Hjem
Studentsider
bilateral

National Research University - Higher School of Economics og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 3. og 5. studieår)

  • LandRussland
  • Studieplassar5
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar både på 3. studieår og på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

For å kvalifisere til studium ved Higher School of Economics må ein ha eit karaktersnitt på C eller betre.

Så lenge Russlands angrep på Ukraina pågår, er samarbeid med russiske utdanningsinstitusjonar lagt på is. Det vil difor ikkje vere mogleg å søke på denne avtalen ved kommande søknadsfrist.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er russisk og engelsk. Juridisk fakultet i Moskva tilbyr tilstrekkeleg mange emne som blir underviste på engelsk til at ein kan fylle eit heilt semester og dermed ikkje treng å kunne russisk for å utveksle til National Research University Higher School of Economics.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som valemne på 3. studieår (2021-studieordninga) eller spesialemne på siste studieår i masterprogrammet i rettsvitskap (2003-studieordninga og 2021-studieordninga).

Sjølv om namnet på universitetet tyder på noko anna, tilbyr det juridiske fakultetet ei tradisjonell 5-årig jussutdanning med undervisning i dei «klassiske» juridiske faga, og det er emna som er del av denne graden ein vel blant når ein skal velje emne ved dette universitetet. I tillegg til den klassiske juristutdanninga, har det juridiske fakultetet eit nært samarbeid med fakultet for økonomiske fag, og dei kan dermed tilby studieretningar som er mindre vanlege enn ved andre universitet, slik som for eksempel Law and Economics og Institutional Economics.

denne nettsida finn du meir informasjon om dei engelskspråklege emna universitetet tilbyr. Informasjon om andre emne kan du finne på dei russiske nettsidene til universitetet eller ved å kontakte universitetet direkte. Studentar på 3. og på 5. studieår vel frå det same utvalet av emne, men studentar på 5. studieår skal velje emne frå så høgt studieår som mogleg.

Studieavgift

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen betaler ikkje skolepengar eller studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Higher School of Economics (HSE) blei grunnlagt i 1992 og fekk status som nasjonalt forskingsuniversitet i 2009. HSE er blant dei mest anerkjende og mest internasjonalt orienterte universiteta i Russland og har om lag 40 000 studentar. Universitetet har campusar i fire ulike byar i Russland. Avtala som er inngått for heile UiB gjeld utveksling til St. Petersburg, medan avtala som er inngått av Det juridiske fakultet gjeld utveksling til Moskva.

St. Petersburg eller Sankt Petersburg er den nest største byen i Russland. Byen vart grunnlagt i 1703 og vart hovudstad i Det russiske imperiet i meir enn 200 år. Byen har i dag kring 5 millionar innbyggjarar og er eit stort kultursenter i Europa.

St. Petersburg vert ofte skildra som den mest vestlege byen i Russland. St. Petersburg er den nordlegaste millionbyen i verda. Det historiske sentrumet i byen er innskrive på verdsarvlista til UNESCO. Som det politiske og kulturelle senteret i Russland i meir enn 200 år har byen stundom i Russland vorte kalla «den nordlege hovudstaden». Mange utanlandske konsulat, internasjonale selskap, bankar og andre føretak held til i St. Petersburg. Blant byens mest kjende turistattraksjonar er Eremitasjen, Vinterpalasset, Nevskij prospekt, Oppstodekyrkja og Aleksandr Nevskij-klosteret.

 

Moskva er dagens hovudstad i Russland og utgjer det politiske, økonomiske, kulturelle og vitskaplege sentrumet både i Russland og Aust-Europa. I sentrum av Moskva finn ein Den raude plass som er utgangspunkt for dei breie gatene som går ut i alle retningar. Gjennom sentrum av byen renn Moskvaelva. Blant byens mest kjende bygningar er Vasilijkatedralen, Lenins mausoleum, Kreml og Bolsjojteateret. Metroen i Moskva er eit av verdas travlaste undergrunnssystem, og kjent verda over for å vere punktleg i drift. Mange av metrostasjonane er kunstferdig utsmykka og ei reise med metropen er dermed ei oppleving i seg sjølv.

Bustad

Universitetet kan tilby studentbustader til sine internasjonale studentar. Det er i hovudsak snakk om dobbeltrom.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2020

Master i rettsvitskap - Vår 2020

Master i rettsvitskap - Vår 2020

01.03.2020 - 30.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

1) Lær russisk! Det gjør alt mye lettere, ettersom det ikke er ofte man finner noen utenfor universitet som forstår engelsk. Dette gjør seg særlig gjeldende ved restaurant og barbesøk, men er også viktig i andre situasjoner. Peketaktikken fungerer nok i starten, men det er flaut å peke på en Khachapuri (georgisk rett) etter et par måneder i Russland. Russere er som de fleste mer komfortable med å snakke sitt eget språk. Til og med på dormitoriet vil man ha kommunikasjonsproblemer om man ikke kan uttrykke seg på russisk. På universitet snakker alle professorene veldig godt engelsk, og ofte enten tysk eller fransk, slik at der slipper man å stresse.

2) Sett dere inn i emnenes intensitet, varighet og mengde!
a. Intensitet: Som regel er det kun én forelesning per uke om kvelden for alle masterfag fra 18-21. (de fleste masterstudenter i Russland jobber ved siden av studiene). Unngå å ta to fag som kolliderer tidsmessig, da dere blir vurdert gjennomgående for faglig aktivitet, kreativitet og annet i disse timene. Maksimalt kan dette telle opp til 60 % av den totale karakteren.
b. Varighet: Semesteret er delt opp i to moduler. Eksamen i første modul er i slutten av Mars og andre modul i slutten av Juni for vårsemesteret, mens det er i slutten av Oktober og Desember for høstsemesteret. For fag som har eksamen kun etter to gjennomførte moduler, vil man som regel ha en del-eksamen i første modul. Der blir man vurdert etter hva man hittil kan. Dette innebærer som regel en muntlig utspørring.
c. Mengde: Man må jobbe mer underveis i Russland, men om man tar det seriøst og får alt gjort, er det i realiteten lettere å få vist bredden av sin kunnskap. Man får flere sjanser. Man blir testet både muntlig og skriftlig, gjennom «moot-courts», direkte utspørring med karakter basert på svarene og teamarbeid. Selv om enkelte fag har en leseliste på flere hundre sider i artikler og enda flere i dommer til hver time, pleier spørsmålene ikke å være urimelige.

3) Ikke gå glipp av orienteringsmøtet! Her lærer man viktige ting om alt egentlig. Hvilke taxiapper man bør ha, hvor man ikke bør gå eller oppholde seg til visse tider av døgnet, generelt om hvordan å tilpasse seg og andre viktige «overlevelsestriks» i den urbane jungelen i Moskva.

Undervisningsformer

1) Forelesning: Det holdes i regelen én forelesning per uke med en varighet på 3 timer med en pause på ca. 10 minutter etter 1 og halv time. (Noen ganger er kun første del forelesning, mens andre del av denne tretimersøkten er et seminar). Under forelesningene blir det forelest og man blir vurdert basert på deltagelse. Sammen med seminarene får man en samlet karakter for forelesningsaktivitet/seminardeltagelse. Seminardeltagelse er derimot noe viktigere enn forelesningsdeltagelse.

2) Seminar: Det holdes seminarer på tre timer, én gang i uken. Her må man være aktiv. Som regel blir man testet ved mye muntlig utspørring, moot-courts, individuelle og gruppepresentasjoner, skriftlige prøver osv.

3) Sammendrag: Med den russiske undervisningsformen får man flere sjanser til å vise sin kunnskap og få gode karakterer. Det er utelukkende positivt, selv om arbeidsmengden er større. Man får noe færre poeng per fag, slik at man må beregne seg på å ta flere fag. Selv tok jeg seks fag i Russland, hvorav fem var sekspoengs fag og ett var et firepoengs fag. Et sekspoengs fag innebærer i teorien like mye lesing som et femtenpoengs fag, men som sagt ovenfor, så er det ikke en all-in økt på slutten av året med én eksamen som her i Norge og det var derfor meg veldig behagelig å studere.

Vurdering av emnetilbodet

1) Bredt spekter av internasjonal rett. Blant annet internasjonal traktatrett, internasjonal økonomisk rett, WTO-rett, internasjonal strafferett, internasjonal handelsrett osv. Slike internasjonale fag er på engelsk, men om man behersker russisk, kan man også ta fag innen internasjonal privatrett for eksempel.
2) Hovedlitteratur på engelsk, men mye støttelitteratur på russisk. Jeg opplevde at det å beherske russisk på et avansert nivå var til hjelp. Jeg tok fag som «capital market regulation», som gikk ut på betalingssystemer og reguleringen rundt dette, kredittvurdering av enkeltpersoner og land osv. Her var mange av artiklene på russisk. Som utvekslingsstudent var det derimot ikke påkrevd å lese disse artiklene.
3) Karakterer: Fra A til C (A+ = 10, A = 9, A- = 8, B = 7, B- = 6, C = 5 og C- = 4). Alt under regnes som stryk, slik at en D ikke anses som bestått i Russland. 10-8 regnes som A, 7-6 som B og 5-4 som C i Norge. I teorien skal det være gjennomførbart å bestå i alle fag, men det krever en relativt jevn og god innsats. Om man ikke møter opp eller møter opp forberedt til timen kan dette ha stor betydning for karakteren, ettersom aktivitet/oppmøte teller inn på den endelige karakteren. Eksamenskarakteren teller som regel bare 40/50 %, selv om man får A+ på den.

Fagleg utbyte og språk

HSE er skolen man bør dra til om man ønsker å sitte igjen med enormt mye faglig utbytte og høy kompetanse innen engelsk og russisk. I løpet av skoleåret lærer man seg å kunne uttrykke seg på en juridisk måte på engelsk og man lærer seg det russiske språket ved å leve i et land hvor man bør kunne snakke russisk for å kommunisere med omverdenen. Det er konstant store lesemengder, men dette er bra fordi det gjør en vant med å prosessere mye informasjon på kort tid. Selv om lesemengdene var store, følte jeg at etter én måneds tid leste jeg mindre, selv om lesemengdene ble større. Man lærer seg å lese og tenke kritisk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er i bydelen Kitay Gorod, som man kan nå via den oransje metrolinjen (6) eller den lilla metrolinjen (7). Den har et utvalg av gode restauranter, alt fra georgisk til italiensk. I nærheten av skoleområdet finnes det mange restauranter jeg pleide å gå til. Khinkali Point var en av mine favoritter, georgisk kjøkken - anbefaler rettene khachapuri, kharcho og khinkali. Ved siden av denne ligger det en italiensk restaurant som er veldig god på mikropizzaer. I nærheten har man også surf coffee (for de som ønsker å betale litt ekstra for kaffen, rundt 20-30kr) og 60rubler-kaffestedet oneprice coffee. Den sistnevnte tilbyr en liten kaffe for 8 kr, tilnærmet samme kvalitet som førstnevnte tilbyr. Her finnes minibanker, BTB og Sberbank. Og man er ikke langt fra Park Zaryadye, et sted man må besøke. Ikke langt fra Bol’shoy Trexsvitetelskiy ligger Myasnitskaya Street. Her ligger en restaurant kalt Marketplace. Der finnes det flere seksjoner – «Pasta», «Wok», «Kjøtt», «Dessert», «Salat» osv. Man går simpelthen og sier hva man skal ha, og så tilberedes det etter ditt ønske. Vinen er spesielt billig der, 20kr glasset for en medium italiensk eller spansk vin og fra 110kr til rundt 170kr flasken. I samme gaten ligger det en god del fotballpuber, barer og en ganske godt kjent studentnattklubb kalt Dreambar.

Ellers er byen Moskva med 12 millioner offisielle innbyggere, men mørketall på kanskje 10 millioner slik at det er folksomt i Moskva. Moskvaelven renner gjennom og jeg anbefaler elvecruiset på en fin sommerdag. Man bør besøke Kreml, den røde plass og bolshoi. Andre viktige steder er Gum som ligger på den røde plass, chistie prudy (Der ligger en fin park som går fra metrostoppet til universitet), tsum som ligger ved siden av bolshoiteateret. (Forøvrig får man ofte billige billetter til forestillinger på Bolshoi som student.) I tillegg ligger det en liten halvøy midt inne i Moska der man finner mange fine restauranter.
Anbefaler også en tur til St. Petersburg med tog eller fly når man først er i Moskva eller andre steder som sergiev pozad og suzdal.

Bustad

1) Beliggenhet:
a. Til Universitet: Dormitoriet mitt befant seg i VDNKH, ca. 30 minutter fra skolen (5-10 min gange til metrostasjonen + 15 minutter med metro til Kitay Gorod + 5 min gange fra Kitay Gorod til universitetet.)
b. Nærmeste butikk: Nærmeste butikk er tvers over veien, hvorav det også er en kebabsjappe. Butikkene som finnes er Azbuka Vkusa (smaksalfabetet) som er en relativt dyr butikk, Bkusvill (Smaksbyen) som er like dyr, kanskje dyrere enn Azbuka vkusa, Perekriostok (krysset) og Magnolia som er middels dyre butikker. Billigere supermarkeder/matvareforretninger er Dixy og Auchan. Jeg snakker om pris i relasjon til Russland, slik at selv de dyreste vil være å sammenligne med norske priser.
2) Rommene/kjøkken: Man deler som regel med én eller to personer. Noen rom hadde eget bad, andre måtte benytte seg av et fellesbad (dusj og toalett). Hver beboer har ett skrivebord og ett skap til rådighet. Hver torsdag må man skifte sengetøy, ellers blir det bråk. Ellers er det et kjøkken per etasje.
3) Gym: Dormitoriet har en nokså stor gym som man kan benytte seg av, dersom man skulle ønske det. Den har tredemøller, benker, sykler og annet. Noe begrenset antall vekter og apparat.

Sosialt miljø

1) HSE har et meget inkluderende miljø. Spesielt på dormitoriet men også ellers. Det arrangeres i starten en rekke arrangement for at man skal bli bedre kjent med andre studenter. Til Moskva kommer det utvekslingsstudenter fra hele verden – Fra Asia, Amerika, Europa, Afrika og Oseania. Slik at man får en mulighet til å bli kjent med en god del mennesker, samt lære om andres kulturer.

2014

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 31.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Moskva er ett av Europas største metropoler og har et stort internasjonalt miljø. Jeg erfarte imidlertid at det ikke er praktisk å reise til Russland uten forkunnskaper i russisk. Ettersom mine foreldre er russiske var ikke språket et problem for meg, men for andre utvekslingsstudenter med lite eller ingen ferdigheter i språket var det vanskelig å gjøre seg forstått i metroen når man søker om transportkort, i telebutikker, og i skoleadministrasjonen. Det kan derfor være en fordel om man tar et språkkurs sommeren eller semesteret før man drar på utveksling. HSE tilbyr et intensivt språkkurs som varer fra 4-8 uker alt etter hvor lenge man selv ønsker å delta på kurset. Selv om jeg kan russisk deltok jeg på et slikt språkkurs sommeren før jeg dro på utveksling for å friske opp grammatikkunnskapene mine og for å bli kjent med Moskva. Kurset var svært givende!

Selv om forkunnskaper i russisk er en fordel i Moskva, er det fullt mulig å klare seg i byen uten språket. Kontoret for internasjonale studenter er svært behjelpelige og setter utvekslingsstudenter i kontakt med russiske studenter som snakker engelsk og som kan hjelpe med alt fra å betale husleie i banken til å søke om transportkort.

Undervisningsformer

På det juridiske fakultetet ved HSE har professorene stort handlingsrom når det kommer til undervisnings- og vurderingsformer. Det vil si at det er store forskjeller på disse avhengig av hver enkelt professor. Det er også stor forskjell avhengig av om man tar et kurs som holdes på russisk eller et på engelsk. Likevel er det generelt sett noen ting som går igjen: minimal bruk av Powerpoint eller andre teknologiske verktøy og lite dialog og diskusjon med studentene. Jeg tok kun kurs som ble holdt på engelsk. I noen av disse kursene leste foreleseren fra et manus, mens andre forelesere var litt mer aktive. Fakultetet organiserte derimot ikke noe som tilsvarte arbeidsgrupper slik vi er vant til. Hovedundervisningsformen var forelesninger.

Det må understrekes at varigheten på forelesningene er annerledes enn ved UiB. På fakultetet ved HSE har man flere dobbelttimer etter hverandre. Det vanligste var derfor at hver forelesning ble holdt i økter på 3 timer, noen ganger 5 eller 6 timer. Det er også vanlig at bachelorgradskursene holdes fra 10-18, mens mastergradskursene ble avholdt fra 18-21 på kvelden. Ettersom fakultetet ikke tilbyr nok mastergradskurs på engelsk til å fylle 30-studiepoengskravet må man supplere med kurs på bachelorgradsnivå, noe som kan resultere i at man har forelesninger fra 10-21.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg søkte på utveksling til HSE var jeg forberedt på å ta alle kursene på russisk. Jeg oppdagte imidlertid at HSE tilbød et stort utvalg av kurs på engelsk og fakultetet jobber kontinuerlig med å utvide tilbudet. Mange av kursene er innenfor internasjonal økonomisk rett ettersom skolens hovedfokus er økonomi og finans. Mitt interessefelt var russisk rett, maritimrett og energirett. Dessverre tilbudte ikke fakultetet de to sistnevnte emnene verken på russisk eller engelsk, og russisk rett ble kun undervist på russisk.

Ettersom det kreves av UiB at man tar 30 studiepoeng for at utvekslingsoppholdet skal kunne godkjennes må man selvfølgelig ta tilsvarende poeng ved HSE. Dette var litt problematisk i og med at kursene ved HSE var verdt mellom 2 og 5 studiepoeng. For å unngå at kursene kolliderer med hensyn til forelesningstider må man velge kurs som kanskje ikke er helt relevante i forhold til ens interessefelt. Det kan dermed oppleves at kurstilbudet er litt begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Det akademiske nivået som kreves av studenter på HSE er betraktelig lavere enn på det juridiske fakultetet i Bergen. I timene og på eksamen kreves det vanligivs ikke at studenten er i stand til å produsere en individuell refleksjon og argumentasjon på et høyt akademisk nivå. Foreleserne forventer først og fremst at studentene husker definisjoner utenat.

Til gjengjeld er forelesningsklassene svært små (maks 20 personer) slik at man får mulighet til å bli kjent med professoren og vedkommendes forskning og arbeid. Professorene som holder kurs på engelsk hentes vanligvis inn fra utlandet fra kjente og prestisjetunge universiteter og institusjoner. Bekjentskaper med professorene ga meg et bredere perspektiv på juristyrket og hvilke muligheter man har i en juridisk karriere, ofte muligheter og retninger man ikke har tenkt over.

Universitetsområdet og byen

Hovedbygget og administrasjonen holder til midt i kjernen av Moskva i det som regnes for å være en av de mest spennende bydelene med hensyn til restauranter og uteliv. Campusen er ellers spredt rundt omkring i hele byen, og det juridiske fakultetet ligger i bydelen "Zamoskvorechye" (direkte oversatt: bak elven Moskva) og ligger like i nærheten av det kjente Tretyakov galleriet. Det planlegges imidlertid at fakultetet skal flyttes til et annet bygg i byen i 2015.

Moskva er en svært spennende by og har masse å by på. Det kan imidlertid være litt vanskelig å finne de mer interessante restaurantene, kafeene, barene og utestedene. Det anbefales dermed at man gjør litt research på forhånd (the-village.ru er en bra side som skriver om nye steder i byen). Er man vegetarianer kan et opphold i Russland være litt kinkig. Det finnes likevel noen alternativer som feks. Dzhagannat, Fresh, Avokado og Sok.

For å reise rundt i byen er det mest praktisk å bruke metroen da avstandene i byen er enorme.

Bustad

Før avreise tildeler kontoret for internasjonale studenter et rom ved ett av skolens studenthybler. Utvekslingsstudentene får tildelt hybel i sentrum enten i Studencheskaya eller Kibalchicha. På Kibalchicha bor det for det meste utvekslingsstudenter, mens det på Studencheskaya bor en god blanding med russiske og utenlandske studenter. Kibalchicha har tidligere vært et lavbudsjettshotell og er derfor ganske fint. Studencheskaya er et nokså gammelt studenthjem og har ganske dårlig isolasjon og varme. Det anbefales derfor at man tar med isoleringsteip, varme klær og at man kjøper en varmeovn når man ankommer Moskva.

På hvert studenthjem jobber det et rengjøringspersonell, og hver uke vaskes håndklær og sengetøy som utdeles ved ankomst.

Sosialt miljø

De fleste utvekslingsstudentene under mitt opphold var fra Europa og vi hadde det kjempe gøy. I tillegg arrangerte kontoret for internasjonale studenter turer og ekskursjoner en gang i måneden, noe som var veldig kjekt. Det var også veldig interessant å være den eneste studenten fra Skandinavia.

Informasjon