Makerere University

Informasjon